QUIsrlei. gTeiegvafiggfog IScvtchten.. SMabs-fiericftteu. vervolgde russische israëlieten is, blijkens de 23 opgaaf, o. a. ontvangen: van de comité's te Krommenie f 72,65, Enkhuizen f 97,50Haarlem 1775,10 (zuivere op brengst van een concert) Texel 158,71Apeldoorn f 646,62% Sappemeer 219,75, Zierikzee 160, Nij megen 33,35: collecte te Yenhuizen en Hem f 75, le. opbrengst eener loterij 1000 eene particuliere gift van f 400. Het maakt bekend dat te Brody nog 12000 hulpbehoevende vluchtelingen zijn. Bij de door het marine-beheer te Nieuwediep ge houden aanbesteding van het uitvoeren van eenige werkzaamheden aan de gebouwen der inrichting te Willemsoord waren laagste inschrijvers de heeren de Waard en Wijker te Nieuwediep voor 8414. De heer O. Groot is benoemd tot lid van den raad te Katwoude. Te Hoorn is van rijkswege een nieuw stoombootje ter beschikking van den benoemden opzichter over de visscherij op de Zuiderzee gesteld waarmede hij hen die het visschersbedrijf op afkeurenswaardige wijze uit oefenen zal kunnen nagaan. Van Tessel wordt gemeld dat de wilde konijnen die voor eenige jaren bij duizenden gevonden werden thans bijna niet meer gevonden worden dank zij den maatregel om tegen betaling van eene kleinigheid vergunning te geven tot het jagen op konijnen. De landbouwers ondervinden van dien maatregel de beste gevolgen. De Limburgsche maatschappij van landbouw schrijft eene veetentoonstelling te Eijsden nabij Maastricht tegen 29 Augs. a.s. uit. Zij looft ongeveer 50 prijzen uit voor paarden hoornveevarkens en hollandsche stieren. Den 29 doet het nieuwe stoomschip Zaandam der Nederlandsch Americaansche Stoomvaartmaatschappij over alles 100 el lang met 12 el grootste breedte zijn eerste reis naar America. Duizend tusschendeks en acht en veertig kajuitsreizigers kunnen daarmede vervoerd worden. De commissie tot herziening van het burgerlijk wetboek bood dezer dagen den Koning een wetsont werp met memorie van toelichting aan ter uitvoering van art. 7 der grondwetde wet verklaartwie Nederlan ders zijn. Daardoor zullen de tegenwoordige bepalingen omtrent het Nederlanderschap vervallen en eenheid van gevoelen te dien aanzien ontstaan. Het tweede nummer van de officiëele courant der internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling te Amsterdam in 1883 op 15 Juli verschenen bevat in het officiëel gedeelte de commissiën van uitvoering: de commissiën benoemd in België Eranseh Cochin- china, Victoria en Griekenland het bizonder reglement voor de fraaie kunsten en een paar kennisgevingen. Het volgend nummer zal bevatten de volledige lijst der in Nederland benoemde sub-commissiën. In het niet officiëel gedeelte komen o. a. vooreenige alge- meene beschouwingen door E. Ennan en eene plaat voorstellende een gezicht op de tentoonstellingswerken op 30 Juni 1882. De belgieche commissaris-generaal heeft reeds 9000 vierk. el iu het hoofdgebouw en 2000 vierk. el in de galerij der werktuigen aangevraagd. Het officiëel verslag omtrent de verwachtingen van den oogst over 1882 in Noord-Holland geeft op Rogge en gerstover het algemeen goed te velde. Tarwe: aanvankelijk uitmuntend, leed later van den regen. Boekweitgeringe oogst. Havertamelijk goedin het noordelijk deel zelfs zeer goed. Karwij- en mosterdzaad middelmatig op sommige plaatsen ruim beschot. Erwten en boonen goed gewas van etroo; de regen was voor bet zetten der vrucht nadeelig. Vlas middelmatig. Aardappelen doen eene goede opbrengst verwachten en zijn van goede hoedanigheid. Onder do vroege soor ten werd hier en daar de bekende ziekte waargenomen. Hot grasgewas had zich door den zachtea winter en het gunstige weêr in het vroege voorjaar aanvankelijk goed ontwikkeld waardoor het vee vroeg in de weide kon worden gelaten. De opbrengst van het hooi was ruim, maar door de aanhoudende regens in Juni en Juli ondervond de hooibouw grooten tegenspoed. Veel hooi is slecht gewonnen of staat nog op het land te droogen. Vrucbtboomen hadden veel te lijden van den storm in den bloeitijd, zoodat eene zeer geringe opbrengst wordt verwacht. Aardbeziën gaven eene zeer ruime op brengst. Behalve de gewone verzendingen binnenslands werden ettelijke duizenden kilogrammen naar het bui tenland verzonden. Bloembollengewasdoor ziekte over het algemeen ongunstig. De gemeenteraad van Edam besloot aan Gede puteerde Staten eene bijdrage van f 10000 aan te bieden in de kosten der voorgenomen verbreeding en verdieping van de vaart van E.lam over Monnikendam naar het Schouw mits de sluis te Monnikendam ver groot werd. Dit aanbod kon gedaan worden als gevolg van de bereidverklaring der houthandelaars-firma W. Pontom die som renteloos aan de gemeente voor te schieten en eene jaarlijksche aflossing van f 500 te doen. Te Anna Paulowna is door de aanhoudende regens een groot gedeelte van het land onder water geraakt niettegenstaande bemaling door stoommachines en mo lens waardoor de aardappeloogst mislukt is. De wolk breuk van den 12 had binnen een paar uren alle sloo- ten en vaarten doen overloopen en de landerijen onder water gezet. Men spreekt van eene schade van f 60000. Te Haarlem is door het bestuur der afdeeling Haarlem van den Ned. Militairen bond een voorloopig „Te huis" voor militairen gevonden terwijl dat bestuur pogingen aanwendt, om „voorloopig" te kunnen veranderen in „voor goe d." Alle leerlingen van de hoogere burgerscholen in Friesland die het eindexamen aflegden slaagden. 10 Kwamen van Leeuwarden en 5 van Sneek. Op de spoorlijn HaarlemZandvoort werden in de maand Juni 34657 reizigers vervoerd. De opbrengst beliep f 10209,19. Van de inschrijving op de leening Wijk aan Zee is slechts 59°/0 aan de inschrijvers toegewezen. Het Badhuis voor minvermogenden te Zandvoort ontving weder de som van f 500 van denzelfden bad gast die reeds 7 jaren lang bij zijn vertrek die som schonk. Bedankt voor het beroep naar Winkel door ds. H. Van der Hoeven pred. te St. Maarten c. a.; naar Oterleek door ds. G. H, Blanken, pred. teWade- noijen. Onder voorzitterschap van den heer Büchner arrondissementS'Schoolopziener hield de onderwijzers- vereeniging in het arrondissement Helder den 25 te Schagen hare jaarlijksche vergadering. Nadat door den voorzitter de leden waren welkom geheetenwerden de heeren Visser en Slangen, aftredende bestuursleden, bij acclamatie herkozen waarna men tot de behande ling der op de agenda voorkomende punten overging het herhalingsonderwijs ten platten lande schoolfeesten zijn in strijd met eene gezonde opvoedkunde een jaar ondervinding in zake het onderwijs in de handwerken de zangmethode Chevé. Een en ander gaf tot levendige, discussie aanleiding. De prijs van f 40000 der Weerbaarheidsloten is ten deel gevallen aan P. van Vlieteen handelaar onder Maasland, een paar dagen voor de trekking eerst bezitter geworden van het lotwaarop de prijs viel. In het eerste halfjaar 1882 stierven te Parijs 31887 personen en werden 31630 kinderen geboren respective- lijk 1829 en 1500 meer dan in gelijk tijdvak van 1881. Dat besmettelijke ziekten een grooten invloed op de sterfte aldaar uitoefenen toont het volgende staatje aan: le halfj. 1881. le halfj. 1882. Typheuse koortsen 1206 989 Pokken698 439 Mazelen541 (04 Roodvonk240 106 Keelziekte1155 1529 Kraamvrouwenkoorts 178 184 Bij de viering van het Bastillefeest op den 14 wer den in dertien schouwburgen kostelooze voorstellingen gegeven, waarvan een zeer ruim gebruik werd gemaakt. Vooral naar het groote opera-gebouw was de toeloop zeer groot. Er zijn personen geweestdie zes uren lang de opening der deuren hebben afgewacht. De aanblik van de zaal was alleraardigst. Op de plaat sen waar anders de dames der eerste familien gezeten zijn vond men werklieden in hun overhemd. Op den eersten rang zaten verscheidene soldaten en vrouwen met opgestroopte mouwen. Er heerschte doodelijke stilte en de zangers en de zangeressen hebben zelden dankbaarder publiek gehad. Toen een deel van het publiek de eerste zangeres een uitstekend gezongen aria wilde laten herhalen, kwam het meerendeel daar tegen op als van gevoelen dat men dan te veel van haar verfde. Een der eerste balletdanseressen werd niet zoo goed behandeld algemeen werd van haar de herhaling gevraagd waaraan zij ook voldeed. Een echtpaar te Heemstede schonk den 22toen zij hun 58jarig huwelijk herdachten, f 120 aan het burgerlijk armbestuur aldaar. Bij de door eene wolkbreuk veroorzaakte overstroo ming in Boheme zijn verscheidene plaatsen geducht geteisterd. Sedert 40 jaren was de waterstand niet zoo hoog zoodat het water met geweldige vaart van het Reuzengebergte neerstortte. Het meeste hebben de molens geleden aan de Apsaeen zijriviertje van de Bober. Onder de toeristen die het Elbedal doorkruisten, bracht de overstrooming groote ontsteltenis teweeg. Zelfs gelooft mendat vier damesdie van Spindel- mühl naar Hohenelbe wilden rijdendoor de golven zijn meegesleurd. Het rijtuig ten minste een landauer dreef in" de Elbe maar van de dames zelf was geen spoor te vinden. De fraaie straatweg van Spindelmühl naar Hohenelbe is geheel vernield en zal vooreerst wel niet bruikbaar zijn. Volgens ooggetuigen zijn rotsblok ken ter lengte van 500 en ter breedte van 50 voeten, naar beneden gestortwaar zij nu de wegen versperren. Hoevele menschen het leven hebben verloren is nog niet bekend maar men gelooft dat verschillende toe risten en ingezetenen door den watervloed zijn verrast en zich niet meer konden redden. Sinds 1858 heeft men in hot Zevengebergte zulk noodweer niet gekend. Prof. Jones te Nieuw-Orleans geeft bericht dat het hem gelukt is na vele proefnemingen een middel te vinden om hout tegen verrotting te beveiligen niet alleen voor korten tijdmaar zelfs voor eeuwen. Een nauwkeurige opgave zijner handelwijze heeft hy nog niet gegeven doch genoeg om het procédé te leeren kennen. Het hout wordt verhitwaardoor het water en de sappen in stoom veranderen en verdwijnen en het eiwit vast wordt. In dien verhitten toestand wordt het gebracht in een mengsel van asphalt en carbolzuur, dat dan tusschen de houtvezels indringt en het hout voor bederf bewaart. Of het veel verschilt van het gewone creosoteren zal de tijd moeten leeren. Als voorbeeld van rechtvaardige Nemesis meldt een duitsch bladdat men te Hildesheim een katdie men wegens voortdurend jacht maken op vogels en vogelnestjes ter dood veroordeeld had maar niet van gen kon aan een boom dood hangende heeft gevonden met den kop in een gat. Zij had hieruit jonge vogels willen stelenmaar had haar kop er niet weer uit kunnen werken en was zoo, tamelijk ellendig, tusschen hemel en aarde ter ziele gegaan. "Wie kent niet de ruine op den veel bezongen en druk bezochten Rolandseckeen der toppen van het Zevengebergte? Voor vele bezoekers van de oude over blijfselen van het ridderlijk kasteel, dat eeuwen geleden dezen bergtop versierdezal het wellicht een aange naam bericht zijn dat opnieuw pogingen zijn gedaan om de ruïne in stand te houden. Nu ruim 40 jaar geleden scheen de laatste boog met het daaraan grenzende muurwerk weldra te zullen instorten. De dichter Freiligrath deed een beroep op den vaderlandschen zin zijner landslieden en stroomde er geen vloed van thalers naar Rolandseck om de overblijfselen van de eeuwen oude brug weder in goeden stand te brengen toch kwamen zooveel bijdra gen in dat het overblijfsel van den bouw, in de 12e eeuw opgetrokken tegen 't dreigend gevaar kon wor den beveiligd en hersteld. Niet lang geleden was de toestand der ruïne weder uiterst hachelijk geworden. Nu was het de reddende hand der eigenares van Rolandseck, die zich ontfermde. Een prinses van Pruisen gehuwd met prins Carl van Hessen schonk de vereischte gelden om de nc-odige herstellingen aan 't oude gevaarte te doen plaats heb ben. Zijn oud en eerwaardig karakter heeft de ruïne behouden niet verjeugdigdmaar versterktgaat zij de toekomst te gemoet. Onlangs werd door den commissaris van politie, al hier, de aandacht gevestigd op de fraaie aanbiedinge n die 'door een kantoor te Franeker worden gedaan aan personen, die in America hun fortuin willen zoeken waarbij een waarschuwend woord werd gevoegd voor te lichtgeloovige zielen. Iemand die inzage verkreeg van een reglement en een tarief van dat kantoor De onderlinge waarborgonder directie van den heer Bergh, bericht hieromtrent nader het volgende:^ Dit kantoor heeft agentschappen in Noord-America in de volgende steden Nieuw-Vork San-Francisco IndianopolisLaurence, Washington, Philadelphia, Paterson, Chicago, Orange-City, Holland, Cincinnati en Milwaukee. Het belooft aan flinke personen van allerlei beroepen bij aankomst in America oumiddelijk plaat sing tegen een loon dat wel geschikt is menigen be hoeftige te doen watertanden. Zoo krijgen landbou wers (zetboeren) 5 a 10 gld. per dag, land werkers en daglooners van 3 tot 7 gld. per dag, boerenknechts f 250 a 400 per jaar benevens kostinwoning en bewassching enz. In fraaien stijl wordt het doel dezer maatschappij nader aldus toegelicht„Zij welke gaarne hun geluk eens in een ander deel der wereld zouden beproeven deelachtig te worden en daartoe vooralsnog niet in de gelegenheid gesteld werden wegens financiëele omstandigheden, wordt hun door deze maatschappij aan geboden °en tevens een goeden uitslag verzekerd." De aanvrager moet natuurlijk beginnen met betalen, namelijk 2,50 inschrijvingskosten per hoofd. Dan wordt hem zooals het in de orakeltaal van het regle ment luidteen gezegeld contract verstrekt, „waardoor hem alle noodige zekerheid wordt gegeven." Dit con tract kost 1. Ook kan men voor de helft der reiskos ten een voorschot van de maatschappij krijgen, waarvoor een contract geteekend moet worden, dat mede f 1 kost. Een aanvrager o. a. had de aanbiedingen wel ver lokkend gevonden, daar hem zelfs nog vrije overtocht was beloofd, als hij 200 diverse werklieden aan bracht maar had toch voorzichtigheidshalve nog eens geschreven om deugdelijke bewijzen dat hij met een ernstige zaak te doen had. De oplichterijen langs dezen meer en meer gebruikelijken weg in den laatsten tijd herhaaldelijk gepleegd hadden hem wantrouwend ge maaktgelijk hij openhartig schreef, zoodat hij verzocht het hem niet euvel te duiden, als hij om nadere bewijzen vroeg. Op dit schrijven kwam geen antwoord, ofschoon het heet, dat duizenden personen boven verwachting zijn geslaagd. De voorzichtige aanvrager had zijn f 2,50 nog niet gestort, zoodat hij geen schade heeft geleden. Het is jammer voor het kantoor te Franeker dat misschien gehoopt had op 200 diverse werklieden die ieder hun 2,50 zouden aanbrengen. Een ieder wacbte zich voor schade Een gezelschap van 9 personen deed den 16 dezer in een schuitje een tocht op de Bodenseevan Hard naar Lindauen wilde eenige uren later weder der waarts terugkeeren. Tegen 5 uur ontstond er een hef tige onweersbui met rukwinden, waardoor het scheepje omsloeg en 7 van de 9 passagiers (waaronder een vrouw met hare 2 kinderen) jammerlijk verdronken. Londen, 25 Juli. De Engelschen hebben de tele graaf tusschen Konstantinopel en Egypte afgesneden. De conferentie zal den Sultan van Turkije de eisch stellen Arabi tot rebel te verklaren. Caïro wordt thans door benden brandstichters bedreigd. Hoewel niet door het fraaiste weder begunstigd, is de door de Alkmaarsche Turnclub Kracht en Vlug heid te Bergen gehouden uitvoering, in verbinding met eene der Alkmaarsche Harmoniekapel naar wensch 26slft8^d» Den 25 geraakte zekere M., die met een wagen met turf kwam aanrijden ten gevolge van een toeva', dat hem plotseling overvielmet wagen en al achter de vischmarkt te water. Met behulp van een schuitje gelukte het eenigen ooggetuigen, hem op het droge te brengen. Den 25 geraakte bij de brug tegenover de Hof straat een kind van den heer M. te water. Door spoedig aangebrachte hulp van den heer J. W. W., die zich daartoe gekleed te water begaf, werd het behouden aan wal gebracht. Door het stedelijk muziekcorps zullen op V oens dag, 26 Juli, des avonds te 7% uren in den Stads Houtde navolgende stukken worden uitgevoerd 1. „La Paix" grande marche pour processions van Nihoul. 2. „Une Fête Cbampêtre" grande ouver ture de concert v. Labory. 3. „Paolita" Polca Ma zurka v. Goucrand. 4. Fantaisie sur l'opera „Le Fils

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3