Aanbesteding. L D. C. vim Dabben 1É0ÖKÏE FAUNS, Wegens vertimmering ©PBUIMISe Hennep- en andere Bnveioppes een goed onderhouden Jaagschuit, met Zeil, Tuig enz. Uil de hand te koop: Ranilainnicren. Lincolnshire ras. Openbare Verkooping eene PIANO, Afslag van Holer. P. G. GRAAF, Alkmaar, Loon Mr. VAN DERFEEN, Advocaat, Scholen te Alkmaar. van alle, Zomer Klccdingstukken. "5? ïiUS ftS 0,5* 51* Stbuertcnticn. Vit de hand te koop: SCHAG-EN. is van af Loden tot den 21 Augustus a.s. wegens uitstedigheid NIET te spreken. Alkmaar, den 15 Juli 1882. C. HIBIGC e T in de Ramen. Odontine Tand- en Mondwater, radi caal geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond - en tandkwalen, tevens het beste water om te gorgelen bij chronische keelpijn. In flesschen van 0.60- inct ill alle soorte^Jec^^Rlae^00NWte Alkmaar. Ter Stoomdrukkerij van 1 ötüümdrukkerij vau He7mrc» eu^rtë"Arkmaar. 15 Juli. Aangevoerd 9 Paarden 75 a 225, 13 Koeien en Ossen f 160 a 240, 14 nuclit Kalveren /11a 22, 145 Schapen 18 a 30, 67 Lamineren 9 a 17, 37 magere Varkens f 16 a 23, 166 Biggen f 6 a 9, 6 Bokken en Geiten A 4 a 7 1 klein Bokje 70 ets., Boter per kop (s middags 12 uur) 85 a Amsterdam 14 Juli. Aardappelennieuwe westlandsche zand 3 60 a 3,70, dito klei in manden/2,10 a 2,30, dito losse 1,6 a 1,90 dito muisjes J 3,50 a 3,60, andijker muisjes f 2,50 a i ko Vo+wiitpr ?and 2.25 a 4, noordw. zand f 2,30 a 3,5U, g'eldérscke kralen f 2,30 a 2,50. Aanvoer 3000 mudden. Handel '6 RaaD^ en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie in cons, f 9,87%, loco ƒ8,75, Sept.-Dec. f 9 entr. Delft 13 Juli. Boter per kwart-vat f 50 a 64 per pond f 1 25 a 1,60. Aangevoerd 944 achtste en 74 zestiende vaten, wegende 19620 P. Edam 13 Juli. Aangevoerd 186 stukken boter, per pond f 1 26 a 1,42, Kippeneieren f 3,25 a 4 per 100. Hoorn 13 Juli. Kleine kaas f 35, commissie f 30,50, aange- S°15PeJu^.28Tarwe 10. Gerst 5,50 a 6. Haver 4,50, groene Erwten 13, bruine Boonen 11, 14 Paarden 70 o 9fin ^0 Sohanen f 26 a 32, 30 Lammeren 17 a 2014 Kafverèn 8 a 20 25 Varkens' f 16 a 25 200 Biggen fS50 a 12 70 Kippen ƒ0,75 a 2, 4600 Kippeneieren f 3,25 a 3,50, 1067 koppen Boter 60 a 67% ct. per kop. Krommenie 13 Juli. 73 Pond Boter f 1,48 a 1,56 per P., 2250 Kippeneieren f 3,50 a 4 per 1°0- „ft Leeuwarden 14 Juli. Boter le. soort 40, 2«. 36, f 30. Aancevoerd 1200 kwart-, 225 Iwaalfde en 25 zestiende vaten. Telden 14 Juli. 316 Runderen, Stieren /52 a 120, Melk koeien 165 a 180, Kalfk. f 195 a 305, Varek. '96ia 228, vpUp Koeien f 175 a 300, 117 Kalveren, vette 30 a 72, gras 28 a 52 nuclit. Kalveren 6 a 16, 1044 Schapen, vetle /24 a 36, magere 18 a 27, 176 Lammeren f 6 a 16, magere Var kens'15 a 36, Biggen 5 a 12. Medemblik 12 Juli. Kleine kaas 32,50, aangevoerd 46 stapels, ttntpr f 1 30 per pond. Kippeneieren f 4, Eenden dito 4,50. MeppellS Juli. Boter pw kwart vat 1'. soort 22 a 22,50, 2e soort f 19 a 20, 3e soort 16 a 18. Per pond f 0,93 a 1,10, lfjuli. Moutwijn f 11, Jenever 16,50 p. vat. Texel 13 Juli. Wol: gewasschen 1,17%, vuile0,85 per R Hnni 10 a 13 per 500 pond», Bereid Zeegras, gemaaid /9 50 a 10 50 idem gevischt 2,50 a 3,50 per 100 P. Aardappelen oude' 2, nieuwe f 6 per mud. Koeboter f 1,20 a 1,40, Scha- ^Uitaeest 12 Juli. Aangevoerd 115 koppen Boter (0,65 k°.) f 0,95 a 1,05, 140 Eieren f 4 per 100, 40 Kaasjes f 0,80 a l'2Landatnyi Juli. Kleine kaas 31,50, aangevoerd 41 st. Zwolle 14 Juli. Boter per achtste-vat f 17 a 24,50 per Pond benden 13 Juli. 800 Runderen 4.6-6.2, 7000 Schapen en Lam meren 5.4-6.9, 100 Kalveren 4.8-5.9, Varkens 4.-5, AMSTERDAM. pCt. .Schuld2} 3 4 4 5 6 5 5 5 5 .5 5 B 5 NederlandCert. N- Dito, dit0 Dito, dit0-:: Dito, Obligation dito 1878 Ooitenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. Dito, dito - Febr-Aug. Dito, «ilver Dito, dito Apnl-Oct. Ob! H .ÏC.'l 7* 08/1815* f i Jan' Cert Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct.. Dito 1866 T Ti- Dito 1877 «C 200-100 Jan.-Juh Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-18 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Jnm-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 «x Dito 1875 gecons. 50-100 ^pr-Oct- 4, Dito 1880gecons.ZR.125-625 13M ei-13Nov.4 Obl -leening 1867(69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 H Dito. dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-50') H Dito, dito 1876 - KW"™?0,. 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito1! dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oet. 6 EgypteObl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 1851 Dito, dito 1864.d Peru, Oblig. leening 1870 Dito, dito 1872 Venezuela, Obligatien 1881 - Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. i 235 Dito, N.Brab. Boxtel Obl. 1875 Italië, Znid-ltal. Spoorweg Obls Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatscb. Aand5 Hypoth. Obligatien3 Baltische Spoorw. Aand3 Jelez-Griasi Oblig Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Jelez-Orel dito Morschansk-Sysran Aand Orel-Vitebsk Oblig Poti-Tiflis Oblig. f 1000 Riaschk-Wiasma Aand uiu, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 Amerika, Buffalo Pittsb. WSp. C. v. A Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Cbic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Pr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... j» Dito, dito dito f 100o Hongarije, Theiss Spoorweg Ooitenrijk, Staatsl. 1864 Dito, dito I860 B Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 1864 Dito, dito 1866B Turkije, Spoorwegleening 14 Juli. 673/„ 80'/, 101'ls 101"/,, 63»/,, 63 647/., 64 83'/, 96 3IS 75V4 91"/., 91»f, 85 »/4 52s|, 633| ii 81"|i. 8°'/s 733/j 647|s 727ls 277/s 44 26 4l3/s 1013/., 9 497/.s 21*/,, 1011/,. ld1!, li1/» 32*/, 112 251/, 38% 66 76% 51*/, 527/„ 120>/4 62 47*/, 803L 83 59lr'|i, 8213/ io 84 5 83/, 57'/, 36 55'/ie 1483/, 1345j8 92 /ui 50l/a 91 683/s 38s 106*/,, 57s/, 108 1107|s 92 100'/, 109% 144 105'/, 128% 126'/, lls/s ll3/. Ondertrouwd HENDRIK DANIEL EVELE1N en HENDRIKA GERRITDINA EVELE1N. Amsterdam I u Juli 1882- Alkmaar, Getrouwd W. J IMMINK Officier der Infanterie en D. R. R. O. T. DUEOUR die tevens, ook namens wederzijdsche familie, hun hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij gelegenheid van hun huwelijk ondervonden. Breda, 11 Juli 1882. Getrouwd H. VAN TWU1JVER, wedr. van T. Berkhouwf.r Burgemr., en J. M. LUTTEROT, van Alkmaar. Zuidscharwoude 13 Juli 1882. DIJKGRAAE en HEEMRADEN van den Polder de HEER HUGO WAARD zullen op Maandag, 24 Juli 1882, bij inschrijving, aanbesteden de leve- rancie van 600 kilogrammen Raapolie. 12 vaten Petroleum. 200 kilogrammen Varkensreuzel. 100 Paardenvel. 200 pakken Stearïne-kaarsen. De conditiën van aanbesteding liggen ter lezing in het Polderhuis. De inschrijvingsbiljetten moeten vóór of op Zondag, den 23 Juli 1882, bij den Polderbaas Jb. GERRITSte Oudorp worden ingeleverd. P. WONDER Az., Secretaris. Gehuwd Th. VAN SPALL en J. M. LATENSTEIN VAN VOORST, die mede namens wederzijdsche betrekkingen hun nen'hartelijken dank betuigen voor de betoonde be langstelling. Alkmaar, 13 Juli 1882. 15 Juli. 67 'I, 101'/, 1013/„ 63 »|4 63»/, C43/4 64'/4 83*/, 76 92'/, 923/„ 86% 533/, 82'/, 803/4 73'/, 65';, 727/, 28'/. 11"/.. 10"/,, 51'J, 215/, 10*/4 14 '/4 11 83 25% 38 67'/, 51"'., 52'/, 120% 83*1, 82"l„ BS3/, 57'/, 36 a/4 55"/, 135 94 BI3/ 92'/, 68'|4 39'/, 58'|4 111 92'/, 109'/, Bevallen van een Zoon G. DE GEUS, geb. OLD. Schermeer, gem Ursem 13 Juli 1882. Algemeene kennisgeving. Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijne kindereu, mijn geliefde Echtgenoot, de lieer M' H KLUITMAN, in den ouderdom van bijna 74 iaar A. C. KLUITMAN- Gouda, 14 Juli 1882. WUIJSTER. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed onze geliefde Moeder en Behuwd- moeder MAARTJE SWAN Weduwe van P. DE BOER in den ouderdom van ruim 60 jaar. Uit aller naam Zuidscharwoude, J DE BOER. 14 Juli 1882. A. DE BOER. het staand fclrasgewas van ongeveer 7 hectaren Land (unjervrij), met nog 8000 pond Paanleu- llOOÏop het land aan de hoop. Te bevragen bij den eigenaar, den heer W. G. VAN DEN BERGH te Bergen. Te bevragen bij C. P. KEIZER, te t Zand, in de Zijpe. eene flinke OoerderfJ met ongeveer 31 hectaren best Wel- en Saooilaild gelegen te Weesper- carspel. Pranco te bevragen bij B. BUWALDA, Logement ,d e Roskam," te Weesp. Heden overleed mijn hartelijk geliefde echtgenoot, de WelEd. Gestr. Heer I. LAGAAIJ Luit. t. zee le klassein den ouderdom van bijna 37 jaren. Alkmaar Wed. N. LAGAAIJ 14 7 82. ESKTLDSEN. Franco Amsterdam. Postwissel 40,—. Badhoeve in Haarlemmermeer. te Men is van meening om op Woensdag26 Juli 1882 des avonds 7 ure, in het koffiehuis „de 1 ost- hoorn'," bij den Heer Joh. de Beurs, te Schagen en ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris C. BOONACKER, in het openbaar te verkoopen: 1° Een gunstig gelegen Winkelhuis en Vri, op het Rensgars te Schagen kadaster sectie A ge deelte No. 604, groot ongeveer —,01,20. 2" Een goed onderhouden W oonhuis en 11.1*1, in dé Heeienstraat te Schagen kadaster sectie A No. 605, en gedeelte No 604, te zamen groot onge- VPpr - .46 Eigendom van den heer L DE WAARD Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris C, BOONACKER. alwaar de 'veilingsvoorwaarden gedurende 8 dagen aan dien van verkoop voorafgaande, ter inzage zullen voorliggen. om direct te aanvaardeneene nieuwe Rur- "■erwoiliwgzeer aangenaam gelegen aan het Singel in de nabijheid der Heiloërhout. Te bevragen bij "O. BRUIN Kennemerstraatweg. beveelt zich beleefdelijk aan tot het leveren der Rocken, Schrijf-en Teekenbehoetten, ten gebruike op de RIJKS HOOGERE BURGER SCHOOL. WEGENS PLAATSGEBREK uit «Ie iiand te koop: met prachtigen kast, tegen billijken prijs. Te be vragen bij F. WEDER, broodbakker aan den Omval, in de Schermeer. Puike natuurboter 55 ct. de 5 ons, bi; N. DEKKER, op den Dijk belast zich met de opzending ter C O 11 V e rI e van Obligatien tK binnenlandsche Spanje. In een gezin met 5 kinderen wordt ge- .1 rrTun-J Rienstbode, Prot Godsd, om 1 Aug. a s. in dienst te treden. Brieven franco aan Mevrouw O. KNAPPER, Prinsengracht 11,Amsterdam. Bij eene fatsoenlijke weduwe te Alkmaar bestaat voor jongelieden, die de scholen- moeten be zoeken gelegenheid voor kost, inwoning en huiselijk verkeer. Voorwaarden zeer billijk. Inlichtingen verkrijgbaar onder letters P. G., bij den boekh. J. N. PL. VAN BALEN, te Alkmaar. te verkrijgen bij J. FORTUIN Bz., Kaasmarkt. Alkmaar. Hélacrc's Tandpoe«ler maakt de tanden «pfiitterend wit, zonder ze aan te tasten, in doozen van 0 50. Depöth. firma J. BRONGERS Gzn. ieviouwv j. in -*■ t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6