Watermolenaar Onderwijzeres. Eerste Verificatie. cene flinke Dienstbode, onfeilbaar Waschmiddel voor Schapen. Dienstbode. fóimtetilaub. allerlei. 3bo(ttcntiëu. terwijl men rekentdat ongeveer 2000 Egyptena- ren daarbij omkwamen. O. a. kwam een geheel batal jon bij het ontploffen van den kruittoren in een der forten geheel om. Uit latere berichten blijkt nog, dat dadelijk na het hijsehen der witte vlag een officier ge zonden werd naar het schip des Onder-Konings, waarop de bevelhebber van Alexandrië zich bevond die hem mededeelde, dat de Egyptische kanonnen te zwak waren om een gevecht tegen zulke groote schepen vol te hou den onder bijvoeging dat bij het bombardement, hoe wel alleen tegen de forten gericht, ook eenige vrouwen en kinderen bij ongeluk omgekomen waren. Op den eisch des officiers om de forten Ajansi Marabout en Meks over te geven antwoordde hij hierover niet te kunnen onderhandelen, voor dat hij zich in betrekking had gesteld met het paleis Ramleh waar de Onder- Koning met de ministers zich bevond. De officier gaf daarop tijd tot half vier om aan zijnen eisch te voldoen: na dien tijd zou bet bombardement hervat worden, had de overgave niet plaats gehad. Daar niets verno men was werd even vóór 4 uur een schot gelost op het fort Meks, dat onbeantwoord bleef. Er werd ech ter weder eene witte vlag geheschen. Volgens een officieel telegram was het verkeer op het Suez-kanaal den 13 open. Het gerucht dat een in dat kanaal vastgeraakt stoomschip Glenlyon ge naamd geladen met thee van China naar Londen door de arabieren geplunderd was is gebleken onjuist te zijn. Den 14's morgens 10 uur, naderden de steeds voortwoedende vlammen het arabische gedeelte en de marinewijk te Alexandrië. Den 11 is te Haarlem door de liedertafel „Zang en Vriendschap de zangvereeniging „Crescendo," de heeren Cramer RobertSchlegel en F. Italië en mej. S. Kempner een coneert gegeven ten voordeele dei- vervolgde en hulpbehoevende russische israëlieten. Na aftrek der onvermijdelijke onkosten was de opbrengst f 1775,10, waaronder ƒ88,30 van verkochte programma's en tekstboekjes. De algemeene vergadering der Maatschappij tot bevordering der geneeskunst is den 11 besloten met een feest-diner in de Redoutezaal en eene muziekuitvoering van het corps der stedelijke schutterij met illuminatie op het Vrijthof, waarbij de regen de afgevaardigden noodzaakte een onderkomen te zoeken in de verschil lende sociëteiten waartoe zij vrijen toegang hadden. Den 12 ontlastte zich langs de zeekust van Hoorn weder een onweder waardoor de helft van den mast van d.n volendammer visscher K. v. Vlaanderen aan splinters geslagen en de voorwerpen voor op de plecht verschroeid werden. Met groote moeite kwam de vis scher zonder verdere averij behouden de haven van Hoorn binnen. Directeuren en afgevaardigden der Maatschappij van Nijverheid hebben in den avond van den 12 een tramreisje naar Rijzenburg gemaaktaangeboden door het departement Utrecht. Den 13 werd de bijeenkomst van het nijverheidscongres en vervolgens de algemeene vergadering der Maatschappij voortgezet. In de laatste werd met eenparige stemmen aangenomen een voorstel van den heer Eelde om, in het belang eener goede ver tegenwoordiging van de nederlandsche nijverheid op de koloniale tentoonstelling te Amsterdam, pogingen in het werk te stellen tot verlaging van het hoog gestelde tarief voor de plaatsruimte, en daartoe, zoo noodig de tusschenkomst der regeering in te roepen. Op voorstel van directeuren werd het tractement van den alge- meenen secretaris op 30Ü0 gebracht. Tot directeuren zijn verkozen de heeren dr. D. de Loos te Leiden mr. H. A. L. Hamelberg te Arnhem, A. P. Ledeboer te Breda en dr. D. de Haan te Haarlem. De heer F. W. Conrad werd bij acclamatie tot voorzitter her kozen. De volgende algemeene vergadering zal worden gehouden te Rotterdam. Met een diner concert en vuurwerk zijn de feestelijkheden besloten. Door het provinciaal bestuur van Noordholland is den 13 aanbesteed a. het onderhoud vau de werken van het Krabbersgat, geraamd op f 7000, b. het uitvoe ren van eenig baggerwerk in het Zuider-Spaarne ge raamd op f 2465. Minste inschrijvers waren voor a. de heer C. T. Manlel te Enkhuizen voor f 6600 voor b. de heer C. J. Koelemey, te Haarlem voor f 2291. De minister van waterstaathandel en nijverheid beeft den 13 de tentoonstelling van locaalspoorwegen te Arnhem geopend. Den 13 is een schuitenvoerder van zijne schuit in het Oosterdok te Amsterdam gevallen en door de zuiging van een sleepbootje naar de diepte getrokken, waaruit hij na weinige oogenblikkendoch reeds ont zield weder te voorschijn kwam. Door het bestuur der bouwonderneming „Wil lemspark" te Amsterdam is den 14 aanbesteed het ma ken van eene brug met overspanning van 10 en ter breedte van 12,9 ellen over den vijver tusschen het Willemspark en het Vondelpark, gemeente Nieuweram- stel in 2 perceelen. Minste inschrijvers waren voor den onderbouw de heer D. J. Uhlenberg, te Rotterdam a f 16,385, Voor den bovenbouw de Utrechtsche Ijzer gieterij a f 9945. Het beroep van den heer C. Risseeuw te Goes, tegen een besluit van Ged. Staten van Zeeland hou dende handhaving van een besluit van den gemeente raad van Goes tot niet-toelating van den appellant als lid van den raad als zijnde hij geagreëerde van den gemeente-ontvangeris bij kon. besluit niet-ontvanke- lijk verklaard omdat het beroep niet binnen den ge stelden termijn is gedaan. By eene openbare verkooping van buiten dienst gestelde voorwerpen aan het Rijks-kleedingmagazijn te Delft zijn 3400 nieuwe randsels die aan het Rijk on geveer f 8 per stuk gekost hebben verkocht voor 5 cent per stuk, alzoo f 27,200 nieuw goed voor ƒ170. Het studentencorps „Vindicat atque polit" te Gro ningen heeft aanbesteed het gedeeltelijk wegbreken van een huis en het maken van een sociëteitsgebouw. Minste inschrijvers daarvoor waren de heeren J. Werkman en J. Hauptvoor f 39,863. Bij de harddraverij van paarden onder den man te Noordbroek is de prijs behaald door Graaf Adolf van den heer G. Sevenhuizen te Warmenhuizen de premie door Marianne van den heer Zeehandelaar te Amsterdam. De mannenzangvereeniging Sappho te Hoorn zal op 27 Augustus 17 September8 en 29 October een nationalen wedstrijd doen houden in 3 afdeelingen A. Vereenigingen die reeds een eersten prijs behaald hebben en minstens 32 zangers tellen, le prijs gouden medalje en f 100 2e prijs gouden med. 3e verguld zilveren med. B. Vereenigingen die reeds een prijs geen eersten behaald hebben en minstens 24 zangers tellen le prijs gouden med. en 50, 2e goud. med. 3e verg. zilv. med. C. Vereenigingen die nog geen prijs gewonnen hebben en minstens 16 zangers tellen, le prijs gouden med. 2e verg. zilv. med.3e zilv. med. Voorts zal een onderlinge kwartetwedstrijd gehouden moeten worden door zangers uit de bekroonde veree nigingen om nader te bepalen prijzen. Tot juryleden zijn benoemd de heeren Messchaert leeraar aan de muziekschool der Maatschappij van Toonkunst te Am sterdam Gericke, muziekdirecteur te Enkhuizen Uter- möhlenmuziekdirecteur te Hoorn Messchaert en Aghina voorzitter en ondervoorzitter van Sappho. Tot predikanten bij de doopsgezinde gemeenten zijn beroepen te 's Gravenhage ds. S. de Waard, van Westzaan, te Wieringen ds. A. Blaauw, van Wolvega. Provinciale Staten van Friesland hebben aan de Friesche Maatschappij van Landbouw over 1882 eene toelaag verleend van f 1000ter bevordering eener betere kennis van de zuivelbereiding en tot wederop- zeggens aan de ambachtsschool te Leeuwarden eene jaarlijksche subsidie van f 2000. De minister van financiën maakt bekend, dat op 1 Juli een bedrag van 10 miljoen gulden aan schatkist- promessen in omloop was. Het gemeentebestuur van Krommenie stelt po gingen in het werk om die gemeente door een telefoon met Wormerveer te verbinden. Vervolg der binnenlandsche berichten in het tweede blad. Ook te Middelburg heeft het geregend. Donderdag avond werd een concert gegeven in het Schuttershof, waarvan de „Midd. Ct." eene plastische beschrijving geeft voor zooveel de bezoekers betreft ten getale van veertienhonderd die echter ondanks den regen voor een groot deel buiten de zaal en kollbaan moesten blijven. Niet lang na zessen zegt zij begon het te plassen en slechts kort waren de tusschenpoozen waarin des hemels sluizen gesloten bleven. Het water drong overal door, waar het niet door het glazen dak der kolfbaan of door het pannen dak der zaal absoluut buitengeslo ten werd. Het droop tusschen uw boordje het sijpelde uit uwe mouwen het baande zich een weg door uwe broekspijpen. Het doofde uw sigaar uithet, maakte van uwe koffie een „mazagrau", van uw wijn den eau rougievan uw heete grog een koudongenietbaar mengsel. Het deed de tafeltjes in waterspiegels de zittingen der stoelen in sponsen de programma's in dweilen den grond in een modderpoelde boomen in waterleidingen verkeeren. Wat het water gisteren avond gedaan heeft, kunnen wij niet alles na-vertellen. Men mompelt van een mans persoon die midden op een grasveld zonder eenige be dekking met het aangezicht steunende op den rug van zijn stoel is gaan zitten. Toen hij 't laatst waar genomen iswas de rand van zijn hoed naar beneden gebogen lag zijn boordje in zwijm was zijn grog-glas in een overloopend waterglas veranderd en gudste de regen langs alle kanalen over en door hem heen den grond in. Daarna is hij niet meer gezien. Men denkt dat hij gesmolten is. Volgens „Iron" is door een jong rumeensch inge nieur Theodoresco een onderzeesch schip uitgevonden, waardoor alle uitvindingen die tot dusver op dit gebied gedaan zijnin de schaduw zouden worden gesteld. Dit schip moet op een diepte van 100 volgens den uitvinder zelfs 300 voet gedurende 12 achtereen volgende uren onder water kunnen worden voortbewo gen. Aan de wateroppervlakte kan er mede gemanoeu vreerd worden als met een gewoon stoomschip alleen is zijn snelheid niet zoo groot hoewel zij die van een zeilschip overtreft. Het zinken en weder opstijgen heeft plaats door middel van schroeven in verticale richting, en wel öf in eens öf langzamerhand. Lucht voor de bemanning is voor 12 tot 14 uren in voldoende hoe veelheid aanwezig. Zoo noodig kan het luchtreservoir zelfs onder water weer voor 12 uren gevuld worden door telescopisch ingerichte buizen, die naar den water spiegel worden gedreven. Zoowel het zinken van het schip als de overige beweging geschiedt zonder geruisch. Een trein die den 13 op den Moskou-Kursk spoor weg met 217 reizigers uit Tscherny vertrok, is tusschen die plaats en Rastyjewo verongelukt. Door de zwar t regenbuien was de weg van onderen weggespoeld waardoor de trein derailleerde en van den hoogen dijk naar beueden stortte 8 wagens werden onder de aarde bedolven. Van de 217 reizigers werden slechts 39 min of meer gewond gered de overigen zijn om gekomen. Gambetta's moeder, 75 jaren oud, verkeert in ern- stigen staat tengevolge van eene beroerte. Allen die iets te vorderen hebben vanverschul digd zijn aan of in het bezit zijn van borgtochten ten laste van den boedel van nu wijlen de te Koedijk over leden echtelieden KLAAS VERWER en AAGJE GEUS, worden verzocht daarvan opgave te doen vóór 1 Augustus 1882, ten kantore van den Notaris A. VONK, te Schoorldam. Allen die iets te vorderen hebben vanverschul digd zijn aan of in het bezit zijn van borgtochten, ten laste van nu wijlen den Heer CORNELIS WOG- NUM gewoond hebbende te Warmenhuizen en aldaar overleden den 21 Maart 1882 worden verzocht daar van vóór den 1 Augustus 1882 opgave te doen ten kantore van den Notaris A. VONK, te Schoorldam. De Curator in het faillissement van GRIETJE KROON, weduwe JAN SWART, koopvrouw te Eg- mond binnen maakt bekend dat de eerste ver gadering van schuldeischers zal gehouden worden op Maandag, den 21 Augustus 1882, des middags ten één ure in de Raadkamer der Arrondissements- Rechtbankin het Stadhuis aan de Langestraat te Alkmaaren worden mitsdien alle schuldeischers op geroepen om hetzij in persoon hetzij bij behoorlijk gemachtigde, daarbij tegenwoordig te zijn en hunne vorderingen minstens vijf dagen te voren aan den Curator te doen toekomen. De Curator voornoemd VAN DER EEEN, Alkmaar, den 15 Juli 1882. Advocaat. THOllAS UIGGS Alleen te verkrijgen voor Alkmaar en omstreken bij «I. FORTUIN Bz., KaasmarktAlkmaar. In Frankrijk regent het niet minder aanhoudend dan in Nederland. De fransche bladen zijn opgevuld met berichten omtrent mislukten oogst en beschadigingen door overstroomingen hier en daar aan spoorwegbrug gen en dijken toegebracht. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus be- noodigde BoekwerkenSchrijf- en Tee- kcnhelioeften. Alkmaar.HERM8. COSTER ZOON. In den SLU1SPOLDER, onder de gemeente BERGEN is de betrekking van vacant. Sollicitanten worden opgeroepen om zich ten spoedigste aan te melden bij den Secretaris van het Polderbestuur, den Heer P. BLAAUBOER, te Bergen. Mevrouw VAN BREMEN VAN LEEUWEN, aan de Langestraat, te Alkmaar, vraagt tegen 1 Augustus e k. eene Tweede Held. C. A. BREEDT BRUIJN, in 't loge ment »cle Ooievaarte Uitgeest, vraagt, om nog deze week in dienst te komen, een jOIVCtEH van 15, 16 a 17 jaar, gewoon met paarden om te gaan en kunnende rijden, grasmaaien enz. Zonder voldoende getuigenis uit vroegere betrekking onnoodig zich aan te melden. Men zoekt plaatsing voor een MEISJE!, 15 jaar oud. Te bevragen bij G. VAN LEVERINK diaken te Wognum. Wordt gevraagd eene FATSOENLIJKE DIENSTBODE, in een klein gezin, 70 loon buiten vervalwasch buitenshuis tegen 1 Aug. Te bevragen Zondag-avond, 16 Juli, tusschen 9 en 10 uur, wijk B, No. 61, Langestraat. Met 1 Augustus wordt te Alkmaar gevraagd: P. G., die koken kan en huiswerk verrich ten. Loon 80,— buiten verval. Brieven franco onder No. 225 aan de boekhandelaars HERM8. COS- TER en ZOON, te Alkmaar, In de gemeente AKERSLOOT wordt voor de School in het dorp eene €lnderw(jzeres ge vraagd die tevens bevoegd is tot het geven van on derwijs in de nuttige handwerken op eene jaarwedde van J ©O©. Brieven en stukken franco aan den Burgemeester, vóór 1 Augustus a s. Wordt gevraagd in eene KRUIDE NIERS- en GRUTTERSAFFAIRE een Jongiuensch liefst eenigszins met het vak bekendom daarin verder opgeleid te worden en per rijtuig de klanten te bezoeken. Adres franco onder letter L. J., ter boekhandel van Erven G. VEEL Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3