Bimtetilattb. VEREENIGDE STATEN. Aan het congres is over gelegd de briefwisseling, gevoerd tusschen den met eene buitengewone zending naar Peru belasten heer Tres- cott en het ministerie van buitenlandsche zaken. In eene depêche van 3 Mei 1.1. wordt verslag gegeven van een onderhoud te Lima met admiraal Montero, die zijn ernstigen wensch naar vrede te kennen gaf. De admi raal verlangde als eersten stap tot het aanknoopen van onderhandelingen de erkenning van het voorloopig peru- aansche bewind door Chili en het sluiten eener wapen schorsing, om het peruaansche congres te Arequipa te kunnen doen bijeenkomen. Het door zijne bemiddeling van Chili op die voorstellen gevraagde antwoord luidde ongunstigChili gaf echter geen rechtstreeksch ant woord. Ten slotte spreekt de heer Trescott de hoop uitdat de Yereenigde Staten hun voornemen zullen verklaren om tusschen beiden te komen mochten zij zoodanig voornemen koesteren of hunne tegenwoordige, naar zijn oordeel voor beide oorlogvoerenden belem merende houding te laten varen daarbij als zijne over tuiging te kennen gevende dat Peru een beroep op de europeesche mogendheden zal doen, zoodra America zich bepaald terugtrekt. ZUID-AERICA. Den 14 werd in het kaapsche parlement de eerste nederlandsche redevoering gehou den men hoorde haar met genoegen aan en gelooft dat dit voorbeeld wel door anderen gevolgd zal worden. ZUID-AMERIKA. Volgens een telegram uit Val paraiso zou de chileensche regeering een wetsontwerp indienen om de peruaansche districten Tarapaca en Tacnabenevens de stad Aricatot chileensch grond gebied te verklaren. Daarna zouden de chileensche troepen de noordkust van Peru ontruimen en te Lima bijeen getrokken worden. EGYPTE. De turksche commissaris Derwisch-pacha verklaarde den 15 in een onderhoud met den bericht gever der Daily Telegraphdat hij de orde hoopte te handhaven met de egyptische troepen maar dat de hulp van turksche troepen ingeroepen zou moeten worden zoo hem dit niet gelukte. De daarop gemaakte opmerking dat de egyptische troepen weinig te ver trouwen waren, beantwoordde hij niet. Die berichtge ver is van gevoelen, dat bij het ontschepen, hetzij van turksche, hetzij van europeesche troepen, te Alexandrië een ernstig oproer zal ontstaan. Dienzelfden dag bield de commissie van onderzoek naar de plaats gehad hebbende ongeregeldheden hare eerste zitting. Zij bestaat uit Boetras-pachaeen adjudant van den Onder-koning en een van Derwisch-pacha den onder-minister van oorlog en gemachtigden van de verschillende consuls. Hare beraadslagingen worden geheim gehouden. Volgens de latere berichten zijn bij de ongeregeld heden te Alexandrië meer dan 300 europeanen vermoord. Na het vertrek der consuls-generaal uit Cairo naar Alexandrië nam de angst onder de europeesche bevol king zeer toe en heerschte er algemeene schrik. En dit verbeterde niettoen men bericht kreeg van een aanval van een Arabier op een syrisch koopman. Men begaf zich naar het spoorwegstation om naar Suez of Port-Saïd te gaan daar de vluchtenden gewaarschuwd waren niet naar Alexandrië te gaan omdat het daar nog gevaarlijker was. De overheid trachtte de angst wel te doen bedaren door de afkondiging, dat het leven der europeanen beschermd zou wordenmaar dit had niet de minste uitwerking. Sommigen zagen hiorin zelfs niets anders dan eene listom de europea nen te Cairo te houden en hen te kunnen vermoorden. Op raad van de duitsche en oostenrijksche diplomatieke agenten ontbood de Onder-koning uit Cairo Ragheb- pacha en Achmet Kaschid-pachaom met Arabi-bey, als minister van oorlog een nieuw ministerie te vor men. Ragheb pacha belastte zich daarmede en slaagde volgens sommige berichten. Het nieuwe ministerie zou bestaan uit genoemden Ragheb, minister van financiën, Raschid, binnenlandsche zaken, Zulfikar, justitie, Ziky, buitenlandsche zaken en Arabi-bey, oorlog. Later is dit bericht weder tegen gesproken. De Onder Koning, Derwisch-pacha en Arabi-Beij heb ben aan de vertegenwoordigers der europeesche mogend heden echter verklaarddat zij zich verantwoordelijk stellen voor de handhaving der orde. Een italiaanseh pantserschip met 2 compagniën infanterie aan boord kwam te Port-Saïd aan. van het meer vertellen dat hij zich aan de andere zijde van het schip over boord boog en twee tranen in zee gevallen zijn maar dat klinkt als een nixensprookje. Edith en Prachs gingen eerst aan boord op het laatste oogenblik en bleven, toen de boot zich dreunend in beweging zette dicht aan de kant staan met de zakdoeken wuivende tot de beide schilderessen op de landingsbrug niet meer te zien waren. „Het verwondert mij, dat gij niet weent, Marentia," zeide juffrouw von Schütz naief, die zelf vochtige oogen had. Marentia keek Eranciska ernstig aan, maar nauweljjks had zij een blik op haar gelaat geworpen ot zij zeide lachend „Kind wasch je het blanketsel afje ziet er uit door het weenen alsof ge getatoueërd zyt." „Ah dat is waar ook ik had het bijna vergeten antwoordde juflrouw von Schütz zuchtend en wreef zich met de zakdoek op beide wangen. „Welnu laten wij maar teruggaanom de erfenis te aanvaarden." „Wat voor een erfenis?" „Wel, de lelie heeft mij immers haar schaduw achter gelaten zeide de kleine dame, reeds weer lachende. Daar baron Honing den volgenden morgen echter Misdroy voor altijd verlietheeft zij het niet noodig gevonden, Marentia ooit over deze geheimzinnige woor den verder opheldering te geven. EINDE. Aan den heer P. v. d. Kempleeraar aan de burger-avondschool te Nijmegen die den 1 Juni 1881 overleden is, is een Rijks-pensioen van ƒ154 verleend 1 De heer Snellebrand predikant te Twisk vierde den 14 gedachtenis zijner 25jarige ambtsbediening. Ge heel het dorp was met vlaggen getooid en vierde feest. In het kerkgebouw werden hem door de leden der hervormde en die der doopsgezinde zustergemeente fraaie geschenken aangeboden. Den 16 is te Arnhem, in den ouderdom van 71 jaren overleden de heer W. C. P. Toe Water raad adviseur bij het departement van financiën en oud in specteur der belastingen. De friesche trein is den 16's avonds te half twaalfte Zwolle tegen een locomotief, die op een ander spoor gebracht werd geloopen. De conducteur van Ingen is licht gekwetst. De passagiers bekwamen geen letsei. De machines zijn evenwel erg beschadigd. Den 17 is in den zoölogisch-botanischen tuin te 's Gravenhage eene tentoonstelling geopend van postdui ven waarvoor uit verschillende plaatsen des lands 139 inzendingen ontvangen waren. Door het departement van oorlog waren gouden verguld-zilveren en zilveren me- datjes uitgeloofd voor oorlogsduiven. Het schip Amanda zitook na de lossing der lading houtnog altijd bij Terneuzen met den vloed onder water. Het is geheel ontzet en lag den 17 op zijde, met de ra's op de slikken. Bij de op 17 dezer te Winsum provincie Gro ningen gehouden harddraverij met paard en sjees waaraan 17 paarden deelnamen, is de prijs, a f 250, behaald door Susanna, van den heer C. Paarlbergte Zijpe pikeur J. Koster, de eerste premie, a 100, door Graaf Adolf, van den heer G. Sevenhuisen te Warmenhuizen pikeur W. de Boer, en de 2e premie, a f 50,door een paard bereden door den eigenaar E. Martens te Nooriwclde. Den 17 zijn van 's Gravenhage naar Parijs ge zonden en den 18 aldaar losgelaten 270 postduiven toebehoorende aan 72 personen in 12 verschillende gemeenten. De snelstvliegende was in 4 uren en 48 minuten te Delft teruggekeerd en bezorgde zijnen eige naar den heer J. v. Schaikden grooten eereprijs zijnde een gouden medalje van wege de vereeniging „de Ooievaar." Voor de eerstvolgende duiven zijn nog 14 prijzen en voorts eenige diploma's toegekend. In de op 17 Juli te Hillegom gehouden vergade ring van aandeelhouders der Noord-Zuidhollandsche Stoomtramwegmaatschappij is dooy commissarissen een schriftelijk rapport uitgebracht nopens hun beheer en toezicht, inzonderheid ook bij den aanleg van den weg en verdere werken waarbij commissarissen meenden naar plicht te hebben gehandeld. Zij stelden als slot som van hun rapport voordat de vergadering hen zou rehabiliteeren. Daarop werden bij meerderheid van stemmen eenige motiën aangenomen strekkende om de besluiten der vergadering van 31 Mei te vernietigen, de handelingen van commissarissen goed te keuren zoomede de balans over 1881, en commissarissen te déchargeeren wegens hun gehouden beheer. De heer J. L. Jansen is herbenoemd als directeur en tot com missarissen zijn verkozen de heeren mr. Godefroibn. v. Heemstra Gerken en J. A. Watering. Het internationale concours van den „Ouderlingen Amsterdamschen Schermcursus" is den 17 in het Paleis voor Volksvlijt voortgezet. De eereprijszijnde een gouden lauwerkrans met f 250 bestem voor die ver eeniging waarin de meeste personeele prijzen zijn be haald viel ten deel aan de feestgevende vereeniging. Het 7e regiment infanterie heeft den prijs voor colonne wedstrijd behaald zijnde een banier-distinctief met ƒ100. Het sinds jaren te Arnhem tegenover het hotel Bellevue staande standbeeld van Koning Willem II toebehoorende aan de Burgervereenigingis den 18 plechtig overgedragen aan het koloniaal militair invalie- denhuis Bronbeek werwaarts de eigenaars zich in op tocht met muziekcorps begeven hadden. De plechtig heid werd nog verhoogd door het aanheffen van het volkslied door het Nijmeegsch Mannenkoor dat opzet telijk was overgekomen. Den 18 is te Amsterdam eene tentoonstelling geopend van voorwerpen van kunst en smaak, in vrijen tijd vervaardigd door leden der vereeniging „Neerlands Werkman hunne echtgenooten zoons of dochters. Prijzen van f 1 tot f 20 zijn toegekend in de vak ken goud- en zilverwerk meubelmaken boetseer- en snijwerk koper- en zinkwerk werktuigen machi nes modellen en ijzerwerkriet- en mandenwerk vrouwelijke handwerken en voorwerpen van gemeng- den aard. In eene den 18 te 's Gravenhage gehouden ver gadering is de kroonprins verkozen tot grootmeester- nationaal van de orde der vrijmetselaren. De prins door eene deputatie hiervan in kennis gesteld nam de benoeming aan en begaf zich onmiddelijk naar de vergadering. 's Avonds nam Z. H. ook deel aan het feestmaalwaaraan zich de afgevaardigden bij deze ge legenheid vereenigden. Door B. en W. van Amsterdam werd den 19 aanbesteed het dempen van een gedeelte van het Spui, waarvoor minste inschrijver was de heer H. Ozinga tegen 21,480. Den 19 zijn te Amsterdam de feesten aangevan gen ter viering van het 250jarig bestaan der inrichting van hooger onderwijs aldaar. Van de openbare en vele particuliere gebouwen wapperde de vlag. Het weder was zeer ongunstig. De reünisten en de afgevaardigden der bevriende studentencorpsen werden door de studen ten met hunne banieren en 2 muziekcorpsen van het centraal-station afgehaald, naar Eelix Meritis geleid en aldaar door den rector van het corps, den heer W. F. v. Leeuwen, verwelkomd. Daarop werd een adres van gelukwensching aangeboden door het leidsche studen tengezelschap Amstelodamum. Vervolgens werden de feestgenooten in eenige zalen van het universiteitsge bouw ontvangen dcor het gemeentebestuur der stad en het curatorium der universiteit. Te 4 uren werd in de diergaarde eene feestrede gehouden door den heer ds. J. A. Böhringer en 's avonds in Plancius het reünie diner. De Hooge Raad heeft den 19 vernietigd bet ar rest van het gerechtshof te 's Gravenhage waarbij G. Broer huisknecht bij jr. v. Herzeele veroordeeld is tot 2 jaren celstrafen de zaak verwezen naar het ge rechtshof te Amsterdam. De expeditie naar Dicksonhaven, die 5 of 6 Juli zal vertrekken, bestaat thans uit de heeren M. Snellen, doctor in de philosophie geboren te ZeistchefL. A. H. Lamie luitenant ter zee, geboren te Utrecht, chef-plaatsvervanger, belast met de astronomische be palingen en het assisteeren bij de magnetische waarne mingen chef der huishouding H. J. Kremerarts en doctorandus geboren te Termunten medicus J. M. Ruys doctorandus in de philosophie geboren te Am sterdam natuur-historicus belast met onderzoekingen en het maken van verzamelingen op het gebied van plant- en dierkundeH. Ekamadoctorandus in de philosophie geboren te Haarlembelast met de waar nemingen op physisch gebied en met het pbotografeeren; S. Pederson geboren in Noorwegen timmerman D. v. Doldergeboren te Middelburgmachinist en apo theker S. de Bruin geboren te Rotterdam kok en bakker C. M. Beutler geboren te Herkingen, stuur man J. W. Stapper, geboren te Purmerende stoker en matroos. De Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam" keert over 1881 een dividend uit van 9.2 p. c. De gemeenteraad van Enkhuizen heeft, in plaats van wijlen den heer J. O. Hamakers, tot ontvanger be noemd den heer J. N. Burgerhoudtaldaar. De Koning heeftop grond dat niet was gehan deld in strijd met de wet of met het algemeen belang, afwjjzend beschikt op het beroep van de heeren jr. mr. H. B. Martini v. Geffen en dr. T. P. N. v. Hal tegen het besluit van Gedep. Staten van Noordbrabant, waarbij was goedgekeurd de begrooting der gemeente Vught, bevattende eene bijdrage van f 10000 in de kosten van het bouwen eener r. c. kerk. Voor de 4 p. ets. geldleening der gemeente Zut- fen groot f 50000 is ingeschreven voor f 52,000 waarvan 42 aandeelen gegund zijn a 100 p. c., 6 a 100'ln p. c. en 2 a lOO1/» p. c. Door Gedep. Staten van Noordholland is bepaald: 1°. dat de jacht op waterwild in den kringbegrepen binnen den Westfrieschen Omringdyk, zal worden geo pend op 15 Juli en in de overige deelen der provincie op 1 Augustus 2°. dat de kooilieden met uitzonde ring van die op Texelop wie deze bepaling niet van toepassing ishunne kooi-eenden opgesloten of gehokt moeten houden van het tijdstip der opening van de jacht op waterwild tot 1 September e. k. Het examen als apothekers-bediende is te Utrecht met goed gevolg afgelegd door den heer J. v. Hemert, geboren te Haarlem te Middelburg door den heer J. A. Leyding en mej. A. P. Boon beiden van den Helder. Door wijlen den heer I. H. T. de Jonge, te Meppelis aan het protestansch burgerweeshuis en de remonstrantsche gemeente aldaar elk 2000 gelegateerd. Te Ammerstol is tot predikant beroepen de heer W. Kuipéri, predikant te Warder (in ons vorig num mer stond abusievelijk te Purmerende). Bij de grasverpachtingen onder Heemskerk, Vel- zen en Beverwijk hebben de bekende landerijen van Landschot f 3000 minder opgebracht dan het vorige jaar wel een bewijs van den overvloed van gras. De directie van het Amstelkötel te Amsterdam heeft, ten gevolge van den toevloed van bezoekers, 2 met elkander gemeenschap hebbende huizen aan de Tulpstraat gehuurd. Voor den bouw eener kerk met consistoriekamer te Eijenoord was de laagste inschrijver de firma B. Ma- getti en W. G. Beker, te Rotterdam voor 23,834. Ter behandeling voor de zomervergadering der Staten van Zuidholland is o.a. op de agenda gebracht een ontwerp-verordening tot beteugeling van het kwaadaardig klauwzeer of rotkreupel bij schapen. Het ontwerp is gelijk aan de noordhollandsche verordening. De minister van marine heeft per telegraaf aan den commandant van het oefenings-eskader last gezon den om bij aankomst te Malta het schroefstoomschip Marnix ten sp'oedigste naar Alexandrie te zenden ter bescherming der daar gevestigde nederlandsche onder danen. Bij het amsterdamsch comité tot ondersteuning der hulpbehoevende israëlieten in Rusland is ontvan gen van eene inzameling door mej. C. de Vries f 548,55 van eene door ds. de Grient Dreux te Ha- rich-Gaasterland f 148,14%, van de comité's te Har derwijk 400 Beverwijk 199,59%, Haarlem 835, Middeluurg 575,32 Zutfen f 804,22. Door tusschenkomst der overheid mogen de vei lingen van groenten en vruchten op de markt te Bever wijk thans bij afslag zonder rechterlijken bijstand gehouden worden. De 2e Kamer is, tot hervatting hare werkzaam heden bijeengeroepen tegen Maandag, 26 Juni. Door de predikanten E. W. Merens en S. S. de Koe te Utrecht, J. Westrik te Cothen en S. H. Buytendijk te IJselstein is bekend gemaakt, dat zij in de aanstaande classicale vergadering een voorstel zullen indienen waarvan de strekking is dat de „vrije uni versiteit" door de ned. herv. Kerk met de overige universiteiten worde gelijkgesteld zoodat de bewij zen van daar afgelegde examens gelijkstaan met die der overige universiteitenen dat verder ook aan de hoogleeraren dier universiteit de bevoegdheid worde toegekendthans aan de kerkelijke hoogleeraren ver leend terwijl tevens het kerkelijk examen en de ge tuigschriften omtrent gevolgde lessen der kerkelijke hoogleeraren zouden vervallen. De „miljoenen-juffrouw" heeft zich thans te Rot terdam gevestigd en leeft op grooten voet. Zij schijnt niet anders dan in rijtuig uit te gaan en geeft zulke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2