Simtculanb. de algemeene beraadslagingen oyer de staatsbegrooting. Het lid Allain-Targé bestreed uitvoerig de plannen van den minister van financiën Léon Say. De minister van marine vroeg den 24 een crediet aan van f 4,705,000met het oog op de gebeurtenis sen in Egypte. Dit voorstel werd verzonden naar de commissie die vroeger rapport uitbracht omtrent de eerste aanvraag. Er schijnt op het oogenblik alleen plan te bestaan om 5000 a 6900 mariniers naar Egypte te zenden ter bescherming van het Suez-kanaal waarvan de onzijdig heid door Arabi geëerbiedigd zou worden volgens een bericht van den heer de Lesseps. LUXEMBURG. De Kamer is tegen den 25 bijeen geroepen ter behandeling van een wetsontwerp tot het aangaan eener leening van 1,500 000, tegen 4°/0, tot deksing van de schade geleden door het faillissement van de luxemburgsche bank. TURKIJE. Assym-pacha en de minister van bui- tenlandsche zaken Saïd paeha zijn tot gemachtigden op de bijeenkomst der gezanten benoemd. Zij zouden den 24 de vergadering ten huize van den italiaanschen gezant Oorti bijwonen. ZWITSERLAND. Den 10 September zal het te Genève vergaderende vredes- en vrijheidsbond ook be spreken de onzijdigverklaring van het Suez- en het Pa nama-Kanaal. De bondsraad besloot geene rechtsvervolging in te stellen wegens de knoeierijen, bij de laatste verkiezin gen te Tessino gepleegd, uit overweging, dat daardoor de hartstochten nog meer in beweging zouden komen dan thans reeds het geval is. EGYPTE, De vrees, dat het moorden in Egypte nog niet afgeloopen zou zijn is verwezenlijkt. De be richtgever der Times meldtdat zoowel te Cairo in de wijk der israëlietenals te DamiettaToukli Benta en Cabub afgrijselijke gruwelen gepleegd zijn. Geheele gezinnen werden uit de wagons gehaald op de rails gelegd en door den trein vermorseld. Te Tantah werd het geheele kadaster-personeel vermoord en te Port- Saïd was de stemming der bevolking zeer ongunstig hoe wel de gouverneur dier stad den Onder-Koning getrouw bleef. Diezelfde berichtgever merkt op, dat de kleeding der engelsehe soldaten voor het klimaat in de maand Juli in Egypte zeer ondoelmatig is en dat zij ten spoedigste door andereuit Indie te ontbieden kleeding moet worden vervangenzullen de soldaten een veldtocht mede kunnen maken. Tot den 21 was te Cairo alles rustig alleen waren 80000 menschen van onderkomen en voedsel beroofd. De sterfte was groot. Den 22 's morgenshad eene ontmoeting plaats tusschen eene afdeeling engelsehe jagers 250 man sterk die van Mehalla vooruit gerukt was om een spoor weg te vernielen en eenige ruiters van Arabi. Na het wisselen van eenige geweerschoten gingen de egyptenaars twee dooden achterlatende op de vlucht. De jagers volbrachten hunne taak en keerden toen terug. Aboukir en Ramleh werden door de engelschen bezet. Den 23 werd het bericht ontvangen, dat Arabi thans werkelijk door den Onder-Koning afgezet en tot een oproerling verklaard is. Aan het leger was bevel gegeven hem niet langer te gehoorzamen en het volk werd uitgenoodigd de door hem geëischte belastingen niet te betalen. Een uit Konstantinopel aangekomen pakketboot werd door de overheid aangehouden en de gezagvoerder gevangen genomen omdat men hem ver dachtbrieven voor Arabi over te brengen. Te Cairo bleef het rustig de politie spande alle krachten in om de orde te handhaven. Arabi's leger wordt volgens bizondere berichten op 12000 man geschat. Het w ater in het Mahmoedieh-Kanaal zakte snel, ondanks een door de engelschen in de richting naar zee gelegden dam. De toestand te Port-Said, waar ongeveer 12000 euro- peanen aanwezig schijnen te zijn, bleef den 23 gevaarlijk en angstwekkend. Het engelsehe geschut bestrijkt wel den aanwezige priesters op en verzochtdat men ook nu de handen aan het werk zou slaan het gode welgeval lig besluit alleen was niet voldoendede spoedige uitvoering ervan was een vrome plicht. „Wij hebben ons nog nooit onttrokken aan de plicht, om het eens gegeven woord gestand te doenant woordde de burgemeester, „maar vooraf hebben wij een gewichtig punt te besprekenwaar zullen wij namelijk de nonnen vandaan halen? Voor vreemde lieden is ons klooster niet bestemd en ik geloof nietdat er in Ditmarschen veel meisjes zullen zijn die lust hebben hun geheele leven biddende en va tende door te brengen." „De gelofte was nauwelijks door u afgelegd, of een uwer edelste en deugdzaamste meisjes verklaarde zich terstond bereid om zich aan het klooster te wijden," zeide een ander geestelijke„en ik twijfel nietof dat goede voorbeeld zal onder de dochters van ons land navol ging vinden." „Telse Wollersien heeft alleen toegestemd omdat zij tegen den aandrang van zoovelen niet bestand was," riep plotseling eene stem uit de toehoorders„men heeft hare eer en vaderlandsliefde in twijfel getrokken en haar geen andere keus gelaten, dan zich in de zaak te schikken „Reimer von Wimerstadt heeft gelijk mengde zich een der raadsheerende oude Peter Arensin het debat. Het was dezelfde, die in den slag van Hem- mingstadt het toezicht had over het openen der sluizen. „Telse's gelofte geschiedde niet vrijwillig en voor zoover ik onze Ditmarscher meisjes kenhebben zij liever een bruidskrans dan de kloostersluier." „Een geloftedie niet vrijwillig en uit innerlijken aandrang wordt afgelegd is een zonde tegen de Kerk," antwoordde de burgemeester, „en een klooster, waarvan de nonnen gedwongen wordenom zich aan den gees telijken stand te wijden, kan nooit een Gode welgeval lig werk zijn." geheelen omtrek, maar wanneer het tot eene uitbarsting komtwelke het schieten door de engelschen noodza kelijk maakt dan zullen stellig verscheidene personen óf door de bommen gedood óf door de arabieren of bedouïnen vermoord worden. In de door Arabi tot de bevolking gerichte kennis geving waarvan een uittreksel in het Lagerhuis werd voorgelezen wordt de Onder-Koning uitdrukkelijk ver weten dat hij met de christenen heult om het land ten val te brengen. Arabi verklaart zich zeiven voor den eenigen waren vaderlander, beweert, dat de andere ministers door den Onder-Koning te Alexandrië gevan gen worden gehouden en roept daarom als de eenige minister, die zijne vrijheid behield de bevolking op om zich om hem te scharen en de vreemdelingen uit het land te verdrijven. Hij schreef eene oorlogsbelas ting uit tot een bedrag van f 6,000.000. Overigens iaat hij allerlei valsche geruchten verspreiden, bij voor beeld dat de engelschen geslagen zijn hun admiraal gedood is enz., waardoor de overmoed der arabieren natuurlijk zeer toeneemt. VEREENIGDE STATEN. Hot Huis der verte- genwoordigers ontving van zijne commissie voor de handelszaken een nieuw voorstel betreffende het ver voer van reizigers over zee. Het doel isom aan de landverhuizers meer gemak en bescherming te verschaf fen. De agenten der verschillende, zich met het vervoer van landverhuizers belastende maatschappijen over dat voorstel geraadpleegd konden zich met de strekking vereenigen. ZUID-AFRICA. De Volksraad besloot het eerst volgend aan te leggen dorp naar professor Harting te noemen. Het zal genaamd worden Hartingsburg. Bij kon. besluit van den 14 is vernietigd een besluit van B en W. van Hoofdplaatwaarbij aan het hoofd eener openbare school vergund was, van het school lokaal gebruik te maken buiten de schooluren. Den 18 besloot de raad der gemeente Zijpe, op grond dat zich geene sollicitanten aangemeld hadden voor de opengevallen betrekkingen van onderwijzeres, eene nieuwe oproeping te doen op eene met 50 ver hoogde jaarwedde. Den 18 werd het zoontje van den gemeente-archi tect te Zaandam getroffen door een schot van hagel uit een pistoolmet het afschieten waarvan zich een niet volkomen nuchter persoon vermaakte. De hagel stuite gelukkig tegen een knoop, waardoor het kind met eene lichte ontvelling vrij kwam. Den 18 werd het 200jarig bestaan van het Claas Stapels Vrouwenhofje te Hoorn feestelijk herdacht door tien van de elf oude vrouwtjes die het bewonen. Een was ongesteld. Het nederlandsche schroefstoomschip Marnix ver liet den 20 's namiddags Maltakoers zettende naar Port-Saïd: het stoomschip Bonaire, bevelhebber jr. van der Wijck, vertrok den 23 van Nieuwediep mede naar Port-Saïd. Den 20 liet het kindermeisje van een bewoner van de korte Prinsengracht te Amsterdam het wagen tje waarin twee zijner kinderen gezeten waren een oogenblik buiten toezichtwaarvan een voorbijgaande jongen gebruik maakteom het wagentje een duw te geven waardoor het van den zeer hoogen wal op eene zolderschuit te recht kwam met het noodlottig gevolg, dat het jongste kind eene hersenschudding be kwam en onmiddellijk overleed. Het oudste van 3% jaar bekwam bijna geen letsel. Van den jongen was niets te zien. Den 21 verdronk een knaapje in de Rozengracht. Den 20 verwierp de gemeenteraad van Kralingen het voorstel van B. en W. tot het aanleggen eener drinkwaterleiding, door aansluiting aan de Rotterdam- sche waterleiding en benoemde eene commissie van 5 leden uit zijn midden om een nader onderzoek in te stellen naar het bekomen eener drinkwaterleiding. „Laat ons de proef nemen bij uwe dochters, en zien, of zij werkelijk zoo wereldsgezind zijnj, als gij meent," raadde een oude geestelijke aan „voor de eer van ons land hoop ik het niet." „Het mag onzen meisjes in geenen deele tot oneer worden gerekendwanneer zij zich bewust zijn van de hooge roeping der vrouw, om huisvrouw, gade en moe der te worden antwoordde eenigzins scherp een der jongere raadsleden. „Geeft u daarom de moeite niet in Ditmarschen vindt gij geen nonnen hetgeen bo vendien in de laatste vergadering der 48 eenparig werd erkend." „Maar moeten het dan volstrekt nonnen zijn?" vroeg Peter Arens kunnen het dan geen monniken worden? Een klooster is toch een klooster, onze gelofte wordt op die wijze volbracht en de Eranciskanen in Meldorf zullen ons voor het begin gaarne eenigen hnnner vrome broeders afstaan om dadelijk na de voltooiing van het gebouw de dienst te kunnen beginnen." „Daartoe is de toestemming van den aartsbisschop van Bremen noodig wierp de oude priester hierte gen in. Bij deze woorden trad Reimer von Wimerstadt uit de dichte schare van toehoorders naar voren. „De toe stemming van den aartsbisschop neem ik voor mijne rekeningwanneer de heeren het mij veroorloven zeide hij. „Bremen is niet aan het einde der aarde en mijn bij Hemmingstadt buit gemaakt paard brengt mij in twee weken been en terug." Levendige bijval volgde op deze woorden, men schudde den jongen man de hand en wenschte hem een ge lukkige reis. Ook de raadsheeren en geestelijken had den geen bezwaar tegen Reimers voorstel; zonder dralen werd het aangenomen. Wordt vervolgd. Den 20 werd te Groningen in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders der stoomtramweg-maat schappij „Oldambt" de heer T. Dalhuisen tot directeur benoemd terwijl uit de mededeelingen van commissa rissen bleek, dat 540000 gestort waren op het kapi taal van 600000 dat de geheele bouw met al het voor de exploitatie benoodigde 590,000 zou kosten en de weg omstreeks 1 Sept. voor het verkeer geopend zou worden. Den 21 beschikte de gemeenteraad van de Rijp gunstig op het verzoek van de vereeniging „het Witte Kruis" aldaar, om de oprichting eener zwem- en badin richting mogelijk te maken door met haar te waarbor gen de aflossing en rentebetaling van het door parti culieren bij een te brengen kapitaal. Den 21 werd de rekening van het Zaanlandsche begrafenisfonds over 1881 goedgekeurd. Het telt 3656 leden: wegens sterfgevallen werd f 3128 uitgekeerd en het reservefonds bedroeg op 31 Dec. 1881 f 26522,62. De gunstige stand van zaken gaf aanleiding tot het besluit, om met Aug. a.s. niet meer te heffen de buiten gewone bijdrage van een halve cent, over 1881 950,13% opgebracht hebbende. Den 21 sprak de kantonrechter te Goes een ver- kooper van sterken drank in het klein d. i. beneden 2 kan, vrij van het hem ten laste gelegde feit, dat hij niet in ieder vertrek der lokaliteit, waarvoor hij vergun ning kreeg, een afschrift der vergunning had gehangen. Bij kon. besluit van den 21 is met ingang van 7 Augs. tot burgemeester van Callantsoog en Zijpe her benoemd de heer G. C. Hulst. Den 22 de verjaring van den sterfdag van Al- bregt, den betreurden tooneelspeler, werden twee kran sen op zijn graf neergelegd door de Maatschappij Apollo en het personeel aan den stads-schouwburg te Am sterdam. Den 22 werd te Haarlem in den Haarlemmer hout de volgens alle berichten goed geslaagde tentoon stelling van wege de afdeeling Haarlem en omstreken der Nederlandsche Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde voor tuinbouwvoortbrengselen geopend door haren voorzitter, den heer E. H. Krelage. Op deze tentoonstelling is eene plant de Zamia Swellengre- belliï die 63 jaren geleden ook op eene tentoonstelling te Haarlem gezien werd en toen aan dezelfde firma behoorde waaraan zij thans behoort. De heer Yolck ontving van den nederlandschen noordpooltocht de tijdingdat de Varna den 22 te Hammerfest aangekomen was. Aan boord was alles wel. De Louise (het schip, dat het poolschip naar Dickson- haven zal loodsen) werd tegen den 27 te Hammerfest verwacht. Den 22 werd te Nieuwediep aangebracht het ljjk van den officier van administratie 2e. klasse der Adder. W. P. Klompe. Het was geheel gekleed en er werd ruim 200 bij hem gevonden. Zijn horologie was stil blijven staan op 9 uur 20 minuten. Te 's Gravenhage werd het lijk weder met dezelfde eerbewijzingen begraven. De inspecteur van administratie de overste Wolfson die aan het graf eene toespraak hield bracht in het bizonder hulde aan zijne groote toewijding in het be hartigen van de belangen der schepelingen tijdens den Atjeh-oorlog. Het wrak der Adder is herkend door den duiker van de Prans Naereboutop eene diepte van 9 a 10 va demen bezuiden Scheveningen's vuurtoren. Het vaartuig lag dwars in zee met den kop naar het zuiden. Da delijk werd eene boei gelegd en naar de wacht op den vuurtoren geseind die den minister van marine daar mede in kennis stelde. De minister zond daarop on- middelijk een adjudant. Nu eene commissie benoemd is om den geheelen loop der zaak na te gaan en te onderzoeken, is het veel beter, niet verder gewag te maken van de vele hier en daar geopperd wordende onderstellingen of geuite vermoedens omtrent de oor zaak der ramp, die toch zeer weinig waarde bezitten op grond dat de beoordeelaars de juiste gegevens missen. Den 22 werd door de Kanaalmaatschappij aanbe steed minstens 50,000 en hoogstens 100,000 kub. el baggerwerk in de opgegeven wateren en het verdiepen tot 8,20 el beneden A. P. van een omschreven gedeelte van het Noordzee-kanaal. Van de 4 inschrijvers was Cornelis Bos Az. te Dordrecht voor f 179000 de laagste. Bij de den 24 te 's Gravenhage door de haagsche afdeeling der Hollandsche Maatschappij van landbouw gehouden harddraverij werd de eerete prijs350 in geldbehaald door de zwarte merrie Diana van den heer A. H. Jurgens te Oss de eerste premie 100 door de bruine witvoetmerrie Koningin van den heer G. Rees te Dordrecht en de tweede/50 door de bruine merrie Susanna van den heer W. Paarlberg te Zijpe. Prins Hendrik bracht den 24 met den Erf-groot- hertog en de Erf-groothertogin van Oldenburg een be zoek aan 's Gravenhage. Den 24 besteedde het gemeentebestuur van Am sterdam o. a. aan a. het maken van den onderbouw eener vaste brug over den Amstel tusschen de Amstel- straten en bijbehoorende werken. Minste inscbrijver C. J. Hartog, voor 89,050; b. het dempen en riolee- ren der Houtgracht en Leprozengracht. Minste inschrij ver M. Deutekom voor 1 68,460 c. het graafwerk voor de fundeeringen en het ophoogen der terreinen voor de algemeene slachtplaats en veemarkt op de stads Rietlanden. Minste inschrijver G. de Hoog Czn., voor f 102,437; d. het maken van twee bruggen tot toegang naar die te stichten slachtplaats en veemarkt. Minste inschrijver S. H. Ternim voor f 40,313. Bij gelegenheid van de kermis aan den Omval zijn den 24 eenige personen weder het slachtoffer ge worden van een sluwen oplichter. Met valsche dobbelstee- nen spelende had bij reeds eene belangrijke som buit gemaakt, toen zijn bedrog ontdekt en door de politie op hem de hand werd gelegd. Hij is gevankelijk naar Alkmaar gevoerd. Den 1 Augs. wordt het post- en telegraafkantoor te Koog aan de Zaan geopend. Tot directeur is be noemd de heer C. van Wijngaarden, thans te Mijdrecht. Bij het comité te Amsterdam ten behoeve der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2