No. 90*. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. 371^7 ZONDAG 30 JULI. iMmtettlattb. allerlei. @T s i e g t* a f i v i i c 15 v t dh f e u fieuts- cu Mavfïtb«ric!itcn. In de vergadering van de afd. Alkmaar, der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, den 2G Juli te Bergen gehouden hadden na lezing der notulen en mededeeling van ingekomen stukken de volgende verkiezingen plaatsalsvan een lid van het bestuur voor den 1 eer mr. A. P. de Lange die niet herkies baar was, de heer S. Kramer te Koedijk, tot secre taris, met algeineeue stemmen op 1 na de altredende heer W. Buis. Tot afgevaardigden ter algemeene ver gadering te Gouda de heeren P. v. d. Horst Jr. en jhr. mr. P, v. Poreest en tot hunne plaatsvervangers de heeren S. de Jongh en Cl. Janssen Rz. Voordracht voor keurmeesters voor de algemeene tentoonstelling voor paarden de heer P. Glijnis Pz.; voor rundvee de heer K. Dekker en voor schapen de heer K. J. Akkerman. Bij de gewone rondvraag doet het bestuurslid jhr mr. P. v. Foreest mededeeling van eene proef door hem genomen op zijne boerderij met het inleggen van versch gemaaid gtas (groen voer). Honderd en één wagen gras zijn versch gemaaid in eene schuur gere den, door een paar mannen is deze massa vast in elkaar getrapt en eindelijk bezwaard met een gewicht van p. m 500 kilogrammen op de vie k. meter (en wel in den vorm van zakken gevuld met zand) Een bezoek door door ZEd. gebracht aan het groote landbouwbedrijf van den heer J. v. d. Breggen Az. te Waddinxveen heeft hem het initatier tot dezen proef doen nemen. Het resultaat van v. d. Breggen is te vindeu in het Maand blad van Mei 1SS2. Wanneer de tiid van stalvoederen gekomen is en wanneer het ingelegde grasin plaats van hooi aan de koeien zal worden gevoerd, stelt ZEd. zijne boerderij ter bezichtiging open voor leden van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw en voor verdere belangstellenden. Deze mededeeling wekte aller belangstelling. Te vijf uren vereenigden alle leden die de vergadering hadden bijgewoond zich aan een gt tneen- scbappelijken maaltijd. Den 28 is door den zandtrein op de lijn Zaan damHoorn een baanwachter overreden, beide beenen werden verbrijzeld. Hij overleed onmiddelijk. Aan bet R. K. parochiaal armbestuur van de Rijp en Graft is door de onlangs overleden weduwe E. Mul der eene som van f 300 besproken. Bedankt voor Oterleek door Ds. G. H. Blanken te Wadenoyen. Gedep. Staten van Utrecht hebben uitgemaakt dat de benoeming van een gemeentebodeop grond van artikel 17ftp door burgemeester en wethouders ge schiedt, wettig was. Een raadslid te Veenendaal was tegen die benoeming opgekomen omdat art. 145 der gemeentewet naar zijne meening die benoeming op droeg aan den raad. De kweekelingen J. van Amstel Wz., te Oude Niedorp en J. Hagenaar, te Broek op Langedijk ver wierven dezer dagen eene rijksbeurs aan de kweek school voor onderwijzers te Haarlem. In Noordhollaud is de commissie voor het afne men der onderwijzers-examens in het najaar van 1882 samengesteld uitlid en voorzitter de schoolopziener in het district Amsterdam tot leden de schoolopzie ners in de arr. Amsterdam (oostelijk) Helder Purme- rend en Hilversum tot plaatsvervangers de schoolop zieners in het district Hoorn en in de arr. Texel Zaandam Alkmaar Haarlem en Amsterdam (westelijk.) De Maas is buiten zijne oevers getreden in den omtrek van Maastricht zijne vele uiterwaarden en lande rijen overstroomd volgens de laatste berichten begon het water gelukkig te vallen. In de N. Rott. Ct. leest men Ondtr de met de Celebes teruggekomen en alhier aangekomen militairen bevindt zich de Afrikaansehe korporaal Jan Kooi geboren te St. George d'Elmina (kust van Guinea)oud 33 jaar de eerste Afrikaan die hier aankwam gedecoreerd met de Militaire Wil lemsorde 4e klasse en bovendien nog niet do gouden kroon voor eene eervolle vermelding. Vroeger werd aan de Afrikaan voor uitstekende daden slechts eene koperen of zilveren medailje uitgereikt, waarop de woorden „voor moed en trouw" voorkwamen. Dat Kooi de onderscheiding die hem ten deel viel in hooge mate verdiende, kan hieruit blijken, dat hij op 81 Januari 1878 het leven van den kapitein Binum redde na 2 Atjehers te hebben afgemaakt, en 10 stukken geschut te hebben vernageld onder 't vuur van den vijand. Den 25sten Juli van datzelfde jaar redde hij het leven van don luitenant Bijleveld door een met kle wang en lans gewapenden Atjeher te dooden, waarvoor hij als blijk van persoonlijken dank een geschenk van f 100 van den geredden luitenant ontving. Verder mocht het don braven Kooi den 2Gen April 1879 gelukken met behulp van den korporaal Blik en den fuselier Jaap, beiden mede Afrikanen, een aanval van den vijand af te weren op een transport van 25 Europeanen en 65 kettinggangers die belast waren met het balen van pinangbootuen. Kooi beeft een zeer gunstig uiterlijk is uiterst be schaafd en spreekt met de meeste liefde en achting over zijne familie en zijn land. Het Nederlandsch spreekt hij zuiver. Onlangs is een burger van een stadjo in Hanover streng gestraft voor het geven van gunstige getuigen van eene dienstbode die het niet verdiende een kwaad, waaraan zoo vele meesteressen en meesters uit goed hartigheid zich schuldig maken. Een heer daar ter stede ging met zijn echtgenoote voor een poos naar Wiesbaden en liet zijn huis over aan de zorg van een dienstmeisje dat eerst voor een maand bij hen in dienst gekomen was. Toen hij terug kwam bevond hij het meisje verdwenen en alles wat draagbaar was uit zijn huis medegenomen. Hij diende nu een aanklacht in tegen den vroegeren meester van het meisje die haar hoewel wegens on eerlijkheid ontslagen een gunstig getuigschrift had ge geven. De rechtbank wees zijn eisch toe en veroordeelde den vorigen patroon van het meisje tot eene schade vergoeding van 16000 mark (circa 10 duizend gulden). In het „Engelsehe Hof" te Wiesbaden is op een veil 1 ing een oude kast verkocht, waarin later anderhalf miljoen gulden aan Hollandsch muntpapier gevonden is. De vinder kwam na een onderzoek echter tot de ontdekking, dat het papier, als Hollandsche „Kanzen" van het jaar 1814, volkomen waardeloos geworden is. Op een bank in de Avenue de la Grande Armée te Parijs werd 12 Mei j.l. een vrouw gevonden in slapen- penden toestand. Ze ontwaakte niettoen men haar van de plaats verwijderde en ze werd naar het hospitaal Beaujou vervoerd. Daar werden alle mogelijke midde len aangewend om haar tot bewustzijn te brengen maar niets hielp. Kunstmatig gevoed, bleef de slapende in den zelfden toestand en zelfs toen ze een tiental dagen geleden ontijdig bevieloogensehijnlijk zonder smart, bleef haar merkwaardige bewusteloosheid voort duren. Het kind was ruim vijf maanden en leefde slechts een oogenblik. Nu meende men dat de tijd voor de stortbaden gekomen was en inderdaad na 70 dagen onafgebroken slapens is de lijderes in een eenigs- zins anderen toestand gekomen. Ze beeft gezucht, maar nog niet gesproken of gebaren gemaakt. Een vrouw uit Meaux die door de nasporingen der politie het geval vernam heeft de lijderes opge zocht en na aanvankelijke aarzeling in haar bare doch ter herkend die zeven jaar geleden het ouderlijke huis verliet en reeds in 1870 een tijdlang in lethargischen toestand verkeerde. De slaapster heeft bij die herken ning geen ander teeken van leven gegeven dan dat ze de hand barer moeder drukte. Ze heet Marie Véron en is 23 jaar oud. Een en ander staat in de Eigaro. De grootste teleskoop is dezer dagen uit Dublin te Weenen aangekomen. Na onderzoek van al de sterre- wachten in Europa en America had de directeur van het Weener observatorium den beroemden werktuigkun digen Howard Crubb te Dublin als den man aange wezen aan wien zijr.e regeering het vervaardigen van den nieuwen verrekijker diende op te dragen. Vier jaren zijn met den arbeid heengegaan. De groote lens 27 eng. duimen (ongeveer 7 ned. palmen) in doorsnede baarde de grootste moeielijkheden. Het geheele werk tuig is 33% voet (p. in. 10 ned. ellen) lang, van stalen platen vervaardigd die in het midden 73 en aan de einden 7< ned. duim dik zijn, en weegt met al wat er bij behoort omstreeks 7 ton. Toch laat het zich in alle richtingen met even groote gemakkelijkheid als juistheid bewegen door de hand van één man. Dat een koe een haas kan vangen behoort volgens een bekend spreekwoord tot de mogelijkheden. Van katten als hazenvangers heeft men echter nooit gehoord. Toch schijnt ook dit te kunnen voorkomen. Donder dagmorgen vertelt de „Ter Neuz Ct.," zat inden tuin van M. to Hoek een haas zich to vergasten aan het jeugdige groen der koleu. Eene katnog geen jaar oudbemerkte het dier sprong er op toe en kwam binnen weinige oogenblikken triomfeerend met haar buit aandragen. Konstaktinopbl 29 Juli. De conferentie heeft hare zittingen onbepaald verdaagd daar de Russische gezant verklaarde geen instructies te hebben. De door Burgemeester ia Wethouders aan deu gemeenteraad ingediende rekening over hot jaar 1881 sluit in ontvang op 318,161,62, in uitgaaf op 308,364,64%, alzoo met een batig saldo van f 9796,97%, Was op die dienst van het Rijk ontvangen het bedrag van 14,332,30 wegens 30 °/0 bijdrage in de kosten der nieuwe school voor onvermogenden en had de geheele aannemingsom dier school daarop in uitgaaf kunnen worden gebrachtdan zou de ontvang bedragen hebben f 332,493,82 en de uitgaaf daarentegen f 837,029,04%. De rekening zou dan gesloten zijn met een nadeelig saldo van f 4535,22%. De door de tooneelvereeniging Taltna gegeven tooneelvoorstelling ten bate van de nagelaten betrek kingen der Adder heeft,na aftrek van eenige onver mijdelijke kosten, f 226,47 opgebracht. Van Zaterdag 22 tot en met Vrijdag 28 Juli zijn aan de zwem- en badinrichting alhier genomen 275 buitenbaden, waarvan 32 door onvermogenden, en 3 binnenbaden, alzoo te zamen 278 baden. In de gemeenteraadszitting van Woensdag 2 Augs. 's namiddags 12®/, ure zullen de volgende punten aan de orde zijn Begrooting der d. d. schutterij voor 1883. Van Burgemeester en Wethouders Rapport op de verzoeken van C. de Waij en B. J. Gonnet om vergunning tot het leggen van een riool naar het gemeenteriool. Besluit tot beschikking over 4/5 gedeelten der rijks personele belasting voor 1883. Plan van verbouwing der openbare school voor meisjes, met rapport der commissie van bijstand. Rapport van den inspecteur van het middelbaar onderwijs op het voorstel der commissie van toezicht op dat onderwijs tot wijziging der schooluren aan de burgeravondschool. Benoeming van zes personenom op te geven aan den Commissaris des Konings, ter benoeming van 3 zetters voor 's Rijks directe belastingen. Benoeming van 2 onderwijzers en 2 onderwijzeressen aan de openbare school voor onvermogenden. Benoeming van onder wijzend personeel aan de openbare tweede tusschen- school. Verordening op de bondenbelasting. Ter viering van den verjaardag van H. M. de Koningen op a.s. Woensdag, zal door het muziekcorps der stedelijke schutterij alhier een groot militair concert op het Doelenveld worden gegeven. Het voornemen om het daarvoor zoo gunstig gelegene terrein te ver lichten en den bezoekers een bal-champêtre aan te biedenzal zeker bij gunstig weder velen een aange- namen avond bezorgen. AMSTERDAM. pCtJ Aederland, Cert. N. W. Schold2} Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oottenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, xilver Jan.-Jali 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rutland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 6 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.. 5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jan.-Juii5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-181)ec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4} Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4( Dito 1880 gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 li Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 11 Dito, dito 1876 500-6000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-18Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligation 18813 Nederland, Ned. Ind. Handclsb. Aand. Amerika, Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital. Spoorweg Obl8 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Hypoth. Obligatiën8 Baltische Spoorw. Aand3 Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Riasclik-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Fr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.ScPac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 6 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 lurkije, Spoorwegleen ng3 28 Juli. 67»/, 80'®/,. 102'/,, 102®/,, 63»/. 63»/, 64'»!,, 64'/,, 83'/, 96% 75"/, 92'/, 92 86"/,, 63"/,. 53"| 82®/, 81 73'»/,, 65'»/,, 73'/, 28 45'/, 26"/,, 41»/, ll1/is 10'/,, 52'/, 21 1, H7. 14'/,, 117. 34»/, 113 26"/, 39 68'/,, 61'/, 51'/, 53'/,, 120»/, 63'/, 48'/,. 80'/. 85' 60»/, 83'/, 84'/, 58'/, 58»/, 44»/,, 63»/, 150 136'/, 100% 61 98 67 41'/,, 105'/, 68'/, 108'/, Hl'/, 92'), 100'/, 111 144 105'/, 128% 126% ll7/. 29 Juli. 67'/, 80'/, 102'/, 102'/, 05 83'/, 76M, 92'/, 927. 53'/. 53'/, 827. 65»/, 73 27'/, 45'/, 26'/, 11 10 51"/,, 217, ii7 14 11'/. 84'/,, 39 67'/, 51'/, 53»/, 120'/, 627, 48'/, 85'/, 60% 83% 85 59 58»/, 44 63»/, 150 101 61'/, 97'/, 67'/, 41 68'/, 108'/, 1117. 92'/, 105»/, Alkmaar 28 Juli. Kleine kaas ƒ32 Commissie 30, Mid delbare ƒ29, aangevoerd 685 stapels, wegende 161709 P. Ter graanmarkt aangevoerd 695 mudden. Tarwe f 10Gerst 5,50 a 6, winter nieuw, Haver ƒ4,25, nieuw Koolzaad ƒ11,75, Karweizaad ƒ12, nieuw ƒ13,25, Erwten: groene ƒ17, graauwe 16.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5