No. 72. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. ZONDAG 18 JUNI. Groote werken des vredes. FEUILLETON. AAN HET STRAND. Prijs der gewone Advertentiën Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. ©ffictëel (Ocbccltc. ALkUAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dondordag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0-06. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengtop grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staats blad n°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente, dat het kohier van het Patentregt over het 4e kwar taal der dienst 1881/82 op 15 Juni 1882 door"1 den Heer Provincialen Inspecteur der directe belastingen in NoordbollaDd executoir verklaardop heden aan den Heer Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezetendie daarbij belang heeftwordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatig heid zouden voortvloeijen te voorkomen. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voornd., 17 Juni 1882. A. MACLAINE PONT. De persoon van GERARDUS BIERMAN wordt verzocht zich ter secretarie dezer gemeente aan te meiden. P O L I C I E. Ter terugbekoming is aan het Commissariaat van Policie het navolcende gevondene voorhandeneene zwarte parapluieeen huissleutel, een portemonnaie (nieuw model), een onderstukje van een goud oorbelletje, een medaljon goud met koperen ket ting en haak een zwart fluweelen kinder jongenslyaageen zilveren horloge, een zilveren sigarenpijpje. Nooit is het voordeel van tijdsbesparing door verkor ting van den afstand meer gevoeld dan in deze eeuw, de eeuw van het stoomschip den spoorweg en de te legraaf. Niet alleen wordt aan sneltreinen en blik - semtreinen de grootst mogelijke snelheid gegeven en wedijvert men in het in de vaart brengen van steeds sneller loopende stoomschepen, maar men is met steeds gunstiger uitslag bezig met het uit den weg ruimen van de hinderpalen, die de locomotief of de stoomboot den doortocht beletten. De weg naar Indië om de Kaap was voor het stoomschip te langen men heeft de landengte van Suez doorgegraven. Men spreekt van de doorgraving van het schiereiland Malakka om een korteren weg naar China te vinden. Op de landengte van Corinthe heeft de Koning van Griekenland reeds de zilveren spade in den grond gestoken en de Ko ningin het eerste rotsblok door dynamiet doen sprin gen. In ons eigen vaderland zijn Holland-op-zijn-smalst en de Hoek van Holland doorgegraven, om aan Am sterdam en Rotterdam de kortste verbinding met de zee te verschaffen en zal men aan de eerste koopstad een betere verbinding met den Rijn geven hier echter bij uitzondering niet de kortste! door het graven van een nieuw kanaal. In de Nieuwe wereld is het groote werk van de doorgraving der landengte van Panama begonnen. De onvermoeide de Lesseps heeft ook hier den stoot gegeven. Onder de vele zwa righeden waarmede men te worstelen heeftis wel de ongezondheid van deze kusten één der grootste. De gele koorts waart er rond een aantal arbeiders zijn reeds bezweken en daarenboven de technische chef Blanchet en de oud-zeeofficier Bionnede Lesseps' rechterhand. Zal men thans wellicht oogen hebben voor de hulp die het droge en gezonde Curasao als herstellingsoord voor uitgeputte krachten veilige ha venplaats en bederfwerende bewaarplaats van werk tuigen en materialen kan aanbieden Maar het snelste vervoermiddel is de spoortrein, waar daarvoor geen plaats is te vinden boven den grond zoekt men haar er onder, Londen heeft reeds zijn onderaardschen spoorwegen Parijs verlangt er ook een. De tijd is reeds lang voorbij toen men rivieren of zeearmen als beletselen beschouwdeen waar de overbrugging te bezwaarlijk is, daar graaft men den tunnel. In Canada heeft men het plan opgevat om een tunnel onder de St. Lawrence te gravenen in Engeland wijkt de vrees voor den tunnel onder het Kanaal meer en meer. Maar de bergen staan den spoorweg in den weg Niet meer. Men gaat er over heen. Stijgt men niet langs den spoorweg naar den top van den Uetli-berg en den Rigi? Dwars door het Schwarzwald en over den Semmering en den Brenner voert ons de locomotief. Is het dal te laagmen slaat er een viadu;t over; is de berg te hoog of te steil, men graaft hem doorof wel men slingert in tal van wendingen langs de bergwanden naar boven. Op den Brenner-spoorweg van 127 mijlen stijgt men op die wijze eerst 800 el, om daarna 1100 el te dalen. Reeds in 1854 werd de Semmering-, in 1807 de Brenner- spoorweg geopend. Ook in Azie heeft men in dit op zicht de grootste bezwaren overwonnendaar is de Himalaya-spoorweg geopend, die den reiziger 2377 el boven de oppervlakte der zee brengt. Brengt ons de spoorweg alzoo reeds over bergen en Alpen-passen de reuzen-Alpen zijn voor de locomotief onbestijgbaar, en het eeuwige ijs en sneeuw versperren haar den weg. Oostenrijk had over Semmering en Bren ner de gemeenschap met Italië en de Adriatische zee gevondenmaar Frankrijk kon op dezelfde wijze niet naar Turijn Florence en Rome komen. Kon men niet over de Alpen men besloot er door te gaan en van 1857 tot 1870 werd de tunnel door den Mont-Cénis gegraven de eerste reuzentunnelruim 12 mijlen lang. De kosten beliepen omstreeks 65 miljoen francs. Toen het voorbeeld eenmaal gegeven wasvond het navol ging, en reeds in 1872 begon men aan den tunnel door Mijl beteekent natuurlijk niets anders dan kilometeren el niets anders dan meter. den St. Gothardwaarvan wij onlangs de feestelijke opening in alle dagbladen hebben kunnen lezen. De tunnel is bijna 15 mijlen (14,900 meter) lang, en heeft een spoorweg verbinding tusschen Duitschland en Italië mogelijk gemaakt in bijna rechte lijn door het hart van Zwitserlan 1, die de kortste weg is voor westelijk Duitsch land Belgie Nederland en Engeland maar dan ook met al de kostbare werken en de verschillende tun nels waarvan die door den St. Gotthard de grootste is ongeveer 240 millioen francs heeft gekost. Vóór het groote werk tot stand was gekomenheeft men echter in Frankrijk reeds de vraag behandeldwat er gedaan kon worden om aan de groote concurrentie het hoofd te bieden en het verlies van een groot deel van den doorvoerhandel te voorkomen. Er zijn er, die be weren dat de twee groote spoorwegmaatschappijen die Calais en het noorden van Frankrijk door den Mont-Cénis met Italië vereenigendoor goede aan sluiting en snel vervoer tijd genoeg kunnen besparen om hun weg nog altijd de kortste te doen blijven, ter wijl de tunnel onder het Kanaal allen vervoer uit En geland aan Frankrijk zou verzekeren. De Fransche Minister van Financiën acht de begrooting reeds al te zeer met uitgaven voor openbare werken bezwaard om een voorstander te kunnen zijn van een nieuwe kortere verbinding met Italië door één der overige Alpenreuzen maar dit belet nietdat reeds verschil lende plannen gemaakt en tegenover elkander in de weegschaal gelegd worden. Men heeft slechts te kie zen een tunnel door den Simplon door den Mont Blanc of door den grooten St. Bernharden de lengte van elk dier tunnels is reeds berekendde verkorting van den afstand aangegeven, de begrooting opgemaakt Inderdaad het zijn reuzenwerken waarmee wij hier te doen hebben schoone zegepralen van den mensch over de stof, die hij geroepen is te beheerschen over winningen op de hinderpalen die de aarde hem tot woonplaats aangewezen en door hem tot steeds meer geschikte woonplaats in te richten hem aanbiedt overwinningenbehaald door den menechelijken geest met aanwending der natuurkrachten die hij aan zich dienstbaar heeft gemaakt. In de nabijheid van den noordelijken ingang van den Gotthard-tunnel ligt over den wilden, tusschen steile rotswanden ingesloten berg stroom de Reuss, de zoogenaamde Duivelsbrug; en wan neer het geloof aan de onmisbaarheid van de hulp van den Vorst der duisternis voor het tot standkomen van groote werken niet zooveel geleden had zou men er spoedig toe bomen evenals deze brug ook den tunnel voor een werk des Duivels uit te geven waarvoor eenige menschenzielen als prijs waren bedongen. Men- schenl evens heeft hij trouwens genoeg gekosten paarden zijn gedurende het werk in de benauwde druk kende hitte onder den grond bij honderden bezweken maar wat vermocht de zwakke kracht van mensch en dier tegen graniet en ijzerharde rots Hier toonde de mensch zijn meesterschap, en dwong de lucht, het XVI. Ich weiss, ich batte viel ver9chuldet, Doch nicht so viel, als du gemeint, Und bitter haV ich drum gednldet, Und blutig hab' ich drum geweint. Geibll. Toen professor von Prachs de huisdeur opende was hem de wind in het eerste oogenblik te sterk wanke lend hield hij zich aan het tuinhek vast, totdat zijn oog aan de door felle bliksemstralen telkens afgewis selde duisternis gewend was. Edith was naar het strand gegaan daaraan viel niet te twijfelen maar in welke richting? De professor wilde jaren zijns levens er voor geven indien hij dit te weten bon komen. Zijn trots was gebroken bij begreep nu, dat hij zijn macht te hoog had geschatdat Edith liever wilde Bterven dan ondanks zijn vermeende schuld, hem vol liefde te vergeven en hij had nu slechts dien eenen wensch haar allesalles te bekennen. Zij zou verontwaardigd zijn om zijn misdadig spelmaar in het bewustzijndat hij haar een veel zwaardere verden king had te vergevenhem zonder twijfel vergiffenis schenkenen o 1 hoe gaarne wilde hij het leed dat zij om zijnentwille had gedragenduizendvoudig vergoeden 1 Door hoop en twijfelberouw en verlangen voortge dreven ging hij tastend stap voor stap vooruitover de duinen naar het strand. Eindelijk stond hij aan zee. Een bliksemou naldie sissend in het water viel, zoodat de golven woest omhoogspatten gat hem de overtuiging, dat hij wijd en zijd het eenige levende wezen op het strand was. Hij was radeloos hij had een flauwe hoop, dat Edith achter het damesbad kon gevlucht zijn om zoo eenigermate voor den storm beveiligd te zijn. De professor moestom daar te komen tegen den wind in gaandenzelfden wegdie Edith te voren genomen had maar ter wille van deze hoop hoe klein ze ook zijn mochthad hij het met alle machten der aarde opgenomen. Iedere schrede vooruit moest hij afdwingenmaar al werd hij ook tweemaal door den storm teruggeworpen, een derde maal gelukte het hem toch en zoo was hij langzaam maar voortdurend voorwaarts gaande het damesbad tot op een twintig schreden genaderd. In dat oogenblik stootte zijn voet tegen een voorwerp in het zand. Hij boog zich voorover God in den he mel het was een menscheene vrouw 1 En juist nu geen bliksemstraaldie licht bracht, slechts knetterende donderslagen die de houten omheining van het dames bad deden schudden en dreunen. De professor was op de knieën gevallen. „God, een bliksemstraalwas zijn eenig gebed. Eindelijk werd het verhoord de gansche hemel scheen in lichte laaie te staan en maakte het hem mogelijk om te zienwie er lag. „EdithEdithriep de ongelukkige man met een woeste door merg en been dringende schreeuw, die boven alles uit klonk hij nam de levenlooze gestalte van den grond en droeg haar hooger het strand op daar de golven haar reeds raakten. „Edith riep hij nog eenstoen hij met zijn dier bare lastals vernietigd ineen zakte. Hij wierp den doek van hare schouders hij luisterde aan haar hart, hij voelde de pols en in zijne ontzettende over spanning scheen het hem alsof nietsniets zich meer bewoog Dat lieve gelaatdie kleine handen waren koud doodskoud Wanhoop greep hem aan. Hij wierp zich over haar heen en omklemde haar met beide armen. „Ik wil met u sterven 1" riep hij buiten zich zelve. „Moest ik u al in het leven ontberen, dan zal ten min ste mijn ziel met de uwe vereenigd zijn ik heb er een recht op ik ik heb u in den dood gejaagd O, dwaas die ik was Omdat uwe teedere ziel mij beminde stootte ik u terug met ruwe hand Edith Edith sla toch nog eenmaal die lieve oogen op en zie mijn berouwopen nog eens eene seconde, eene enkele secondeuw oor en hoor, dat ik niet trouweloos was. U trouweloos Eerder had ik mijne moeder verraden, eerder die vervloekte Justine, door wier schuld wij zoo ongelukkig zijn gewordenmet eigen handen neergeslagen Edith hoort gij niet? Ik was altijd de uwe geen vrouw ter wereld heeft mij van u kunnen vervreemden, van u, mijn tweede, maar volmaakter ik En omdat ik u dat een paar weken te laat zeg, straft gij mij zoo hard? Zie, hoe mijn hart breekt is dat geen boete genoeg Kom tot het leven terug of neem mij met u mee Zoo riep en klaagde hij te midden van het woeste geweld der elementen rondom hem, totdat eindelijk een langevlammende bliksemstraal aan den hemel flik kerde en hem Edith's gelaat deed zien. Maar Bedroog hem zijn onvaste blikof zou hem God in den hemel werkelijk zulk een onschatbare genade bewijzen Had hij werkelijk die teere, trotsche ziel in haar liefelijk omhulsel laten terugkeeren Het was hem geweest, alsof de oogen, waarvan hij zoo even nog één enkelen blik had afgesmeekthelder en groot tot hem opzagen. Zijn hart hield op met kloppen van twijfel en vreugde. „Edith leeft ge vroeg hij sidderend, zijn oor dicht aan haar mond houdende. „Ja, Otto," kwam het flauw van hare lippen. „Ongekwetst „Ja." Hij sprong niet juichend op, hij trok haar nietvol zalige vreugde aan zijn harthij droeg haar niet dade lijk in hare veilige woningonbewegelijk knielde hij naast haar in het zandmet beide banden tegen het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1