G. A. BOSSERtT jongsten Bediende, Wegens vertimmering TABAKSFABRIEK CMiPAm-TOm Café Central, MUNCHENER BIEB. iriiii eii Graanzakken. Groot Militair Concert, Zwarte Tanden Groote Opruiming van eene aanzienlijke partij diverse LAPPEN, tegen spotlage prijzen, J. A. NETTEN. DIENSTBODE, Ulreclitsclieslraat 28, A M S T E R D A M. OPBITMING van alle Zomer Klecdingstukken. Harddraverij S. DE LANGE VA'., Fête de Muit IIoiittllMtraat. bij j>. TÉl'KER. Groothandel in Boter. Te koop ol te huur. W. J. BLITZ, Tandarts, de Rookende Amerikaan onfeilbaar Waschmiddel voor Schapen. H. J". VOKTK., UIT NEDERLAND. N. J. W. S L U IJ T E R Hal Cliainpêtre, MET CHINBESCHB EN BENGAALSCHE VERLICHTING VAN HET TERREIN, NATUURLIJK MINERAALWATER, Leldsctie Crasboter 0,70 per 5 ons. Prima Xnolsche lioter 0,60 5 Beste n 0,55 h Bestellingen worden aangenomen voor vaatjes van 10 en 20 kilo, aan 't kantnor Langestraat 76. Per kwitantie wordt diezelfde week gedisponeerd. ONTVANGEN: exquise merken §I|i4RËiV, N f 60 en 70 per mille. Prima JAWA-BBFFIitl 45 cent per kilo. VOORDAM, C 12, ALKMAAR. I|e Dijkgraaf van de BERGERMEER brengt ter kennisse van de belanghebbenden dat door liet vernieuwen van de K w a k e r b r u g in de Berger- meer, de gewone passage tusschen Alkmaar en Bergen, langs den Meerenweg, zal zfin ge sloten van Maandag, den 31 Juli tot en met Zaterdag, den 5 Augustus 1882, en dat gedu rende gemeld tijdsverloop voor de passage tusschen Alkmaar en Bergen zal moeten worden gebruik ge maakt van den Groenenneg in de Ber- germeer of van den S4anaald|}k en den £4ogendi}k. l)e Dijkgraaf voornoemd, D. DE LANGE Dz. Bergen den 25 Juli 1882 ËÜ3 Dadelijk te aanvaarden een net en van vele gemakken voorzien W'oonbtlis met Tuintje staande aan de Oudegracht, hoek Oosterburgstraat. Te bevragen bij H. DE ROVER. Enidsen 23. wickens t% iijkii vragen terstond een voor kantoor Alkmaar. Aan te melden des ochtends tusschen 10 en 12 uur, kantoor Houttil. De rechthebbende op een B4 A Ij F, ijgs, in de gemeente SC1IOORL geschut, kan dit tegen betaling der kosten terugbeko men bij den Burgemeester dier gemeente. Mevrouw DU TOUR te Alkmaar vraagt tegen 1 November a s. eene als meid alleenloon naar bekwaamheid. Engelsche 1 innen Overhemden in alle prijzen, van al f%50, met of zonder boord, j Sokken en Tricot Ondergoederen. Alle soorten van Handschoenen. DASSEN, BOORDEN, FRONTS, MAN CHETTEN, PIQUÉ VESTEN, REISAR TIKELEN, RADARTIKELEN, PARA SITES, ROTTINGEN, LEERWERK enz. enz. Franco toezending door het geheele rijk, Rdontine Tand en Mondwater, radi caal geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond- en tandkwakn, tevens het beste water om te gorgelen bij chronische keelpijn. In flesschen van 0,60. Bélacre's Tandpoeder maakt de tanden schitterend wit, zonder ze aan te tasten, in doozen van 0.50. Depóth. firma J. BRONGERS Gzn. J. FORTUIN Bz, Kaasmarkt, Alkmaar zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhieren iederen Zaterdag in het hotel de Burg, beide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ©pe- ratlën en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. van S. HIT, KOOLTUIN, C 3. ïI-II. ïlookers worden bij deze attent gemaakt op onderstaande mer ken SIGAKKI, welke bij mij verkrijgbaar zijn en door hunne kwaliteit bizonder uitmunten. Merk Buena Vista 6 it 10 cent. Raphael5 10 Prins Alexander 4 10 Margaretha 4 10 n 11. Upman 3 cent per stuk. Wolfgang Mozart. 3 10 cent. Fleur de Ida 4 cent per stuk. Calle de Leguro 6 El Talento 10 en verder alle soorten van Sigaren tegen concurreerende prijzen. SLIJTERS FLINK RABAT. De ondergeteekende beveelt zich bij voortduring aan tot het verzekeren van brandschade van roerende en onroerende goederen zoowel onderling als tegen vaste premie bliksemschade aan vee is bij dezelve bedoeld. St. Maarten. Jb, COMMANDEUR. TIIOH.ÏS I1IGGTS Alleen te verkrijgen voor Alkmaar en omstreken bij J. FORTVJÉN Bz., Kaasmarkt, Alkmaar. voorheen COSTER VAN LEEUWEN, levertverpakkingzelfsiueerende en Tuckspak- king, Pakking voor slikgat en manholdeksels Caoutchoucplatenmet en zonder linnen inlagen, Asbestpapier. wit en bont Poetskatoen, Poetsdoe ken Schuurlinuen ViltEngelsche en Kroonle- deren Drijfriemen. Prima kwaliteit Machine-olieRussische Talk Geslagen Reuzel enz. Kantoor en Pakhuis Paardensteeg Alkmaar. te groet, op Maandag, 7 Augustus, door paarden van iugezetenen van Schoorl. De paarden moeten 's na middags om 1 uur bij den kastelein C. LEEK op stal zijn. Zeer geachte Heer VON GIMBORN Voor eenige dagen kwam bij mij de vrouw van den Boomkweeker J. WESTERHÓE, te Eenrum, en ver zocht ^hare genezing door uw Universeel-Zui veringszout van eene dertigjarige maagkwaal in de couranten algemeen publiek te maken allen die aan maagpijn lijdende zijn. Professoren, Doctoren heeft zij gedurende die reeks van jareu geraadpleegd, nr.aar telkens zonder baat, zoodat zij eindelijk ook besloothet matlf/ZOUt te probeeren waardoor zij zoo lijdende als zij was totaal gezond is gewor den. Bijna niets kon de vrouw inhouden en altijd door aanhoudende pijnen gekweldwas zij als 't ware het leven moede, terwijl zij zich nu, dankbaar voor hare algeheele herstellingmet nieuwen levenslust overgelukkig gevoelt. Steeds is zij volgaarne bereid aan allenzonder onderscheidmondeling meer omtrent hare genezing mede te deelen C. R1KKERS Groningen. Dit alleen echte onvervalschte UNIVERSEEL- ZUlVERINGSZOJjT is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle Maagkwalen. Ver krijgbaar in pakjes a 18," 3» en 60 Cts. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. VAN GIMBORN van het huis FISSE THIRION Co, te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAMPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen it contant uitverkocht. Manden inhoudende 12 flesschen Cachet d'Or/"38,- Carte Blanche 29,- Carte Noire 36,- Sillery Superieur 31,— Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer •Bh. T ortuin Bz., aan de Kaasmarkt te Alkmaar. hoek Schapensteeg en gedempte Nieuwesloot, wordt beleefdelijk in de attentie aanbevolen, zoo voor het houden van vergaderingen en verkno pingen als voor partijen etc. G. BMlIMt. Café Belvédère. 's GRAVENHAGE. Eenig Depot van Nederland van het wereldberoemde Bier der Brouwerij »Zür Löwenburg,u tweemaal per week versche aanvoer. In alle steden des Rijks afnemers of agenten gevraagd. Voorhanden eene flinke keuze Borschklee- fleilin alle afmetingen van honderd tot zes honderd ellen, alsook puike Graansttkken en Min- zaadbaien, bij J. FORTUIN Bz, Kaasmarkt, Alkmaar. Met toestemming van het Edel Achtb. Bestuur. en te geven door het SSssziek corps der Sciaullerff jiiknmar, onder directie van den Luit Kapelmeester J. M. OTTO, op WOENSDAG, 2 AUGUSTUS 1882 O erjaardag van H M. Koningin Emma der Nederlanden), des avonds ten 9 ure op het Doelenveld te ALKMAAR. Introductiebiljetten worden N 49 ci nts verkrijgbaar gesteld bij de H.H. Leden van het Muziekcorps en aan het locaal ,de Nieuwe Doelen," dagelijks, 's middags van 12 tot 2 uren. Heeren OfScieren en Leden der Alkmaarsche Schut terij hebben (mits in uniform) persoonlijk vrijen toegang. Entrée door het ijzeren hek tegenover de Ramen. De Commissie. worden wit als ivoor door het gebruik der reinigende Tandpoeder van Dr. BOERHAVE. bereid naar het echte recept. Dit heilzaam poeder mag aan geen Hollandsch Toilet gemist worden; het onderhoudt het glazuur der Tanden en voorkomt het bederf, terwijl het allen kwaden adem wegneemt. Prijs per doos met portret 50 cents. Depot bij de firma J. Brongers Gz, Bazar. uit de Victoria liron', n te Oberlahnstein bij Ems, niet alleen voor gezonden een hoogst aangename en verfrisschende drank, maar wordt tevens door vele geneeskundigen in Nederland zeer aanbevolen als uitstekend geneesmiddel bij ziekelijke toestanden der maag en ademhalingsorganen alsmede bij zenuwachtige overspanning. met I'BS«gbPT TT V1 F,*fSCh *4 «COts, per Flesch 13 cents, zonder Elesch, die met 6 cents extra berekend en ook voor dezen prijs teruggenomen wordt. 1/1 B4ruik cents, per Kruik 15 cents, met inbegrip van Kruiken, bij Wed. 54. BAKKERte ALKMAAR. Stoomdrukkerij van Herms. Coster en Zoon, te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4