Bakkersknecht ïïdsr 561,306 Naaimachines Hennep- en andere Enveloppes I p Homologatie-accoord. Te Haarlem 25 Kalverstraat Amsterdam Kalvcrstraat 25. T1" DRUIV ËN-BÜK STSIiKM )P Ter Stoomdrukkerij van HERMS. COSTER en ZOON te Alkmaar. ifflarfct- eu j3sur$b(tttitten. Hoornseh Kaasbericht van 6 Juli niet ontvangen. 6%!. 84'/.. <3boet(entiëH, Inmiddels uit de hand te koop. N.B Een gedeelte der koopsom kan als hypotheek op 't perceel gevestigd blijven. Het Generaal-Depöt voor het Koninkrijk der Nederlanden: met in alle soorten tegen lage prijzen. het laagste cijfer voor elke klasse aangegeven, als telken jare door den Gemeenteraad overeenkomstig art. 2 zal worden bepaald. Van de aldus vastgestelde percentage zal door de belastingschuldigen der 12 laagste klassen verschul digd zijn: in de le, 2e en 3e klasse 20 in de 4e en 5e klasse 30 °/0in de 6e en 7e klasse 40°/o; in de 8e klasse 50 in de 9e klasse 60%in de 10e klasse 70%; in de 11e klasse 80 °/0in de 12e klasse 90 Art. 9. De rangschikking en aanslag geschieden ambtshalve. Het staat den belastingschuldige vrij op het be- schrijvingbillet, bedoeld in art. 14, met of zonder aanwijzing der klasse, waarin hij meerit te moeten gerangschikt worden, alle inlichtingen te geven, welke hem voor eene juiste rangschikking wensche- lijk voorkomen. Met deze inlichtingen kan rekening worden gehouden bij de ambtshalve rangschikking. Slot volgt Amsterdam 5 Juli. 184 vette Kalveren 0,70 a 0,80 per P., 4 Graskalf, 64 nuclit. dito f 6 a 12, 2 Schapen, 125 vette Varkens 44 a 53 ets. per P. Aardappelen: friesche jammen 1,20, Rijnsb. /2a 2,40, nieuwe westlandsche zand f 3,40, a 3,80, dito klei in manden f 2,60 a 3, dito losse f 2,70 a 3, dito muisjes f 3,80 a 4, dito katwijker zand /3a 4,80, dito klei ƒ2,60 a 3,20, dito andijker muisjes 2,50 a 3,50, noordw. zand 2,60 a 3,60. Aanvoer 3500 mudden. Handel vlug, zandgoed flauw. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie in cons, f 9,75 bij partijloco 8,75 en'r., zei lende 8,62% a 8,75, entr., Aug. f 8,75 entr., Sept. 8,87% entr., Sept.-Dec 9 entr. Haarlem 5 Juli. Aangevoerd 124 st. kaas, Kleine f 31,50, wegende 33401 kilogram Aangevoerd 12 Koeien en Ossen f 150 a 235, 2 Pinken 80 a 90, 21 nucht. Kalveren /7a 14, 13 Schapen f 22 a 23, 6 Lammeren 10 a 16,2 Biggen f 18. Schagen 6 Juli. 5 Paarden 40 a 100, 5 Stieren 180 a 240, 24 Geldekoeien 160 a 285, 14 Kalfkoeien 210 a 270, 6 nucht. Kalveren /6a 17, 336 Schapen 18 a 3410 magere Varkens /12 a 18, 30 Biggen 7 a 9, Boter per kop 0,80 a 0,90, Kippen-eieren 3 a 3,60, Eenden-eieren 3,25 a 3,50 per 100. Schiedam 5 Juli. Moutwijn 10,75, Jenever 16,25 p. vat. Sneek 4 Juli. Aanvoer 1188 kwart- en 22 achtste vaten. Boter 1". soort f 38,50 a 44,50, 2'. f 30 a 35. Vereeniging 1'. soort 45 a 45,50, 2C. f 43,50 a 44, 3e f 42,50 a 43. Texel 4 Juli. Ossen 90 a 175, Melkkoeien 170 a 230, vette Koeien 220 a 295 Kalfkoeien /140 a 210, Gelde koeien f 160 a 175, Varekoeien 120 a 145, Kalfvaarzen 125 a 185, Geldevaarzen 70 a 90, nucht. Kalveren f 6 a 12,50, Rammen 25 a 35, Geldeschapen 26 a 32, Weide- schapSli 19 a 25, Lammeren /9a 16,50, Schrammen 19 a 23, Biggen /11a 15, Werkpaarden 200 a 260, Oude Paarden 70, Veulens 65 a 85, Kip-ieren f 2,75 a 3, Een den dito /3a 3,25 p. 100. AMSTERDAM. pCt. hederland, Cert. N. W. Schuld2J Dito, dito8 Dito, dito4 Dito, Obligatien dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 6 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, silver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rusland, Ob. H.&C. 1798/1815 1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli5 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4J Dito 1875 gecons. <2 50-100 Apr.-Oct. 4j Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 aC 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1* Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 lj Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 Venezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelab. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig.f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-ltal. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltiache Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Ri&schk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Kr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleeniug 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening3 5 Juli. 67% 80% 102% 102'/, 64 63 «t/„ 64%, 94% 76'/1. 92% 92»/,. 86 63 V, 62%. 82% P/is 73%, 65»/, 73'/,. 27131 46 26%, 41% ®"/n 70'/.. 53% 21»/, 11 147/, HM, 34'/, 112 25 39% 76 51'/, 52% 122 61% 47"/,. 79% 83% 59 83% 84% 58»/, 56'),. 82% 51% 147 132'/, 90 47 89% 63 35"/,. 106% 51% 107 110% 92 100% 109»/,, 143% 104 130 127'/, 11%. 6 Juli. •7'/, 80% 102 101"/,, 64% 65% 65 84 95 76'/, 92 92% 87 53",, 52% 82 80'/, 73% 65'/, 73% 27'/, 45% 26% 8'/, 10'/, 54'/, 21% 10% 14'/, H% 847 1H% 25 fc 39»/, 69 61% 52% 122 62% 47»/, 81% 60 83 83»/, 58'/, 56% 32'/,, 51'/, 148 132'/, 90 88% 63'/, 35'/, 106 51 107% HO'/, 92 100 105»/, 131 127'/, 11'/, De Makelaar W. POEL Jz. zal ten overstaan van den Notaris W. J. BOELE, op Zaterdag, 22 Juli 1882, des avonds ten 6 ure, in het logement „het Wapen van Amsterdam", presenteeren te verkoopen: Een goed onderhouden Woon- en l¥in- keihuis waarin de BROOD- en KOEK- .itiiiiiu BAKKERIJ steeds met het beste succes wordt uitgeoefend, met Pakhuis, Plaats, Erve en verdere aanhoorigheden te Zaandam oostzijde in de Kerkstraat, geteekend B, numero 188. MET FENKELIION1G. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit Druivensuiker en Zwitserschen honig met een af treksel van mout, oranje-bloesem en fenkel. Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de an dere middelen die tegen borstaandoeningen aange wend worden, als Borstthee, Drop, Malz Extract Borstbonbons, enz. Deze Borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijnheescbheid hoestpijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. In Flacons a 30 60 en 100 ets. verkrijgbaar te Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C=>. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN G1MBORN wordt gevraagd, Augustus a.s of eerder een bekwaam ISrootllmk kersknecht, R. C. Franco brie- ven doch liefst in persoon bij den Boekhandelaar W. B. RIESZ te Oudkarspel. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar van 4 Juli 1882 is het accoord door den ondergeteekende namens JACOB BUISMAN, brood bakker te Twisk in diens faillissement aangeboden gchonv ologecrd. Mr. F. H. G VAN DER HOEVEN, Advocaat Procureur. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, d d. 6 Juli 1882 is GRIETJE KROON, weduwe JAN SWART, koopvrouw, wonende te Egmond-Binnenmet ingang van den 4 Juli 11., verklaard te zijn in staat van faillissement met be noeming van den EdelAchtbaren Heer Mr. C. P. E. HANEGRAAFF, Rechter in voormelde Rechtbank tot Rechter-Commissaris en van Mr. B. van der EEEN Advocaat te Alkmaar tot Curator. Alkmaar, De Curator voornoemd, 6 Juli 1882. VAN DER EEEN. Advocaat. Bij acte van den deurwaarder A. LEVERT, te Alkmaar, van 3 Juli 1882 is op de wijze bij art. 4 No. 7. Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering voorgeschreven ten verzoeke van GEERTJE KLERK, zonder beroep verblijfhoudende te Scher- merborn aan KLAAS BLOM, vroeger landman, wonende te Heer Hugo Waard, doch wiens tegenwoordige woonplaats of tegenwoordig verblijf onbekend is, beteekend de in executo- rialen vorm uitgegeven grosse van een vonnis der Arrondisse- ments Regtbank te Alkmaar op den 27 April 1882 gewezen, waar bij ten verzoeke van GEERTJE KLERK de scheiding van tafel en bed is uitgesproken van genoemde GEERTJE KLERK en KLAAS BLOM. De Procureur der eischeresse N. H. DE LANGE. wordt in een klein fatsoenlijk gezin de gelegenheid aangeboden voor kinderen die eene der scholen wenschen te bezoeken. De gunstigste informatiën omtrent eene liefderijke behandeling kunnen verstrekt worden. Adres letters A. Z, bij J. J. C. MUNK, Boekh., Haarlem. prima Bourb. kwal. gecrijstniet ros van kleur, geen drooge noch gespleten stokjesin blikken busjes met 10 stuks voor f 2,25, lang 18 centim. Depót bij firma J. BRONGERS Gz, Bazar. m üwT In America noi'den ge vraagd LAN DWERKERS BOERENKNECHTEN, TIM MERLIEDEN, METSELAARS, SMEDEN, en andere HANDWERKSLIEDEN. Loon van af 3 tot 10 gulden per dag. Zij welke niet in staat zijn de volle reiskosten te betalen kunnen gedeeltelijk op onze kosten wor den vervoerd. Tegen uiterst billijke Conditiën. Adresden heer J. v. d. BERG Dz., Iraneker. VOOR Het mes afgeschaft. Allen die bezocht zijn met verzweringenziekten in beenderen en ontstekingen in de gewrichten moeten het volgende getuigschrift over de genezende kracht dezer heelende en zuiverende geneesmiddelen lezen. De Heer John Allen 17, Denmark-street, te Leicester, leed drie jaren lang aan een zeeren voetgedurende welk lang tijdvak hij onder geneeskundige behandeling was zonder eenig nut. Hij weigerde standvastig eene amputatie, het geen het eenig overgeblevene middel scheen te zijn toen hij door eene beschikking der Voorzienigheid Holloway's middelen beproefde. Deze gaven hem groote verlichting en genazen henj ten laatste volkomen. Vlekken blaren zweren en huidziekten, uit verarmd bloed of eene zorgelooze leefwijze ontstaan kunnen verdreven worden door een verstandig gebruik van Holloway's Zalf en Pillen Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen f 0,80, 1,85, 3,t 6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf 0,80, f 1,85, 3,—, t 7,05, f 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen A contant te bekomen bij JM. van Renesse, Apoth. te 's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij Straalman Apotheker te 's Bosch alsmede in Holloway'etablissementen te Londen 533 Oxford Street, ci-devant 244 Strand. of meer dan een derde gedeelte der geheele pro ductie in Naaimachines werden door The Singel* Manufacturing Company in het vorige jaar verkocht en de verkoopen van deze fabriek bedroegen alléén in de laatste 10 jaren ruim 3 miljoen Machines. Dit buitengewone succes geeft het beste bewijs voor de deugdelijkheid der Origineele Singer Naaimachinesdie dan ook feitelijk door aanhoudende verbeteringen en nieuwe uitvindingen eene volmaaktheid als geen ander fabrikaat bereikt hebben, zoodat er dan ook overal de voorkeur aan gegeven wordt. - Deze Machines zijn uitsluitend in de bekende Depóts der Singer Maatschappij verkrijgbaar en worden desverkiezende ook tegen kleine termijnbetalingen geleverd. Eenig Depót te ALKMAAR: LANGESTRAAT 103. Stoomdrukker? van Herm. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4