No. 84*. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. Z O N D 1 G 16 JULI. TWEEDE BLAD. Prijs der gewone Advertentiën ISittttettlanb. S T A4TS-LOTGR IJ. No. S853 f 1000 en premie van ƒ30,000, Nr. 4695, lOilS, 15274 1000, Nr. 3229 en 12076 400. Nr. 18373 200, Nr. 991, 2119, 2315, 4047, 4855, 5453, 7559, 12349, 13271, 13375, 18380, 20639 en 20670 100. Zaterdag IS Juli19» lijst. Nr. 10278 f 100, Nr. 7996 premie 3000. SUlcvIcL tiertchteu. JStab0-i3ericfitctu iflflvki- en fieurabenthum. ALKMAARSCHE Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80franco door het gehecle rijk 1, De 3 nummers 0,06. COURANT. f 1 1 i rrr Van 15 regels 0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. A. den Duik stuurman en C. Dijkhuizen vis- scher, beiden van Scheveningen die den monitor Ad der het laatst hebben gezien hebben voor den minister van marine verklaard dat zij 's avonds van half 9 tot half 10 van dat vaartuig roode witte en groene vuur pijlen blikvuren en ten laatsteeen oogenblik een groot licht hebben waargenomen. Schipper Paap van Zandvoortden 12 te Sche veningen aangekomen, verklaarde in zee 9 lijken, bij elkander drijvende te hebben gezien. Het was hem gelukt een lijk met eene haak in het overhemd vast te krijgen maar het hemd scheurde zoodat het lijk hem ontslipte, en toen had hij zijne poging opgegeven. De stoomboot Hercules is van haren onderzoekings tocht uit de Noordzee te Nieuwediep teruggekeerd met één lijk en wrakhout, ter hoogte van Tersehelliug op- gevischt. Urker visschers hebben bij Vlieland en Terschelling lijken zien drijven; „gemoedsbezwaren" schijnen het opvisschen belet te hebben. De vlielander loodsboot heeft voor de haven van Harüngen opgevischt het lijk van een marinier, voor zien van een zwemgordel. Op Vlieland zijn den 12 de lijken aangebracht van luitenant Voorthuysen en 1 matroos en den 13 van luitenant Smits, stuurman Schultze en 2 minderen. Den 12 werd te Nieuwediep per texelsche boot nog het lijk aangebracht van een timmerman. Te Terschelling zijn den 12 twee lijken aangebracht, vermoedelijk van een machinist en een matroos. Op nieuw wordt aan de N. Rott. Courant van ver trouwbare zijde verzekerddat niet alleen het depar tement van marine maar ook de directie der marine te Hellevcetsluia per tebgram van het vertrek van de Adder uit IJmuiden kennis heeft gekregen. De Staats-Courant van 15 Juli zegt echter „Ten einde allen twijfel weg te nemen die door de vermel ding der tijdingen rmtrent de rammonitor Adder ge plaatst in de Staatscourant van 12 dezer zoude kunnen ontstaan strekke dat van het vertrek van dat vaartuig van IJmuiden op 5 Julij jl.dien dag of later, noch bij het Departement van Marine noch bij den direc teur en kommanaant der Marine te Hellevoetsluis eenig berigt werd ontvangen." In dezelfde courant looft de minister van marine eene premie van 2000 uit aan den vinder of de vinders van het wrak. De Prov. Gron. Courant vraagtwaartoe de weer kundige waarnemingendie zelfs in sommige platte lands-gemeenten van Groningen worden bekend ge maakt dienen als men van Amsterdam een schip dat tegen storm niet bestand is, de zee laat ingaan terwijl alles wijst op ongunstigja, onstuimig weder. Van andere zijde wordt tegengesproken, dat de Tijger zonder geleide van Glasgow naar Nederland is gevaren, daar deze door de Prins Hendrik begeleid werd dat er 5 sloepen aan boord van de Adder waren, daar het aantal 2 sloepen en 1 vlet bedroeg dat men des noods het gevaar door het geschut had kunnen bekendmaken, daar de toren gesjord wasen dat de tochtjes van IJmuiden naar Hellevoetsluid meermalen zonder bezwaar en geleide door monitors waren gedaan, daar die reizen steeds gevaarlijk waren zoodat dan ook verleden jaar de Adder en de Haai door het Noordhollandsch Kanaal van Amsterdam naar het Nieuwediep voereD omdat de commandanten bezwaar tegen de zeereis maakten. Aan de begrafenis den 11 te IJmuiden is deel geno men door een officier der marine door zijne kamera den afgevaardigd, die een krans op het graf nedergelogd en eenige treffende woorden gesproken heeft. Aan den Helder werden den 13 niet minder dan 19 aangebrachte lijken in 9 rouwkoetsen grafwaarts ge bracht. In don stoet bevonden zich de familiebetrek kingen der overledenen het stafmuziekcorps der ma rine de adelborsten van het Kon. Instituut der Marine, de vereenigingen Het Metalen Kruis Het Kruis voor krijgsverrichtingen en Ontwaakt bij Tijds afdeelingen van het corps mariniersder bemanningen van liet wachtschip en andere oorlogschepen waaronder de zeemiliciens. Op de lijkkisten lagen verscheidene kran sen en elke rouwkoets werd begeleid door slippen- dragers van den rang der overledenen. Al de aanspre kers der gemeente verleenden belangeloos hunne dien sten. Van alle huizen langs den weg waren de luiken gesloten of de gordijnen nedergelaten. Van vele woei, gelijk van alle schepen, de vlag halfstok. Om het graf stonden geschaard de officieren van zee- en landmacht en schutterij burgemeester en wethouders en tal van burgerlijke autoriteiten. Na het gebruikelijke salvo hield de vice-admiaal do Ilaes eene treffende toespraak. De Held. en Nieuwed. Courant ersebeen op den dag der begrafenis met rouwrand. Eenige officieren der marine te Amsterdam heb ben zich vereenigd tot eene commissie om een fonds te verzamelen waaruit aan do nagelaten betrekkingen der bemanning van de Adder onderstand verleend en een eenvoudig gedenkteeken aan het treurige feit op een der kustplaatsen opgericht zal worden. Ook de leden der Rijks-commissie tot het afnemen van examens voor stuurlieden ter koopvaardij hebben zich bereid verklaard giften in ontvangst te nemen. Het tooneelgezelschap der heeren van Ollefen Moor en Veltman op de kermis te Helder in eene tent spelendeheeft aldaar reeds den 12 eene voor stelling ten behoeve der achtergeblevenen gegeven welke f 512,42 mocht opbrengen. Den 14 is te Nieuwediep binnengeloopen de logger „de Rijp", schipper A. Peereboom, met 16 last haring. Het eerste gedeelte van het notarieel examen is afgelegd door den heer E. C. Mul te Zaandam. De eerste prijs op de zeeuwsche tentoonstelling van kunstt.egepast op nijverheidte Goes zijnde de verguld, zilveren medalje geschonken door den prins v. Oranjeis toegewezen aan W. Heyboer te Middel burg voor huis schilderwerk. T. v. d. P.oud 69 jaren rentenier vroeger te Haarlem woonachtig thans voortvluchtig vermoedelijk naar Hannoveris door de rechtbank te Haarlem ver oordeeld tot 4 maanden cellulaire gevangenisstraf en 25 boete wegens het plegeu van onzedelijke hande lingen met een 12jarig meisje de vorige maand in den Haarlemmerhout. Te Bergen op Zoom is een herbergier beboet wegens het schenken van bier aan een beschonken trompetter der veld-artillerie. De herbergier meende dat hij aan beschonken lieden geen sterken drank mocht verstrekkenmaar art. 21 spreekt van het toedienen van „bedwelmenden" drank aan iemand die in kennelijken staat van dronkenschap verkeert. Door den heer Montijnte Gouda is concessie gevraagd voor eenen spoorweg HarüngenGronau gaan de over Joure, Heereuveen, Hoogeveen, Zuitwolde Vrie- zenveen Almelo en Oldenzaal. De aanbouw van nieuwe heerenhuizen op het voormalige vestingterrein te Nijmegen heeft eene aan zienlijke daling van de waarde der huizen in de stad ten gevolge gehad. De controleur der belastingen, invoerrechten en ac- cijnsen S. N. Hoek is verplaatst van den Helder naar Mid delburg, de controleur E.Franken van Coevorden naar den Helder. Met de waarneming der controle te Purmer- ende is belast de heer W. Vlug thans commies te Rotterdam. De Geneeskundige Raad van Noordbrant en Lim burg heeft besloten bij den minister van binn. zaken op de invoering van gymnastiek als verplicht leervak aan te dringen. De minister van binn. zaken heeft aan het ge meentebestuur van Amersfoort medegedeeld dat bij hein geen bezwaar bestaat den Koning voor te dragen ombij verandering van het progymnasium in een gymnasium de tegenwoordige toelaag van 4500 te blijven toekennen en die later te verhoogen wanneer het blijken mocht, dat de uitbreidingskosten voor de gemeente te zwaar vallen. De vereeniging ter bevordering der belangen van handel scheepvaart en nijverheid te Dordrecht heeft besloten eene kaart te doen drukken en in ruime mate te verspreiden waarop de gunstige ligging van de stad als zeehaven en hare verbinding met de verschillende water- en spoorwegen duidelijk is afgebeeld. 5e. klasse, 14 Juli, 16e. lijst. Te Parijs heeft eene geweldige gasontploffing plaats gehad in de Rue du Pont Louis-Philippe in de nabij heid van het stadhuis. Eerst had eene ontploffing plaats in een barbierswinkel, waarbij niemand om kwam. Drie kwartier na die ontploffing had eene veel sterkere ont- p'ülfing plaats in een daarover gelegen koffiehuis en weinige oogenblikken later in het huis naast den bar bierwinkel. Bij die ontploffing in het koffiehuis zijn verscheidene personen ongelukkig gewordenmeer dan 40 personen waaronder verscheidene politie-agenten werden gekwetst en reeds werden 10 lijken gevonden. Als oorzaak wordt opgegeven de aanwezigheid van lek ken in de pijpen waardoor in de kelders dier huizen gas verzameld werd. In het aan den duitschen Keizer verkochte paleis van wijlen prins Frederik der Nederlanden te Berlijn zijn dezer dagen verschillende voorwerpen van kunst waarde verkocht. De werkstaking der sjouwerlieden te New-Tork is feitelijk geëindigd doordat de spoorwegmaatschappijen geslaagd zijn om hen langzamerhand door anderen te doen vervangen. De ijzerwerkers te Pittsburg houden nog vol. Er wordt gezegd dat de fabriekanten pogingen aanwenden tot het verkrijgen van buitenlandsche werk lieden. De ontevredenheid onder het werkvolk neemt in het algemeen af. Bij eene tooneelvoorstelling te Londen was een too- neelspeler zoo zeer medegesleept door de rol van Mac duff in de Macbeth dat hij Macbeth werkelijk het zwaard in de borst stiet. Het publiek bemerkte er niets van de wond is niet gevaarlijk. De kunst om een prachtige aardbei te krijgen. Men neme een sterke karaf en voorzie den bodem van een laag teelaarde, die men bevochtige om ze vast te maken. Voorts make men met een stokje in die aarde een gat van twee centimeters, waarin men achter elkander zes korrels aardbeziënzaad laat vallen. Daarna nog een laag teelaarde, mede bevochtigd, waarna de karaf hermetisch gesloten moet worden. Eindelijk plaatse men de karaf op een warme plaatsen de zaak heeft haar beslag. Na veertien dagen ontkiemt de plant en weer veertien dagen later heeft men een aardbezie die de geheele binnenruimte der karaf inneemt. Ten slotte sla men de karaf stuk eneet men de vrucht op Londen, 15 Juli. De brand te Alexandrië is afne mende. Duitsche mariniers landden en beschermen het hospitaal, ook americaansehe troepen gingen aan land. De vlucht van Arabi-pacha is nog onbevestigd. Hij bezet eene verschanste stelling met 5000 man. Intus- schen deserteeren vele zijner soldaten om den Khedive hunne diensten aan te bieden. De vorming van een nieuw egyptisch kabinet wordt verwacht. Van Zaterdag 8 tot en met Vrijdag 14 Juli zijn aan de zwem- en badinrichting alhier genomen 145 buitenbaden, waarvan 11 door onvermogenden, en 7 binnenbaden, alzoo te zaraen 152 baden. Voor het toelatingsexamen voor de eerste klasse der Rijks hoogere Burgerschool alhier hadden zich 11 jongelieden aangemeld. Toegelaten werden 7 te we ten J. Maats, J. van Haaften, L. van Albada, J. Harp, A. Geerling P. van der Horst en P. van der Wal. Door het stedelijk muziekcorps zullen op Zondag, 16 Juli des avonds te 7 uren, in den Stads Hout, de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. Marche sur des motifs de l'Operette „le Petit Due" van Lecocq 2. Ouverture zu „Berlin, wie es weint und lacht" van Conradi3. „Camile" schottisch avec solo pour Piston van Montagne 4. Grande fan- taisie sur des motifs de l'Opéra „Les Dragons de Villars" van MaillartOuverture „Romantique" van Kélar Béla 6. „Adelaide" introduction et valse van Lamotte 7. Grande fantaisie de l'Opéra „La Fille de Madame Angot" van Lecocq 8. „l'Oiseau vert" Polca de concert pour Picolo solo van La Haije. Bij het kortstondig doch heftig onweder dat den 15 's avonds tusschen 5 en 6 uur boven onze stad woedde is, voor zoover nog bekend, in de onmiddelijke omstreken geen brand veroorzaakt. Door den storm die al was het voor een oogenblik in ontzettende he vigheid losbrak,, vergezeld van groote hagelsteenen is op den Dijk een schoorsteen omgewaaid en een dak zwaar beschadigdalsmede op de Oudegracht 7 hoo rnen ontworteld, op de plaats waar men bezig was met het herstellen der wallen. Ongelukken zijn hierbij niet voorgevallen. De passage wordt denzelfden avond nog hersteld BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 13 Juli. Adolf Pierie, te Amsterdam en Maria Hoevelaar, te Alkmaar, onl. te Amsterdam. Hendrik Daniel Eve- leinte Amsterdam en Henderika Gerritdina Evelein te Alkmaar. Hermanus Ofmanalhier en Maartje Zwaante Egmond aan Zee. Johannes Slootweg wednr. van Anna Maria van Kesselte Alphenaan den Rijn en Adriana Cornelia Buite Alkmaar. Cornells Grooteswednr. van Antje Molenaar, alhier en Mariitje Wildeboer, te Assendelft. GEBOREN. 12 Juli. SaartjeD. van Isaac Keesje en Gesina Engelander. 13 tt Johanna Margaretha, D. van Jacob van Dam en Agatha Holzmuller. OVERLEDEN. 14 Juli. Izaak Lagaaij bijna 37 j. Alkmaar 14 Juli. Kleine kaas 33,50, Commissie ƒ32, Mid delbare Z 31, aangevoerd 674 stapels, wegende 159020 P. Ter graanmarkt aangevoerd 55 mudden. Tarwe 10 a 11,25, Gerst 5,50, Haver 4,25, Boonen: bruine 9, citroen ƒ11, Erwten: groene 13 a 17, vale 12.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5