iiimicttlattb. Het telegram dat de Koning na het vernemen van Garibaldi's dood dadelijk aan zijnen zoon Menotti ver zond, is openbaar gemaakt. Het luidt als volgt „De smartdoor den dood van uwen doorluohtigen vader aan mij veroorzaakt is even groot als de ramp, welke het volk daardoor treft. Van mijne vroegste jeugd leerde mijn vader mijin Garibaldi de deugden te eeren van den burger en den krijgsman. Als getuige zijner roemrijke daden koesterde ik voor hem de diepste genegenheid, de grootste dankbaarheid en bewondering. Deze gevoelens en de gedachtenis aan diewelke de dappere generaal aan mij en mijn geslacht toonde, doen mij het gewicht van dit onherstelbaar verlies dubbel beseffen. Deelende in de innige droefheid van het iialiaansche volk en den rouw der familie des overle denen bid ik u, bij de uwen de tolk te zijn van het zeer innige leed dat ik met het geheele volk gevoel." OOSTENRIJK-HONGARIJE. De heer von Szlavy is door den Keizer eervol ontslagen als rijksminister van financiënonder dankbetuiging voor de gewichtige in die betrekking bewezen diensten en gelijktijdig be vorderd tot grootkruis der Stefanusorde. Zijnen opvol ger, den heer von Kallay, werd door den minister van buitenlandsche zaken namens den Keizer dank betuigd voor de wijze waarop hij als hoofd eener afdeeling aan dat ministerie, zijne taak vervuld had. Zijn eerste daad de benoeming van graaf Khevenhüller, een 38- jarige bohemer, die als zeer bekwaam en ijverig bekend staattot civiel gouverneur van Bosnië is zeer gun stig opgenomen. Hierdoor is een eerste en belangrijke stap gedaan tot de administratieve hervorming van Bosnië en de Herzegowina. Tot heden was het bur gerlijk en militair gezag in één persoon, generaal Dahlen, vereenigd. Het hongaarsche Huis der afgevaardigden hield zich in eene harer laatste zittingen bezig met de verhuizing der russische israëlieten naar Oostenrijk. Esnige leden wenschten dat de uitgaven welke uit die verhuizing voortvloeiden wanneer gevolg gegeven werd aan de door eene commissie voorgestelde maatregelen te nemen in het belang van den gezondheidstoestand der bevolking door Rusland gedragen werden. De minister-president verklaarde echter, dathoewel hij zich met de voor stellen der commissie vereenigde op het oogenblik nog geen buitengewone maatregelen behoefden genomen te worden omdat nog geen sprake was van landverhui zing op groote schaal. De regeering zou zich het lot dier vluchtelingen echter aantrekken. Een afgevaar digde die van moorden sprak welke door israëlieten op christenen gepleegd zouden zijn werd tot de orde geroepen. Twee afgevaardigden, de heeren Wahrmann, israëhet, en Istoczy, hoofd der partij die tegen de israëlie ten gestemd is, kregen over enkele uitdrukkingen van eerstgenoemd lid zulk een hoog loopende twistdat men tusschen beiden moest komen om hun het vechten te beletten. De openbare zitting werd zelfs geschorst bij de heropening gaf de voorzitter afkeuring over het gebeurde te kennen. Den 11 had een tweegevecht tusschen die beide heeren plaats op de pistoolnadat de poging daartoe tweemaal door de politie verhinderd was. Geen van beiden werd gewond. RUSLAND. Een besluit des Keizersaan den Senaat medegedeeldmeldtdat graat Ignatieff als minister van binnenlandsche zaken ontslagen en ver vangen is door graaf Tolstoipresident der academie. SPANJE. Dezer dagen hield de vereeniging tot af schaffing der slavernij te Madrid eene o. a. door vele vrouwen bijgewoonde algemeene vergadering. Eeu dag bladschrijver van Cuba en andere west-indische sprekers, die onmiddelijke afschaffing der slavernij op Cuba eisch- tenwerden zeer toegejuicht. Op Cuba zijn volgens een der sprekers nog 60000 slaven. Aan de vergadering werden getoond de foltertuigenwaarmede de negers gestraft worden. TURKIJE. Said-pacha minister van buitenlandsche zakenverklaarde den 10 aan de gezanten dat het ook een groote wollen doek, dien zij vaak 's avonds droeg, ontbrak. Spoedig was zijn besluit genomen. „Ik ga haar zoeken zeide hij haastig. „Zorgt gij dat Edith een warme kamer en thee vindtals zij terugkomt Daarop snelde hij de trap af, voorbij Marentia's Kamerhet huis uit. Edith had inderdaad de villa verlaten. Zij had in haar slaapkamer een gevoel alsof zij stikken zou als werd haar door de zwoele lucht het denken on mogelijk gemaaktzij gevoelde datwanneer het den professor ondanks haar verbod toch gelukte haar te naderenzij tegenover zijne teedere welsprekendheid in deze gemoedstoestand zou verloren zijn en als een gewond hertdat zich poogt te reddensprong zij bij deze gedachte op en vluchtte van haar kamer. Zij had zich haar grooten shawl om hoofd en schouders geworpen, was zonder eenig gedruisch de trap afgegaan en naar het strand geijld. De zon moest juist achter de gele wolken zijn onder gegaan maar nog heerschte er een vaal schemerlicht, dat aan de zee het voorkomen gaf van eene afzichtelijke grauweonbewegelijke massa. Hoor een sissende toon klinkt door de luchtvan het zuidwesten komt bijna plotseling eene zwarte, ontzettend groote wolk aandrijven die den geheelen horizont bedekthet is alsof alle elementen eensklaps zijn losgebroken. Binnen enkele minuten was de gladde vlakte der zee in een razende, schuimende golvenmassa veranderd, die brullend op het strand aanstormde en hooger en hooger zich uitstrekte. Daar bovenuit klonken de fluitende wind die het zand in zuilen in de hoogte wierp, voor zich uitdreef en eindelijk tegen het harde helmgewas in de duinen slingerde en de donder, die onophoudelijk in dreunende slagen zich hooren deed alsof hij geen tijd had om de bliksems af te wachten, die als slangen tegen de wolken sloegen of in zigzaglijnen in het water Terdwenen. doel van Derwisch-pacha's zending wasbevestiging van het gezag des Onder-Konings handhaving van deu tegenwoordigen toestand en de keizerlijke besluiten herstel der orde in Egypte. Het antwoord der Porte op de laatste mededeeling der fransche en engelsche gezanten betreffende de bijeenkomst der mogendheden had geen bepaald karakter de minister had niet stellig geweigerd, maar alleen uitstel gevraagd, om Derwisch- pacha zijne taak te laten vervullen. Den II overhandig den de gezanten van Oostenrijk Duitschland Italië en liusland een gemeenschappelijk gelijkluidend schrijven aan dien minister ter ondersteuning dier bijeenkomst. Said-pacha herhaalde in antwoord daarop zijne bezwa ren, doch beloofde, aan de Porte kennis te zullen geven van dien wensch der mogendheden. Intusschen waren de turksehe gezanten reeds onderricht, dat de Porte hare bezwaren tegen die bijeenkomst volhield. Deze stap der mogendheden schijnt grooten indruk te hebben gemaakt. ZWEDEN. De Koning en de Koningin vierden den 6 hunne zilveren bruiloft. De feesten duurden tot den 10 Yan buitenlandsche vorstelijke familiën was alleen Denemarken vertegenwoordigd. EGYPTE. De intocht van den turkschen commis saris Derwisch-pacha en zijn gevolg te Cairo had op de volgende wijze plaats de stoet werd geopend door ongeveer 200 jongens uit de ezeldrijvers en schoen poetsers der hoofdstad bijeen gebracht, vergezeld van eenige soldaten allen gekleed als werklieden en roe pende „leve de Islam Bij het voorbijgaan van wo ningen of groepen van europeanen lieten zij dien kreet van dreigende gebaren gepaard gaan. Deze vertooning werd door de europeanen lachende door de inlanders met verachting aangezien. Daarop volgde een rijtuig, waarin gezeten waren de commissaris met zijn onder- commissaris de door den Onder-koning gezonden egyptische hoofdambtenaar om hen te verwelkomen en een vertegenwoordiger van Arabi-pachaname lijk de onder minister van oorlogin het daarop volgende rijtuig waren de grootzegelbewaarder en de opperceremoniemeester van den Onder-Koning gezeten en daarna volgden in eenige andere rijtui gen de weerspannige officieren. De stoet werd ge sloten door twee bataljons infanterie. Dat de onder minister van oorlog in het tweede rijtuig zat, wordt als eene beleediging voor den Onder-koning beschouwd zijne in het derde rijtuig gezeten vertegenwoordigers hadden daar moeten plaats nemen. Dadelijk na zijne aankomst ging Derwisch-pacha bidden op het graf van Seijid Achrned el Bedari een grooten heilige der twaalfde eeuw eene daad die op de mohammedanen, die bij duizenden bedevaarten naar dat graf houden een zeer gunstigen indruk maakte. Al de consuls-generaal brachten den 9 een bezoek aan Derwisch-pacha; de engelsche en de fransche gingen sa men. Daarna ontving Derwisch Sultan-pacha voorzitter en verscheidene leden der Kamer van afgevaardigden aan wie hij verklaardedat hij besloten had de orde te herstellen en zoo noodig zelf het bestuur over het ministerie van oorlog te aanvaarden. Inmiddels braken den 11 op drie plaatsen te Alexan- drië te gelijk wanordelijkheden uit. Het arabische gepeu pel plunderde de winkels en er hadden tusschen de inboor lingen en europeanen vechtpartijen plaats. De militaire macht, die eerst zeer laat kwam opdagen, joeg de oproerlingen uiteen en herstelde de orde. De engelsche, de grieksche en de italiaansche consul werden ge wond. De wonden schijnen onbeteekend te zijn. Derwisch-pacha vertrok per extra-trein van Cairo naar Alexandrië. Hij was vergezeld door de onder secretarissen van oorlog en justitie en door den adju dant des Onderkonings. Den 6 is te Yeendam de heer 't Hoofdt, leeraar aan de Rijks-normaalschool 's avonds van eene verga- Edith was dadelijk hij het begin van het on weder verschrikt blijven Btaan. In de wanhoop des harten had zij er niet op gelet waarheen zij liep, en nu zag zij zich ver van haar woning verwijderdzonder uitzichthaar nog te kunnen bereiken. O dat wilde zij ook niet. Beterhier buiten, prijs gegeven aan den woedenden storm en te bezwijken voor de hartstocht der elementen, dan daar binnen in haar kamer de dringende woorden van den professor te moeten aanhooren en tegenover al haar vrouwelijken trots tot eene verachtelijke verraadster te worden O dat de wind zich van haar meester maakte en haar in zee slingerde 1 dat een medelijdende golf, ver vooruit- glijdende haar met zich medenam dat een bliksem straal aan hare ellende een einde maakte Dan toch was zij het niet zelf geweest die misdadig een einde aan haar leven had gemaakt en God de barmhartige vader zijner kinderen en de toegevende gebieder zijner schepselen', zou hare ziel wel in genade aannemen Als een rank boompje werd terwijl deze gedachten haar door het hoofd vlogen haar tenger persoontje heen en weer geslingerd. Het zou misschien het raadzaamste geweest, hooger op strand in het duinzand te gaan liggen en zoo het onweder over zich heen te laten trekken, maar Edith wilde het gevaar niet ontwijken. Zij tuimelde meer dan dat zij ging in de richting van het dames- bad maar zij glimlachtewanneer bij een bizonder heftigen windstoot het schuim van de voortgezweepte golven baar op gezicht en handen spatte of een btik- zemstraal haar toondehoe dicht zij langs de zee liep, onbekommerd, of nu en dan een golf over haar voeten ver op het strand drong. Reeds had zij het damesbad bijna bereikttoen de storm plotseling een der planken van het gebouwtje losrukte en haar tegemoetslingerde. Zij voelde een slag tegen het hoofd en verloor het bewustzijn. Wordt vervolgd. dering huiswaarts gaandein het water geloopen e» verdronken, doordat van Groningen terugkeerende schui tenvoerders eene klapbrug geopend en niet weder ge sloten hadden. Sedert ruim twee jaren bestaat te Schermerhorn eene vereeniging „Eendracht''die zich ten doel stelt het schoolverzuim door gepaste middelen tegen te gaan en is haar edel streven tot heden allergelukkigst geslaagd. Een hoofdpunt van haar programma is het jaarlijks organiseeren van een feestje voor die schoolkinderen die het laatste jaar het getrouwstde school hebben bezocht. Een 36 tal van hen, die het minst verzuimden uit de hoog ste klasse deed l.l. Vrijdag op kosten der vereeniging en ouder geleide van haar bestuur een reisje naar den Helder om de merkwaardigheden dier stad te zien. In het bijzonder verdient vermeld te worden de welwillend heid waarmede de commandant en directeur van ma rine te Nieuwediepvice-admiraal Do Haeshet ge zelschap in de gelegenheid stelde onder geleide van uitstekende gidsen de merkwaardigheden der marine te bezichtigen zoo ook de ontvangst die den kinderen en hunnen reisgenooten bij den kommandant van het wachtschip den kolonel Van der Hegge Spiesten deel viel die zelfs de vriendelijkheid had de jongelui op krentenbrood en chocolade te onthalen. -De gemeenteraad van Middelburg heeft den 9, met algemeene stemmen besloten een cursus ter op leiding van onderwijzers tot hoofdonderwijzers te openen. De daarvan gebruik makenden zullen 24 per jaar moeten betalen. Den 9, 's avonds, kwam de heer J. C. S., kapi tein van eene sleepboot, te Dordrecht met zijne vrouw en zijne schoonzuster uit den schouwburg en werd hij op weg naar een café chantant lastig gevallen door een troep pontonniersdie in opgewonden stemming ver keerden twist zochten, zich onpasselijkheden jegens de vrouwen veroorloofden en hem een slag toebrachten. Hij greep zijnen aanrander aan kreeg het met meer deren te kwaadworstelde zich losen bracht aan den 21jarigen milicien-plaatsvervanger H. B. met een zakmesje 5 stooteu toe waarvan een ter hoogte van het hart met bijna onmiddelijk doodelijk gevolg. Zon der hiervan bewust te zijn was hij naar zijne boot te ruggekeerd en had hij zich ter rust begeven tot hij in den vroegen morgen in hechtenis genomen werd. Den 10 is te Amsterdam een timmermansjongen uit de derde verdieping van een in aanbjuw zijnd huis in de Swammerdamstraat gevallen en op de plaats dood gebleven. In den morgen van den 10 is over Dordrecht eene windhoos getrokken waardoor groote schade is aangerichtzoowel aan daken (dat van de sociëteit „de Vriendschap" werd grootendeels vernield), als aan kramen waarvan sommige neergeploft of van het dak beroofd werden zoodat de inhoud door den regen be dorven werd. Eene groentevrouw uit Zwijndrecht werd door de van eene kraam gerukte planken tegen den grond geworpen en met gebroken been en verschil lende kneuzingen opgenomen. Den 11 heeft zich de justitie van Breda naar Roosendaal begeven om een gerechtelijk onderzoek in te stellen naar den moord, door L. Rommers op zijnen schoonzoon T. Suykerbuik gepleegdin woede over mishandeling zijner dochter, echtgenoot van genoemden S. Ten gevolge van een twistdoor minnenijd ont staan heeft den 11 een verversknecht te Amsterdam zijnen hal ven broeder met een karaf eene ernstige ver wonding aan den hals toegebracht. De sedert enkele jaren van 's Hertogenbosch voortvluchtige bankroetier R. v. d. Dries is den 11 van Antwerpen gevankelijk naar 's Hertogenbosch over gebracht. Drie koeien van den heer A. W. v. d. Sluis te Appelscha zijnvolgens verklaring van den veearts door eene zonnesteek gedood. De gemeenteraad van Goes heeft, met algemeene stemmen, het subsidie voor de ambachtsschool, waarvan het aantal leerlingen steeds toeneemtverdubbeld en op f 400 gebracht. Het vrij bemiddeld armbestuur heeft ook reeds een verhoogd subsidie toegezegden men vleit zichdat de Prov. Staten dit voorbeeld zullen volgen. Bij het comité te Amsterdam tot ondersteuning der vervolgde russische israëlieten is ontvangen van de co- mité's te Gouda f 764,01te Westzaan 66,60, te Smilde f 60,95. Eene uitvoering, door de vereeniging „Jacob van Lennep" te Breda ten voordeele der ver volgden gegeven heeft netto f 267,90 opgebracht. In de op 8 Augustus te Amsterdam te houden 97ste algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeenzullen worden behandeld de volgende voorstellen van het hoofdbestuur f 2500 uit te trek ken ten einde departementendie minder dan 100 leden tellen te subsidiëeren voor volks-bibliotheken 5 jaren lang 1000 op de begrooting te brengen tot het eenmaal 's jaars doen houden van een examen voor hoofden van bewaarscholen een plan te ontwerpen ten einde zoo mogelijk met medewerking en steun der regeering - door uitbreiding van een of meer der bestaande vormscholen of door het vestigen eener zelf standige inrichting de deugdelijke opleiding van on derwijzeressen voor de bewaarschool te bevorderen voortaan aan geene departementen bij de oprichting van bewaarscholen geldelijke steun te verleenen tenzij het schoolgebouw en de hulpmiddelen aan redelijke eischen voldoen het hoofd eeno behoorlijke opleiding genoten hebbe en de onderwijzeressen eene billijke bezoldiging zullen genieten; f 2000 uit te trekken tot ondersteuning van departementen die het onderwijs in handen arbeid wenschen te bevorderen f 6500 te bestemmen om het blad „de Zwaluw" op nieuw voor één jaar te subsidiëeren; f 1000 subsidie te verleenen aan het ondersteunings fonds voor onderwijzers van het departement Rotter dam: eene commissie uit de departementen te benoemen om met het hoofdbestuur middelen te beramen tot eene waardige viering en een blijvend aandenken van het lOOjarig bestaan der Maatschappij; van het dep. Dord recht: te Amsterdam op te richten en op 16 November 1884 te onthullen een standbeeld voor Jan Nieuwen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2