Tiend- en Zaadveiling J. H. DE HEUS. ho® Openbare Verpachting van (irasge- was en Verhuring van Etgrocn, Galanteriën 9 Mr. A. .1. Haarselhorst, Openbare Verkooping, Openbare Verkooping &tab0~fiericltUtt. fücuVS- en JflavKlbericiUcu Obocrtcntiën. van Huisraad Inboedel en Winkel goederen in gemeld huis aanwezig. l)e Gewone Jaarlijksche Verpachting van Grasgewas en Verhuring van Etgroen, te KOEDIJK, te Alkmaar, Hekelstraat, G 7. Alkmaar. Eau de Cologne van Boldoot, in verschillende kwaliteiten. BFuizend Bloemengeur. Hollands Bloemengeur. Eau de Eologne-Zeep Zomersproeten-Zeep BroodbakkersknecF.it,liefst Aan het „Woman's Medical College" te Nieuw- York is eene hollandsche dame, mej. G. Broeksmit, tot doctor gepromoveerd. Van wege het Kon. Zoölogisch-Botauisch Genoot schap te 's Gravenhage zal op 2(5, 27 en 28 Augustus a.s., op haar terrein gehouden worden eene zestiende internationale tentoonstelling van pluimgedierte waar van het 379 nummers bevattende programma 13 gou den 44 verguld-zilveren 187 zilveren343 verzil verd-bronzen en 297 bronzen medaljes uitlovende is verschenen. Geene inzendingen worden aangenomen waarvan niet vóór 5 Augustus is kennis gegeven en die niet vergezeld zijn van een geleibiljet. Modellen zoowel der kennisgevingen als der geleibiljetten, zijn te bekomen bij de met de tentoonstelling belaste commissie (secretaris den heer F. W. J. A. del Campo gen. Camp). Op het ingepolderde land nabij Genemuiden aan het Zwolsche Diep wordt ten koste der aandeelhou ders een hardsteenen gedenknaald geplaat tter dank bare herinnering aan J. C. baron van Haersolte v. Haerst gewijd ter lengte van 6.5 ellen uit één stuk waarvan 1.1 el in den grond en 5.4 ellen in het ge zicht komen. CORRESPONDENTIE. A. te O. Na 28 dezer zullen wij van uw bericht partij trekken. Den 10 Juni werden aan de zwem-en badinrich ting genomen 21 buiten- en 8 binnenbaden. Na dien tijd slechts 1 binnenbad. Naar wij vernemen zal Vrijdag 23 Juni 1882 's namiddags 7 uren eene raadsvergadering gehouden worden. Hier ter stele circuleert een adres aan den ge meenteraad waarbij instemming wordt betuigd met het voorstel van het lid mr. A. P. de Lange tot op zegging van het contract met de gasfabriek. Het uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de beide kerken en kosterswoningen der herv. gemeente is den 15 aangenomen door den heer G. Baas alhier voor 1940. Den 18 herdenkt de beer C. J. Beiziger den dag waarop bij voor 25 jaren de betrekking van hoofdon derwijzer hier ter stede aanvaardde. BUKÜtRLiJiE STAND. ONDERTROUWD. 15 Juni. Henri Albert Matthieu wednr. van Grietje Tolk, te Amsterdam en W ilhelmina Hengsmanalhier. GEBOREN. 16 Juni. AlidaD. van Simon van der Molen en Margaretha Catharina de Visser. HelenaD. van Alexander Eranciscus llombout en Grietje Peereboom. OVERLEDEN. 16 Juni. Jannetje Dirks Ton, wed. van Adriaan Couwenkoven, 96 j. en ruim 8 m. 17 Hendrica AdrianaD. van Jacob van der Wal en Pe- tronella Kamsteeg, 16 d. AMSTERDAM. pCt. A ederland, Cart. N. W. Schuld2} Dito, dito8 Dito, dito4 Dito, Obligation dito 18784 Oottenrijk, Obl. im pap. fl. 1000 Mei-Nov. 6 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, xilver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rutland, Ob.H.4C.1798ll816 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 6 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli5 Dito dito Ooat.ZR.100-1000 13Juli-18Dec. 6 Dito dito 2e serie 18 Jaa.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening <6 100 4j Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4} Dito 1880gecons.ZR.125-62ö 13Mei-13Nov.4 Obl.-leeuing 1867)69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pia». 200-4800 H Dito, dito 1876 - 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 14 Dito, dito 1876 - 500-6000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-18Juli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. (285 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Poten, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatscb. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltiscbe Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morachansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 Amerika, Buffalo l'ittsb. A W. Sp. O. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Pr. Aand. Ie Pref.. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert. Dito, St.P. Min&Mnnit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 8 Dito, dito dito f 100.3 HongarijeTheiss Spoorweg4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito I860....,5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleen'ng8 16 Juni. 68 81% 102'*/te 102 68 »/4 63'/, 63'/, 64 84'/, 95'/,. 74"/,, 90'/. 90',,. 85"/,, 53'/, 63»/,, 83' 80»/, 73'/, 65'/, 72 '/a 29 45'/,, 27'/, 42'/, 10'/, 11"/.. 63'/,. 22 10"/te 12'/,, 9"|t. 38'/, 120»„ 24',, 41',, 69"/,. 76 51"/,. 55 122'/,. 60 47 79 83»/, 58',, 83»/, 83"/,, 58'/, 56 32'/, 48' 143'/, 132 89»/, 50 86'/,, 57 35'/, 106',, 50'/,. 106 H0"„ 91'/, 100'/, 109% 142'/, 106% 129% 126'/, i 12"/,. 17 Juni. 18'/, 81'/, 102',, 102',, 63'/, 63'/, 63»,, 64'/, 95'/, 74"/,, 90'/, 85'/, 53*/,, 82'/, 80'/, 73'/, 66 287, 46 277a 10 ll'/ta 61 217, 10"/is 13 9'/s 88»/,. 40'/l 70 52'/s 54 122»/a 607s 478 79'/, 587, 823/, 53'/, 567, 337a 497i. 144 Va 90 50 89'/, 57% 35» 106'/, 5l7s 107 110 92 100 12% Alkmaar 16 Juni. Kleine kaas f 32,50, Commissie ƒ32, Mid delbare ƒ32,50, aangevoerd 771 stapels, wegende 182789 Pond. Ter graanmarkt aangevoerd 122 mudden. Tarwe ƒ10,50 a 11,25. Rogge 6,50 a 7,75, Gerst (chev.) t 6,90 a 7,50, Haver/4,25, bruine boonen ƒ9,25 a 13, Erwten: groene 17, grauwe 18, vale 12. 10 Juni. Aaiigevoerd 8 Paarden 1 95 a 300, 28 Koeien en Ossen ƒ180 a 235, 35 nucht. Kalveren 5 a 16114 Schapen 24 a 31, 246 Lammeren 7 a 16, 95 magere Varkens 19 a 24, 234 Biggen ƒ10 a 13, 12 Bokken en Geiten 4 a 9 12 kleine Bokjes 50 a 70 c., Boter per kop ('s middags 12 uren) 75 a 85 ets. Amsterdam 16 Juni. Aardappelen: Zeeuwscbe sp. jammen 2,25 a 2,40, friesche jammen f 1,90 a 2,50, dito eng. 1,50 a L,60bamb. f 3,70, nieuwe it.aliaansche 10 a 12 ct. per P., nieuwe westlandscbe /3a 3,60, dito muisjes ƒ3,50 a 4,40, americ. 1 60 a 2,20. Handel iets vlugger in oude levendig. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie onveranderd vast. Delft 15 Juni. Boter per kwart-vat 51 a 65, per poud 1,22% a 1,62%. Aangevoerd 1298 achtste en 98 zestiende vaten, wegende 26940 P. Edam 15 Jnni. Aangevoerd 339 stukken boter, per pond 1.25 a 1,30, Kippeneieren 3,50 a 3.75 per 100. Hoorn 15 Juni. Kleine kaas 33, commissie 31,75, aange voerd 477 stapels, wegende 141768 P. 16 Juni. Aangevoerd 325 Scbapen 30 a 37 17 Juni. Tarwe 11, Gerst 6, Haver f 4,50, Erwten: witte 12, groene ƒ13, grauwe 14, bruine Boonen 13, 25 Paarden 70 a 230, 15 Koeien 170 a 300.190 Schapen 29 a 38, 20 Kalveren 7 a 21 75 Varkens f 17 a 2g, 3 Zeu gen 35 a 60300 Biggen 6 f 13, 5300 Kipeieren 3,50 a 4, 2296 koppen Boter 55 a 65 ct. p kop. Krommenie 15 Juni. 209 Pond Boter 1,25 a 1,40 per P., 1475 Kippeneieren f 3,50 a 4 per 100. Leeuwarden 16 Jnni. Boter le. soort f 45,50, 2e. t 39,50, S'. 35, 4" 30. Aangevoerd 1318 kwart-, 234 achtste en 24 zestiende vaten. Medemblik 14 Juni. Kleine kaas ƒ32, aangevoerd 68 stapels, Boter 1,26 per P., Kippeneieren f 4, Eenden dito f 3,50 a 4. Leiden 16 Juni. 298 Runderen, Stieren 45 a 165, MeU- koeien 162 a 285, Kalfk. 175 a 325, Varek. 90 a 230, vette Koeien f 158 a 285, 228 Kalverenvette 30 a 68, gras 26 a 52, nucht. Kalveren 6 a 18 1128 Schapen, veile f 21 a 35, magere 17 a 23 1224 Lammeren 6 a 16, magere Varkens /14 a 38, biggen f 7,25 a 14, Veulens 62 a 80. Meppel 15 Juni. Boter per kwart vat le. soort 48 a 49, 2'. soort 44 a 45, 3». soort 38 a 40, per achtste vat le soort 23 a 24, 2e soort 21 a 22, 3e soort 18 a 20. Per pond 1,40 a 1,70, aangevoerd 19300 P. Opmeer. Aangevoerd 252 Paarden. Trage handel. Schiedam 16 Juni. Moutwijn 10,75, Jenever 16,25 p. vat. Texel 15 Juni. Wol: vuile 0,80 per pond. i ereid Zee gras, gemaaid ƒ9 a 11 gevischt 2,50 a 3,25 per 100 P. Aardappelen /2a 3,25 per mud. Koeboter f 1,30 a 1,50, Schapenboter /la 1,10. Uitgeest 14 Juni. Aangevoerd 1 Koe 240, 2 Kalveren 16,50, 270 koppen Boter (van 0,65 k°.) f 075 a 0,82%, 300 Eieren 3,50 per 100, 40 Kaasjes ƒ0,80 a 1,20 per stuk. Zaandam 15 Juni. Kleine kaas 30,50, aangevoerd 53 st. Ijonden 15 Juni. 300 Runderen 4.2-6.2., 7000 Schapen en Lammeren 5.4-6.6, 100 Kalveren 5.-6.4, Varkens 4.-5. Den 15 Juni herdacht WL SEË1ER- 11 lilt den dagwaarop hij 35 jaren O werkzaam was aan den stal HE JAGER |2f te ALKMA Ondertrouwd HENRI ALBERT MATTHIEU, van Amster/am, weduwnaar van Grietje Tolk, met WILHELMINA HENGSMAN. Alkmaar, 15 Juni 1882. Geen receptie. Bevallen van eene Dochter M. KOS—SCHOEN. Scliermeer gem. Ursem, 14 Juni 1882. Overleden, in den hoogen ouderdom van 96 jaar en 9 maanden, Mej. de/wed. A. COUWENIIOVEN. Namens de familie, CHR. G. VAN GKOOS. Alkmaar, 16 Juni 1882. De Heer en Mevrouw DE LANGEH1R8CH1G betuigen hunuen hartelijken dank voor de vele bewij zen van belangstelling, op den 12 dezer ondervonden. Alkmaar, 15 Juni 1882. Bij deze betuig ik mijnen hartelijken dank aan allen, die na het overlijden mijner geliefde echtgenoote de laatste eer hebben bewezen. Tevens acht ik mij ten plicht, de Alkmaarsche Begrafenis-Vereeniging bij een ieder, die een ver'ies mocht ondervind-m, aan te bevelen, wegens de nette uitvoering, gepaard bij billijke betaling. Alkmaar, 18 Juni 1882 P BIJPOST. De Heer en Mevrouw CONIJNVAN DER DRIFT betuigen mede namens familiehunnen dank voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden van hun jongste lieveling o; dervonden, De ondergeteekende betuigt bij deze haren harte lijken dank voor de vele blijken van belangstelling, bij de ziekte en het overlijden van haren geliefden Echtgenoot ondervonden. A. DEKKFR, geb ADMIRAAL. Alkmaar, 17 Juni 1882. op Dinsdag, 27 Juni 1882, 's morgens 10 uren, in de herberg van J. BULT, te Egmond aan den Hoef, van ongeveer 24 hectaren W E I E A I%l B te Egmond binnenbehoord hebbende tot de plaats „SAMMER", in 20 perceelenaangegeven door paaltjes. GOUVERNE, Notaris. Op Woensdag den 21 Juni 1882 des voormiddags te 10 uren zullen door den Notaris J. VAN LEEUWEN Az., te Uit geest, ten huize van J. OOMS, om kontant geld, publiek worden verkocht Lampen Spiegels Porcelein-, Glas-, Koper-, Blik- en Aardewerk, Borstel - en Houtwaren, enkele gou den en zilveren Gx|jfsleradeneenige gebruiktedoch goed onderhouden Meubelen en Huisraad enz enz. Alles daags te voren, van 10 tot 3 uren, te zien. Notaris te Obdam zal op Donderdag, 22 Juni 1882, 's middags 12 uur preciesin het openbaar verkoopen Ten herberge van D. Wester, te Heer Hugo Waard: Een Winkelhuis en Erf en een perceel Weilandgelegen in de Kerkebuurt te Heer Hugo Waard. Eu daarna: Behoorende tot den faillieten boedel van ARIE BORST. Breeder bij biljetten. zal ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE, plaats hebben op Donderdag, 22 Juni 1882, vóór den middag te 10 uur, in de herberg van Diepsmeer. Breedvoeriger bij biljetten omschreven. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuid- \l scharwoude, is voornemens, op Vrijdag, 30 ÉPlfe.' Juni 1882 des namiddags 1 uur precies, ten herberge „de Witte Zwaan", te Broek op Lange- dijk publiek te verkoopen De Opstal van een Huls en Erf, met alle rechten daarop, benevens eenige akkers Bouw land alles onder de gemeenten Broek op Langedijk en bint Pancras te zameu groot 2,53,13 h. Behoorende tot de nalatenschap van PIETER HOPMAN, te Broek op Langedijk overleden. Breeder bij biljetten omschreven. Zegt het voort. op Woensdag, 28 Juni 1882, voormiddags 10 uur, te SCHOORL, in de herberg van C. KRILLER, van: WBECIITEIH te veld staande, als GA RST, ZOMER- en W1NTER-ROGGE, HAVER, GROENE en GRAUWE ERWTEN staande op 5 akkers te Schoorl. Eigenaar JACOB JONGERLING. Notaris VOAK. te HEIEO, op Maandag, 3 Juli 1882, voormiddags 11 uur, in de herberg van Isaac Schipper Die iets heeft in te brengen vervoege zich bij P. SCHIPPER, te Heilo, of ten kantore van den Notaris P. VAN LEEUWEN, te Alkmaar. in het hotel „de Toelast," van den heer de Vries, op Maandag, den 17 Juli 1882, bij opbod, en op Maandag, den 24 dier maand, bij afslag, telkens des avonds om 6 uur, ten overstaan van den te Alk maar gevtstigden Notaris W. E. G. L. GOUWE, van: 10 E en Huls en Erveaan de westzijde van de Schoutenstraatte Alkmaar, sectie A, n°. 2854 (oud 1578), groot 90 el. 2». Een stuk (Urondmet U daarop gestelde Ciebouweu in den Geesterhout, nabij den Prieschen of Westerweg, in de gemeente Alkmaar, sectie E, n8. 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 en 1099, alle af komstig van n°. 1047, samen groot 8 roe17 elin perceelen en bij combinatiën. Toebehoorende aan den Heer M. HARDORFF. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van den genoemden Notaris GOUWE. Er wordt gevraagd, een hehwaaUl om terstond in dienst te treden. Te bevragen aan het Algemeen Advertentie-bureau, St. Annastraat, te Alkmaar. Stoomdrukkerij van Herm". Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6