AANBESTEDING. UABESTEMAG. Te koop gevraagd, AGENTUUR. Zuidscharwoude. Voorloopig Bericht. Dirkzen Zoon, Oogzwakte. BE YEEZOEÏJOG 8 en Grasveiling te HEILO, een Wagenmakersknecht, J. de Lange Corns. Johs.zn. Dames- en Hceren-Costumes Loodgieter, Leidekker en Zinkverwerker. eene flinke Boerenmeid, Na afloop BAL in DE VLIJT. UIT NEDERLAND. WINKEL C°.Apeldoorn. CHEMISCHE WASSCHERIJ, Stoomververij en Drukkerij. onfeilbaar Waschmidflel voor Schapen. Slads-Schouwburg van Amsterdam, OF DK BROEDERTWIST. Caboertculiëu. in de herberg DE RUSTENDE JAGER, op Dinsdag, 20 Juni 1882 des voormiddags elf ure Information te 1 ekomen bij P. SCHIPPER, te Heilo, en ten kantore van den Notaris P. VAN LEEUWEN, te Alkmaar. De Commissie voor de zaken van den Langereisdijk zal op Dinsdagden 11 Juni 1882, des middags te 12 uren, in het logement „Noord- Holland", te ALKMAAR, presenteeren aan te besteden Het gewoon onderhoud der dijken en aanhoorighedenalsmede de leve ring van 50 M3. grind. Waarvan het bestek acht dagen te voren ter lezing zal liggen ter gewoner plaatse en ter secretarie te Veenhuizen alwaar hetzelve op franco aanvrage tegen betaling van 25 cents per exemplaar verkrijgbaar zal zijn De aanwijzing zal worden gedaan op Maandag, den 26 Juni bevorens, des voormiddags tusschen 9 en 10 ure, te beginnen bij de Veenhuizerbrug. De Commissie voornoemd C. KROON, Voorzitter. P. WONDER Az, Secretaris. Dijkgraaf en Heemraden van het Ambacht van Westfriesland, genaamd Geestmerambachtzullen, in bijzijn eener Commissie uit Hoofdingelanden van Westfriesland, op Dinsdag, 11 Juni 1882, des mid dags ten 12 ure in het logement-„Nrord-Holland", te ALKMAAR, presenteeren aan te besteden: Het gewone onderhoud der West- friesehe Dij kswerken met de leveran- cie van alle benoodigde materialen en arbeidsloonen. Waarvan het bestek ter lezing zal liggen ten kan tore te Veenhuizen en op de gewone plaatsen daarvoor bestemd zijnde het voorts op franco aanvrage, tegen betaling van 50 cents per exemplaar, verkrijgbaar bij den Secretaris te Veenhuizen terwijl nadere infor mation te bekomen zijn bij den opzichter A PRAIJ, te St. Maarten door wien aanwijzing in loco zal worden gedaan op Maandag, den 26 Juni bevorens, des middags ten 12 uur, te beginnen aan den Wa- lingsdijk. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, C. KROON, Dijkgraaf P. WONDER Az., Secretaris. p m. dertigduizend pond goed blank Paardenhooigewonnen in 1881, met opgaaf van prijs en waar te bezichtigen. Alleen franco brieven worden ingewacht, onder motto Hooi, Post kantoor Alkmaar it 1 k m a a r, belast zich met het opzenden ter conversie van Obli- gatien 1 n/„ Buitcnlandsche Spanje De DISTRICTS COMMISSIE van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden te Alkmaar bericht, dat zij, in overleg met Burgemeester en Wethouders, de jaarlfjkschc collecte ter instandhoudiug en uitbreiding van gemeld fonds, zal doen plaats hebben op Dinsdag, den 20 Juni 1883. Bij den grooten omvang der behoeften roept zij de milddadig heid der ingezetenen dringend in, vermits alleen door zeer ruime giften deze instelling een milde bron van ondersteuning kan blijven voor talrijke hulpbehoevende verminkte en oude. krijgslieden. De Districtscommissie voornoemd Alkmaar, J. C. \ONK, President. 12 Juni 1882. M A. KLUPPEL Secretaris. Te ALKMAAR worden 1GENTE1 gevraagd voor den verkoop vau Vardappclsiroop Keukensiroop, Aardappelmeel en Flores Mag». Gadingmakenden wenden zich met franco brieven onder letter N L. P, aan het bureau van dit blad. De ondergeteekende bericht de ontvangst van eene prachtige collectie Jongenspakjes, van af f3-- tot 14,-. Tevens voorhanden eigengemaakte Slee- ren Kleedingstukkcn welke ook voortdu rend op maat ten spoedigste net en soliede ver vaardigd en tegen zeer billijke prijzen afgeleverd worden. 14 leedjessloOen in groote keuze voorhanden. Na minzame aanbeveling, UEd. Dw Dienaar. J. BI. A. KEIIE. aangeboden: een solied %V inkelhuls en Erve, van vele gemakken voorzien staande en gelegen in het Fnidsen over de Appelsteeg. Hoek Appelsteeg. Ns. STAM. Een Prot. knap Burgermeisje niet beneden de 15 jaar, kan als D A ti 11 E 1 J E geplaatst worden. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Terstond gevraagd bij J. KOOPMAN, te Castricum. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar, van 8 Juni 1882, op de grosse geregistreerd, is GEERTRUIDA PETRONELLA AGNETA DE GROOT, gedomiciliëerd te Enkhuizen, huisvrouw van den Heer ALBERT GOZWIN BOON, theologiae doctor en predikant aldaar, ter zake van krankzin nigheid, gesteld onder curateele. De Procureur, geoccupeerd hebbende voor den eischer, Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN. De Alkmaarsche Harddraverij-Vereeniging is voor nemens op Donderdag, 17 Augustus as. eene I1ABBBBAWEBIJ te houden, van illlandsclie paardenaangespannen voor twee wielige rijtuigen. Prijs en Premie nader door het Bestuur te bepalen. Namens het Bestuur, A. R. MULDER, Voorzitter. C. JANSSEN RzSecretaris. van alle nog voorhanden lielltc JEoillCrStolFen, voor spotlage prijzen, benevens eenige fijne Dames Visites-, Paletots en S4indermantels J. TilEIS«dJVG. belast zich met de opzending van Oblig Tlirkfje ter registratie en Oblig. Binnenlandsclie en Buitenlandsche Schuld Spanje ter conversie. KantoorPastoorsteeg. ALKMAAR, belasten zich met het opzenden der Spaatisclie fondsen ter converteering en der Tïirksclie fondsen ter registratie. Kantoor: Nieuweslcot. De TENTOONSTELLING van VOORWERPEN, ingezonden voor de VINGEN TI US-LO TE RIJ, is geopend aan het Luttik-Oudorp op Zondagen van 's namiddags 1 tot 6 uur, werkdagen 12 6 Namens de Commissie P. DAMAVE, Secr. Door aanwending van het Oogwater, met de bereiding van Dr SWHABE, worden zwakke oogen, aangeboren of verkregen, wcêr volkomen in versterkten en helderzienden staat hersteld. Flacon 75 cents. Depot bij de firma J. Brongers GzBazar. Zeer geachte Deer VON GIMBORN Voor eenige dagen kwam bij mij de vrouw van den Boomkweeker J. WESTERHÓF, te Eenrum. en ver zocht hare genezing door uw WJnivcrseet-Xui- reriitf/SZO lilvan eene dertigjarige maagkwaal in de couranten algemeen publiek te maken allen die aan maagpijn lijdende zijn. Professoren, Doctoren heeft zij gedurende die reeks van jareu geraadpleegd, naar telkens zonder baat, zoodat zij eindelijk ook besloothet nKUIffZOIll te probeeren waardoor zij zoo lijdende als zij wastotaal gezond is gewor den. Bijna niets kon de vrouw inhouden en altijd door aanhoudende pijnen gekweld, was zij als 't ware het leven moede, terwijl zij zich nu, dankbaar voor hare algeheele herstellingmet nieuwen levenslust overgelukkig gevoelt. Steeds is zij volgaarne bereid aan allenzonder onderscheid mondeling meer omtrent bare genezing mede te deelen. C. RIK KERS Groningen. Dit alleen echte onvervalschte UNIVERSEEL ZUIVERINGSZOLT is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle Maagkwalen. Ver krijgbaar in pakjes a 18, 33 en ttO Cts. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN GIMBORN, Speciale Inrichting voor het UITSTOOMEN van zonder lostornen HEEIlEN KLEEDINGSTURREX en DAMES MANTELS worden geheel in elkaar geverfd ook STOFFEN DAflES-COSTUMESzoo ver de stof er voor geschikt is. Prijzen billijk. Aflevering spoedig. Depots in de meeste groote plaatsen van Nederland. Dagelijksche verzending van goederen naar de fabriek van de Depots Alkmaar, door Mej. B. A. EENHORST, Mient. Uitgeestdoor den Heer R. SIEGERlSf, Swelstraat 55. Helder, W. CORPORAAL, Spoorstr. Schagen, nun L. DE WAARD, in manufacturen. Bar sing er hom, door den Heer J. H. HAGEMAN. Purmerend, C. C. AL DERDEN. Mij hier in bovengemelde vakken als B A A S nedergezet hebbendebeveel ik mij beleefdelijk in ieders gunst aan belovende solied en accuraat werk af te leveren. Maakt en repareert alle soorten van Filtreer» en lWaschmacbines. UEd. Dw. Dienaar, F. A DOLF. Woonplaats Gedempte Baansloot. K HOPMAN, St. Jacohstraat, Alk maar, vraagt, om direct in dienst te treden, die haar werk grondig verstaat en kan melken. TBMBAS IIIGG'i Alleen te verkrijgen voor Alkmaar en omstreken bij J. FOBTlJBiV Hz., Kaasmarkt, Alkmaar. PAARLWITTE TANDEN 1 geeft ROZENROODE LIPPEN Bélaere's GEZOND TANDVLEESCH Tandpoeder. WELRIEKENDE ADEM Doos 50 cts. Curri's Tandpoeder in elegante doozen van 10 en 20 cents. Kiespjjnlfjders Odontine II. 60 cts. Depoth. firma J. BRONGERS Gzn. (Bazar) Daar ten gevolge van niet genoegzame deelneming de vier aangekondigde voorstellingen zijn vervallen zoo heeft de ondernemer het plan opgevat, om twee tooneelvoorstellïngen bij gelegenheid der kermis te laten geven, door het gezelschap van den Directie VAN OLLEFEN, MOOR en VELTMAN. Eerste Voorstelling op Donderdag22 Juni 1882, Groot beroemd tooneelspel in 6 bedrijven naar het Hoogduitsch van August von Kotzebue. NOOIT ALIIIER VERTOOND. Tweede en Eaatste Voorstelling op Zondag, 25 Juni 1882, of de gevangenis op het slot 's Gravenstein te Antwerpen. Groot beroemd oorspronkelijk geschiedkundig too neelspel in 3 bedrijven door A. Ruijsch. Plaatsen zijn te bespreken van af den 11 Juni, aan het locaal van den ondergeteekende, h, 10 cts. extra. Prijzen der plaatsen le rang f 1,50. 2e 1, Aanvang 's avonds 8 uur precifes. (Besloten partij). De Ondernemer, O Bt Vis. KOK Pz., firma A. KNIKKER, Noordhollandsch Koffiehuis te Scliagen. m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3