Boelhuis. JAN VAN REES ZOON te Zwolle MT~ SAIiON-BIiUKEN. Bi#"! OliënVerfwaren HOOIBOUW. Coster van Leeuwen, POGO-OLIE. f '5000 op n°. 17213, Openbare Verkooping, Verzameling van de meest gezochte Pianomuziek. Aanbesteding. H H. Correspondenten. CORNs KEG, J. PEIGlNAT C°., verduurzaamde MOSTERD. 309e Staats-Loterij. BOUWLAND stellen hunne theeeü, uitmuntende door kracht, geur en waterhoudendheid in verzegelde pakjes van 1, en 5 onsvoortdurend verkrijgbaar bij A. CONIJN Az iVlient, C, N°. II. Boek- en Muziekhandel van HERMs. GOSTER ZOON te ALKMAAR. LAKKEN EN VERNISSEN, de Wed. Gt. GRAS, te Zaandam. FIJNE ZUREN. O- KEG MEDICINALE LEVERTRAAN. ^bpcrtcutiëu. De uitvoering van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de beide kerken en kosterswoningen dier gemeente. Het bestek ligt ter lezing bij den Koster van de Groote Kerk en aanwijzing zal gedaan worden op Zaterdag, den 10 Juni ek, des voormiddags ten elf ure, te beginnen met de gemelde kerk Beuken-, hei- en beitelhout, azijn- Lievegoed's Wed. Jolin Gtaij's II7fR-TFVPnrrnAi\ 's van a'oemeene bekend- Krommenie 1 Juni. 308 Pond Boter 1,32% a 1,48% per P., 1350 Kippeneieren /3a 3,75 per 100. Schiedam 5 Juni. Moutwijn 10,75, Jenever 16,25 p. vat; Londen 5 Juni. 2900 Runderen 4.6-6.2, 9000 Schapen en Lammeren 5.6-6.6, 100 Kalveren 5.-6., Varkens 4.-4.9. PER TELEGRAAF. Purmerend 6 Juni, Aangevoerd 31 Paarden, 261 Koeien, prijshoudend, 198 velte Kalveren 0,70 a 0,90 p. P., beide handel vlug, 157 nucht. dito 10 a 20, 1201 Schapen en Lam meren, handel vlug, prijshoudend, 110 vette Varkens 46 a 56 et. per P., 266 Biggen 7 a 11, beide handel stug, Kippen eieren 3,50 a 4, Eend-eieren f 3,60 per 100, Boter f 1,20 a 1,30 per kop. Kleine kaas f 32,50, aangevoerd 404 stapels. B U R G E 11 L IJ K E SIAN1), GETROUWD. 4 Juni. Joseph Henneke en Anna Dekker. Pieter Pauw en Trijntje Schenk. Petrus Andreas Roelofs en Cathe rine Cornelie Charlotte Therkatz. GEBOREN. 3 Juni. Willem, Z. van Izaak van Amstel en Elisabeth van den Brink. Margaretha Agatha, D van Johannes Roskam en Catharina Admiraal. 5 e Johannes George, Z. van Albertus Visscher en Dieu- wertje Lijnbach. Rudolf Gozewijn, Z. van Daniel van der bijl en Hendrica Geertrui van Beek. Elisa beth, D. van Gerrit Hoek en Marijtje Dekker. Pie- tertje, D. van Cornelis Pronk en Maartje Spruit 6 Maria Tberesia Alida, D. van Jean Baptiste Piscaer en Wilhelmina Anna Theodora Overtoom. OVERLEDEN. 3 Juni. Simon, Z. van Dirk Jupijn en wijlen Maartje Dubbeld, ruim 4 jaar. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 5 Juni. Door den Notaris W. E. G. L. GOUWE. Winkelhuis, n.z. Verdronkenoord w. hoek Hekelstraatsectie B 371. Strijkgeld H. Mullem 1 4500. (Afslag 12 Juni.) Bevallen van een Jongen H G. VAN DER BIJL, geb. VAN BEEK Alkmaar, 5 Juni '82. Tot diepe droefheid van mij zijne ouders en onze betrekkingen overleed heden na een zeer smartelijk doch geduldig lijden van bijna tlf weken, en na tijdig voorzien te zijn geweest van de II. H. Sacramenten, mijn geliefde echtgenoot JOHANNES DEKKERTz in den ouderdom van 39 jaren. Zijdie den over ledene van nabij gekend hebben, zullen kunnen beseffen wat ik met mijne vier nog jeugdige kinderen in hem verlies. A. DEKKER, geb. Admiraal Alkmaar, 30 Mei 1882 De ondergeteekende betuigt zijnen dank voor de vele blijken van belangstelling die hij dezer dagen mocht ontvangen. W. S. P. HOEF. Notaris GOUVERNE, te Bergen, zal verkoopen op Woensdag, 21 Juni 1882 te 10 uren, ten huize van den heer P. VAN DER MOLEN, te Egmond- binnen Mobilaire Goederen Tinnnerliout en Gereedschap, Ijzerwerk, Talhout en fOO nieters Touw aan één stuk. op Woensdag, dén 28 Juni 1882, voormid dags elf uur, in het logement nDE PRINSte "V e 1 s e n ten overstaan van den Notaris W. BOEIKLAGE, van ongeveer 45 hectaren uit muntend en zeer gunstig gelegen (KLEIGBOK OCX namelijkIn den Noord-Spaarndammer- polder, gemeente V e 1 s e n No. 1. Twee perceelen BOTIWIjAUD, tezamen uitmakende kavel 10, groot 8 hectaren, 85 aren. 2. Twee perceelen BOIilVLlUD, zijnde kavel 11, met daarop staande 8 roeden koren berg, groot 8 hectaren, 0,9 aren, 90 centiaren. 3. Twee perceelen llOllll'LIND, zijnde kavel 15, groot 8 hectaren, 57 aren, 70 centiaren. In den Zuid-W ij kermeerpolder, atdee- ling Cgemeente Assendelft No. 4. Twee perceelen BOOWLilIlD, te zamen uitmakende kavel 20, groot 6 hectaren 27 aren 40 centiaren. 5. Twee perceelen BOTW'TAWWzijnde kavel 21, groot 6 hectaren, 56 aren, 50 centiaren. n 6. Twee perceelen BOT WL1HD zijnde kavel 22,groot 6 hectaren, 59 aren, 10 centiaren. De polderlasten komen van 1 Januari 1883 voor rekening der koopers, hebbende de perceelen vrijdom van grondlasten tot en met het jaar 1921. Het Land is te aanvaarden bij het ontblooten der schoof in 1882. Betaling der kooppenningen op 1 September 1882 de koopers verlangende een gedeelte der koopsom op hun gekochte hypothecair gevestigd te houden ver voegen zich bij den Notaris over de veiling staande. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris BOERLAGE te Velsen alwaar de veilconditiën de kadastrale kaarten en de eigendomsbewijzen 8 dagen vóór de veiling ter lezing en inzage zullen liggen. Verschenen band 1-19. Elke band afzonderlijk verkrijgbaar a 1,—. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de SCHER MEER zullen in hunne eerstvolgende vergadering, op Zaterdag, den 10 Juni 1882, des voormiddags te tien uren op het Raadhuis te Alkmaar, bij enkele inschrij ving aanbesteden: de leverantie van 2? rollen karhlock en 9 rollen versteldoek. De inschrijving zal moeten vergezeld gaan van een monster, dat door den inschrijver behoorlijk gewaarmerkt zal moeten zijn en ter secretarie blijft berusten en inhouden de we kelijke lengte en breedte van elke rol. [let bestuur is niet aan de laagste inschrijving gebonden. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, Alkmaar, W DE GEUS. 27 Mei 1882. De Secretaris, A. P. DE LANGE. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeeu zullen in hunne eerstvolgende vergaderingop Zaterdag den 10 Juni e k., des voormiddags 10 uur, op het Raadhuis te Alkmaar, in één perceel aanbesteden. Bet opruimen van een rietschoot. Aanwijzing op het terrein (aan de Buurt) op 7 Juni e k., 's namiddags te 2 uur. Alkmaar, W. de GEUS, Dijkgraaf. 27 Mei 1882. A. P. de LANGE, Secretaris. Kerkvoogden der Hervormde Gemeeute te Alkmaar zullen, op Donderdag, 15 Juni e.k bij enkele in schrijving in één perceel aanbesteden De ondergeteekenden hebben de eer 'hunne geachte clientele in kennis te stellen dat zij wegens het toe nemend debiet hun kant or van Boxmeer hebben tftWEBGEPTT.TTST naar AMMTER- D.<t HWarmoesstreiat 134, waar men zich van af heden gelieve te adresseeren. Door de goedkoopere werkloonen worden de Siga ren even als vroeger in de prov. Noordbr. gefabri ceerd, doch door gemakkelijker verzendingen en meer andere voordeelen hieraan verbonden, zijn zij hierdoor in staat gesteld een ieder spoediger en naar behooren te kunnen bedienen dew.jl aan het kantoor steeds ruime voorraad goed drooge SIGAREN zal aanwezig zijn. Onder aanbeveling, met alle achting, Amsterdam UEd Dw. Dienaren 1 Juni 1882. F. PASSTOORS Co., voorheen C. Witte Co. eene partij bestdroog en lang Baver- Stroo. Te bevragen aan het Hulppostkantoor Noordscharwoude. Soliede personen in Alkmaar woonachtig, genegen zijnde het Correspondentschap over te nemen van eene Onderlinge Brandwaarborg-Maat schappij gevestigd te Amsterdam vervoegen zich onder letters B. B., bij de Boekh. HERMS. COSTER ZOON, te Alkmaar. worden ten billijkste geleverd door firma J. H Dl EDERIKS. ALKMAAR, Verdronkenoord, C 86 Bij den aanstaanden hooibouw verzoeken wij aan onze geachte cliënten en Heeren landbouwers hunne bestellingen tijdig op te geventen einde geene ver traging in de afzending te ondervinden. WarmoesstraatAMSTERDAM. Eene JUFFROUW, P. G., 28 jaar, zag zich gaarne met 1 Augustus geplaatst als Butshoudster, of tot assistentie in het huishouden. Brieven francolett. B. H., aan KOSTER'S advertentie-bureau, Nieuwendijk Am sterdam PALM- en POKHOUT, voorts alle IIOLEH- IIAKEB8MATERIEELsteeds droog in voorraad bij te ALKIIAAR belasten zich met het keopeil en verkoopen van Tflecten en Wissels, nemen gelden a, deposito plaatsen en bezorgen gelden op hypotheeken sluiten assurantiën op roerende en onroerende goederen. Dit in Tndie zoo gunstig bekend Geneesmiddel tegen HOOFDPIJN is onfeilbaar inwerking, zoodat elke verdere aanbeveling overbodig is. Prijs per flacon 80 cents met gebruik. Depot bij de firma J. BRON- GERS Gz., Bazar. DUSSELDORFERDIAPHANE, SAINE et DURABLE, per fl. 20, per fl 15 ets. 1NDUSTRFA per fl. 25 et. DUSSELDORFER, HOLLANDSOHE per potje 10 ct., INDUSTRIA per potje 15 ets. In vierk. flesschen MIXED PICKLES en PICCALILLIJ 55 ct. perfl; AUGURKEN 60 ct. per fl.; GHERKINS 70 ct. peril.; CUCUMBU, CAULEFLOWER, CAROTTES 60 ct per fl. In ronde flesschen AUGURKEN, MIXED PICKLES en PICCA LILLIJ 50 ct. per fl.; ONIONS 90 ct, per fl. Verkrijgbaar bij firma J. H. DIEDERÏKS. Ten kantore van Wed. A. PRINS ZOON is in de vierde klasse gevallen de kapitale prijs van nde het geheele lot gesplitst Zijl in 3 14 To en 20. algemeene aanwending van Levertraan bij borstkwa len kliergezwellen, bleekzucht enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest, de fijnste Levertraan in den handel te brengendie een goe den smaak heeft, daar ik de versche traan aanstonds op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de Le vertraan ranzig worden wanneer zij langzamerhand weken en maanden lang van een vat getapt wordt. In flesschen van 30 50 en 90 ets. IJZLIl LciVmUIiMLi. fieiddat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzer praeparaten is deze op lossing van ijzer in levertraan de geschiktste. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteer baren vorm. De flacon kost 50 cents. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth G°. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN GIMBORN. Stoomdrukkerij van Herm. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4