Openbare Verkooping Openbare Verpachting, It. BOSS Ell T Gz., Voordam, m Verkrijgbaar bij J. II. DE REUS. B F». QUkrlei. Qbucrteatiew bericht de ontvangst van eene ruime sor teering fraaie Marmeren Pendu les en («roepen. VOORHANDEN: vele soorten gouden en zilveren Horolo- glcn vergulde PendulesRegula teurs Barometers en alle soorten van Klokken en Wekkers. Amandel (Witte en Roode) 5, 6 en 10 ct. per stuk. Rristol 25 30 Cocos 1\10 n 15 m Eau de Cologne 15 16 Glfjcerine 10, 15 20 n Rozen Scheer 5 Teer 15 20 Vaseline 30 /r Zomersproeten HEKELSTRAAT, C 7, ALKMAAR. ClericalismeHumanisme Staatkunde of de strijd der machten. den bovenmond der rivier de Geldersche IJssel. Minste inschrijver D. J. Kroon Cz. te Sliedrecht voor 487/« cent per kub. el.; 2°. het maken van verdedigingswer ken aan den linkeroever van de doorgraving van den Hoek van Holland voor den waterweg langs Rotter dam naar zee; minste insehr. A. Yolke Lz., te Slie drecht en P. A. Bos te Gorinchem voor f 8250; 2°. het uitdiepen door middel van een stoombaggervaartuig, van een deel van het vaarwater tusscheu de beide leidarn- men op het Zwolsehe Diep minste inschr. A. L. van Wijngaarden lJzn., te Sliedrecht, voor 1,0S per kub. el; 4°. het inkepen van eiken dwarsleggers het inkepen en bereiden met chloorzink van greenen dwarsleggers en de levering van chloorzink. Minste inschr. J. H. van Hoogerwou te Boxtel voor 14,100, 5°. het maken van eenige werken ter voltooiing van den spoorweg Gorinchem —Hesteren. Minste inschr. A. Kloots en W. Lamkamp te 's Hage voor f 111,387en 6". het voltooien der pijlers I en IV der brug over de Maas bij Heumen. Minste inschr. G. J. Groot te St. Anna, bij Nijmegenvoor f 9787. Den 26 is te Bergen op Zoom door den gemeen teraad besloten eene commissie van onderzoek te be noemen over het al dan niet sloopen der eeuwenoude gevangenpoort. Den 26 werd door het bestuur der staatsspoor wegen te Utrecht in het openbaar verkocht: 5 miljoen k. gr. oude ijzeren spoorstaven puntstukken tongbe wegingen enz., af komstig van het noorder- en zuidernet der' staatsspoorwegen. De heer D. Hovine was voor eene maatschappij in Belgie voorloopig bieder tot een bedrag van 42,03 per 1000 k. gr. Den 26 is een werkman van den steiger aan-den toren der nieuwe kerk te 's Hage naar beneden gestort. Hij was oogenblikkelijk dood. Den 26 is door het gemeentebestuur van Loenen aan de Vecht aanbesteed het bouwen van een vereenigd post- en telegraafkantoor met directeurswoning, volgens het plan van den architect van Wijngaarden te Me- demblikaan Rezelman en de Heer, aannemers te Nieuwe Niedorp voor 11,431. Den 26 had te Witmarsum de door de 12e af- deeling der maatschappij van landbouw en veeteelt in Friesland uitgeschreven keuring van enterstieren plaats. Van de 12 aangegeven exemplaren werd de prijs be haald door den stier van B. J. Sitinga te Tims en de premie door dien van W. Bangma te Arum. Den 26 werd te Veenklooster op het buitengoed van den heer H. L. baron van Heemstra het 12e. noor delijk evangelisch zendingsfeest gehouden. 11000 Be zoekers waren tegenwoordig. In het geheel traden 12 sprekers op. Den 27 brak bij het hijschen van machine-deel.en in het stoomschip Voorwaarts, liggende aan de Riet landen te Amsterdam, een kist, waarin twee staven ijzer verpakt waren in den strop tengevolge waarvan die staven door den scheepsbodem drongen. Met be hulp der stoomspuiten van de brandweer en marine en van de sleepbootbrandspuit van den heer Rutters werd het schip lens gepompt. Er was gelukkig nog niet veel lading aan boord. Het schip werd daarna in het dok gebracht. De huidplaat waarop de staaf500 kilo zwaar, van 40 voet hoogte gevallen was, had een gat als van een kanonskogel. Dit wordt heden hersteld en morgen wordt de Voorwaarts weder aan de laad plaats verwachtom op den bestemden tijd te vertrek ken. Doordien de waterdichte schotten het ingedron gen water hadden beperkt tot het ééne ruim waarin enkel wat ijzerwerk beladen waszal de schade van de lading tot een minimum beperkt zijn. De commissie van onderzoek naar de ramp van de Adder kwam den 27 te Nieuwediep om de samen stelling der Wesp te bezichtigen, een schip van den- zelfden bouw als de Adder, alsmede de aangespoelde gedeelten van laatstgenoemd schip. Den 27 werd door het gemeentebestuur te Haar lem aanbesteed het bouwen eener opleidingsschool voor jongens met woning voor concierge en gymnastiekzaal op een terrein aan de Wilhelminastraat. Van de 21 inschrijvingen was de laagste 63600,De beslissing omtrent de gunning wordt den 3 Aug. bekend gemaakt. De raming bedroeg 66000. Den 27 geraakte de postkar door het schichtig worden van het paard op de Brouwersgracht over de Palmgracht te Amsterdam te water. De koetsier en de postbeambte sprongen er bij tijds afhet paard werd spoedig ongedeerd uit het water gehaald. De brieven bussen werden opgevischt. Den 27 werd te Haarlem aanbesteed het bouwen van een fort te IJmuiden. Aan den laagsten inschrij ver T. Boshouwers, te Utrecht, werd het werk voor 464,800 gegund. Er waren 7 inschrijvers. Te Sneek is den 27 van wege de Nederl. maat schappij van boter- en kaasbereiding aanbesteed de bouw van twee kaas- en roomboterfabriekeneen te Sneek en een te Bolsward. Voor de eerste fabriek waren 13 inschrijvers. Hoogste inschrijvingssom ƒ41,860; laagste f 37,700, van K. v. d. Schaaf, te Terhorne voor de fabriek te Bolsward 9 inschrijvers. Hoogste inschrijvingssom f 45,825 laagste f 33,580, van Dijk stra en Eeenstra te Tzum. De Koning en de Koningin worden eerst 3 of 4 Augustus op het Loo terug verwacht. Eene te Londen gevestigde maatschappij heeft aan den gemeenteraad van Amsterdam vergunning gevraagd, om aldaar electrisch licht verschaffende stati ons op te richten. Bij de herbesteding van granen voor het garnizoen Utrecht is aangenomen de levering van 200 mudden roode tarwe voor f 11,34 per mud. Bij de aanbeste ding waren alle monsters afgekeurd. Wijlen de heer J. Veen Valck, in leven gemeen te-ontvanger te Kampen vermaakte bij zijn testament 2000 aan het bestedelingshuis van de Diakonie der herv. gemeente 1000 aan de Bavo of St. Nicolaas- kerk en f 1000 aan de christelijke vrouwenvereeniging te Kampenalles vrij van successierechten. Vervolg der binnenlandsche berichten in het tweede blad. De ook hier gunstig bekende schrijver F. Smit Kleine zal in den loop van 1882 eene vertaling in het licht geven van het gedicht Jehovah van Koningin Elisa beth van Roumanië geboren prinses von Wied en daaraan toevoegen een verhaal van dezelfde schrijfster, getiteld „Een g e b e d.'' In 1885 wordt te Amsterdam gehouden het congres van leeraars en bestuurders van blinden-inriehtingen dit jaar te Frankfort vergaderd geweest. De hitte te New-Vork is zeer ondragelijk; de sterfte, vooral onder kleine kinderen is dientengevolge zeer groot en klom in de laatste weken gemiddeld tot dui zend per week het hoogste tot dusver bekende cijfer. Te Luik heeft dezer dagen een vergiftiging van vee door tabak plaats gehad. Een landbouwer had nl. een groote hoeveelheid tabak in een kuip met water gedaan, ten einde met dit aftreksel hopplanten die veel van rupsen te lijden hadden te begieten. De kuip had hij een geruimen tijd laten staan in de nabijheid van den stal, waarin een paard en twaalf koeien stonden; deze nu hadden de reuk van het aftreksel ingeademd en waren daardoor vergiftigd. Reeds is het paard gestor ven, zijn drie koeien afgemaakt en men vreest, dat ook nog van de overige koeien zullen sterven. Ongezonde en wel door ziekten van het vee vergif tigde melk is, volgens dr. Brush van Mount-Vernon eene veel belangrijker zaak dan de vraag of melk met water is aangelengd. Ten einde in dezen verbetering mo gelijk te maken wil hij eerst op enkele gegevens gelet hebben. Melkverkoopers moeten allereerst „vergunning" van den gezondheidsraad hebben verkregen voorts moeten zij opgeven hoeveel melk zij dagelijks verkoo- pen en van waar zij die verkrijgen verder moet bij sterfgevallen van kinderen onder de twee jaar, aan bizon- dere ziektende naam opgegeven worden van den melkboerdie het gezin van melk voorziet. Langs dergelijken weg zou de Geneeskundige Raad in staat ziin gesteld „vergiftigde" melk op te sporen en na te gaanof deze te wijten was aan ziek veeonreine stallenongezond voedsel of wel ziekten der melksters. Weinige jaren nauwgezet onderzoek zouden volstaan tot het ontdekken van meuige bron van besmetting die dan door doeltreffende maatregelen lichtelijk te stoppen ware. De Scientific American bevat eene mededeeling betreffende den strijd, dien dr. H. J. Glenn, eigenaar van 75,000 acres bouwland in Colusa Californie te voeren heeft met de wilde ganzen. Bij tienduizen den vallen deze op zijue tarwe nederen hij is ver plicht een corps bereden schutters van veertig man voortdurend in dienst te hebbenals hij al zijn graan niet vernield wil zien. Deze veertig man van goede verrekijkers voorzien, rijden dag aan dag en ook des nachts bij maanlicht dr. Glenns landerijen rond. Zoodra zij hier of ginds ganzen ontdekken die op een afstand van 200 tot 300 el er uitzien als een wit laken, dat over de groene tarwe is uitgespreid zenden zij een kogel in de kudde. Door dit onverwacht bezoek ge stoord vliegen de vogels op en de jagers gaan voort met schieten totdat de vlucht zich hoog in de lucht heeft terruggetrokken. Daar het niet om de ganzen te doen is maar alleen om ben te verschrikken en te verdrijven worden er weinigen gedood. De opbrengst aan dons en veêren is dan ook gering hoewel er acht duizend patronen dagelijks verschoten wordenwaar door dr. Glenn berekent twintigduizend ganzen te heb ben doen verjagen. De schadelijkste dagen zijn die wanneer een zware mist het land bedekt en de schutters niet durven vuren uit vrees van elkander te treffen doch als de nevel begint op te trekken halen zij hunne schade weder in en is de lucht uren lang vervuld met de veêren zoowel als met het geschreeuw der vlug- tende vogels. Dr. Glenn betaalt jaarlijks voor paarden, manschappen en ammunitie een tien duizend dollars doch hij wint er honderd duizend mede zijnde de op brengst zijner tarwe, die anders geheel zou te loor gaan. Parijeche mode heeft al genoeg dwaasheden voor de menschen uitgevonden maar toch is er nog tijd geble ven om de dieren namelijk de honden, uit te dosschen Eenige Parijzenaars hebben verschillende toilletten uit gevonden eigenlijk te dwaas om te noemen als men bedenkt dat bij het toilet voor een mopshondje in een badplaats ook een paar schoentjes behooren. De dog gen zijn nog bespottelijker toegetakeld zij dragen geen halshanden meer maar een paar groote „vadermoorders" met een gekleurde das dat toilet moet zeer goed harmonieeren met het barsche voorkomen dezer dieren. De volgende scène viel in Alexandrië voor, toen daar na het bombardement de gruwzame moord- en plunder- tooneelen aan de orde waren. Een der plunderaars een ontslagen galeiboef, die het brandmerk van den moordenaar op het voorhoofd droeg was ongewapend, toen hij door de Engelschen achterhaald werd. Fluks haalde hij evenweltoen het geweer op hem gericht werd van onder zijn witten mantel een zuigeling te voorschijn hield het wicht voor zijn borst en riep den Engelschen honend toe„welnu schiet dan Twee soldaten wisten ongemerkt het onmensch van achteren te naderen na met levensgevaar een grooten omweg door brandende straten te hebben gemaakten velden hem met twee goedgemikte schoten zonder het kind te deren. Dit kind, welks ouders wel een slachtofler van het bloedbad zullen zijn gewordenis aan boord van de „Inflexible" gebrachtdaar gedoopt en heeftter eere van admiraal Seymour, de namen Frederik Frans ontvangen. De officierendie voor zijne opvoeding zullen zorgennoemden het kind Frederik Frans Inflexible. te Alkmaar, in den Nieuwen Doelen, op Woensdagen 23 Augustus 1882, bij opbod, en 30 dier maand bij afslag, telkens ten 6 uur namiddags, in tegenwoordigheid van den Ed.Achtb. Heer Kantonrechter, ten overstaan van den te Oterleek gevestigden Notaris P. A. DE GELDER van Een nieuw gebouwd Huis met Tiinmer- manswerkplaats, Erf en Steeg aan den Geest, te Alkmaar, sectie A, no. 2830, groot 3 aren 82 centiaren. Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van de Nota rissen DE GELDER voornoemd en H. J. DE LANGE te Alkmaar alwaar de voorwaarden 14 dagen vóór den verkoop ter lezing zullen liggen. DIJKGRAAF en HEEMRADEN vaii de SCHER- MEER zullen in hunne eerstvolgende vergadering op Zaterdag, den 5 Augustus 1882, des voormid dags te 10 uur, op het Raadhuis te Alkmaar, bij enkele inschrijving aanbestedende leverantie van 500 liter Raapolie en 12 vaten Petrole um, 600 kilo allerbeste oude geklopte Rladrcuzcl100 kilo Stearine-kaarsen en 100 kilo gesmolten Paarden vet, waar van de helft moet worden geleverd aan de timmerwerf in de Zuid- en de wederhelft aan de timmerwerf in de Noordschermer, binnen 14 dagen na de toewijzing; de petroleum te leveren in twee termijnen, op 15 Au gustus en 15 November e k. Het bestek en de voorwaarden liggen ter secreta rie des polders ter inzage. De inschrijvingsbilletten moeten vóór of op 5 Augustus e.k vóór 9 uur, ten kantore van den Secretaris des polders zijn ingeleverd. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer, W. DE GEUS. De Secretaris A. P. DE LANGE. te Warmenhuizen in de herberg de Moriaan op Donderdag, 3 Augustus 1882, 's avonds half 7 uur pre cies van HAVER, te veld staande op een perceel te Warmenhuizen, groot 1 hectare, 95 aren, 80 cen tiaren genaamd Jan Kooltlifcje u Eigenaar de Herv. Kerk te Warmenhuizen. Notaris VONK. een EZEL, met WAGENTJE en TUI GEN, zeer geschikt voor kinderen, en een KIP PENHOK. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus be- noodigde Slack werken Schrijf- en Tee kenbehoeften. Alkmaar. HERM3. COSTER ZOON. ff ft té té ét ff ft co O fé Zijdie belang stellen om nog eene Begrafenis-Vereeni- ging op te richtenadresseeren zich alleen per franco brief onder lett. Zaan het bureau van dit blad. Binnen korten tijd ziet 't licht Studiën van A. W. N. HINRICHS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3