ftuitettUub. water en het vuur tot zijn dienst. Saamgeperste lucht en stoom brachten de groote boormachines in beweging, en voor den aanvoer van versebe stroomen uit den dampkring der Zwitsersche bergen om daar binnen in den berg de ademhaling en het leven mogelijk te maken, werd daarenboven de hulp gevergd van twee bergstroo- men de Reuss aan den noordelijken de Tessino aan den zuidelijken ingang. DUITSCHLAND. Den 14, vóór de verwerping van art. 1 van het ontwerp op het tabaksmonopoliebe streed prins Bismarck de bedenkingendie den vorigen dag door den afgevaardigde Richter (fortschrittsman) aangevoerd waren. Hij merkte op, dat de in oer van graan door de graanrechten slechts weinig gedrukt wordtde uitslag van den oogst in Rusland oefende veel meer invloed op de duitsche graanprijzen uit dan die rechten. Op het verwijt van te hooge opvoering der uitgaven voor het leger antwoordde hij dat de regeering geen behagen schiep in zulk een groot leger, maar daartoe genoodzaakt was door de ligging van Duitschland dat een middenpunt was. Hij ontkende verder, dat hij met een parlement niet regeeren kon maar eene partij-regeering was onmogelijk en met de partij van Richter kon niemand regeeren. Hij had meer recht dan de heer Richter en zijne aanhangers om uit naam van het volk te spreken. Wie had meer dan hij zijn geheele leven aan de nationale staatkunde gewijd? Wie waagde daarvoor een oorlog, waarvan de uitslag niet van hem had afgehangen? Waarom zou eene goede instelling als het tabaksmonopolie niet van Frankrijk overgenomen worden? Welke prachtige uitkomsten verkreeg America niet met zijne bescher mende rechten 1 Niet de meerderheid in een parlement, maar het goede eener zaak in verband met het gezag van het monarchale beginsel was van beslissenden in vloed. De rijksdag moebt het takaksmonopolie met groote meerderheid verwerpende overtuiging van Duitschland's ware belang woog meer bij de regeering dan die meerderheid. Na eene beraadslaging van acht uren werd den 15 met 155 tegen 150 st. eene motie aangenomen waarbij het gevoelen uitgesproken werd, dat na de verhooging der tabaksbelasting op 16 Juli 1879 verdere belasting en verontrusting der tabaksnij verheid ongeoorloofd was. Den 16 werd op voorstel van prins Bismarck, na korte beraadslaging besloten tot 30 Novr. a.s. uiteen te gaan. Alleen een deel der fortschrittspartij stemde tegen. De voorzitters der com mission zullen moeten beoordeelen wanneer de com- missiën gedurende den rusttijd bijeen moeten komen. Dit gevoelen werd althans in den loop der beraadsla ging door de regeering uitgesproken. 194 Ontwerpen zijn ingekomen vcor het nieuw te stich ten gebouw ten behoeve van den rijksdag. Het laatste ontwerp kwam 5 minuten vóór de sluiting van den voor de inlevering gestelden termijn. BELGIE. Te Brussel waar van de ongeveer 16000 kiezers slechts 200 niet opkwamen werden tot leden der Kamer gekozen de burgemeester Karei Buis met 8523 en de advocaat Victor Arnould met 7966 stem men tegen 7254 en 7126 stemmen op de zoogenaamd onafhankelijke candidaten graaf d'Oultremontschoon zoon van den oud-minister Malou, en Jules Parmentier. In de provincie Limburg werden alleen clericalen ge kozen. Te Brugge werd de clericale candidaat met 200 st. meerderheid gekozen. Van de 3 nieuwe zetels in den Senaat verkregen de liberalen er één te Brusselde clericalen twee te Brugge en te Maeseijck. Van de 6 nieuwe zetels voor de Kamer werden 5 namelijk 2 te Brussel een te Luik te Bergen en te Antwerpen, door de liberalen en één, die te Aalst, door de cleri- voorhoofd gedrukt hij bad. Wel niet met woor den of gebaren niet eens met gedachten, maar iedere droppel van zijn bloed, iedere ademtocht van zijn mond was in dit oogenblik een dankgebed dat opsteeg naar den hemel en aan Gods voeten nederzonk. Eindelijk boog hij zich weder diep over haar heen. „Edith zeide hij plechtig „laat mij u als eerste woord in ons nieuwe leven zeggen ik ben onschuldig aan datgene waarvan gij mij verdacht. Ik heb slechts één onrecht jegens u gepleegd dat ik u niet dadelijk, toen ik hoorde, voor wie gij Justine juffrouw Just hieldt, de waarheid heb verteld. Justine is mijne zuster, Edithmijne zusterZij had smaad en schande over ons gebrachtreeds op haar zestiende jaartoen zij met een tooneelapeler wegliep. W ij verstootten haar en verboden haaronzen naam te dragen. Maar be grijpt gij, dat ik, hoe verwoest dat leven ook was, haar niet zoo diep wilde zien zinkendat zij de geliefde van den Hongaar werd En daar deze zijn plan niet opgaf en zich op haar belofte beriep, schoot ik hem neer en Justine dwong ik op reis te gaan on verschillig waarbeenalleen naar ons huis mocht zij nietwij hebben met deze zedelijke melaatsche niets meer gemeen.Toen gij ons zoo plotseling verliet, meende ik dat gij het geheim onzer verwantschap ontdekt hadt en van een man die zulk eene vrouw tot zuster hadniets meer wildet weten. Edithik was tengevolge van de wond, die ik bij het duel kreeg, den dood nabij maar zwaarder nog trof mij uw naar ik moest gelooven hartelooze familietrots. Het is waar, wie kon van u vergen, zulk eene schoonzuster aan te nemen. Maar ik was tot in het diepste mij ner ziel getroffen. Ik verwenschte u, terwijl ik toch onder heete tranen naar u terug verlangdeik vloekte u en ik beminde u toch Edith wat gij ook moogt geleden hebben, voordat gij heden, voor uw eigen hart en voor mij in storm en duisternis gevlucht zijt, zwaarder leed kan het niet geweest zijn 1 Daarom bij de smarten, die ik toenmaals om u, om myne verloren liefdegeleden hebmag ik u nu smeekenvergeef mij dat ik in zondigen overmoed u wilde dwingen, om mij uwe liefde te bekennen zonder dat ik u ophelde ring gegeven had. Ik heb u door mijn misdadig gedrag calen gewonnen. De voorzitter van den Senaat de heer de Sélys Longchamps werd te Waremme zonder strijd herkozen die der Kamer, de heer Descamps, te Ath met 1009 st. tegen 774 st. op den clericalen can- didaat. Te Luik verkreeg de beer Hanssens de voor stander van dadelijke uitbreiding van bet stemrecht ongeveer 150 st. meer dan de minister Frère Orban. De voorstanders van den minister hadden dien candidaat eerst willen uitsluiten De orde werd nergens gestoord; alleen is de verhevenheid waarop het stembureau te Schaerbeek eene voorstad van Brussel, gezeten was, ingestort waardoor eenige van de in de zaal ten ge tale van ongeveer 150 aanwezige kiezers gekwetst wer den. Tegen den uitslag der verkiezing van den cleri calen candidaat te Soignies zullen bezwaren ingebracht worden. De oud-minister Wasseige, clerieaal is plotseling overleden. Door dat overlijden moet weldra eene nieuwe verkiezing voor een lid der Kamer te Namen plaats hebben. De liberale partij hoopt een zetel te winnen; reeds bood zij den burgemeester van Namen de can- didatuur aan. Het voornaamste blad der gematigde clericalen, het Dagblad van Brussel somt op hoe de clericale partij geen reden van klagen heeftwanneer gelet wordt op het geringe verschil in het aantal stemmen door de liberalen verkregen in vergelijking met datop de clericalen uitgebracht in de districten waar liberale candidaten gekozen werden en hoe dat stemmen-aantal getuigt van vooruitgang te haren voordeele. Het mi nisterie kan door den uitslag der verkiezingen zijn leven rekken en niet vervangen worden door een ander. Het blad treurt daarover niet al te zeer, want er is door zijn toedoen zulk een ongelukkige toestand ont staan dat het onaangenaam, ja gevaarlijk, zou zijn liet op te volgen. Het moet zijne zware verantwoordelijk heid blijven dragen. Het bij de thans gehouden verkiezingen weder dui delijk gebleken feitdat de liberale meerderheid der steden overstemd wordt door de clerieaal gezinde ge meenten van het arrondissementheeft onmiddelijk in twos plaatsen, Antwerpen en Gent, eene beweging in het leven geroepen om hierin verandering te brengen. Volgens zoo even aangehaald Dagblad zou het gevolg geven aan dien wenseh de schandelijkste partijdaad zijn, die ooit in Belgie begaan werd. ENGELAND. Hoogerhuis. Den 15 werd door den minister van buitenlandsche zaken medegedeeld dat het te Alexandrië rustig was. Troepen doorkruis ten de stad en handhaafden de orde: onmogelijk kon hij mededeelen de door de regeering in overleg met andere mogendheden beraamde maatregelen. Lord Salisbury het hoofd der oppositie viel de regeering zeer heftig aan wegens hare lijdelijke houding tegen over het drei gende gevaar, waarin engelsehe onderdanen verkeerden. Zij moesten weten dat het Engeland vrijstond zoo noodig zijne oogmerken onafhankelijk van andere mogend heden uit te voeren. De minister achtte de tot de re geering gerichte verwijten ongegrond. Lagerhuis. De onder-minister van buitenland sche zaken deelde den 14 mededat de engel sehe consul-generaal op dat oogenblik te Alexandrië in een hotel vertoefdewaaruit de veiligheid der europeanen aldaar af te leiden was. Minister Glad stone zeide dat de staatkunde der regeering ten aan zien van Egypte de handhaving en waarborging van alle daar verkregen rechten ten doel had. Frankrijk werkte oprecht en hartelijk met Engeland samen alle mogendheden ondersteunden Engeland en met den Sultan bestond volkomen overeenstemming. Naar zijne meening stond alles in Egypte in verband met de be langen der mogendheden waaromtrent men thans een gemeenschappelijk doel najaagde. Duitschland had in biina gedood en toch smeek ik u vergeef mij ver geet mijEdith Onafgebroken als een lang in bedwang gehouden bergstroom, die eindelijk de sluizen doorgebroken heeft en nu met geweld over rots en steen heenschietwas deze lange rede den professor van de lippen gevloeid. Hij moest allesde geheele zware last van zijn hart afwentelenhij had geen seconde langer met zijne be kentenissen kunnen dralen. Terwijl hij sprak had hij Edith in zijne armen opgerichtdaar zij onder het dwarrelende zand bijna bedoiven werd en als een hulpeloos moede glimlachend kind had zij aan zijn borst gelegen en den woordenstroom aangehoord. On danks den storm en het geraas van zee en onweder verloor zij er geen woord van en iedere lettergreep klonk haar in de ooren als het Hallelujah der enge len als hemelsche muzieken toen hij zweeg, antwoordde zij alleen „Alles alles Otto." „En gij wilt mij ondanks Justine?" „Ondanks duizend Justines want ik bemin u Hij drukte haar in naamlooze zaligheid aan zijn hart. „Edithzoo waar er een God in den hemel leeft mijn verder leven zal u eene belooning voor dit woord zijn!" riep hij diep getroffen. Eindelijk stond hij op. „Voelt gij u sterk genoeg, om te loopen vroeg hij. „Wanneer gij mij leidt ja." Hij schudde het zand af dat hun als 't ware over dekte sloeg zijn arm om haar zwakke gestalteen droeg haar meer, dan dat hij haar leidde. „Weet gij nog op de klip?" vroeg hij. „O, Otto zeide zij slechts. Zwijgend liepen zij nu een tijdlang voort, achter hen de storm naast hen de zeeboven hen de donder rondom de flikkerende bliksemstralen zij voelden en zagen echter niets meer van dat alles. Ozaligheid der liefde „Otto," zeide plotseling Editb, terwijl zij staan bleef. „Nu, mijn liefste?" „Ik wil je nu ook zeggen dat ik bij kennis was toen gij mij bij het bad vondtwant het stuk hout moet mij slechts even geraakt hebben. Ik was echter de laatste dagen tweemaal bij den Sultan Engeland's vertoogen dat eene bijeenkomst der mogendheden in ieders belang, ook in dat van den Sultan was, ondersteund. Den 15 deelde diezelfde minister mede, dat nog geene schikking cmtrent de Assab-baai tot stand kwam en minister Gladstone, dat hij den 16 zou voorstellen, aan de wet betreffende de achterstallige pachtgelden den voorrang toe te kennen boven alle andere voorstellen, uitgezonderd de dwangwet. EGYPTE. Vóór de aankomst van den Onder-koning en Derwisch-pacha te Alexandrië vaardigde de gou verneur aldaar eene kennisgeving aan de ingezetenen uit, waarbij van die komst mededeeling geschiedde en zij uitgenoodigd werden hunne werkzaamheden met ver trouwen te hervatten, nu voor de handhaving der orde werd ingestaan. De Onder-koning ontving kort na zijne aankomst de patriarchen, de vreemde consuls, de ambte naren en eenige aanzienlijke europeanen. Hij trachtte hen gerust te stellen de stad zou in 4 afdeelingen verdeeld worden en in elke afdeeling zou een garnizoen komen. Er was geen enkele reden om voor eene her haling der ongeregeldheden te vreezen. Te Cairo blijven de europeanen in grooten getale vertrekken. De kantoren zijn gesloten ook bet kantoor van de europeesche commissie van toezicht. Er zijn on geveer 450 personen in hechtenis genomen als deelne mers aan de voorgevallen ongeregeldheden eene daar toe benoemde commissie zal als krijgsraad hen vonnis sen. De vrees bestond echter, dat de bewakers zijnde soldaten, de gevangenen zouden laten ontsnappen, in welk geval dezelfde tooneelen te wachten waren. De gouverneur van Alexandrië en de bevelhebber van het garnizoen erkenden dat zij den toestand niet langer konden be- heerschen. Inmiddels kwamen te Alexandrië twee grieksche oorlogschepen en werden verwacht een duit sche kanonneerboot en een oostenryksch fregatmet een groote stoomboot ter bescherming der onderdanen, en om hun vertrek mogelijk te maken. Den 15 stelden Duitschland en Oostenrijk de vei ligheid hunner onderdanen wenschende te beschermen, afgescheiden van de staatkundige zijde van het vraag stuk eene voorloopige schikking voor. Zij trachtten de militaire partij over te halen door tusschenkomst van den onder-minister van oorlog den Onder-koning vergiffenis te vragen. Die onder-minister stelde echter als voorwaarde het aftreden van Khairi-pacha en Talat- pacha als geheimraden van den Onder-koning. Deze personen zijn zijne vertrouwdste raadslieden. De eurppeesehe kolonie te Alexandrie dringt eenpa rig aan op tusschenkomst van turksche troepen daar zij nieuwe moorden vreest bij tusschenkomst van andere troepen. De Onder-koning en Derwisch-pacha worden gezegd aan den Sultan 18000 man turksche troepen aangevraagd te hebben- O Arabi-pacha schijnt de man te zijn die feitelijk in Egypte den toestand beheerscht en voor niets terug deinst. Men zegt zelfs dat hij o.a. gedreigd heeft met den heiligen oorlog dat wil zeggen de strijd der Muzelmannen tegen de christenen. SPANJE. Met 60 tegen 31 stemmen is besloten tot herziening van het eedsformulier voor de leden der wetgevende macht in liberalen z n. TURKIJE. De engelsehe en de fransche gezant verzekerden den 14 nogmaals aan de Portedat het eenige doel der voorgestelde bijeenkomst van de mo gendheden was de regeling van het egyptiscbe vraagstuk" zonder behandeling van andere punten. Vervolg der buitenlandsche berichten in het tweede blad. te zwak om de oogen op te slaan, of te spreken maar binnen vijf minuten zou ik wel weder zelf zijn opge staan. En gij meendetdat ik dood was Gij zijt een fraaie docter Beidegelukkig als zij warenlachten in zaligen overmoed. „Roderich en Marentia zullen zich wel angstig ge maakt hebben meende Edith toen het hun eindelijk gelukt was de villa te bereiken. „Hm!" zeide de professor, maar hij vertelde haar niets van de verloving noch van zijn vermoeden dat geen van beiden waarschijnlijk in dit eerste uur van haar geluk al was het dan ook voor zijn eigen zuster, tijd en gevoel over zou hebben. Toch had hij zich vergist. Want nauwelijks hadden zij de buitendeur geopend of de schilderes en de kapi tein kwamen hun tegemoet van boven klonk een kreet van vreugde van de oude meid. „Goddank Ditje Wat hebben wij ons ongerust over je gemaakt 1" riep Roderichzijne zuster hartelijk kussende. „Ondeugend kind zeide de schilderes met tranen in de oogen. „Is dat eene manier om zoo bij nacht en ontijd weg te loopen Zij kuste haar echter niet minder hartelijk. Edith lachte schelmsch. „Wat zijt ge vandaag teeder „Sta mij toe, je Marentia Schmidt als mijne bruid voor te stellen Ditje." „En ik Otto von Prachs als mijn bruigom." Nu kwam aan het gelukwenschen, vragen en vertel len geen einde ofschoon de professor bij Edith er op aandrong cm naar boven te gaan, totdat eindelijk haar kamenier beneden kwam en zich beklaagde dat zij de thee reeds voor de derde maal warm had gemaakt en dat bed en kamer ook reeds weder koud waren. „Ja, ja, ik kom al," riep Edith vroolijk en ging naar boven. Reeds had de professor de huisdeur achter zich gesloten en was Roderich in zyn kamer, toen Edith zich plotseling nog iets herinnerdenog eens naar be neden naar de schilderes ging haar om den hals viel en haar toefluisterde „O, Marentia wat ben ik gelukkig dat ik weer bidden kan Slot volgt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2