QlUevIci» S«tab0-öcric(ite«. Mlarkï- en licursittritittzn Qlboettcntiën. d i\r buyzen stichter der Maatschappij en daartoe uit de kas 30,000 aan te wijzen. Eenige burgemeesters en voorzitters van kamers van koophandel en van afdeelingen der Maatschappij voor landbouw en veeteelt in Friesland hebben een adres aan den Koning opgesteld waarin de wensch wordt uitgesproken, dat de regeering weldra moge over gaan tot het aanleggenalthans ondersteunen van Staatswege, van een stelselmatig net van stoomtramwegen. Tot onderwijzer aan de armenschool te Enkhuizen is benoemd de beer T. J. Jansonius. Van de inschrijvingen voor de oprichting eener maildienst op West-Indie, a ƒ773,500, z'jn teruggeno men tot een bedrag van 147,000 maar nieuwe bij gekomen tot een bedrag van 123,500zoodat thans van het maatschappelijk kapitaal 750,000 is geplaatst. De ontwerpers hebben besloten eene naamlooze ven nootschap te vestigen en werkzaam te blijven tot het plaatsen der overige 450,000 in aandeelen of, voor zoover deze som niet verkregen mocht worden, in obli- gatiën. De totstandkoming eener maandelijksche mail dienst onder nederlandsche vlag is dus verzekerd. Door de Nederlandsche Harddraverij- en Renver- eeniging zullen op 14 Semtember a. s. wedloopen wor den gehouden op hare renbaan nabij het buitengoed Clingendaalin de gemeente Wassenaar. Door 120 fabrikanten in wollen stollen te Tilburg is aan den minister van buit. zaken een adres gezonden, waarin de aandacht gevestigd wordt op den slechten toestand, waarin de wol-industiie verkeert tengevolge der afstemming van het handelstractaat met Frankrijk. Zij verzoeken den minister, eene voorloopige regeling op den voet der meest begunstigde natie, even als door Engeland van Frankrijk verkregen is tot stand te brengen. Een jong mensch van Grootebroek op het land werkzaam zijnde is iD het water gevallen en verdron ken eer hulp kon toeschieten. Na het haastig overlijden van den gemeente-ont vanger te Enkhuizen is in de kas een tekort ontdekt van ruim f 5C00. Voor de vaceerende betrekking hebben zich 23 sollicitanten aangemeld. Het gemeentebestuur van Enkhuizen heeft het bod eener firma, ter somme van 2500, voor 2 in het stadshuis aanwezige gobelins afgewezen, en besloten tot den aanleg van 2 groote regenwaterbakken, ten gerieve der inwoners bij droogte. De ansjovisvangst in de Zuiderzee levert tot heden vrij gunstige resultaten op. De nieuwe aardappelen uit de Streek zijn goed van smaak maar niet hoog in prijs. Het schijnt dat de groote hoeveelheid oude aardappelen daarop invloed uitoefent. Door een ingezeten van Rotterdam is den kerk- keraad der herv. gemeente aangeboden voor zijne re kening aan de oostzijde der stad eene school met be waarschool en onderwijzerswoning te laten bouwen en van het noodige schoolameublement te voorzien. De kerkeraad heeft met dankbaarheid dit aanbod aanvaard. Ds. Rijnders te Middelburg is beroepen bij de herv. gemeente te Groningen. Ds. Gerth v. Wijk te 's Gravenhage heeft bedankt voor het beroep naar de herv. gemeente te Amsterdam. In de provincie Noordbrabant zijn ten gevolge van de toepassing der drankwet 5451 vergunningen verleend, terwijl het door de wet aangenomen maxi mum 1778 bedraagt. Door de gemeenten wordt aan vergunningsrecht f 123,556,50 ontvangen. De prins v. Oranje heeft aan de Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheid te Brussel een prachtig zilveren tafel-middenstuk uit de fabriek te Voorschoten toegezonden, hetwelk met een vroeger door den Koning geschonken groep in brons onder de prijzen van hare tombola eene eerste plaats inneemt. De gemeenteraad van Groningen heeft tot direc teur der op te richten hoogere burgerschool met drie jarig cursus benoemd de heer L. B. Fikkertdirecteur der hoogere burgerschool te Apeldoorn. Bij kon. besluit van 2 Juni is de gemeente Ame- rongen aangewezen als standplaats van een postkantoor. Een lotelingwiens been afgezet en door een kustbeen vervangen was is in weerwil hiervan voor de militaire dienst geschikt verklaard en den 6 te Gro ningen bij de milicie ingelijfd. Voor de eerste serie a 250,000 der 4 pts. geld- leening van hoogstens 450,000 ten behoeve der ge meente Leiden, is ingeschreven voor een bedrag van f 82,000 waarvan f 3000 a pari f 42000 tegen 95 tot 98 p. c. en f 37,000 tegen 90 a 94 p. c. Uit de friesche gemeente het Bildt zijn in den loop dezes jaars reeds 140 personen naar Noord-Ame- rica vertrokken. Alleen te S. Anna-parocbiehet derde deel der gemeente, stonden den 12 Mei 14 woningen ledig. De gemeenteraad van Hindeloopen heeft besloten, adhaesie te verleenen aan het adres van Sneek in houdende het verzoek aan de 2e. Kamer om in die stad weder eene reehtbank te vestigen. Invloed van nachtelijke verlichting op den groei van planten. Geruimen tijd geleden is melding gemaakt van de proeven door den heer C. W. Siemens te Londen ge nomen ter bepaling van den invloed door electrische verlichting gedurende den nacht op den groei en de verdere ontwikkeling van verschillende planten teweeg gebracht. Hij heeft die proeven gedurende geruimen tijd onafgebroken voortgezet en de daardoor verkregen resultaten komen hierop neer. Vooraf behoort nog te worden vermeld, dat de heer Siemens heeft gebezigd electrieke lampen elk een lichtkra;ht hebbende van 4000 standaardkaarsen beide lampen zijn werkzaam geweest sedert 30 November des vorigen jaars eiken nachtmet uitzondering van Zon dagnacht. Een dezer lampen hing in een glazen plantenkast hebbende een oppervlakte van 4,50 meterzij was be sloten in een glazen bol van 40 centimeter doorsnede en was 3 meter boven den beganeu grond bevestigd met ventilatie-toestel naar buiten. De andere lamp was bevestigd aan een paal 3,50 meter boven den beganen grond. Zij strekte ter ver lichting van twe» lage glazen plantenkassen en een stuk tuingrond 5 meter in 't vierkant. Laatstgemeld terrein was in rijen bezaaid met tarwe, garst, koolzaad, klaver (en bloemkool Trifollum); in 't begin van De cember had men den grond bezaaid. Dewijl de aard van den grond en de overige omstandigheden op de aangeduide plaatsen en in de omliggende streken zoo ongeveer dezelfde zijnkunnen zij met goed gevolg worden gebezigd ton einde deze vraag te leeren be antwoorden welk onderscheid bestaat er tusschen het resultaat verkregen door zonlicht en door de vereenigde werking van zonlicht en electrisch lichtvoortgezet ge durende zes maandenmet uitzondering van eenen nacht per week. De tarwe staande op het terrein door de zon en electrisch beschenen heeft thans een halm van 0,70 m. lengte en 't schijnt dat zij weldra zal bloeien die op 't veld heeft nog niet de helft der genoemde lengte bereikt. Al de overige veldvruchten staan uitmuntend en beloven veelmaar er moet worden gewacht totdat zij tot rijpheid zijn gekomenalvorens met juistheid over de zaak kan worden geoordeeld. Dit reeds kan worden medegedeeld dat de vroegere verkregen resultaten zich hebben herhaald. Op 25 Januari zijn rijpezeer geurige aardbeziën geplukt rijpe meloenen werden gesneden op 15 April, drie da gen later druiven lekker van smaak en nu staan de perziken flink van stuk op 't rijp worden. De stoommachine die wordt gebezigd tot opwekking van electrisch lichtis een werktuig van zes paarde- krachten des daags dient zij op de boerderij voor al lerlei soort van werkzaamheden. Hier wordt z'i gebe zigd om stroosnijmachines en zagen meê in gang te houden elders pompen en andere werktuigen en dit alles geschiedt onder de leiding van den pachter der boerderij of van een zijner kuechtszonder verder toezicht van een technicus. Zelfs de afgewerkte stoom gaat niet verloren want daarmede wordt de woning van den pachter en van eenige arbeiders verwarmd. Het gevolg hiervan is dat de uitgaven voor de nachtelijke verlichting niet zeer veel zullen bedragen. Eerst later zal ik in staat zijn zoo eindigt de heer Siemens zijn mededeelingen, juiste opgaven te dezen aanzien te verschaften. Te Mureaux in Frankrijk is een gezin waarvan "het hoofd afwezig wasbestaande uit vrouwschoon zoon en 4 kinderen een jongen van 14 en 3 meisjes van 15 tot 24 jaar, overleden ten gevolge van het ge bruik van vergiftige paddestoelen. Toen het hoofd thuis kwam vond hij zijne huisgenoten nog aan de af grijselijkste smarten ten prooi. Het is eindelijk aan de belgische justitie gelukt den kapper te ontdekken, die Léon Peltzer geleerd heeft, zich zoo goed als Henry Vaughan te vermommen. Die kapper woont te Parijs en heeft hem herkend. Hij heeft o. a. verklaard, dat Léon Peltzer 14 dagen daarin les genomen had en eerst tevreden was geweest toen hij vermomd door den kapper op straat niet herkend was. Hij had hem daarop dadelijk betaald en was na dien tijd niet teruggekomen. Als reden voor het leeren dier vermomming had hij opgegeven een liefdesgeschiedenis. Door het stedelijk muziekcorps zullen op Woens" dag, 14 Juni, des avonds te 7 uur in den Stads Hout' met medewerking van den heer C. Froschartsolo trompettist van de Orkestvereeniging te Amsterdam de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. Militaire Marsch „les Tirailleurs" van Dell' Aqua; 2. „Französisches Lustspiel" ouverture van Kélar Béla 3. „Friihlings Erwachen," Romance van Bach 4. Gran de Fantaisie sur des motifs de l'Opéra „l'Etoile du Nord" van Meyerbeer; 5. Solo pour Trompette van Fores- tier; 6. „Bürgröschen's Hochzeit", Ouverture van Eule. 7. „Froschart", Polka voor Trompet-solo van Bena- vente. 8. Grande Fantaisie sur des motifs de l'opéra „Les deux Foscaris" van Verdi. 9. Deuxième Fantaisie Brillante pour Cornet a Pistons - solo van Arban. BURGERLIJKE STAN1), GETROUWD. 11 Juni. Jacob Dubbeld, wedr. van Neeltje Tin en Trijntje Dijkman, wed. Leendert de Jong. Anthonie Bier man en Anna Maria Everout. GEBOREN. 9 Juni. Antje, D. van Johannes Taekes de Jong en Antje Willems de Jongh. Theodorus, Z. van Dirk Zoete lief en Maria Wilhelmina Lingerak. 10 n Afra Johanna Maria, D. van Nicolaas Johannes Out en Anna Borst. 11 Maria, D. van Franciscus Johan Piket en Grietje Kuit. 13 u Anna Wilhelmina, D. van Anthony Rike en Anna Wil helmina de Ruijter. OVERLEDEN. 10 Juni. Schoontje de Vries, wed. Joseph David Spier, 59 j. en 11 m. Antje Bruntink, echtg. van Pieter Bijpost, eerder wed. van Klaas Schoone, 54 j. 12 e Joannes Albertus, Z. van Bertus Nagelhout en Geer- truida van Groos6 m. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Correctioneele Terechtzitting van 13 Juni. 1. W. R., te Helder, openbare dronkenschap op den publie- ken weg14 dagen gev. 2. C. K., te Helder, openbare dronkenschap op den publie- ken weg, geheel als boven. 3. W. de W., te Helder, openbare dronkenschap op den publieken weggeheel als boven. 4. J. S., te Helder, openbare dronkenschap op den publie ken weg5 dagen gev. 5. J. B. D., te Helder, diefstal, 3 maanden gev., in eenzame opsluiting te ondergaan. 6. A. van de W., te Alkmaar, diefstallj maand gev., in eenzame opsluiting te ondergaan. 7. P. Z., te Oterleek oplichting, 3 maanden] gev., in een zame opsluiting te ondergaan. 8. P. de R,, te Medemblik, beleediging, 8 boete, subs. 2 dagen gev. 9. M. L., te Helder, diefstal, 7 dagen gev., in eenzame op sluiting te ondergaan. 10. C. H., te Rijp, mishandeling, 5 dagen gev. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 12 Juni. Door den Notaris W E. G. L. GOUWE. Winkelhuisn.z. Verdronkenoord w. hoek Hekelstraatsectie B 371. Strijkgeld H. Mullem 4500, Opgehouden op20, Alkmaar 12 Juni. 9 Koeien en Ossen f 180 a 280, 434 vette Kalveren 35 a 96, 17 nucht. Kalveren /6a 17, 250 Schapen f 28 a 34, 164 vette Varkens 44 a 52 ets. per P., 38 magere f 20 a 24. Amsterdam 12 Juni. 517 Runderen, vette 70 a 92 ets. per Pond, Melk- en Kalfkoeien f 140 a 270, 78 nucht. Kalveren 7 a 12, 607 Schapen en Lammeren f 11 a 30, 339 vette Varkens 48 a 55 ct. per P. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen f 1,25 a 2,50, dito flakkeesche f 1,30 a 1,50, friesche jammen f 1,60 a 2,10, dito eng. 1,40 a 1,50, hamb. f 3,70, americ. 1 4,50 a 5, Nieuwe westkndsche t 6 a 8, Nieuwe italiaansche 10 a 12 et. per P. Handel in beste oude levendig, in nieuwe flauw. Raapkoeken f 90 a 94, Lijnkoeken t 8,50 a 12,50. Peterolie in cons, t 9,75, loco f 8,75 entr., Sept.-Dec. f9,12% te koop; Augustus-levering f 8,75 entr. verhandeld. Edam 10 Juni. Kleine kaas 32 a 33, aangevoerd 116 st. 24313 ponden Kaas. Haarlem 12 Juni. Witte Tarwe 9,25 a 11,40, Rogge f6,75, Gerst f 6,30, Haver f 3,75 a 4,15, Duivenboonen f 7,25 a 8. Krommenie 8 Juni. 295 Pond Boter f 1,25 a 1,40 per P., 825 Kippeneieren f 3,25 a 3,75 per 100. Schiedam 12 Juni. Moutwijn 10,75, Jenever f 16,25 p. vat. Londen 12 Juni. 2900 Runderen 4.-5.9, 1000 Schapen en Lammeren 5.2-6.6, 100 Kalveren 5.-6.4, Varkens 4.-5. PER TELEGRAAF. Purmerend 13 Juni. Aangevoerd 47 Paarden, 246 Koeien, handel vlug hoog in prijs, 254 vette Kalveren f 0,70 a 0,90 p. P., 121 nucht. dito f 8 a 20, 1049 Schapen en Lam meren, vette Schapen haHdel vlug, hoog in prijs, Lammeren handel stug, 74 vette Varkens 50 a 55 ct. per P., 186 Biggen f 8 a 12, beide handel stug, Kippen-eieren 3,50 a 4,25, Eend eieren f 3,60 per 100, Boter f 1,15 a 1,25 per kop. Kleine kaas 32,50, aangevoerd 520 stapels. AMSTERDAM. pCt. Aederland, Cert. N. W. Schuld2; Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, zilver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4j Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4p Dito 1880 gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 18B7/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 11 Dito, dito 1876 - 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 11 Dito, dito 1876 - 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 6 VenezuelaObligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika, Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-ltal. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatscb. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatiën3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand6 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Kiaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. Ie Pref.. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie "West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleen ng3 12 Jnni. '7% 81»/. 102":,, 102% 63"/is 63%, 64 64'/.. 84"/,. 95'/, 74"/,. »0V4 90»/4 85'/, 53»/16 53"/,. 83"/,, 80'/, 743/, 6 72'/, 29'/,, 45'/,, 27',, 42' U 10' 12'/, 683/. 21'/, 10',,. 12"/,. 9% 88'/,. 121 24'/, 42% 78",, 76 51"/,. 58'/, 122"/,. 60'/, 47 79 83'/, 68'|, 83', 83'/. 58 56",, 30'/, 46'/, 143'/, 130'/, 843/. 45 83 55 33'/,. 106'/, 47"/,. 106% 1091/, 92'/,, 100'/, 111 142'/, 107 128'/, 125 13 13 Juni, 67"/,, 81"/,, 102 1023/, 63"/,, 63'/, 64 64'/, 84"/,. 95'/, 75'/. 89'/, 90' I, 85% 53'/, 53'/. 83'/, 80'/, 73'/, 65'/, 72»/, 29 27% 10'/, 11% 67'/. 21% 10'/, 12% 9% 38'/. 121 24 43 73% 52 59 122'/, 60% 47 79 59% 83'/, 83 58% 55% 32 47'/,, 85% 85'/, 55 34'/ 107 49 106 109'/, 91 100% 142% 129% 126'/. 12"/,. Heden overleed na eene langdurige ongesteldheid, tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, mijne geliefde echtgenoote ANTJE BRUNTINK, in den ouderdom van 54 jaar. Op verlangen van de over ledene zullen geene uiterlijke teekenen van rouw ge dragen worden. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Alkmaar, 10 Juni 1882. P. BIJPOST. aan allen die den laatsten tijd ons hunne belang stelling toonden. J. BRANDS en Echtgenoote.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3