ijuitculaub de vreemde oorlogschepen voor Alexandrië. Engeland heeft er een geduchte zeemacht bijeengetrokken. De Egyptenaren brengen hunne forten in staat van ver dediging. De Engelsche admiraal verbiedt het. Men stoort zich niet aan dat verbod, heimelijk althans schijnt men met het versterken der forten voort te gaan en de Engelsche vloot opent het bombardementdat ter stond van de landzijde wordt beantwoorden weldra zijn de forten tot zwijgen gebracht en verwoest. Wat heeft Engeland bewogen tot zoo krachtige tus schenkomst, en dat wel alleen, zonder bondgenooten zonder voorafgaand overlegin strijd zelfs naar het schijnt met den raad en het verzoek van de consuls- generaal der overige mogendheden P Het antwoord op die vraag schijnt ons gegeven te zijn in het bericht dat de Engelsche vloot den toegang tot het kanaal van Suez heeft gesloten en het kanaal zal bezetten zelfs met de latere wijziging, dat de doortocht aan koopvaar dijschepen wordt vrijgelaten. Engeland is het te doen om het Suez-kanaal. Als Engeland gewaagt van de groote belangen die het in Egypte heeft dan denkt het vóór alles aan dit kanaal. Het heeft het graven van het kanaal altijd tegengewerkt. Nadat het kanaal tot stand is gekomen heeft het zich steeds verzet tegen de onzijdigverklaring van dit vaarwater. Het kanaal mag evenmin voor alle oorlogschepen gesloten worden als voor alle oorlogschepen openstaan. Engeland al leen moet er meester van zijn evenals van de Kaap de Goede Hoop en Gibraltar. Als Engeland in Indië of op zee oorlog heeft te voeren dan moet Engeland alleen van dien nieuwen en korten weg naar Indië ge bruik kunnen maken en hem voor zijn tegenstanders kunnen sluiten. Daarom heeft Engeland reeds vroeger den Khedive al zijn aandeelen in de Kanaal-Maatschappij afgekochten gaat het thans alleen Egypte en het kaDaal bezetten. Inderdaad aan Egypte heeft de door graving der landengte van Suez tot nog toe geen heil gebracht. Duizenden fellahs hebben er in onbetaalden heerendienst aan gewerkthet heeft den schuldenlast van het land met honderd millioen gulden vermeerderd, het heeft den doorvoer van personen en goederen over Alexandrië Rosette of Damiate en Cairo geheel doen vervallen en ten slotte Egypte tot zulk een belangrijk punt gemaaktdat Engeland zich verplicht ziet het te bezetten. Zal het Engelsch opperbestuur zoo goed en weldadig zijn dat de arme fellah nog eenmaal dezen stap van Engeland zal zegenen DUITSCHLAND. De voor eenigen tijd kort vóór de opening afgebrande hygiène-tentoonstelling zal in 1883 in een stevig gebouw gehouden worden. De Keizer schonk voor dat doel eene bijdrage van 60000 ENGELAND. De Pall Mall Gazette ontwikkelt in een artikel „Na het bombardement"hoe Engeland verder ten aanzien van Egypte moet handelen. Engeland moet als Europa's gemachtigde optreden in plaats van den Sultan het egyptische leger moet ontbonden worden Egypte moet eene soort van Oostersch Belgie worden met volkomen zelfstandigheid doch waarborgen ge vende voor de geldelijke zaken. Lagerhuis. De onder-minister van buiteulandsche zaken verklaarde den 12 dat de Porte wel bij voor baat maar niet tijdens het bombardement zelf daar tegen opgekomen is, evenmin als eeoige andere mogend heid. Na ontkend te hebben dat admiraal Seymour de vaart door het Suez-kanaal verboden had deelde hij nog mede, dat hem niets bekend was van het leg gen van torpedo's in dat kanaal. Gourley was met deze mededeelingen niet tevreden en lokte daarna eene be raadslaging over het egyptische vraagstuk uit. Minister Gladstone verklaarde daarbij, dat de uiteenloopende hou ding van Frankrijk en Engeland in dat vraagstuk niet beteekende dat verandering was gekomen in het ge zamenlijk optreden der westersche mogendheden en vooral niet, dat tusschen beide regeeringen eene onwel willende verandering was gekomen. De europeesche val te verwachten. Toch besloot Reimer Wolf Ise- brand in elk geval van hetgeen hij gezien had, kennis te geven. VIII. De morgen van den 17 Februari 1500 was aange broken de vrij sterke wind die reeds sedert eenige dagen over de moerassen woei was tot eenen hevigen storm aangegroeid en zweepte den regen die in stroo men nedervielvoor zich uit. De wegen waren on begaanbaar j en lager gelegen velden, zooals akkers en weilanden waren in moerassen veranderd. Voeten- hoog bedekte de vuilekoude sneeuw den bodem waarin de voet zoo diep wegzakte, dat men nauwelijks van de plaats kon komen. Keeds met het aanbreken van den dag hadden zich de troepen der Holsteiners en Denen in beweging gezetaan hun hoofd Jonker Slenitz met zijn „groote garde." Hij liet zich er niet van afbrengen, de eerste in Heide te willen zijnom daar zooals hij met veel ophef den Koning verzekerde het middageten voor hem te bestellen, den weg van boeren te zuiveren en, wat de hoofdzaak was, zijn troepen de eerste plun dering mogelijk te maken, die hun natuurlijk de rijkste buit zou opleveren. In het Franciskanerklooster te Meldorfwaar de vor stelijke broeders Koning Johan en Hertog Frederik, hun intrek hadden genomen, was het eene feest op het andere gevolgd. De Sleeswijk-Holsteinsche adeldie bijna ge heel in het leger tegenwoordig wasliet hunne vrou wen en dochters van Meldorf komen en de galante Koning der Denen zorgde voor een goed onthaal. Het afscheidsfeest van den vorigen nacht vooral was bizonder glansrijk geweesttot aan den vroegen morgen had men gedanst en de muzikanten legden eerst hunne instrumenten ter zijde toen de hoorn tot vertrekken riep om eindelijk, na de dagen van rust en vrede, den bloedigen krijgsdans weder te beginnen. Vele ridders mogendheden bleven samen werken Engeland's staat kunde was vrij van baatzuchtige oogmerken het bom bardement was alleen gericht tegen de onderdrukkers van het egyptische volk. Daarin lag niet opgesloten het begin van een oorlogzooals gezegd was. De vei ligheid van Alexandrië was bedreigd geworden door het oprichten van forten en versterkingenwaardoor deze maatregel noodig was geworden. De zeeslag bij Na- varino had indertijd ook plaats gehad terwijl de mo gendheden te Konstantinopel vergaderd waren en daarin was toen ook niet gezien het begin van een oorlog met Turkije. Het lid Lawson liet zich bij de beraad slaging zeer heftig uit. Hij achtte het bombardement eene nationale misdaad eene laffewreede en mis dadige handeling, een moord aan egyptenaren gepleegd, een begin van oorlog. Had een conservatief ministerie zoo iets gedaandan zou geen spoorwegstation voor Gladstone te klein geweest zijn om even stil te hou den en eene rede uit te spreken tegen eene dergelijke tusschenkomsteene handeling in strijd met de vroeger door deze ministers verkondigde leer. De onder-mi nister van buitenlandsche zaken voegde daaraan toe dat Oostenrijk en Duitschland alleen zich nog uitge laten hadden over het bombardementbeide mogend heden hadden het ten volle gerechtvaardigd genoemd. Opmerkelijk is hetdat het invloedrijke liberale blad de Daily Newsdat het bombardement vóór die par- lementszitting reeds afgekeurd had na die zitting als zijn gevoelen uitspreektdat er niets gezegd ia tot rechtvaardiging daarvan. Als men zegt Engeland's schepen werden bedreigd door het aanleggen van forten, dan vraagt hetwaarom waren die schepen in de haven van Alexandrië? Den 13 werd van regeeringswege medegedeeld dat het ministerie van buitenlandsche zaken aan de neder- landsche regeering vertoogen der suikerbakkers-veree- niging overgebracht had betreffende den invoer van kunstmatig geverfde suiker en de daaruit voortvloeiende verhooging der premie. Van de nederlandsche regee ring was nog geen antwoord ontvangen. Verder dat aan admiraal Seymour opgedragen was nu de tegen stand in Egypte opgehouden hadnoch fortennoch kanonnen meer te vernielen en te trachten eene vriend schappelijke gedachtenwisseling tnet den Onder-koning te openen zijn gezag in te roepen tot herstel der orde te Alexandrië en met Derwisch-pachi, den turkschen commissaris, in overleg te treden. Ook werd hij ge machtigd zoo dit doeltreffend werd geoordeeld op uitnoodiging van of in overeenstemming met den On- koning of bij zijne afwezigheid met elke andere egyp tische regeeringspersoon te Alexandriëmatrozen en mariniers tot uitoefening der politie en ter handhaving van de goede orde aan wal te zetten. Eindelijk was hij uitgenoodigd van een en ander kennis te geven aan europeesche schepen die eventueel tegenwoordig waren en hunne medewerking in te roepen. Ierland. De toestand in Ierland blijft zorgelijk in Juni 11. hadden er 28.3 agrarische misdrijven plaats, waaronder 5 moorden8 pogingen tot moord en 18 brandstichtingen. FRANKRIJK. In de afdeelingen heeft de minister van binnenlandsche zaken omtrent het wetsontwerp waarbij een crediet voor de uitrusting der vloot wordt aangevraagd verklaard dat Frankrijk geen deel nam aan het bombardement van Alexandriëomdat Enge land's handelwijze aan de regeering ongerechtvaardigd voorkwam. Zy wilde niet buiten de europeesche mo gendheden aan eenige daad deel nemen. Het volgende artikel van het Journal des Débats mag niet onopgemerkt voorbij gaan„Bij eene gewapende tusschenkomst in Egypte, zegt dat blad, kunnen wij niet met de armen dVer elkander blijven zitten. Nu het zoo ver gekomen is wenschen wij van ganscher harte dat de bijeenkomst der gezanten tot niets leide en ons de vrijheid van beweging hergeve. Het hulpmiddel van tusschenkomst der turksche strijdmacht is eene nood lottige uitvinding noodlottig voor alle fransche voor alle europeesche belangen. Gezamenlijke tusscheukomst bestegen wel met zware oogleden hunne paarden, maar het moest nu gebeurenreeds te lang had men ge wacht en sommige aanvoerders zelfs eischten de eindelijke hernieuwing der vijandelijkheden enkele omdat ze vreesden dat de Ditmarschers den hun gegunden tijd tot regeling der verdediging mochten hebben gebruikt, de meesten echter omdat zij de overmoedig geworden soldaten niet meer konden beteugelen. Vrolijk namen de aanvoerders en edellieden in Mel dorf van de dames afscheid daar zij overtuigd waren dat deze na weinige dagenhen naar Heide zouden knnnen volgen en eenige vrouwen stonden er zelfs op, de stoet te vergezellen en in enkele der talrijke bagage wagens plaats te nemen. Als een eindelooze slang kronkelde zieh het geweldige leger, door de noorder poort te Meldorfin velerlei bochten over de hoogten om de stadde wijd en zijd beroemde en gevreesde vijf duizend man sterke garde reed van het hoofd tot de voeten in ijzer gekleedop krachtige nolsteinsche paarden, met den reus van het koninklijke leger, Jonker Slenitz aan het hoofd vooraan daarop volgde het geschut en de holsteinsche lanciers met hunne kanon nen het deensche voetvolk en eindelijk de ruiterij. Daarachter reed te midden zijner edellieden Koning Johan aan de zijde zijn broeders verder ridder Alefeld van Danebrogbegeleid door eene uitgelezen schaar deen sche dragonders op hunne krachtige paarden ter bescherming van het rijks kleinood. Een onafzienbare stoetbestaande uit bagage- en fouragewagensmar ketentsters de met zilverwerkwijn en proviand voorziene wagen des Koningskarren door honden ezels en afgebeulde paarden getrokkenwaarop de soldatenvrouwen met hunne kinderen zaten barbiers apothekersmuzikanten en al die menschen zonder welke een leger toenmaals niet denkbaar was, voltooide de stoet. Wordt vervolgd. van alle mogendheden zou nog altijd een optreden van Europa zijnwaartegen geen bezwaar bestaat. Maar dat wij, wij Christenen wij Franschen wij zonen der beschaving de vijanden van al wat wij in de geschie denis zijn bij de hand nemen misschien wel in onze schepen overbrengen en hen helpen om de barbaarsch- heid te herstellen in de landen welke wij hun hadden ontrukt, dat zou een verraad zijn en eene schande. Wij herinneren onshoe onder de regeering van Lo- dewijk Philips twee zeer achtbare afgevaardigden gere geld in elke zitting eene motie voorstelden om Algerie, dat te veel geld kostteweder prijs te geven. Mis- zullen wij dit even vaderlandlievend als wijsgeerig voor stel zien terugkomen. Intusschen doet men al het mogelijke om het overbodig te maken." De President heeft bij gelegenheid van het Bastille- feest aan 288 gewone veroordeelden en 142 zeelieden en militairen kwijtschelding, verandering of verminde ring van straf verleend. Graaf von Wirapffen, de nieuwe oostenrijksche ge zant overhandigde den 10 zijne geloofsbrieven aan den President der republiek met inachtneming van de ge bruikelijke beleefdheidsbetuigingen. Senaat. Den 10 is de candidaat der linkerzijde, de heer Allou met 150 st. tot onafzetbaar lid verko zen in plaats van wijlen generaal de Cissey. Kamer. Den 12 werd met 459 tegen 2 stemmen goedgekeurd het wetsontwerp tot het verleenen van een crediet van f 125,000 voor den aanleg van tele graaflijnen. ITALIË. De algemeene verkiezingen zijn door den ministerraad op 22 October a.s. bepaald. OOSTENRIJK-HONGARIJE. 14 Mijnwerkers, soci alisten, stonden dezer dagen te recht wegens majesteits schennis beleediging tegen de godsdienst, deelneming aan geheime genootschappen en verspreiding van onge oorloofde geschriften. 13 Hunner werden veroordeeld van 6 dagen tot 2 jaren gevangenisstraf en meer of minder zware geldboeten één werd vrijgesproken. TURKIJE. In eenen den 13 ten paleize gehouden ministerraad waaraan alle oud-ministers deelnamen werd beraadslaagd over het zenden van troepen naar Egypte. De gezanten der mogendheden zouden den 14 we der bijeenkomen. RUSLAND. Bij keizerlijk besluit zijn maatregelen bekrachtigd ter beperking van kinderarbeid in fabrieken en ter bevordering van het schoolbezoek. Kinderen beneden 12 jaren mogen met geen arbeid belast wor den. Die van 12 tot 15 mogen slechts gedurende 8 uren en in geen geval des nachts of op feestdagen of in ongezonde lokalen arbeiden. MEXICO. De verkiezingen voor leden van den Senaat en de Kamer van afgevaardigden zijn gunstig uitgevallen voor de regeering. ZUID-AFRICA. Zooals men zich herinneren zal is onlangs besloten het hollandsch in de kaapsche wetgevende vergadering te gebruiken. Nu is nog be sloten aan de schoolcommissie de beslissing over te latenof voor het onderwijs op de scholen de en gelsche of de hollandsche taal gebruikt zal worden. EGYPTE De uitvoeriger berichten omtrent het bombardement van Alexandrie op den eersten dag, den 11 geven weinig nadere bizonderheden. Alleen meldt de Times nog, dat in den nacht van 10 op 11 bij den engelschen admiraal Seymour 3 egyptische officieren namens Arabi-bey pogingen aangewend hadden tot voor koming of afwending van het bombardementwaarop de admiraal ontkennend geantwoord had omdat de egyptenaren voortdurend aan de versterkingen bleven werken welk beweeren van fransche zijde evenwel ont kend wordt. De kanonneerbooten bleven volgens den verslaggever van datzelfde blad eerst achter de pantser- schepen doch namen spoedig aan het gevecht deel de Condor o. a. kwam tot op 1200 el onder het bereik van het vijandelijk geschut waarvan een kogel haar had kunnen laten zinken. Die kanonneerboot bracht twee kanonnen tot zwijgen. Yan de forten Pharos en Mex vloog de kruidkamer in de lucht. De volharding der egyptenaren wordt geroemd hadden zij bekwamer artilleristen gehaddan hadden zij aan de engelsche schepen veel meer schade kunnen toebrengen. Volgens bericht van den 13 geschiedde den 12 het hijschen der parlementaire vlag te Alexandrië alleen om de troepen in staat te stellen de stad en de for ten te ontruimen. Een der berichten noemt dit gebruik maken van de parlementaire vlag schandelijk. Het egyptische leger was geheel in angst geraakt en vluchtte in de richting naar het binnenland. Een vreeselijke brand woedde in de stad zelve. De in vrijheid ge stelde galeiboeven en de Bedouïnen hadden op ver schillende plaatsen brand gesticht en ijzingwekkende gruweldaden bedreven. De europeesche wijk is geheel vernield. Een honderdtal europeanendie in het gebouw der Ottomanische Bank eene toevlucht gezocht haddenhebben zich den ganschen nacht wanhopig daarin verdedigd. Vele hunner baanden zich een door tocht naar het strandwaar zij zieh op bootendie te hunner hulpe werden uitgezonden konden insche pen. Tal van europeanen zijn evenwel vermoord. Admiraal Seymour deed den 13 450 mariniers en 150 matrozen aan wal zetten. Met Gatling-kanonnen joegen zij het roovende gespuis waarmede zij spoedig in gevecht geraakten uit Alexandrië weg en doodden zij zeven man. De stad stond op dat oogenblik nog op verschillende punten in brand Het paleis Ras-el-tin, dat door de inboorlingen geplunderd en verwoest werd, was den 14 reeds door de mariniers bezet. De Onder- Koning en Derwiscb-pacha bevonden zich in het door 700 soldaten bewaakte Ramleh-paleis Daar die sol daten niet vertrouwd werdenwerd de Onder-Koning overgebracht naar het paleis Ras-el-tin. De door het bombardement veroorzaakte schade is belangrijk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2