No. 77. Vier en tachtigste Jaargang 1882. Stedelijk Museum. FEUILLETON. V K IJ I) A G 30 JUNI. 4> 1»E MOLENAAR VAN HEIDE. Prijs der gewone Advertentiën ©fltciëcl (Scheelte. iSuitettlaub fóimmtUub. 6 on >hi ALK tlAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Kijk f 1, De 3 nummers 0.06. Van 15 regels ƒ0,75; iedere regel meer 0,15. Groote letterB naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON Bezichtiging tegen 10 cents de persoon, ZONDAG, 2 Juli, van 1 tot 3 uren. KOSTELOGZE bezichtiging op ZONDAG, 9 J u 1 i, waarvoor toegangkaarten te verkrijgen ter vergadering der Commissie van toezicht op DONDERDAG, 6 Juli, 's namiddags 2 uren ten stadhu'ze. Kinderen worden niet toegelaten. Verder wordt herinnerd, dat het Museum ieder en MAANDAG en VRIJDAG, van één tot drie uren des namiddags kan worden bezichtigd tegen f 0,25 per persoon. Door de benoeming van een der agenten van politie tot opzichter over de kaasdragers wordt te alkmaar verlangd een AGENT VAN POLITIE, op eene jaarwedde van f 550, ongeveer f 50, aan emolumenten kostelooze bovenkleeding en wapening. Vereischten zijn: niet ouder dan 35 jaren, goed gedrag, goed voorkomensterk gestelbekwaamheid tot het opstellen en behoorlijk schrijven van rapporten en processen-verbaal. Sollicitanten moeten zich vóór 5 Juli e.k., op een werkdag in persoon aanmelden bij den Commissaris van politie. Zij, die bij de politie werkzaam zijn of gewezen onderofficieren van het legerzullen bij voorkeur in aanmerking komen. De Commissaris van politie, VAN BREMEN. ENGELAND. Lagerhuis. De onder-minister van buitenl. zaken verklaarde den 2G, dat den engelschen consul in Egypte gelast was, geen deel te nemen aan de commissie van onderzoek naar de plaats gehad heb bende moorden, mocht zulk eene commissie door den egyp- tischen minister Ragheb-pacha ingesteld worden. Verder werd van regeenngswege op eene gedane vraag geant woord dat de regeering een langer uitstel van Kets- waijo's reis naar Engeland onnoodig oordeeldede vraag, of drie transportschepen gereed gemaakt werden en zoo ja met welke bestemming mocht zij niet be antwoorden. Ierland. Eenige grondeigenaren hebben eene ver- eeniging opgericht tot bescherming hunner belangen. Het doel dier vereeniging is geld te verzamelen om de grondeigenaars die hunne pachters wegens wanbe taling van hunne hoeven gezet hebben maar ze daar door niet weder verhuren kunnen, schadeloos te stellen, hetzij door het leenen van geld, hetzij door het koopen of huren hunner hoeven. Do oprichting dezer veree niging wordt door de radicale iersche bladen zeer afgekeurd, maar door de Times daarentegen met inge nomenheid begroetals een zeer geoorloofde verdedi gingsmaatregel der grondeigenarenwaarvan velen anders genoodzaakt zouden zijn, zich geheel naar hunne pachters te schikken. Alleen acht dat blad het verza melen van geld onvoldoende en zal de vereeniging de nieuwe bewoners der pachthoeven ook moeten bescher men tegen de haat en de vervolging van andere pachters. FRANKRIJK. Te Nièvre (arrondissement Cosne) is den 25 tot lid der Kamer gekozen de communist Gambon met 8006 tegen 7985 stemmen op den bona- partistischen eandidaat. Een derde van de kiezers kwam niet op. Kamer. Den 26 bevestigde de minister-presi dentdat de terugroeping van den franschen consul generaal in Egypte Sinkiewicz alleen in het belang van den dienst geschied was jen daarin niet de beteekenis lag van verandering in Frankrijk's staatkunde ten aan zien van Egypte. De andere door den heer Lockroy gedane vragen ging hy met stilzwijgen voorbij. In die zitting werd met 433 tegen 45 stemmen aan genomen het wetsontwerp tot het tegengaan van den handel in onzedelijke boeken en prenten. ITALIË. Den 27 werd in de Kamer behandeld het wetsontwerp betreffende de kolonie te Assab. De mi nister van buitenlandsche zakeu antwoordde op ver scheidene vragen dat in de voorgestelde overeenkomst, welke in overleg met Engeland ontworpen was en thans gewijzigd kon worden aan de regeering de bevoegd heid wordt gegeven met alle vereischte middelen het grondgebied tegen aanvallen der inboorlingen te ver dedigen. Oorlogschepen mogen er ankeren. Italië neemt de verplichting op zich Assab niet als wapen plaats te gebruiken. Met geringe verandering werd het ontwerp aangenomen. RUSLAND. De heer Lobanoff is tot gezant te Weenen de heer Mohrenheim te Londen en de heer Melikoff te Konstantinopel benoemd. Het Dagblad van St. Petersburg zegt dat het ver- leenen der Medjidié-orde aan Arabi-bey een bizonder tot nog toe onbekend doel moet hebben. De Sultan heeft hem daarvoor zeker niet willen aanmoedigen tot militair verzet of het vermoorden van inlanders. In ieder geval zou het gepast geweest zijn een dergelijk gunstbetoon nie^ op d i t oogeublik te verleenen. TURKIJE. Den 27 werd in de bijeenkomst der mogendheden te Konstantinopel wederkeerig de belofte afgelegd dat de mogendheden gedurende den duur dier bijeenkomst zich van elke op zich zelf staande handeling in Egypte zouden onthouden tenzij de veiligheid der aldaar aanwezige europoanau mocht bedreigd worden. ZWITSERLAND. De Stendenraad heeft met 22 tegen 19 stemmen, hoofdzakelijk van de ultramontaan- sche leden, zich vereenigd met het besluit van den natio- naien raad tot uitvoering van het grondwettig voorschrift betreffende de scholen. De staat zal voortaan toezicht uitoefenen over alle scholen en de openbare scholen zullen toegankelijk zijn voor alle kinderen zon der onder scheid van geloofsbelijdenis. EGYPTE. De engelsche onder-consul Colvert nam zijn ontslag. Aan de Times wordt uit Alexandrië gemeld ,*dat zich in den ochtend van den 27 dreigende verschijnse len van een nieuw oproer voordeden voornamelijk te gen de engelschen gericht. De soldaten deden het plein ontruimen den 28 werden de wachtposten ver dubbeld, doch de ongerustheid nam toe. VEREENIGDE STATEN. Van verschillende zijden werd aangedrongen op het verleenen van uitstel voor de voltrekking op den 30 van het tegen Guiteau uit gesproken doodvonnis. Met algemeene stemmen werd den 23 beslist door het ministerie, dat er geene termen bestonden om de ten uitvoer legging van dat vonnis te verhinderen. Guiteau's terechtstelling is op den 30 bepaald, tusschen 12 en 2 uren 's namiddags. De nieuwe chileensche gezant bij de Vereenigde Staten overhandigde den 23 zijne geloofsbrieven aan den president onder het uitspreken van hartelijke wen- schen voor het welzijn dier Staten. De president ant woordde in denzelfden geest en sprak de hoop uit dat Chili zou medewerken tot de pogingen, later door de Vereenigde Staten aan te weuden om een wensche- lijken rechtvaardigen vrede tusschen Chili en Peru tot stand te brengen. ZUID-AFRICA. Aan Ketswaijo is vei lof gegeven om naar Engeland te gaan. Twee hoofden zullen hem vergezellen. Deze reis wordt beschouwd als de voor bode van zijn herstel op den troon vau Zoeloeiand. ZUID-AMERIKA. In Uruguaij is een opstand uit gebroken die zich snel uitbreidt en ongerustheid ver oorzaakt. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. De heeren de Beaufort v. d. KaayKeuahenius en Schaepman hebben de 2 volgende amendementen ingediend op het voorstel van wet van den heer de Savornin Lobmantot wijziging van enkele artikelen der wet op het lager onderwijs. Art. 1. Aan het slot toe te voegen „Met bepaling of, en in hoeverre deze regelen verbindend zijn voor de localen waarin door gemeenten gesubsidiëerdbijzonder lager schoolonder wijs wordt gegeven." Art. 3. Na „als volgt" het vol gende te doen vervallen en daarvoor te lezen: „Indien de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht schrif telijk verklaartdat het afgekeurde locaal voldoende verbeterd isof dat het aantal kinderen genoegzaam beperkt is, kan het onderwijs worden hervat." Deze „Met deze boodschap kunnen wij niet terugkomen want er is niemand onder ons die niet met vreugde naar de wapens grijpt, wanneer het er op aankomt, vrouw en kinderen te besehermen huis en hof te verdedigen. En bedenkt wel genadige Koningdat het niet de eerste maal isdat wij, eenvoudige boeren, gedwongen zijn onze lansen te gebruiken en het zou ook niet de eerste maal zijn dat wij den rug van den vluchtenden vijand zagen, wanneer de heilige jonkvrouw onzen wapenen den zegen wilde geven." Een vreeselijk tumult ontstond na deze woorden onder de aanwezige ridders. Zij drongen zich om de Ditmarchers heen omsingelden hen en schenen op het punt hen aan te grijpen ja eeuige ridders hadden zelfs het zwaard getrokken en schenen grooten lust te hebben, de afge zanten den kop te splijten. „Dat gespuis waagt het te dreigen, slaat ze dood, werpt ze in de slotgracht!" klonk het woest door elkandertot eindelijk de stem des Koningsdie opgestaan was en met zijn degen knop krachtig tegen een grooten glazen beker sloeg de rust herstelde. Op dit oogenblik verhief zich een man, die aan tafel was blijven zitten en zich aan een groote ham te goed deed. Het was eene reusachtige figuur, de grootste gestalte de grootste en sterkste man in de gansche zaal donkere, verwarde haren omzoomden het gebruinde ge'natwaarover verscheidene breede litteekens liepen, kleine zwarte trotsch blinkende oogen, bewogen zich onrustig in hunne kassen en richtten zich dan eens op de gezanten, dm weer op den beheerscher van Scandinavië en de zware eu;en tafel kraakte toen hij met de bui tengewoon groote banden daarop steundeterwijl hij het betrekkelijk kleine hoofd naar den koning wendde. „Waartoe zooveel toegevendheid, genadige heer," zeide hij met zijne ruwekrakende stem „edellieden zijn niet gewoon met boeren te onderhandelen. Wan neer gij het mij toestaat maak ik alleen aan de zaak een einde. Gij en de andere hooggeboren heeren blij ven rustig op het slot Melbek en laten zich in hun genoegen niet storentot ik u Ditmarsch aan de voeten leg. Pas op, boeren, wanneer mijn garde komtvoegde hij er met luide stem bij zich tot de gezanten wendende. „Wacht u slechts Jonker Slenits antwoordde de jongste gezant bedaard „dat gij en uwe garde geen modder te slikken krijgt er is daar reeds menigeen slecht te pas gekomen." „Men brenge deze lieden naar buiten en geven hun tot aan de grenzen dertig ruiters tot bedekking be val de Koning. „Men zal niet zeggendat ik bet recht der gezanten op bescherming en vrijgeleide min acht al zijn het dan ook maar boeren." „Laat ons voort maken, Wolf Isebrandfluisterde de oudste zijn medgezel toeterwijl hij hem naar de deur drong „wij krijgen anders misschien nog een minder gewenscht aandenken mede." Een aantal ridders, waaronder hertog Prederik volg den de gezanten naar het slotplein waar reeds het escorte klaar stond om de afgezanten in hun midden te nemen. Voordat zich de stoet in beweging zette, naderde de oudste boer ongemerkt den broeder des Konings en fluisterde hem zachtjes toe „Ik ben de molenaar Karsten Holm van Heide en heb u eene gewichtige mededeeling te doen j wacht mij morgen tegen middernacht in uw kwartier en geef den slotwacht bevel mij binnen te laten." Diepe duisternis bedekte reeds het met sneeuw be dekte landschap toen de ruiters met de gezanten in hun midden, de ophaalbrug van het slot Melbek over trokken en de richting naar de Ditmarscher grenzen insloegen. Hertog Prederik zag nog lang de stoet na en luisterde naar de hoefslagen der paarden die op den hard bevroren grond nog lang hoorbaar bleven tot ook dit geluid eindelijk wegstierf. III. In den tijdwaarin ons verhaal speeltomstreeks de 16e eeuw, was het kleine Ditmarscher land eene republiek waarover slechts de aartsbisschop van Bre men een soort protectoraat uitoefende zonder er eenige macht over te bezitten. De beide provinciën wanneer men ze zoo wil noemen ofschoon zij wegens haren geringen omvang dezen naam niet verdienden, Zuid- en Noord-Ditmarschen genoemd bestonden uit vier gouwen die elk op hunne beurt weder in een aantal kersspelen waren verdeeld. Iedere gouw koos twaalf schouten voor hun leven en deze achtenveertig vormden het hoogste rechtscollege. Gewichtige beslis singen konden slechts door den landdag geuomen wor den diebehalve uit de schouten bestond uit zestig zoogenaamde „schlieszern" en de door het volk gekozen gezworenenen dan ongeveer vierhonderd personen teldewaarbij zich nog de magistraten der drie grootste steden HeideMeldorf en Lunden voeg den. De vergaderingen werden altijd in de open lucht gehoudenop eene weide of op de markt van een der genoemde steden en iedere meerderjarige man mocht deze als toehoorder bijwonen evenzoo had iedere mondige het rechtde wapenen te dragen ingeval een oorlog uitbrakmaar was tevens verplicht mede ten strijde te trekken. Keizer Prederik III vereenigde in 1479 Holstein Stormarn en Ditmarschen tot een hertogdom en be- leende daarmede Christiaan I van Denemarken de Dit- marschers echter verklaarden, dat zij slechts den aarts bisschop van Bremen als beschermheer erkenden en beklaagden zich bij den Paus over de handelwijze des Keizers. De dood verhinderde Christiaan het bevel van zijnen Keizer door geweld van wapenen ten uit-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1