3 Schildersknechts Ml AUEEICA! CHAMPAGNE-WIJNEN Gemaakte Kleederen. VOLKSONDERWIJS. SCHOOLFEEST, ATTENTIE. SC1IOO LFEESTEil. Wekelijksche Stoombootdienst ïgyyLgjs, Vee en Goederen, Alkmaar en Purmerend BEKENDMAKING. Oliën, droge en bereide Verfwaren, LAKKEN, VERNISSEN, CORN8. KEG, S. DE LANGE P.A\ W. J. BLITZ, Tandarts, verduurzaamde MOSTERD. De Vee-Stoomboot zal van af den SO JTuni eiken Dins dag des morgens ten vier ure van Alkmaar vertrekken. VAN LEEUWEN SWERVER. eene Rouwkoets 1° klasse, vroeger 10,50, thans f 79- 2e 7,50, 59 o 5,50, 49 F IJ INSE ZUREN. Kwasteu en Penseelen CPm» boerenknechten, tim merlieden, METSELAARS, SMEDEN, en andere HANDWERKSLIEDEN. Loon van af 3 tot 10 gulden per dag. Cachet d'Or Carte ëtlanclie Carte Noire Sillery Superieur 21,— L. A. L. HOUTMAN Co. - Rotterdam. J. FORTUIN Bz, Kaasmarkt Alkmaar Lievegoed's Wed. John Gray's C. KEO, Tandmiddelen van Dr. POPP, K.K. Holtandarts Dr. POPP'S Anatherin Tand-en Mondwater,radicaal Plantaardig Tandpoeder maakt de tanden schitterend wit, zonder ze aantetasten, in doozen van/0,80. POPP'S medic. Kruidenzeep, Aftieeiint/ Alkmaar en Omstreken. op DONDERDA Gr, 33 JUNI a.s. S Voormiddags half 12Uitreiking van boekgeschenken en getuigschriften in de scholen. Als vertegenwoordiger voor de Brandwaarborg-Maatschappijonder directie van de Heeren SALM en LUGT te Amsterdam, is de onder geteekende aangesteld in plaats van wijlen den Heer F. H- LELS. F. J. PANNEKOEK, Architect te ALKMAAR. Alom worden CORRESPONDENTEN gevraagd. Die reeds als zoodanig werk zaam waren voor deze Maatschappijgelieven zich aan den legenwoordigen Agent bekend te maken. jgjgpgN sV TOT VERVOER VAN De ondergeteekenden hebben de eer ter kennis van het geachte pu bliek te brengen, dat zij van af 1 Juni de prjjzen hunner rouwkoetsen hebben gesteld als volgt Familiekoetsen naar evenredigheid. Voor eene accurate bediening zal de m eest mogelijke zorg worden gedragen. A. DE VRIES. Gr. L. SCHUURMAJV. De ondergeteekende, AGENT voor ALKMAAR der Naamlooze Vennootschap Nederland van Verzekering op het Leven gevestigd te Amsterdam en der Arnhemsche Verze kering- en Brandwaarborg-maatschappij, gevestigd te Arnhem, beveelt zich aan tot het sluiten van contracten ter verzekering van kapitaal zoowel bij het leven als bij het overlijden, benevens tot het sluiten van verzekeringen op fjiehonwen Meubelen enz. II. J, KINK Kantoor Paardensteeg te Alkmaar. tusschen Tuitjenhorn en den Eenigen- burg, een llchtboilte HOiD met rood gevlamde vlekken. Grco^e taille. Terug te bekomen bij J. BAS Burgervlotbrug te Zijpe. kunnen geruimen tijd werk bekomen bij W. A. VAN BOMMEL te Broek op Langedijk. worden ten billijkste geleverd door firma J. H DIEDERIKS. ALKMAAR, Verdronkenoord, C 86 In America worden ge- POl^Éll vraagt!L\N ÜWERKERS Zij welke niet in staat zijn de volle reiskosten te betalen kunnen gedeeltelijk op onze kosten wor den vervoerd. Tegen uiterst billijke Conditiën. Adres: den heer J. v. d. BERG DzIraneker. van het huis FISSE THIRION Co, te Reims Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige GH A MPAGNE-WIJ NEN tegen de navolgende lage prijzen h contant uitverkocht. Manden inhoudende 12 liesschen Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer Jb. fortuin Hz., aan de Kaasmarkt te Alkmaar. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ope- ratiën en het plaatsen vau kunsttanden en geheelc gebitten. Bekroond met den Eersten Prijs op den laatsten Wedstrijd hier te lande. Catalogus van de nieuwste Landbouw werktuigen wordt kosteloos toegezonden door L A. L. KORTMAN Co., Rotterdam. De ondergeteekende heeft voorhanden alle soorten Luster Huis- en Kantoorjassen, Oril- goederen, Bukskiiig-Broeken En- gelseh Lederen dito van al 2,50 en hooger. DUSSELDORFER, DIAPHANE, SATNE et DURABLE, per fi. 20, per fl 15 ets. 1NDUSTRIA per li. 25 ct. DUSSELDORFER, HOLLANDSOHE per potje 10 ctINDUSTRIA per potje 15 ets. In vierk. flesschen MIXED PICKLES en PICCALILLIJ 55 ct. per fl.; AUGURKEN 60 ct. per 11.; GHERKINS 70 ct. peril.; CUCUMBU, CAULEFLOWER, CAROTTES 60 ct. per II In ronde flesschen AUGURKEN, MIXED PICKLES en PICCA LILLIJ 50 ct. per 11.; ONIONS 90 ct. per fl. "Verkrijgbaar bij firma J. H DIEDERIKS. der beroemdste geneesheer en van Europa schrij ven voor en hechten hunne goedkeuring aan de ais de beste die bestaan voor mond en tanden. geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond- en tand- kwalen, tevens het beste water om te gorgelen bij chro nische keelpijn. In flesschen van ƒ0,60, ƒ1,20 en ƒ1,75. Anatherin Tandpasta in glazen doozen, h f 1,20, erkend middel tot reiniging der tanden. Aromath. Tandpasta, het voortreffelijkste middel voor de verzorging en het behoud der mond holten en tanden per stuk 0,40. Tand-Plombeersel, practischen meest zeker middel tot het zelf plombeeren van holle tanden. Prijs in etui 2,60 het voortreffelijkst toiletmiddel tegen vlekken, uitslag, levervlekken en zomersproeten, tot bevordering en be houd van een zuivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels, a 0,35. Depóts te Alkmaar, by A It SINGH k MESMAN en J. BRON- GKRS Gz.; te Haarlem, bij J. P. Kakthaus, Verkoophuis, Groote iUarkt; te Amsterdam, bij P. vak Windheim C0., Verkoophuis; H. H. Uloth C0., Apothekers; te Edam, bij Jan Lal, Kapper; te Hoorn, bij J. J. Ooije- vaae, Kapper, en J. Vet; te Enkhuizen, bij J. Span- jaardt; te Nieuwediep, bij W. V. Bruinvis te Zaan dam, bij H. G, van Aken te Purmerendebij P. J. Middelhofe Az. Stoomdrukkerij van Herm. Coster en Zoon te Alkmaar. 's Namiddags 5 u. Kinderfeest op het Uoelenveldopgeluisterd door het STEDELIJK MUZIEKCORPS. Behalve de tot deelneming aan het feest gerechtigde scholieren, wordt niemand op het Doelenveld toe gelaten, tenzij voorzien van een rood bewijs van toegang Voor den toegang zijn uitsluitend geopend de Nieuwe Doelen en het hek aan den Koningsweg naast de tusschenschoolte beginnen kwartier over vijven. Bij het einde van het feestte half 10, wordt het groote hek aan de Lombardsteeg geopend. Toegangskaarten zijn alsnog verkrijgbaar bij den boekhandelaar P. KLUITMAN. N.B. Heeren feestcommissarissen worden verzochtzich niet later dan te 5 uren te vereenigen in de kleine zaal van den heer Switzar. Rekeningen van leveranciers volt het feest vóór 1°. Juli in te zenden bij den secretaris der CÜIkN-*»»-' afdeelingden heer DE VRIES VAN HEIJST. Heeren Onderwijzers worden beleefd attent gemaakt op de QOEBKWOPE ARTI KELEN, welke in voorraad zijn in den Eersten Amsterdamschen 30 Cents Miaztiar van dT. DEË£t£EMt, N1EUWENDIJK 96, te AMSTERDAM. De fraaiste artikelen, geschikt voor kinderen van iederen leeftijd, worden 30 eents per stuk geleverd. Heeren Inkoopers genieten f O °lo rabat. Ten einde geene vertraging te ondervinden, wordt men beleefd verzocht de orders b tijds in te zenden J. J. BEKKEB. Ons minzaam aanbevelende hebben wij de eer te zijn, UEd. Dw. Dienaren,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4