FEUILLETON, No. 80. Vier en tachtigste Jaargang. 1881 V R IJ n A G 7 JULI. 7' DE MOLENAAR VAN HEIDE. Prijs der gewone Advertentiën Suitculanb Uk 1IUHSÜIII: C0URA1VT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. Van 15 regels f 0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BELG1E. De burgemeester van Namen, de beer Cuvelier, is tot lid der Kamer gekozen in plaats van den overleden oud-minister Wasseige met 1553 st. tegen 1495 op den clericalen caudidaat dr. Hamoir. De libe rale meerderheid wordt door dien uitslag weder met 2 stemmen versterkt. DUITSCHLAND. Op eene te Keulen gehouden door 2500 personen bijgewoonde vergadering van natio naal liberalen werd eene motie aangenomen inhoudende, dat de vergadering zich vereenigde met de in Mei 1881 door de afgevaardigden dier partij uit den Rijks dag en den pruisischen landdag openbaar gemaakte verklaring en op den grondslag der daarin neergelegde beginselen en beschouwingen den verkiezingsstrijd aan vaardt. ENGELAND. Het nieuwe blauwe boek over E- gypte, dat den 4 verscheen, bevat depêches van 16 tot 31 Mei, die alleen geschiedkundige waarde hebben. In de depêche van 26 Mei van den minister van bui- tenlandsche zaken aan den engelschen gezant lord Ly ons worden omschreven de voorwaarden waaronder eene turksche overeenkomst in Egypte zou kunnen plaats hebben. De turksche troepen zouden niet anders dan tot handhaving van den bestaanden toestand ge bruikt mogen worden. Egypte's vrijheden en de over eenkomsten met Europa zouden gehandhaafd moeten worden. De turksche troepen zouden niet langer dan ééne maand in Egypte mogen blijven, tenzij op verzoek van den Onder-Koning en met toestemming der groote mogendheden of der westersche mogendheden, als ver tegenwoordigers van Europa. De kosten dier troepen zouden door de egyptische regeering gedragen worden. Verder stelde de minister de benoeming van twee mili taire raadgevers voor als vertegenwoordigers der wes tersche mogendheden gedurende den duur der turksche bezetting. Den 3 kwam in het ministerie van oorlog eene com missie bijeen, onder voorzitterschap van generaal Wol- seleytot regeling van de mobielverklaring van de reserve, mocht zulks noodig worden. De krijgstoerus tingen worden steeds voortgezet. Den 4 werd gelijktijdig met de zitting van het par lement ministerraad gehouden. Dien dag waren te Londen geruchten in omloopdat spoedig eene mili taire handeling plaats zou hebben en zelfs werd ge sproken van een bombardement van Alexandrië. In een spoorwegstation op den weg naar Bradford, aan welke plaats de prins van Wales een bezoek ging brengenvond men eenige pakken die aanvankelijk gezegd werden dynamiet te bevatten. In verband daar mede werd reeds dadelijk gesproken van een voorne men om den prins in de lucht te laten vliegen. Kalmer onderzoek deed echter zien, dat die pakken of kisten niets anders inhielden dan vuurwerkbestemd voor die plaats om bij gelegenheid van dat bezoek te worden afgestoken. Lagerhuis. Met 181 tegen 33 stemmen werd den 3 aangenomen een voorstel van minister Gladstone, om het iersche lid O'Donnell voor 14 dagen te schor sen, op grond dat hij den 1 beleedigende uitdrukkingen jegens den voorzitter gebruikt had. De iersche leden waren hierover zeer verbolgen. O'Donnell noemde den maatregel zelfs laag. De onder-minister van buitenlandsche zaken deeide daarna mede dat de regeering Frankrijk's uitnoodiging, om in eene bijeen komst maatregelen te nemen ter beveiliging van onder- zeesche telegraafkabels, aangenomen had. Aanvanke lijk was het plan geweest haar den 1 Juni te openen, doch later was zij uitgesteld tot het najaar. Inmiddels werd met Frankrijk en andere mogendheden onderhan deld over de taak en den omvang dier bijeenkomst. Na eene beraadslaging van verscheidene uren werd ver volgens het voorstel van minister Gladstone tot het weder invoeren van het reglement van het vorige jaar op de dadelijke behandeling van wetsvoorstellen met 259 tegen 31 stemmen aangenomen. Den 4 zou die minister de dadelijke behandeling der dwangwet voor stellen. Vervolgens werd de artikelsgewijze behande ling der dwangwet voortgezet. Den 4 werd het voor stel tot dadelijke behandeling der nieuwe iersche dwang wet aangenomen met 402 tegen 19 stemmen. Parnell's aanhangers verlieten 4 uitgezonderddaarna de zaalna voorlezing van een besluitwaarin zij ver klaren aan de beraadslaging over dit wetsontwerp niet verder deel te zullen nemen. De artikelsgewijze be handeling liep in die zitting af. Hoogerhuis. De minister van koloniën verde digde den 3 het bezoek van Koning Ketswaijo aan Engeland. Indien men besloot, hem Zoeloeland terug te geven achtte de regeering het beter dat hij zelf Engeland's macht en hulpbronnen gezien had. Den 4 werd het voorstel van den hertog van Argyll, dat de leden van het parlement voortaan eene verkla ring mogen afleggen, in plaats van een eed, verworpen. FRANKRIJK. De commissie uit den Senaat voor het door de Kamer aangenomen voorstel tot wederin voering der echtscheiding is tegen dat voorstel. Kamer. Met 316 tegen 81 stemmen is toegestaan een door de regeering gevraagd crediet van 9% miljoen guldens tot goedmaking der kosten in Tunis voor het 2e halfjaar 1882. De minister van oorlog antwoordde aan den heer Janvier de la Motte, die tegen dat voorstel sprak, omdat de regeering, onder voorwendsel van de Kroumiers te straffen voor hunne strooptochten, zich in een avontuur geworpen had, waarvan de kosten niet te berekenen waren, daar nu reeds de begrooting van 1882 een tekort van 50 miljoen guldens zou opleveren dat die kosten in 1881 20 miljoen en in 1882 29 miljoen guldens zou den vereischen. Hij kon dus gerust slapen welke uitdrukking door den minister teruggenomen werd mocht zij onparlementair geacht worden toen de heer Janvier de la Motte haar ongepast noemde. Den 4 werd de interpellatie van den heer Ballue over de schadeloosstelling aan Spanje wegens het met spaan- sche kolonisten te Saïda in Oran gebeurde door den minister-president beantwoord. Hij keurde volkomen goed het door de begrootingscommissie te dien aanzien genomen besluit tot uitstel. Spanje had geen recht op de schadeloosstelling maar Frankrijk zou uit edel moedigheid haar verleenen. Hij zou een nieuw wets ontwerp indienen waarin hij zou doen uitkomen dat ook Spanje de toegezegde schadeloosstelling aan fran- sche onderdanen voor op Cuba en in den Carlisten-oorlog geleden verliezen gelijktijdig zou moeten verleenen. Het voorstel van den heer Ballue, om de voorgestelde scha deloosstelling met 64 p.c. (2/3) te verminderen werd naar de begrootingscommissie verzonden. Den 2 werden in 2 departementen tot leden der Ka mer verkozen de candidaten der monarchale partij met 8018 en 6981 st. tegen 7189 en 5517 st. op de can didaten der republikeinsche partij. RUSLAND. Te Moskou schijnen weder twee offi cieren der cavalerie van de garde leden van het verbond tot verdediging van den persoon des Keizers, in hechtenis te zijn genomen als verdacht van in ver standhouding te staan met de nihilisten. Deze maat regel had groot opzien verwekt. EGYPTE, De minisfers hebben verklaard, dat zij zich tegen turksche tusschenkomst zouden verzetten. Vol gens eene van de ulema's (geestelijken) verkregen uit spraak zou dat verzet gewettigd zijn. Voor Alexandrie liggen thans 32 oorlogschepen te weten 14 engelsche 6 fransche 3 americaansche 2 russische 2 grieksche schepen en één italiaansch één oostenrijksch één duitschéén nederlandsch en een spaansch schip. De engelsche admiraal Seymour verzocht den 4 aan den gouverneur van Alexandrie de wapening der forten te staken. Hij had tot krachtige maatregelen besloten mocht aan die uitnoodiging geen gehoor gegeven worden. Den 3 losten 15 europeesche oorlogschepen saluut schoten ter eere van den geboortedag van den Sultan. Alle schepen in de haven van Alexandrie waren met vlaggen getooid. Arabi-bey riep de officieren op nieuw bijeen, om hun gevoelen te vragen over hetgeen gedaan moest worden zoo de Porte troepen zond. De meer derheid verklaarde zich tegen verzet, doch twee hunner, die zeer dweepziek en heftig van aard zijn en behooren tot de vrienden van Arabi, wenschten te vechten tot den laatsten man toe. Zoolang geen bepaald besluit omtrent het zenden van troepen genomen iswordt natuurlijk geen besluit genomen. Dat Arabi tot nog toe op last van den Sultan haudelde wordt algemeen geloofd maar misschien is hij verder gegaan, dan de De oogen van den molenaar fonkelden bij de herin nering aan die vreeselijke gebeurtenis men las er de uitdrukking van eenen diepen onverzoenlijken haat in. „Ook mijne moeder stond met drooge gloeiende oogen bij de zwartgebrande puinhoopen van hare kleine bezit ting niets was haar overgebleven wat haar de zorgen van den ouderdom had kunnen verlichten. In stomme smart drukte zij mij de hand en dat scheen mij eene bede, om die misdaad te wreken. Weinige dagen later stierf zijschrik en verdriet ontrukten mij het dier baarste wat ik bezat. Zij rust naast mijn vroeger gestorven vader." De verhaler hield opnieuw een oogenblik ophij was week geworden, en de ruwe, heftige toon, waarop hij dien vreeselijken nacht geschilderd had maakte voor een zachtere plaats. „Wat moest ik nu nog in het arme, verwoeste dorp beginnen begon hij weder. „Niemand had mij kun nen aannemen de armen hadden immers voor zichzelf geen brood In Heide bezat de broeder mijner moeder een kleinen molen; bij hem vond ik onderkomen. Toen mijn oom eenige jaren later ongehuwd stierf, nam ik de zwaar belastte bezitting over en door rustelooze vlijtdoor geluk in mijne ondernemingen ben ik er in geslaagdhaar niet alleen vrij van schuldenmaar tevens tot den grootste in den omtrek te maken. Niemand had eenig denkbeeld van den haat, die in mijn binnenste woeddede Ditmarschers hielden mij voor een der hunnen en gaven mij ambten en waar digheden. Toen men mij met Wolf Isebrand tot gezant naar den Koning der Denen koos, kwam het lang onderdrukte verlangen naar wraak weder in mij op en ik beslootdie gunstige gelegenheid niet ongebruikt te laten voorbijgaan. De vrijheid van dat trotsche aanmatigende volk moet vernietigd worden." „Uw haat is rechtvaardig Karsten Holmzeide Hertog Frederik op deelnemenden toon „en het doel uwer komst op dit kasteel verschijnt mij nu in een geheel ander licht. Nu wenschte ik echter wel iets van de zaak zelf te vernemen ik ben verlangend naar uwe mededeelingen." „Ik weet niet, welk plan gij ontworpen hebt, en van welke zijde uwe soldaten in Ditmarschen zullen vallen ging Karsten Holm voort„de goede uitslag van uwe onderneming echter hangt daarvan afdat gij weetwaar onze stelling het zwakst is eene over rompeling de meeste kans van slagen heeft." „Gij zijt daarvan op de hoogte De Ditmarscher knikte. Ik heb de beraadsla gingen over de verdediging bijgewoond gij kunt alzoo mijne mededeelingen gelooven verhaalde hij verder. „Men vermoedt dat uwe troepen bij Nordhamme hun inval zullen beginnen daar kanalen en vaarten aan deze zijden de minste zwarigheden opleveren. Gij zoudt daar echter op groote hindernissen stootenwant de slooten zijn in alle stilte verbreedversperringen aan gelegd en schansen opgeworpen, zoodat gij daar moeie- lijk door zoudt komen." „En de hoofdmacht der Ditmarschers is natuurlijk eveneens op dit punt samengetrokken vorschte Frederik. „Men houdt het voor het meest bedreigde punt en men heeft daarom daar de dapperste en krachtigste onzer mannen vereenigd. Elk dezer mannen is tien uwer soldaten waard „Uwe aanvoerders zijn niet Biecht onderricht, Holm, het was inderdaad onze bedoelingdaarheen het eerst voort te rukken. Wat raadt gij mij nu aan „Gij versterkt door schijnmarschen naar Nordhamme de Ditmarschers in hun geloofwendt u echter plotse ling met uwe hoofdmacht tegen Meldorfdat slechts zwak bezet is. Yan wederstand kan hier geen sprake zijn de stad zal in uwe handan vallen en dan zijt gij meester van Zuid-Ditmarschen Maakt gij u dit snel ten nutte en rukt over Elbersdorf en Hemmingstadt naar Heide dan is het land in uwe machtnog voor de Ditmarschers tijd gevonden hebbenu eenigen te genstand te bieden." „Het plan is uitvoerbaarantwoordde de hertog na een weinig nadenken, „wie staat er mij echt.r borg voor dat uwe berichten waar dan wel er alleen op berekend zijn om ons in den val te lokken „Dat zou geheel doelloos zijn genadige heer. Gij voert het bevel over een leger van dertigduizend wel gewapende en goed geoefende strijders, de Ditmarschers kunnen slechts over drie duizend mannen beschikken, waarbij zich een gelijk getal vrouwen zullen aanslui ten. De laatste zijn echter slechts tot het bouwen van schansen en tot verdediging te gebruiken tot den aanval deugen zij niet. Het zal u niet veel moeite kosten, dit hoopje te overwinnen." „Gij zijt een sluw man Karsten Holm en wilt in troebel water visschen; ik geloof u. Maar van welken aard zijn uwe eigen verwachtingen na den oorlogwant dat het verraden dezer geheimen alleen ten doel heeft uwe wraaklust te koelen schijnt mij niet zeer waar schijnlijk een weinig eigenbaat zal er ook wel in het spel zijn." Een slim lachje speelde den molenaar om de lip pen. „Neem het, zooals gij wilt, mijnheer de Her tog antwoordde hij„maar wees verzekerd dat ik den gevaarlijken weg naar hier, in den laten avond over sneeuw en ijs niet ondernomen zou hebben ter wille van een hoog loon. Wilt gij mij echter eene gunst bewijzen beveel dan dat mijn eigendommen in Heide die ik mij door harden arbeid en rustelooze vlijt verworven heb, bij de plundering worden ver-, schoond. Neem mij niet kwalijkgenadige heer, maar men verhaalt niet veel goeds van uwe garde."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1