No. 73. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. FEUILLETON, WOENSDAG 21 JUNI. 20) AAN HET STRAND. Prijs der gewone Advertentiën ©fttciêcl Ocbcclle. SCHUTTERIJ. Buiten! anb. Franz Küglkr. Hkimnscnt; Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door het geheele Rijk 1, De 3 nummers f 0.06. COURANT. Van 15 regels ƒ0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kenDis dat de commissie voor de schutterij op Dinsdag4 Juli aanstaande's namiddags ten 6 uur preciesten raadhuize dezer gemeentezitting zal houden tot het beoordeelen der lichaamsgebreken en verdere reclames tegen de dienst bij de schutterij onder opmerking, dat alleen bij persoonlijke opkomst vrijstelling van die dienst kan verleend worden terwijlwan neer vrijstelling voor broederdicnst verlaagd wordtbovendien schriftelijke bewijzen ter gemeente-secretarie aan te vragen gevorderd worden. Werkelijk dienstdoende schuttersdie vermeenen mochten recht op vrijstelling te hebben, kunnen hunne reclames alsdan tevens doen onderzoeken. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 20 Juni 1882. De Secretaris, NUHOUT VAM DER VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat de patenten voor tapperskoffiehuishouders en koffieschen- kers ter gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn van heden tot en met Dinsdag 4 Juli e.k., op vertoon van het bewijs, dat de helft van den aanslag is betaald. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AlkmaarA. MACLAINE PONT. 20 Juni 1882. He Secretaris, NUHOUT van der VEEN. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Vrijdag 23 Juni, des avonds te 7 nur. Namens den Voorzitter van den Raad, De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. DUITSCHLAND. Het lid van den Rijksdag prof. Mommsen js door de rechtbank te Berlijn vrijgesproken van de hem ten laste gelegde beschuldiging, van prins Bismarck te hebben beleedigd. Bij zijne komst in den Rijksdag werd hij door de leden der linkerzijde hartelijkver- welkomd, waardoor zelfs zulk eene beweging ontstond dat de voorzitter genoodzaakt was de orde te herstellen. De bekende socialist Bebel is wegens majesteitsschen nis en beleediging vau den bondsraad tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld. ENGELAND. Lagerhuis. De regeering deelde den 16 mede dat de berichten uit Alexandrië gunstig waren. Nieuwe rustverstoringen hadden niet plaats gehad en vrees daarvoor word niet gekoesterd. Zij wist niets van het geruchtdat turksche troepen naar Egypte onder weg waren. Den vorigen dag was op een paar vragen nog geantwoori, dat er schepen naar Alexandrië op weg waren, om europeanen die wenschten te vertrekken op te nemen en dat volgens opgaven zich in Ejjypte XVII. Slot. Und der Wandrer zieht von dannen Denn die Trennungsstunde ruft. Und er singet Abschiedslieder. Lebewoltöut ihm bernieder. Tiicher wehen iu der Luft. Den volgenden morgen ging de zon op in schitte rende pracht alsof zij gisteren volstrekt niet somber en onheilspellend was ondergegaan. Zij bescheen me nig tooneel van verwoestinggebroken en uitgerukte boomeningestorte daken en murenstuk geslagen vensters, niet het minst echter de nog heftig bewogen, schuimendenu echter heerlijk blauwe zeemaar zij keek daarentegen ook op vier gelukkige gezichten die den nieuwen dag hoopvol te gemoet zagen. Daar het schip reeds te acht uur afvoer en men tot de landingsplaats nog een groot einde te rijden had moest men zeer vroeg opstaan. Niettemin had ieder dit van harte gedaan wat een gelukkig, prettig ont bijt was hetdat de vier vrienden want de profes sor, die broeder en zuster naar Dresden wilde verge zellen was nog vóór Marentia gekomen in Edith's huiskamer gebruikten. Toen het rijtuig voorkwam, verklaarde Marentia, dat zij „hare lieve vrienden" nog tot aan het schip wilde vergezellen zoo werd het afscheid van Roderich nog een half uur uitgesteld. Met het vertrek ging het echter niet snel, want juist toen men wilde gaan, kwam juffrouw von Schütz met hare tante en op den achtergrond baron von Honing met een kolossale ro- zenbouquet. ongeveer 70000 europeanen bevonden te weten 30000 grieken 15000 franschen 15000 italianen 4000 en- gelschen en malteezers en 4000 duitschers en oosten rijkers. In die zitting vorderde men tot de behandeling van artikel 8 der nieuwe ierscbe dwangwetwaarbij aan de politie het recht gegeven wordt ieder, die onder verdachte omstandigheden tusschen zons onder- en zons opgang buiten zijn huis aangetroffen wordtin hechtenis te nemen. Op dit artikel zijn weder tal van amendementen ingediend. Den 19 deelde de onder-minister van buitenlandsche zaken mede, dat Duitschland de bijeenkomst der mo gendheden den 18 aannam, Oostenrijk-Hongarije den 19 en Rusland reeds vroeger. Italië had vroeger reeds toegezegd het voorbeeld der andere mogendheden te zullen volgen. Zij kon dus nu doorgaan. Ierland. De kafholieke bisschoppen waarschuwen in een door hen uitgevaardigd stuk tegen het gebrui ken van onwettige middelen ter bereiking van een op zich zelf niet afkeurenswaardig doel. Daaronder rang schikken zij liet weigeren om pacht te betalen als men daartoe iu staat is het verhinderen van anderen in het betalen van pachthet toebrengen van schade aan personen en bezittingen het zich gewelddadig ver zetten tegen de uitvoerders der wetten of het aanspo ren daartoe het vormen van geheime genootschappon, waarbij de leden zich tot alles verbinden of het ge hoorzamen aan de bevelen dier genootschappen. Zij spreken verder als hun gevoelen uitdat zoo spoedig mogelijk een einde moet worden gemaakt aan het uit zetten der pachters, daar door het uitzetten van verschei dene pachters wegens het niet betalen der veel te hooge pacht het volk tot wanhoop gedreven is en tot mis daad overgaat. Aan die oorzaak waren de talrijke misdaden toe te schrijven. Den 17 nam de politie te Londen een ier, Thomas Walsby genaamd, in hechtenis. Hij was huurder van een lokaal waar dien dag eene hoeveelheid wapenen in beslag was genomen. In zijne woning werden ook nog wapenen gevonden. FRANKRIJK. Een der bekwaamste generaals van het fransche leger de Cissey is in den leeftijd van 72 jaren overleden. In 1878 was hij te Metz en verzette hij zich tegen het overgeven dier vesting toen maar schalk Bazaine daarmede 'voor den dag kwam. In 1871 was hij minister van oorlog. Kamer. Bij de den 15 voortgezette tweede lezing van het wetsvoorstel Naquet tot wederinvoering der echtscheiding werd na langdurige beraadslaging o.a. als grond voor echtscheiding voor de vrouw aangeno men overspel van den man. Een amendement om dezen grond alleen te beperken tot het geval dat de man zijne bijzit in de echtelijke woning hield werd met 218 tegen 144 stemmen niet in overweging genomen. Verder werd dien dag in overweging genomen doch De oude juffrouw betreurde het ontzaggelijk dat zij gisteren Edith's afscheidsvisite had verzuimddat de lieve juffrouw Half reeds vau daag moest vertrekken dat haar Fransje van verdriet hierover geheel van stuk waste meer, daar zij zich nu weder met haa"- tante's gezelschap moest behelpen. Slechts eene zaak deed haar genoegen dat het bij al dien storm van nacht niet geregend had en zij dus van middag kon gaan hengelen. Geduldig luisterde Edith naar die lange rede. Was er nog tijd geweest, de te verwachten ellenlange geluk- wenschen aan te hooren, dan had zij de oude dame hare verloving medegedeeld nu echter antwoordde zij glim lachend dat, wat juffrouw Franciska betrof, zij haar bij hare toekomstige schoonzuster, juffrouw Schmidt bij het hooren van dezen naam deed Franciska achter den rug barer tante alsof zij in zwijm viel dringend zou aanbevelen daar deze nog tot de herfst te Misdroy zou blijven en zonder twijfel voor juffrouw von Schütz eene zeer vriendelijke en beminnelijke vriendin zou worden. De oude dame mat de schilderes met een vorschen- den blik. „Gij ziet er als eene kunstenares uitzijt gij er een vroeg zij aarzelend. Franciska vergat nu zoozeer alle regelen der eti quette dat zij den kapitein bij den mouw trok. „Ongetwijfeld, mejuffrouw!" zeide deze, „want juf frouw Schmidt heeft mijn zevenvoudig ommuurd hart weten in te pakken dat was een heele kunst." „O natuurlijk 1" glimlachte de oude juffrouw ge rustgesteld en zich tot Marentia wendende zeide zij met groote vriendelijkheid„Indien gij u nu en dan aan mijne nicht wilt laten gelegen liggenzou ik u zeer dankbaar zijn." „Zeer gaarne antwoordde Marentia ernstig maar het was goed dat op dat oogenblik de baron aan het rijtuig kwam en de oude juffrouw zich verwijderde, om door eene voorstelling het vertrek nog niet langer uit te stellen. Franciska bleef echter nog. den 17 als overbodig verworpen eene bepaling dat de gescheiden vrouw niet mag voeren deu naam van haren man; de bepaling, dat de gescheiden echtgenoo- ten een nieuw huwelijk met elkander kunnen aangaan onder dezelfde huwelijksehe voorwaarden als bij het eerste huwelijkwelk tweede huwelijk echter alleen door echtscheiding kan worden ontbondenin geval één der echtgenooten na de hereeniging tot eene ont- eerende straf veroordeeld wordt, werd aangenomen. Een voorstel om aan de dagbladen te verbieden het openbaar maken van de rechterlijke behandeling van een rechtsgeding tot echtscheiding werd den 17 met 210 tegen 188 stemmen verworpen. De bonapartist Janvier de la Motte diende in die zitting een wetsvoor stel in om nu eene schadeloosstelling was toegekend aan de slachtoffers van den staatsgreep van 1851, ook eene schadeloosstelling te verleenen aan de slachtoffers der commune. Met 319 tegen 88 stemmen werd zijn verzoek, om het spoedeischend te verklaren, afgewezen. Den 19 vroeg de heer Ballue vergunning tot het ho id?>n eener interpellatie betredende het egyptische vraagstuk. De minister-president verklaarde op het oogenblik niet te kunnen antwoorden omdat de be raadslaging moeielijkheden kon opleveren. Hij wenschte haar eene maand uit te stellen met 14 dageu uitstel zou hij ook genoegen kunnen nemen indien het mo gelijk was dan te antwoorden. De heer Ballue ver langde haar den 20 te houden. Met 304 togen 97 stemmen werd besloten haar 14 dagen uit te stellen. RUSLA.ND. De felle haat, door Ignatieff, den nu afgetreden minister van binnenlandsche zaken tegeu de Israëlieten gekoesterd, schijnt hoofdzakelijk tot zijn val te hebben bijgedragen. Zijn opvolger, graaf Tolstoi jaren lang minister van onderwijsis bekend oiu zijne verdraagzaamheid waarom men verwachtdat onder hem van geene beperkende bepalingen ten aanzien van Israëlieten sprake zal zijn. Van hem zijn overigens geene liberale maatregelen te wachten. De afdeeling politie zal van het ministerie van bin- nenlandsche zaken weder afgescheiden worden. Voor hoofd dier afdeeling wordt genoemd de oud-prefect der hoofdstad, generaal Trepoff. TURKIJE. De Sultan had den 16 een onderhoud met den fransehen gezantwaarbij deze de eenparige verklaring der gezanten herhaaldedat op de bijeen komst der mogendheden alleen het egyptische vraagstuk behandeld zou worden. De Sultan bleef hij zijn gevoe len dat die bijeenkomst onoverkomelijke bezwaren voor hem opleverde. Hij schijnt overigens geen bezwaar te hebben tegen het houden dier bijeenkomst te Koustan- tinopel om de gemeenschap met de Porte gemakkelijk te maken. Engeland en Frankrijk hebben ten minste aan de andere mogendheden voorgesteld den 22 aldaar bijeen te komen. „Baron Honing, gij kunt ons niet alleen voor heden, maar voor ons geheel toekomstig leven eene gelukkige reis wenschen juffrouw Uaff is mijn bruidzeide de professor. „Ik ben verstijfd van schrik riep juffrouw von Schütz, haar bezwijmingsproeve van zooeven herhalende, zoodat in het eerste oogenblik de algemeene opmerk zaamheid van den baron op haar werd overgebracht. Onder het gelach der anderen kwam Honing spoedig tot kalmte hij reikte Edith de bouquet toe en kuste haar de hand na haar gelnkgewenscht en tevens af scheid van haar genomen te hebben; daarop sloeg hij snel, nog voordat de kapitein hem zijne eigen verloving had kunnen mededeelen den weg naar het strand in. „Mijn fondsen staan slechtfluisterde juffrouw von Schütz Edith in het oor en luide riep zij „Hebt gij nog plaats voor mij in het rijtuig „Natuurlijk antwoordde Edith en trok de kleine dame tusschen haar en Marentia in. Eindelijk gingen zij nu weg. „Gij zijt zoo bleek van daag, vlindertje zeide Edith deelnemend tot juffrouw von Schütz. „He, heb ik het niet goed gedaan?" vroeg zij zegevie rend. „Eerst had ik bij vergissing de linkerwang wat bleeker geblanket dan de rechter, maar ik kon het nog in orde brengen. Overigens heb ik nu vooreerst dat blanketsel niet noodig." Men had door de gebeurte nissen van den vorigen dag geheel hare plannen tegen haar tante vergeten Aan de landingsplaats werden zij door Edith's oude dienstmaagd opgewachtdeze had reeds voor de bagage gezorgd en plaatsen in het schip opengehouden den vrienden bleef dus niets anders over dan afscheid te nemen. „Tot weerziens Marentia zeide de kapitein kort, haar kussende. „Zorgt gij maar goed voor haar, juf frouw von Schützzeide hij tot de kleine dame terwijl hij het eerst van allen op de boot ging daar verdween hij achter den schoorsteen. De nixeu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1