Buitenlaub. ISiitneulatib- het organiseeren van afzonderlijke klassen voor de half- timers niet te denken viel. Ook zou daartoe het aantal voor vele scholen te gering zijn. Deze kinderen zouden dus of moeten worden ingedeeld bij de hoogste klasse, of oen kleine half zelfstandige afdeeling zonder afzon derlijken onderwijzer moeten vormen. In het laatste geval ontstaat bezwaar, in zoo ver de onderwijzer meestal toch reeds meer dan ééne afdeeling voor zijne rekening heeft. In het eerste geval verstoort de niet geregelde aanwezigheid van een deel der klasse den gang van het onderrichtmaakt goed klassikaal onderwijs onmogelijk, en worden alzoo de gewone leerlingen benadeeld." Dit is op zich zelf juisthet zou verkeerd zijn het geregeld onderwijs van de vaste leerlingen te bederven door van tijd tot tijd daarbij ook andere leerlingen toe te latenmaar zou tot het hier beoogde doel geen gebruik gemaakt kunnen worden van de burgeravond scholen of van het herhalingsonderwijs dat een deel uitmaakt van ons lager onderwijs en in de avonduren wordt gegeven zoodat de jeugdige arbeiders geregeld er deel aan zouden kunnen nemen Bezwaren van anderen aard zijn hier misschien minder gemakkelijk te over winnen in een land als het onze waar in het alge meen geen leerplicht bestaatzal de verplichting om onderwijs te ontvangen wellicht bezwaarlijk uitsluitend voor jeugdige arbeiders ingevoerd kunnen worden; maar de bezwaren waarop de Regeering wijst zijn zeker niet de grootste en stellig niet onoverkomelijk. De voorgestelde regeling van 'den arbeid bepaalt zich niet langer tot kinderen beneden de 12 jaar, maar bevat op het voetspoor der vreemde wetgevingen tevens afzonderlijke bepalingen voor kinderen boven de 12 en beneden de 16 jaar. Vooraf geeft het wetsontwerp een bepaling van hetgeen verstaan moet worden onder den arbeid die verboden of geregeld wordt, namelijk: „elke werkzaamheid in of voor eenig bedrijf." De bestaande wetdie het in dienst nemen of in dienst hebben van kin deren verbiedt laat toe dat de ouders zeiven hunne kinderen bij hun arbeid gebruiken en aan dien arbeid laten deel nemen hetzij dan in hun eigen woning of in de werkplaats van een ander. Immers van de ouders kan men moeilijk zeggen dat zij hunne kinde ren in dienst nemen ol in dienst hebben. Tussehen hen en hunne kinderen bestaat geen dienstbetrekking geen overeenkomstgeen huur van diensten. Hij die het kind in zijn dienst heeft genomen''wordt gestraft; en wanneer nu de vader zelf tot eigen hulp zijn kind medeneemt naar de werkplaats zonder dat er dienst betrekking bestaat tussehen het kind en den patroon of werkbaas wat vooral in zijn belang kan zijn als hij op stuk werktof wanneer hij zich in zijn eigen huis of werkplaats door zijn kind laat helpenbestaat er geen overtreding van de wet. Het thans ingediende wetsontwerp wil aan dien toestand te recht een einde maken, en verbiedt of regelt naar gelang van den leef tijd „elke werkzaamheid in of voor eenig bedrijf'" zon der naar dienstbetrekking te vragen. In verband hier mede wil het wetsontwerp zoowel de ouders of voogden of hen bij wien het kind inwoontals den werkgever, den patroon of werkbaas bij wien het werktvoor de overtreding der wetsbepalingen strafbaar stellen, behalve wanneer blijktdat overtreding buiten zijn toedoen en zonder zijn verzuim heeft plaats gehad. Om allerlei wetsontduiking en bedrog van ouders tegenover de werkgevers en knoeierij van de werkgevers met de ouders te voorkomen schijnt dit noodig en daarom zal men, wanneer men werkelijk het doel der wet wil bereiken, niet alleen zooals thans de werkgevers, maar ook de ouders of voogden voor hare overtreding aan sprakelijk moeten stellen. DUITSCHLAND. Te Passau in Beijeren is met 3346 van de 3540 uitgebrachte stemmen tot lid van den rijksdag verkozen de candidaat der centrumspartij professor von Diendorfer. ENGELAND. Generaal Wolseley de bevelhebber der troepen in Egypte, gaat 1 Augs. over Marseille naar Alexandrië. Het besluit van den Sultan, om troepen naar Egypte „Men kan er toch dadelijk den filosoof uit kennen merkte Alfred spottend op. „Zooals bij u den man naar de wereld." „Mag ik vragen docter, in welken zin gij dat woord gelieft uit te leggen vroeg Alfredzijn tegenstander een stap naderende. „O, leg het uitzooals het u het beste voorkomt assessor," antwoordde Oscar, zijne groote blauwe oogen rustig op het gelaat van den andere richtende. Een meer opvallende tegenstelling, als tussehen beide jongelieden reeds voor het uiterlijke bestond viel moeilijk te denken. Bij de hooge breedgeschou derde gestalte en de levendigevastberaden trekken van Alfred Hillman scheen Oscar Sivertson onbetee- kenend. Hij was nauwelijks van middelbare grootte slank gebouwd met eene bleekedoch niet ziekelijke gelaatskleur, en een peinzendegoedige trek om oogen en monddie nu echter verdrongen was door eene uitdrukking van wrevel over Alfred's uitdagend gedrag. Elli die maar al te goed wistwat in den grond de beide jongelieden tegen elkander in het harnas joegbeijverde zich om den strijd bij te leggen eer zij een gevaarlijke keer nam. "^.u 'k moet zeggenje zijt fraaie cavaliersriep zij zich tussehen beide mannen plaatsende. „In plaats van uwe dame te beschermen en aangenaam bezig te houden twist gij over de uitlegging van een onbedui dend woord. Vraagt mij dadelijk vergiffenis voor je ongepast gedrag en zweert mijdat ge ook elkander vergeven zultop straffe van mijn toorn." Zij stak daarop ieder eene hand toe. „Zoo, en kus mij nuals teeken van onderwerping en gehoorzaamheid do hand." Alfred herstelde zich snel boog zich glimlachend drukte zijne lippen op de kleineblanke hand en zeide te zenden zal niet den minsten invloed hebben op de bewegingen der engelsche troepen. Hoogerhuis. Lord Salisbury keurde den 27 de 2e lezing der wet op de achterstallige pacht in Ierland goed mits de daarin vervatte gevaarlijke beginselen ter zijde gesteld werden. Zonder hoofdelijke stemming werd zij bij tweede lezing aangenomen. Lagerhuis. Den 26 werd de beraadslaging over het aangevraagde oorlogscrediet voortgezet en ten slotte weder verdaagd. De minister van oorlog verzekerde o.a. dat de engelsche soldaten, die gezegd werden het Ramleh- paleis te hebben vernield zich daaraan niet schuldig gemaakt hadden. Den 27 deelde minister Gladstone mede dat hij tot zijn leedwezen de wet op de omkoo- ping bij verkiezingen moest laten varen. Daarna werd de behandeling van de crediotaanvrage weder voortge zet. Zonder hoofdelijke stemming werd de verhooging van de werkelijke sterkte des legers met 10000 man goedgekeurd en met 275 tegen 19 stemmen het crediet toegestaan. Vóór de stemming verklaarde minister Gladstonedat het hoofddoel der regeering wasde bezwaren te localiseeren opdat zij niet van euro- peeschen aard werden. De wijze waarop de regeering te werk gaat moet aan Europa de overtuiging geven van Engeland's onbaatzuchtigheid. Engeland zoowel als Europa gelooven dat de Sultan door middel van eene openbare kennisgeving zijne verhouding tegenover Arabi nauwkeurig behoort op te geven. FRANKRIJK. Het geschil met Guatemala over de beleediging, den kanselier van het fransche gezantschap in midden-America aangedaan, is uit den weg geruimd. Guatemala onderwerp zich aan Erankrijk's eischen plaatsing van een brief van leedwezen in het officiëele bladgevangenstelling van den schuldigen ambtenaar voor ééne maand en schadeloosstelling van f 5000 aan den genoemden kanselier. De prefect der Seinede heer Floquetheeft zijn verzoek om ontslag ingetrokken? De commissie uit de Kamer voor het tweede door de regeering aangevraagde crediet in zake het egypti- sche geschil bracht den 27 verslag uit. Daarin wordt gezegd, dat het niet in de bedoeling der regeering ligt om in Egypte werkelijk tussehen beide te treden, maar alleen met Engeland in overleg te treden over het Suezkanaal. Frankrijk zou het noordelijk deel van dat kanaal bewaken en zich tot eene verdedigende houding bepalen, maar de minister president achtte tusschenkomst onnoodig: zij kon dientengevolge de goedkeuring van het crediet niet aanbevelen. De ministerprésident vroeg na die voorlezing verdaging der beraadslaging tot den 29, omdat uit Konstantinopel de tijding ontvangen was dat Turkije bereid was tussehen beide te komen. Aan dat verzoek werd voldaan. Men verwacht, dat het ministerie den 29 zal zeggen, dat aanneming van dit voorstel het ontslag van het ministerie ten gevolge zal hebben. ITALIË, De Diritto was ten aanzien der tusschen komst van Italië in Egypte van oordeel, dat de regee ring niet de fout begaan mocht, aan de baatzuchtige in blazingen van Frankrijk en Engeland het oor te leenen. Daardoor zal bet niet van het verbond der drie keizer rijken afgetrokken worden. Italië geeft aldus zijne be langen in de Middellandsche zee niet prijs het jaagt hooger belangen na. RUSLAND. Katkoff, de bekende en invloedrijke russische schrijverstelt in de Moskousche Courant voor, dat Rusland het Suez-Kanaal aan Engeland over- late mits Engeland de Russen meester laat over Kon stantinopel. Hij doet dit naar aanleiding van de tegen werping, indertijd van engelsche zijde tegen het bezet ten van Konstantinopel door de Russen gemaakt. „Een engelsch belang van den eersten rang verhindert den Bosporus in russische handen te laten komen omdat die zeeëngte een weg naar Indie is." De Kölnische Zeitung zegt van dit voorstelInderdaad hoogst een voudig. Het is alleen jammer, dat Engeland wegens hoogst gewichtige handelsbelangen in de Zwarte-zee den Bosporus niet missen wil en dat Katkoff en Gladstone niet alleen op de wereld zijn. TURKIJE, De turksche gemachtigden verklaarden ter bijeenkomst der gezanten op den 28 dat de Porte, op dien aangenamen toon die hem zoo goed ten dien ste stond „Slechts aan uwe dienst is mijn leven ge wijd strenge gebiedster, en voor het bezit dezer schoone hand ben ik bereid den geheelen wereld zelfs mijnen doodvijanden vergiffenis te schenken." „Uitgezonderd de misdadigersdie moet gij uit kracht van uw ambt vervolgen plaagde Elli. „En gij ridder van het noorden zijt gij onverzoenlijk Oscar was zichtbaar met zich zelf in strijd hij hield de oogen neergeslagen en maakte nog altijd geen aan stalten om den gevorderden tol te betalen. „Vergeef mij Elli," zeide hij aarzelend, „in mijn vader land kust men een meisje, dat men acht, de hand niet." Elli werd bloedrood en rukte heftig haar hand uit de zijne. „O, dat is onaangenaam van u ik ik wil niets meer van u weten gij gij pedant „Maar kinderen klonk op dat oogenblik de stem van Elli's moeder, „hoe heb ik het nuwilt ge mij hier op den zonnigen weg laten braden „Ellikunt gij werkelijk boos op mij zijn vroeg de jonge noorweger van kleur verwisselend. Zij knikte heftig met het hoofd en beet zich op de lippen terwijl haar bijna de tranen in de oogen kwa men. Bij deze afwijzing vertoonde zich een smartelijke trek om Oscar's mond en zwijgend ging hij terug. Alfred kon een zegevierend lachje niet onderdrukken. ■^„Die filosoof is toch een houten kerel," dacht hij, terwijl hij zijne nicht galant den arm bood. Zij sloeg dien echter af, met de opmerking, dat zij vermoeid was en geen lust meer hadom te loopen. Nadat Alfred haar dus te paard had geholpenzette de stoet zich weder in beweging. TPordt vervolgd. aan hunnen uitdrukkelijken wenseh toegevende, bereid was terstond troepen naar Egypte te zendenmaar tevens hoopte, dat Engeland vooraf zijnen veldtocht zou staken en zijne troepen uit Egypte terug trekken. EGYPTE. Het geruchtdat eenige engelsche sol daten het Ramleh-paleis geplunderd hadden gaf aan generaal Alison aanleiding, op de plaats zelve een on derzoek in te stellen. Die generaal gaf den 26 van dat onderzoek aan den Onder-Koning kennis, onder bij voeging dat het hem voorkwam, dat dienstboden of Bedouinen het paleis geplunderd hadden. Te Port Saïd heerschte den 26 groote vrees, waar aan een einde werd gemaakt door de komst van den heer de Lesseps. De stelling der engelschen te Ramleh is door het opwerpen van versterkingen en het plaatsen van zwaar geschut in staat van verdediging gebracht tegen een mogelijken aanval van Arabitotdat het engelsche ex peditiecorps aangekomen zal zijn. De verslaggever der Daily News schat de krijgsmacht van Arabi nagenoeg even hoog als die van de Times een dag vroeger, n.l. 48000 man, aldus verdeeld eene afdeeling van 11300 man te Abassieh twee afdeelin- gen (22,600 man) te Kafr-el-Dewar3000 man infan terie te Rosetta 7000 man infanterie te Damiate twee regimenten het 1ste en het 3dete zamen 4500 mante Cairo. Aan de versterkingen te Kafrel-Dewar werken 4000 man zij werpen drie lijnen van verdedi ging tussehen den spoorweg en het Kanaal op de tweede ligt 200 el achter de eerste en is met kanon nen bewapend de derde ligt 500 el achter de tweede. De infanterie is met Remmington-geweren gewapend de kavallerie heeft goede karabijnen en revolvers. Dat zijn leger veel van desertie (wegloopen) te lijden zou hebben wordt bepaald tegengesproken. Ook zegt men, dat hij uit Engeland op de hoogte wordt gehouden van de engelsche krijgsbewegingen. Admiraal Seymour herhaalde in een aan den Onder- Koning geschreven brief, dat Engeland volstrekt niet voornemens was, Egypte voor zich zelf te veroveren of zich op eenige wijze te mengen in de godsdienstige zaken en de vrijheden der Egyptenaren. Engeland's eenig doel was den OndgjyKoning en het volk te beschermen tegen muitelingpp.; Engeland zou.» den op stand tegen den Onder-Kópïng onderdrukken. Hij noodigde hem daarom uit, zijne soldaten aan te sporen naar hunne haardsteden terug te keeren ;en het volk aan te, raden, Arabi en zijne aanhangers ais landverra ders te, .behandelen. Het garnizoen van Aboukir weigerde zich aan de engelschen over te geven waarop besloten werd den 28 de forten aldaar te bombardeeren. Den 28 werd dat bombardement echter uitgesteld in verbaud met de dien dag 'i"ödirect door Arabi aan den Onder-Ko ning gedane vredes-voorstellen. Hij zou aangeboden hebben zich naar Monastir terug te trekken met behoud van den rang en de bezoldiging van kolonel en diezelfde gunst gevraagd hebben voor Ali-Fehry Abdoullah Toulba Mahmoud Samy en nog 5 zijner medgezellen. De Onder-Koning onderwierp deze voor stellen aan het oordeel van generaal Alison. Hatton en twee adjudanten van generaal Alison vertrokken daarop naar Mahalaom daar met Rauf-pacha en twee ulema's uit Kafr el-Dewar over die voorstellen te beraadslagen. De engelsche regeering verklaarde den 28 geeoe bevestiging dier berichten ontvangen te hebben. Arabi heeft tot den Sultan een sehrjjye^^gerieht waarin hij de hoop uitspreektdat hefeidj&rficht valsch is dat turksche troepen naar Egypte zUlïén gaan. Ge schiedt dit werkelijk dan zou hij verpliélft zijn tegen hen te strijden. Zz\ VEEEENIGDE STATEN. DeYconsul-generaal in Egypte gaf aan de regeering kennisdat hij tot het laatste oogenblik te Cairo bleef. Bij de na den 22 plaats gehad hebbende inschrij ving tot het bekomen van scbatkistpromessen is in geschreven voor 2355 stukken of23,550,000. Hiervan zijn toegewezen 1200 stuks van 10000,waarvoor op 31 Juli 1882 verschuldigd is f 11,912,589,64. De hoogste prijs waarvoor toegewezen is bedroeg f 9930, de laagste f 9924,72. Den 23 werd uit de pastorie te Sprundel, terwijl de pastoor, de kapelaan en de dienstmeid tijdens de vroegmis in de kerk waren een dozijn zilveren lepels en vorken alsmede 300,aan papier en geld ge stolen. De dader, nog in het bezit van het gestolene, werd den 25 in eene achterbuurt van Breda door den wachtmeester der marechausées aangehouden. Den 24 brak brand uit in de schuur der boerderij van den heer van Stralen te Haarlemmermeer, bewoond door K. van Putten. De schuur en de hooiberg brand en af, doch het huis bleef gespaard. De gemeente Sijbecarspel werd den 24 met een bezoek vereerd van den commissaris des konings in deze provincie. Nadat eenigen tijd op 't raadhuis audiëntie verleend was, werden de scholen bezocht, waarna Z.E. zijn intrek nam ten huize van den heer C. Donker lid van de Provinciale, Staten in Noordholland. De inwoners toonden hunne belangstelling allerwege door het uitsteken der vlag. De heeren dr. C. J. Vaillant te Schiedam dr. J. W. Germain te Maastricht en dr. J. B. Stokvis te Amsterdam alsmede de predikant te Kampen J. Hoek, zijn bij kon. besluit van den 25 benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. Het concert, dat den 25 in het Paleis voor Volks vlijt te Amsterdam gegeven werd door het onder-offi- ciersbestuur der marine en mariniers alsmede door de jongens van het opleidingsschip Admiraal van Wassenaer, voor de nagelaten betrekkingen van de Adder, bracht zuiver f 3017,51 op. Den 26 werd door het ministerie van waterstaat aanbesteed1°. het verrichten van baggerwerk tot verbetering van het aangegeven deel der voorgeul in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2