TABAKSFABRIEK OEK- EN DOHSGHKLEEDEN f 31,000 op n°. 8853. Dorsclikleeflen en Graanzakken. CHAlPAOE-WIj™ The linen glacé Company Boston. Langestraat, B 100. ALKMAAR. BEKENDMAKING. IrijsToSen Biljarten, ISï taooien en Biliarteii de Rookende Amerikaan GI.'SB. C. VISSER te Purmerend. Graanzakken in div. soorten. 309° Staats-Loterij. YV. J. BLITZ, Tandarts, S. DE LANGE P.AZ., Algemeene Bewaarschool. De ondergeteekende bericht aan zijne geachte clientèle van Alkmaar en omstreken, dat hij bjj zjjn handel in koloniale waren een handel, speciaal in SIC*-AKEN (geen Tabak) heelt gevoegd, en hij zich ook daarvoor beleefdelijk aanbeveelt. Verkrijgbaar van af/ 11— tot f 60,— per mille. eene Rouwkoets le klasse, vroeger 10,50, thans f 79— 2e *,50, 3e 5,50, Uitvoering te BERGEN, Urijshil jarten 9 beginnende Zondag 23 Juli. SIMON BLANKEN, Katknuppelen 9 Harddraven 9 UIT NEDERLAND. NATUURLIJK MINERAALWATER, 4, De Burgemeester van de gemeente 'OUDE NIEDORP maakt bij deze bekend dat de Sluist aan het Niedorper Verlaat niet tot 18 Iliaar tot 3© Juli a.s. gesloten zal z(jn. Oude Niedorp, De Burgemeester voornoemd den 14 Juli 1882. P. WONDER Az. KOOLTUIN, C 3 fabriceert en verkoopt alle soorten van Tabak en Sigaren tegen concurreerende prijzen. Varinas Froppen 5 it 10 ct. (fiekorven Tabak van af 20, 30, 40 en 50 ct tot f 2.50. Sigaren van af f 7,tot f 250 per mille. Koffieboonen le soort 45 ct TÜee van af 85 ct. tot f 2,50 het pond SLIJTERS EL1NK RABAT. Mr. Scheepszeilenmaker, te koop en te huur. Ten kantore van Wed. A. PRINS ZOON is gevallen de kapitale prijs en premie van Voorhanden eene flinke keuze Ilorschklee- tlen in alle afmetingen van honderd tot zes honderd ellen, alsook puike Graanzakken en Un- zaadbalen bij J. PORTUIN Bz Kaasmarkt, Alkmaar. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhieren iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ope ration en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. van het huis FISSE THIRION Co, te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CH A MPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen k contant uitverkocht Manden inhoudende 12 flesschen Cachet d'ttrf 3?,- Carte Hlanche 29,- Carte Noire 36, Sillery Superieur 81,— Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer Jh. Fortuin Bz., aan de Kaasmarkt te Alkmaar. Het Bestuur der Algemeene Bewaarschool bericht dat de rekening over het afgeloopen dienstjaar voor contribuëerende leden ter inzage zal liggen van af 17 Juli tot en met 30 Juli ten huize van den heer P. RENTMEESTER. Het Bestuur, M. BODISCO, Pres J LATENSTEIN van VOORST, Secr. De ondergeteekende, AGENT voor ALKMAAR der Naamlooze Vennootschap Nederland van Verzekering op het Leven1 gevestigd te Amsterdam, en der ArnhemscheVerze kering- en Brandwaarborg-maatschappij, gevestigd te Arnhem, beveelt zich aan tot het sluiten van contracten ter verzekering van kapitaal zoowel bij het leven als bij het overlijdenbenevens tot het sluiten van verzekeringen op Gebouwen Meubelen enz. H. J. WOÜK Kantoor Paardensteeg te Alkmaar. De nieuwste, de grootste uitvinding der 19de eeuw op het gebied der strijk- en waschinrichtingen in Amerika. De verbazende uitwerkingen, door dezen stfjfsel- glans verkregen worden overal erkend; het gemak kelijke strijken, gevoegd bij den nieuwen helderen glans, welke het linnen verkrijgtovertreffen alle tot dus verre uitgevonden soorten Glacé De goederen worden zelfs door voortdurend gebruik van het linen glacé zwaarder en duurzamer. Verkrijgbaar met gebruiksaanwijzing in heele en halve flacons bij J. A. KLAVERWEYDE, eenig agent voor Alkmaar en omstreken. prima Bpurb. kwalitgecrijstall.niet ros van kleur, geen draoge noch gespleten stokjes, in blikken busjes met 12 stuks voor 1,50. Depot bij de firma J. BRONGERS Gz., Bazar. J", VAN DEINT BEHGr. uit de „Victoria ttron\ te Oberlahnstein bij Ems is niet alleen voor gezonden een hoogst aangename en verfrisschende drankmaar wordt tevens door vele geneeskundigen in Nederland zeer aanbevolen als uitstekend geneesmiddel bij ziekelijke toestanden der maag en ademhalingsorganen alsmede bij zenuwachtige overspanning. Verkrijgbaar: Per 1/1 Flesch 14 cents, per Flesch 12 cents, zonder Flesch, die met 6 cents extra berekend en ook voor dezen prijs teruggenomen wordt. Per 1/1 I4ruik 16 cents, per fitrutk 15 cents, met inbegrip van Kruiken, bij Wed. k. W. Ittkkt;», te ALKMAAR. De ondergeteekenden hebben de eer ter kennis van bet geachte pu bliek te brengen, dat zjj van af 1 Juni de prijzen hunner rouwkoetsen hebben gesteld als volgt Familiekoetsen naar evenredigheid. Voor eene accurate bediening zal de m eest mogelijke zorg worden gedragen- Ons minzaam aanbevelende hebben wij de eer te zijn, UEd. Dw. Dienaren, A. DE VRIES. C3r. X_*. SCHUURMAN. in den tuin van den heer Veenhuizen, op Zondag 83 Juli 1888. Half twee uur COMCERT, onder leiding van den heer J. M OTTO, te Alkmaar Twee uur Aanvang der gymnastische oefeningenonder leiding van den directeur, den heer H. TUSSENBROEK. Entrée 0,49 per persoon. Entrée's en familiekaarten van minstens 5 personen, alsmede programma's zijn te bekomen van af 18 Juli 1882, bij de heeren leden H. SIEBERT COSTER, P. 1B1NK MELENBRINK, J. M. ZAADNOORDIJK F en op den dag der uitvoering aan het bureau te Bergen. I| Het Bestuur. op Maandag, 13 Juli 1888, des voormid dags te 10 uren, ten huize van de weduwe M. V. IVANGH, te Schermerhorn, om fraaie prfjzen en premicn. H.H. Liefhebbers worden uitgenoodigd deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren. op Woensdag, den 19 Juli 1882, des voormiddags te 10 uren, bij L. DE BOER, kastelein in de her berg ,,'s Lauds Welvaren te Schermerhorn. Prijs en Premie in contanten. H.H. Liefhebbers worden uitgenoodigd, deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Op Maandag Volksspelen en ten f nu' Prffshilfarlen om fraaien prijs en premie op Dinsdag Harddraverij dcor Sehermeer paarden welke niet hooger prijs hebben gewonnen dan f 40,en zes weken in de Sehermeer tegen woordig zijn geweest, en op Woensdag Blarddra- verfj, door paarden uit de Sehermeer, die nimmer prijs of premie hebben gewonnen. Prijs en premiën in contanten. Pe paarden zullen ten genoegen moeten zijn van Heeren Keurmeesters en ten 3 uur gestald zijn. Voor een goed bezet orkest en flinke bediening zal zorg worden gedragen. A. FRANKENHOUT. kastelein aan den Veenhuizer Middenweg, te VEEN- HUIZEN, is voornemens op 23 Juli a.s. te laten en op 24 Juli te laten alles om PRIJS en PREMIE. alles om contanten, op Zondag, 83 Juni 1888, bij P. M I E N I S kastelein aan den Basseweg te Heer Hugo Waard. Zeer geachte Beer VON GIMBORN Voor eenige dagen kwam bij mij de vrouw van den Boomkweeker J. WESTERHOF, te Eenrum. en ver zocht hare genezing door uw WJnicCVSCel-Xtli- veringssoutvan eene dertigjarige maagkwaal in de couranten algemeen publiek te maken allen die aan maagpijn lijdende zijn. Professoren, Doctoren heeft zij gedurende die reeks van jareu geraadpleegd, maar telkens zonder baatzoodat zij eindelijk ook besloothet tnaagZOUt te probeeren waardoor zij zoo lijdende als zij wastotaal gezond is gewor den. Bijna niets kon de vrouw inhouden en altijd door aanhoudende pijnen gekweldwas zij als 't ware het leven moede, terwijl zij zich nu, dankbaar voor hare algeheele herstellingmet nieuwen levenslust overgelukkig gevoelt. Steeds is zij volgaarne bereid aan allenzonder onderscheidmondeling meer omtrent hare genezing mede te deelen. C. RIK KERS Groningen. Dit alleen echte onvervalschte UNIVERSEEL- ZUIFERINGSZOl/T is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle Maagkwalen. Ver krijgbaar in pakjes 18, 33 en 60 Cts. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth G®. In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. t H. VAN GIMBORN. Stoomdrukkerij van Herm". Coster en Zoon te Alkmaar, IN DE THEEBOOM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4