No. IT. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. TWEEDE BLAD. ZONDAG 18 JUNI. IStiifenlaitb. ftitutettlanb. UklS WRSClii: COURANT. FRANKRLJK. De minister van justitie Humbert heeft zijn verzoek om ontslag ingetrokken. De Figaro bevat een artikel over de egyptische ge beurtenisoen waarin beweerd wordt, dat die geheele beweging bet werk is van prins Bismarck die de tur ken uit Europa zou willen verdrijveD om in Egypte een nieuw turksch rijk te stichten. De Sultan zou met dit plan geheel instemmen en daarom tot de verwe zenlijking daarvan medewerken. Den 13 is de Kamer niet overgegaan tot eene nieuwe stemming over liet artikel van het ontwerp betreffende de rechterlijke macht waarbij de onafzetbaarheid afge schaft en de verkiezing der rechters ingevoerd was welke nieuwe stemming den vorigen dag gevraagd was, omdat in de zitting van den 10 verzuimd was over het artikelwaarin beide punten opgenomen waren, in zijn geheel te stemmen. In die zitting ving de tweede lezing aan van bet wetsvoorstel van den heer Naquet tot weder-invoering van de echtscheiding. Het werd be streden door den bekenden bisschop Freppel en verde digd door den verslaggever der commissie de Marcère en den oud prefect van politie Renault. Met 341 tegen 143 st. werd het eerste artikel waarbij de wet van 1816 tot afschaffing der echtscheiding werd inge trokken aangenomen. STATEN-GENERAAL. Bij het afdeelings-onderzoek der Tweede Kamer over het ontwerp Lot herziening der vestingwet bleek, dat de meerderheid zich met de hoofdstrekking wel kon vereenigenals leidende tot inkrimping van het ves tingstelsel al keurde een deel der leden dergelijke partiëele wijzigingen in een nog niet geheel uitgevoerde wet af. De meerderheid juichte het verdwijnen der sperforten uit de vestingwet toe. In één afdeeling wer den echter inlichtingen gevraagd of die forten niet moesten dienen als tijdwinst voor behoorlijke verdedi ging der nieuwe Hollandsche waterlinie. Het verlaten der stelling bij 's Hertogenbosch ont moette ernstige tegenkantingen terwijl enkele leden het opgeven der verdedigingswerken aan de Wester- schelde goedkeurden bestreden vele haar met het oog op de handhaving der neutraliteit van de Westerschelde, eene van onze voornaamste internationale verplichtingen. Omtrent den voltooiingstermijn en de kosten van het vestingstelsel werden nadere inlichtingen gevraagd. Bij de Kamer is een wetsontwerp ingekomen tot be krachtiging van den onderhandsshen verkoop voor t 381,93 van eenigen grond te zameu groot 0,10,63 bunder, be- hoorende aan het Kroondomein aan de Kon. Locaal- spoorwegmaatschappij Willem IIIte Apeldoorn. Op „de Berg" onder Ossendrecht is den 13 de boerderij (woning en 2 bijgebouwen) van den landbou wer J. afgebrand waarbij 5 paarden, 10 stuks hoorn vee 3 geiten en 2 varkens in de vlammen zijn omge komen. Juist 8 dagen te voren was eene groote schuur op dezelfde boerenplaats verbrand. By het verbranden door het onweder op den 13, van een molen te Warder, is de molenaar met verschroeide kleederen door het molengat het gevaar ontkomenmaar zijne 60jarige vrouw doodelijk ge troffen. Deze zoowel als de andere verbranden molen onder Oosthuizen was tegen brandschade verzekerd. Den 13 is te Olst bij Deventerwerwaarts hij zich tot herstel zijner gezondheid begeven had onver wachts overleden de heer A. v. Otterloo in der tijd directeur der door dr. Sarphati en anderen opgerichte bijzondere, daarna leeraar aan de openbare handelsschool, secretaris der plaatselijke schoolcommissie en medestich ter van het Schoolmuseum te Amsterdam. Hij was geboren te Leeuwarden in 1817. De gemeenteraad van Kampen had den 31 De cember op verzoek der heeren E. Gritters Doublet c s., besloten gedurende 40 jaren de renten van het kapitaal benoodigd voor het oprichten van eenen schouwburg, te waarborgen tot een bedrag van hoog stens f 4000 per jaar. Sedert zijn 3 adressen inge komen van voor- en tegenstanders o. a. van den heer S. v. Velsen leeraar aan de theologische school en anderen om terug te komen op het genomen besluit en van ingezetenen voorloopige leden eener te vesti gen vennootschap tot het stichten van eenen schouw burg. Naar aanleiding daarvan iB den 13, met 8 tegen 7 stemmen beslotenniet alleen de rentebetaling maar ook de aflossing van bet kapitaal (ad f 2500 's jaars) te waarborgen. De gemeenteraad van Haarlem heeft den 14 den heer W. A. A. Hecker definitief benoemd tjt leeraar voor de oude talen aan het gymnasium en voor den tijd van 2 jaren tot leeraar in de algemeene geschiedenis. Den 14 bezochten 258 schoolkinderen van Berk houtSpierdijk en Wogmeer in 52 rijtuigen de kermis te Enkhuizen, waartoe p m. 300 was bijeengebracht. De lange trein verwekte overal groot opzien. De leer lingen der scholen te Benningbroek en Sijbecarspel be zochten denzelfden dag insgelijks Enkhuizenterwijl een klein getal scholieren uit Abbekerk een uitstapje maakte naar Amsterdam ter bezichtiging van diergaarde enz. Hoewel het weder 's namiddags vrij onstuimig werd liepen deze tochten in orde en tot algemeen genoegen af. De heer M. Kinsbergen te Amsterdam beleefde den 14 zijn honderdsten verjaardag. Hij begon zijne loop baan op tienjarigen leeftijd als trompetter en was ge tuige van de landing der engelschon op Walcheren, het bombardement van Vlissingen het beleg van Bergen op Zoom en van Naarden. Het hoogheemraadschap van Waterland heeft den 15 aanbesteed het verrichten van eenige werkzaamheden aan den zeedijkmet bijlevering van grint en puin waarvan aannemer werd de heer O. Blankevoort te Monnikendam te zamen voor f 19,300. —- Door het prov. bestuur van Noordholland werd den 15 aanbesteed het herstellen van eenige hoofden op het noorderstrand van Vlieland en het herstellen van het oosthavenhoofd aldaar geraamd op 62,400. Minste insehryver was de heer C. Bos te Dordrecht voor f 58,860. De onlangs afgetreden burgemeester van 's Gra- venhagejr. mr. E. G. A. Gevers Deynoot is den 15 in den ouderdom van 68 jaren overleden. In de op 15 Juni te Amsterdam gehouden ver gadering van aandeelhouders der Maatschappij tot ex ploitatie van Staatsspoorwegen is het bestuur gemach- tigd eene nieuwe leening aan te gaan van 6 miljoen en met de Maatschappij „Zeeland" een contract te sluiten tot het aanschaffen van een nieuw stoomschip dat den naam zal dragen van „Prins Hendrik der Ne derlanden." B. en W. van Haarlem hebben den 15 in het openbaar voor het loopende jaar verpacht de 3 in den Hout geplaatste kiosken. Slechts voor één is in geschreven en wel voor 40 voor de Haarlemsche Melkinrichtingwaaraan de pacht werd gegund. Aan het departement van koloniën werd den 15 aanbesteed de levering van 1° den metalen bovenbouw voor 18 bruggen, 2° waterkranen waterbakken, ge goten ijzeren pijpen enz., een en ander ten dienste der staatsspoorwegen op Java. Het minst was ingeschreven voor nr. 1 door de Union Actiën Gesellschaft für Berg- bauEisen und Stahl-industrie te Dortmund, voor f 36,795 en voor nr. 2 door Veuve Alphonse Frede- derix te Luik voor 40,100. In de op 15 Juni te Leiden gehouden vergade ring van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde is besloten eene boekerij bijeen te brengen van ne- derlaudsche werken, om die de regeering der Transvaal aan te bieden. Eene commissie zal toezien, dat de aan te koopen of te ontvangen boeken de zuid-africa- ners niet in hunne godsdienstige denkbeelden kunnen krenken. Staande de vergadering werd reeds voor een bedrag van 300 ingeteekend. De wedrennen op den 15 te Nijmegen zijn geens zins door bet weder begunstigd, eerst te 11 uren hield de regen op maar werd de wind te heftiger maar niettemin door duizenden belangstellenden bijge woond. De stad was met vlaggen de groote pomp op de Markt met vlaggen groen en bloemen versierd het Keizer-Karelsplein en de weg naar de baan waren met vlaggen en guirlandes afgezet. De uitslag der wed- loopen is geweest als volgt Harddraverij van inlandsche paarden, ingespannen voor 2- of 4wielige rijtuigen en toebehoorende aan neder- landers. Baan 2400 ellen. 10 Mededingers. Prijs, een bronzen jockey te paard, door den Koning, en 750 in geld door de stad en de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen aangeboden benevens 2/3 der inleggeiden behaald door Telegraaf, van P. Smit Jr. te Rotterdam. Premie 250 en 1/3 der inleggelden, door Sophievan Jhr. L. P. Quarles v. Ufforate Loos duinen. Harddraverij van paarden van alle landen en rassen, ingespannen als de vorige. Baan 4000 ellen. 4 Mede dingers. Prijs 2000 gewonnen door Gramotey, van A. Stechowte Berlijn. Premie Lady Annie, van den burggraaf de Tinguy, te Deux-Sèvres. Betuwe Stakes. Wedren voor paarden van alle lan den en rassen. 3000 Ellen op de vlakke baan. 7 Mededingers. Prijs f 2000 en 2/3 der inleggelden behaald door Martinet, van den burggraaf de Buiseret, te Casteau, premie, 1/3 der inleggelden, door Yétiver, van G. de Liehtervelde te Gent. Gelderland Stakes. Stelling steeple chase. 3000 Ellen. 3 Mededingers. Prijs, f 1500 en 2'3 der inleg gelden gewonnen door Andrassyvan Then Berg, te Werne, premie, 1/3 der inleggelden door Ballade, van J. Cardon te Gent. Hurdle race (Gentlemen riders). 3200 Ellen. 5 Me dedingers. Prijs, 1000, gewonnen door Mon Premier, van v. Helden, te Hannover, premie door Mauviette van de Buiseret. Aanmoedigingsprijs. Harddraverij voor paarden van alle rassen, eigendom van nederianders. 3200 Ellen. 5 Mededingers. Prijs, f 750 en 2/3 der inleggelden behaald door Pourtchak, van F. W. baron v. Tuyll v. Serooskerke, te Velsen premie, 250 en 1/3 der in leggelden, door David, van P. de Boer, te Wateringen. Consolation Stakes. Wedren door alle paarden, die aan de vorige wedrennen deelgenomen, doch geen prijs gewonnen hebben. 1800 Ellen vlakke baan. 4 Mede dingers. Prijs f 500 eu 2/3 der inleggelden behaald door Boraine van de Buiseret, premie 1/3 der inleg gelden door Vétiver, van de Liehtervelde. Do banen zijn door de prijswinners afgeloopen in den eersten wedloop in 5 m. 4 s in den tweeden in 7 m. 3 s., in den derden in 3 m. 57s., in den vier den in 5 m. 52% s., in den zesden in 6 m. 37V< s. De feestdag is bêsloten met concerten gas illuminatie op de Markt en vuurwerk. - Te Deventer is den 15 eene tentoonstelling geo pend van voorwerpen vervaardigd voor den wedstrijd der handwerkslieden in die gemeente, uitgeschreven door eene commissie van het Nutsdepartement aldaar. Verschillende prijzen van 5 tot f 25 zijn aan de in zenders toegewezen. In den nacht van 1516 dezer heeft P. Kok weggejaagd matroos van een oorlogschip op de Noor- dermarkt te Amsterdam een pistoolschot gelost op een 19jarig in zwangeren toestand verkeerend meisje, waarmede hij liefdesbetrekkingen had aangeknooptdie in den laatsten tijd echter zeer verkoeld waren. Het schot had geen ander gevolgdan dat de kleederen van het meisje in brand geraaktenzij verkeert niet in levensgevaar. De dader, die aanvankelijk ontvlucht was en het pistool in de Haarlemmervaart geworpen had is gevat en heeft bekend met voorbedachten rade uit minnenijd gehandeld te hebben. Den 16 is te Amsterdam gehouden een door den Onderlingen Amsterdamschen Schermcursus uitgeschre ven schermwedstrijd waaraan ook deel namen de ver- eenigingen Eendracht maakt MachtOranje en de On derlinge Schermclub van Rotterdam Eendracht maakt Macht van Amsterdam Cercle des maitres d'armes d'Anvers van Antwerpen en de Vrije Wapenbroeders van Oudenaerde, benevens de 5e, 6e, 7e en 8e regimenten infanterie het 4e reg. vesting-artillerie en het 3e reg. huzaren. De deelnemenden zijn den vorigen dag ont vangen in de feestelijk getooide zaal Planciuswer waarts zij zich in optocht met banieren en Sonnemans kapel begeven hadden. De milicien met een houten been is te Groningen wel ingelijfd omdat hij dienstplichtig was en verzuimd had reden van vrijstelling op te geven maar naar de infirmerie gezonden om zoodra de noodige stukken uit 's Gravenhage zijn bekomen als ongeschikt voor de dienst ontslagen te worden. Eene voorstelling door de rederijkerskamers „De Ster" en „Concordia" te Kralingen ten behoeve der russische israëlieten gegeven heeft f 268,45 opgebracht. Eenige dames te 's Gravenhage zijn, gevolg ge vende aan den wenk van den heer Harting voor nemens Om ten behoeve der vervolgden in de maand Augustus een fancy-fair op uitgebreide schaal te houden. B. en W. van Leiden hebben besloten de in schrijvingen tot een bedrag van f 82,000 in de eerste serie van de geldleening ten behoeve der gemeente niet aan te nemen. De Rijks-ontvanger der directe belastingen te Nieuwe Niedorp heeftvoor zijne maandelijksche zit tingen van de besturen van verschillende gemeenten een geschikt locaal bekomen echter niet te Warmen- huizen waar men geen locaal wist aan te wijzen. De ontvanger heeft aldaar nu eene zitting in zijn rijtuig gehouden en voor de volgenden een vertrek gehuurd te Schoorlaam d.i. aan de grens der gemeente War- menhuizen en dus zeer ongeriefelijk voor het gros der bevolking. Het getal der genummerde woningen in de ge meente 's Gravenhage is in 1881 met 908 toegenomen. Voor het examen van apothekers-bediende zijn te Middelburg geslaagd de heeren P. H. Eykman van Zaandam en P. J. J. Paling van den Helder. De heer S. de Bruin te Edam is benoemd tot onderwijzer te Amersfoort. Voor het bouwen eener nieuwe r. c. kerk te Balk, den 15 aanbesteedwas laagste inschrijver de heer Nieboer, te Naaldwijk, voor 29,545. De officier van justitie te Alkmaar verzoekt op sporing van een linnen zak., inhoudende 1 bankbiljet van 60 2 dito van 25, 14 muntbiljetten 56 rijks daalders en 70 guldens, op 9 Juni, ten nadeeleder Holl. Spoorwegmaatschappijtusschen Schagen en Amsterdam ontvreemd uit eene geldkistgeplaatst in een bagagewagen van den eersten 's morgens Tan Schagen vertrokken trein. De heer W. G. Kuipéripredikant te Purmerende is beroepen te Ammerstol. Tot lid van den gemeenteraad te Zuid-en Noord- schermeer is gekozen de heer K. Olij Cz., burgemees ter dier gemeente. Niet de gemeenteraad van Castricum, zooals in ons vorig nummer is vermeld, maar die van Egmond-binnen heeft zich tegen een stoomtram verklaard en aan de heeren C. de Groot c. s. concessie verleend voor een paardentram. De minister van binnenl. zaken heeft aan de Gedeputeerde Staten berichtdat hij in de door zijn ambtsvoorganger uitgedrukte meening omtrent de strek king van art. 15 litt. a. der schoolwet van 1878 niet deelt en genoemde wet op de daarin onder art. 15<z bedoelde personen ook wanneer zij onderwijs geven aan eene openbare lagere school niet toepasselijk acht. In verband hiermede is door genoemden minister nader medegedeeld dat de pensioens-bijdragen door de meerbedoelde personen reeds krachtens art. 41 dier wet gestortaan hen behooren te worden teruggege ven. Die terugbetaling zal door de betrokken gemeen tebesturen geschieden. Op de uitgifte van f 500,000 4 p. ets. pandbrieven der Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland is ingeschreven voor 729,700zoodat 68 p. c. der in schrijvingen is toegewezen. De directie der Nederiandsche Handelmaatschappij heeft het dividend over het afgeloopen boekjaar bepaald op f 4 7. De te Amsterdam kantoor houdende directie der Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij te Veenen- daal heeft haren arbeidersop straffe van ontslag verboden den kleinhandel in sterken drank te drijven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5