berichten» 5^ftb0^Bericfïtea. Markl- eu fieutföbcricbtc». De directeur van het huis van arrest te Middel burg P. A. Jansen beschuldigd van het niet verant woorden van eene uitgaanskas van een gevangene en van verschillende artikelen b. v. sponzendoor leve ranciers in uitgaaf te hebben laten brengen zonder dat zij geleverd waren is door het gerechtshof te 's Gra- venhage den 31 wegens het eerste feit veroordeeld tot zes maanden eenzame opsluiting en twee geldboeten van f 50. Van de overige punien der annklacht werd hij vrijgesproken. Tegen het arrest is dadelijk cassatie aangeteekend. Den 31 werd te Arnhem geopend de tentoon stelling betreffende lokaalspoor- en tramwegen door den minister van waterstaat handel en nijeerheid met eene korte redewaarin hij o.a. herinnerdehoe het weldra eene halve eeuw geleden zou zijn dat Koning Willem I eene commissie benoemde om te onderzoeken of het aanleggen van spoorwegen in het belang des lands zou zijn; hoe het nog lang duurde, eer de lijn Amster dam—Haarlem tot stand kwam, terwijl men nu reeds voor een uitgebreid spoorwegnet staat. De minister werd beantwoord door den directeur der tramweg maatschappij te Utrecht, voorzitter der vereeniging. De tentoonstelling werd o.a. bezocht door prinses Ma rianne en prins Albert van Pruisen. Op de kermis te Leeuwarden is door de politie in hechtenis genomen de kramer Johannes Koekoe, die reeds 40 jaren gevangenisstraf ondergaan heeft en ten vorigen jare pas was ontslagen. Hij had hare aandacht getrokken door den verkoop van prachtige portret-albums tegen spotprijs. Na zijne aanhouding is ontdekt, dat die albums afkomstig waren uit een kist in het laatst van 1881 op den spoorweg tusschen Heerenveen en Zwolle ontvreemd. Een brievenbestel ler te Sneek toen spoorwegarbeider te Steenwijk en neef van Koekoe werd ook gevangen genomen als de hoofddader van den diefstal. Te Sneek zijn bovendien ver scheidene goederen uit het water opgeviscbt en in be slag genomen. Beide personen hebben volledig bekend. In verband met deze ontdekking zijn te Steenwijk nog iVee spoorwegbeambten in hunne betrekking geschorst. Door de afdeeliug Amsterdam der Maatschappij van weldadigheid is een russisch gezin van verdreven israëlieten op eeue hoeve der koloniën Frederiksoord Willemsoord geplaatst. Te Poolandgem. Barsingerhorn heeft eene vrouw haren echtgenoot verlatenhun kindje met zich nemende. Men vermoedt, dat zij zich in gezelschap van eenen anderen man die aldaar gelijktijdig zijne vrouw en kinderen verliet, naar America heeft begeven. Uit Waard en Groetpolder schrijft men ons: Het koolzaad is gedorscht; over opbrengst en hoeda nigheid zijn de landbouwers tevreden. Ook de karwei is grootendeels gedorscht, doch de opbrengst middelmatig het zaad is licht en de prijzen zijn laag zoodat deze oogst minder bevredigend zal zijn. Andere gewassen staan uitmuntend te velde daar het stroo der tarwe reeds verdort, vreest men, dat ook dit gewas niet voldoende ontwikkeld zal zijn en licht in den zak zal worden bevonden. Aardappelen worden hier weinig verbouwd; de verbouwde zijn door de ziekte aangetast. Suikerbieten beloven eene buitengewoon ruime opbrengst. Den 2 den verjaardag der Koningin houdt de vereeniging voor volksvermaken te Hoorn een schiet wedstrijd die bestaan zal in een korpswedstrijd, twee op vaste en een op vrije baan, en in het schieten naar den vogel. De majoor der dienstdoende schutterij te Veen- dam heeft bij dagorder bekend gemaaktdat ieder die wegens bezwaren van godsdienstigen aard niet wenscht deel te nemen aan de oefeningen op kerkdag van een of ander godsdienstig genootschap, daarvan kan worden vrijgesteld zonder kennisgeving. Hij zal dan den vol genden dag moeten aantreden. Mej. C. M. W. Waleson is in de vorige week geslaagd als hoofdonderwijzeres. Te Goes is de heer O. Kisseeuwgemachtigde .van den gemeente-ontvangerdoor de liberale partij op nieuw candidaat gesteld voor lid van den raad, met het doel om bij eventueele verkiezing door den Koning te doen beslissenof hij als gemeente-ambtenaar be schouwd moet worden welke vraag bij zijne laatste ver kiezing onbeslist bleef, door dat hij te laat in hooger beroep kwam van het besluit van Ged. Staten waarbij zijne toelating geweigerd werd. De persoon die op de Dordrechtsehe kermis een pontonnierdie hem en zijn gezelschap getergd en aangevallen had dood stak, is op vrije voeten gelaten. Het gerechtshof te 's Gravenhage vond geene termen voor zijne terechtstelling. De statuten der nieuw opgerichte naamlooze ven nootschap „de Arnhemsche hypotheekbank" voor Neder land zijn goedgekeurd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1,200,000, verdeeld in ééne serie van 100 en eene van 11C0 aandeelen allen van f 1000 per aandeel. Beroepen te Haastrecht Ds, J. G. Paré te Uitgeest. De Koning heeft voor de wedrennen te Bussum nog als prijs uitgeloofd een prachtige zweep geheel uitgevoerd in vermeil en émail in den stijl van Bode wijk XVI. Bij den raad van State is een ontwerp in behan deling voor een algemeenen maatregel van inwendig bestuur, waarbij aan de spoorwegen de verplichting op gelegd wordt tot het gebruiken van doorloopende, zelf werkende remmen. De heer F. O. de Brieder houdt met 1 Januari a.s. op hoofdredacteur der Amsterdamsche Courant te zijn. De commissie tot regeling van het XYIe Neder- landsche Nationaal Zangersfeest in 1883 onder leiding van de Kotterdamtohe Zangvereeniging Amphion te ltotterdam te vieren stelt zich voorhet benoodigde kapitaal op de volgende wijze bijeen te brengentot een nader te bepalen tijdstip zijn bij inteekening ver krijgbaar tweeerlei soort van aandeelena. aan deelen niet persoonlijk, a f 10, recht gevende op toegang voor het geheele feest voor één persoon, terwijl het eventueel te behalen batig saldo onder de houders dezer aandeelen naar evenredigheid van het getal, door ieder genomen wordt verdeeld i. aandeelen a 10 recht gevende op toegang voor het geheele feest voor één heer en één Damezonder aandeel in het batig saldo. Deze aandeelen kunnen desverkiezendelater ingeruild worden tegen twee afzonderlijke toegangsbe wijzen, waarvan de prijs na het sluiten der inteekening zal vastgesteld worden doch die in elk geval aanmer kelijk hooger zal zijn dan f 5. Het niet doorgaan der duivenschieterij te Bussum is niet het gevolg van een verbod van den burgemeester dier gemeente, maar alleen van de weigering der Ne- derlandsche harddraverij- en renvereenigingom haar terrein daarvoor af te staan. Die wedstrijd zal nu ge houden worden op de daarvoor afgestane buitenplaats Westerveld te 's Graveland. In de afgeloopen week is bij het notarieel examen voor het eerste gedeelte o. a. geslaagd IJ. T. Hack- stroh te Beverwijk. Een groot deel der landerijen onder Terwolde Olst en Wijke staan onderwater door dat de IJsel bui ten hare oevers is getreden en nog steeds wast. De Prins Hendrik stichting te Egmond aan Zee zal vóór den aanstaanden winter nog vergroot worden, aan de linkerzijde zal een vleugel bijgebouwd worden tot die vergrooting is het bestuur in staat gesteld door de gelden ontvangen op zijn in het begin van 1882 ter bereiking van dat doel verzonden schrijven. De heer L. H. Wiegersma te Heer Hugo Waard heeft bedankt voor zijne benoeming tot stads-geneesheer te Enkhuizen. In VVester-Blokker is een geval van typhus met doodelijken afloop voorgekomen. Aan de N, Kott. Courant wordt uit Edam geschreven De „Americaan" is weder in deze streken. Wie hij is? Hij schijnt wel een geheimzinnig wezen. Iedereen kent hem als „den Americaan maar zijn naam weet niemand. Nu reeds eenige jaren aaneen bezoekt hij om dezen tijd Noordholland. Hij verschijnt geheim zinnig. Zijn fraaieslanke gestaltemet die helder blauwe oogen die iets smachtends zouden hebben, als zij niet zoo hoog opengespalkt waren en voortdurend in 't rond speurden met dat stereotype lichtgrijze kos tuum en dat kleine grijze mutsje op 't hoofd gij ont moet hem overal. Heden in den Purmer morgen in den Schermerdan ijlt hij door den Beemsterom straks plotseling te staan op de Hoornsche koemarkt of nog verder op ergens in 't Noorderkwartier. En hij verdwijnt even geheimzinnig, maar niet zonder overal gevoelige sporen achter te laten gevoelig in de weide van den boerwiens schoonste koebeest hij scheidt er bezwaarlijker van dan van zijn kloeke dochter in den koppel ontbreektgevoelig in den zak van den boor die zwaar beladen is met „ponden." Dat doet de Amerikaan. Waar is hij? Terwijl ge u even omdraait in uw hooiland om een Zweedsche lucifer aan te steken en tegen den wind te beveiligen, staat hij eensklaps daarnaast op uw weide en heeft on- middelijk een koe bij de hoorns. „Hoeveel dat vraagt hij op teemerigen toon. En vóórdat gij er iets van be grijpt, wendt bij zich driftig tot zijn tolk, die achter hem aan komt kruipen als zijn schaduw „ask him" meer niet. De tolk verhaalt u dat dit heer is „den" Amerikaan die telken jare in Noord-Holland beesten komt koopen van het ware Noord-Hollandsch-Friesche slag, om het Amerikaansche ras te verbeteren. Een knipoogje van den tolk zegt u genoeg. Gij moogt ge rust een goeden prijs vragen. Als boer zijnde, over vraagt ge altijd maar nu nog meer dan anders zoo'n Amerikaan kan wel wat missen En gij lacht in uw vuistje omdat hij gek genoeg geweest is juist dien mageren scharminkel beet te pakken. Indien gij u straks maar niet bedroeftwanneer gij begint te be grijpen dat hij met zijn arendsblik juist de beste voort- teelster en melkgeefster heeft uitgezocht. Die Americaan hij lijkt wel „dal." Gaf hij niet zeshonderd gulden voor v ij f onnoozele kalvers die pas twee-en-vijftig weken telden? Wat een geld heeft die man Keken eens aan hij logeert nu al zes weken in het logement te Purmerend dat is iederen dag zooveel. Hij rijdt heel Noordholland door, gisteren was 't driemaal inspannen dat kost geld. En dan die tolk Nu hij vertelt 't je niethij is leep maar pas op 'k wou dat mijn vader mij ook Engelsch had laten leeren. Maar te drommelWie is dat? Die man kwam altijd alleen, nu heeft hij zoo waar een vrouw bij zich. Zijn geheimzinnigheid rijst. Die vrouw een kleine lieve Amerikaansche met een keurig blauwfluweelen keurs lijfje en een stroohoedjeoch om te stelen is een „gare." Op zijn kamer houdt zij de boeken. Maar wat doet zij nu? Daar staat zij op geringen afstand van de koe die hij bij de hoorns gepakt heeft en haalt fluks een langwerpig boekje uit den zak ziet het dier scherp aan en krabbelt wat in haar boek AU right! „Al klaar zegt de tolk. De geheimzinnigheid stijgt nog hooger. Straks worden al de beesten geleverd te Purmerend aan den stal. De lange Americaan staat op zijn post. „Horoept hij met een langen nek den stalknecht toedie het beest naar binnen wil brengen. Daar haalt hij uit zijn borstzak een langwerpig boek opent het, zoekt op het eene bladzijde, dan op de andere, legt eindelijk den vinger op een derde. Met kalmen blik monstert hij het dier, dan nog een blik op het boekenall right. Het beest is waardig den stal binnen te treden. De geheimzinnigheid heeft nu haar boogsten graad bereikt. „Gosterdunk, daar heb je soo waar het beestroept de melkmeid uitdie gewaagd heeft even over zijn schouder te kijken. Handig niet waar om zoo maar even een koe te portretteeren Men kan niet weten. De Noordhollandsche boer is „gauw." Maar „den Americaan" is hem te vlug af. „Een drommels glad wijf heit ie." Wat dunkt u van zoo'n prachtisch echt Amerikaansch huwelijksreisje? Zóó verstaan ze de kunst om't nuttige aan 't aangename te verbinden. Die Americaan is een man van wien wat valt te leeren. Hij verbetert zijn veestapelhet koste wat het wil. Goed succes vriendMaar neem toch niet al ons vee mede. Uw getal klimt nu reeds tot verschei dene honderden. Het volgend jaar moogt gij anders gerust terugkomen en breng haar dan weder mede 't jonge wijfje dat zich zoo onmisbaar weet te maken. Moet zij dan te huis blijven NuJ dan zullen wij u recht hartelijk feliciteeren. AU right! Te Hamburg hielden de duitsche barbiers hun elfde jaarlijksche congres. 302 Barbiers waren tegenwoordig. De vereeniging bestaat uit 4857 barbiers, 2841 barbiers knechts en 2861 leerlingen. Er bestaan in Duitschland 31 gelegenheden om de edele scheer- en kapperskunst te leeren. In Frankrijk worden tegenwoordig 3272 bladen uit gegeven waaraan 1343 te Parijs en 1929 in de pro vinciën. De door de erfgenamen van wijlen Paus Pius IX tegen de italiaansche regeering ingestelde eisch tot uitbetaling der civiele lijst, door die regeering indertijd den Paus aangebodenmaar door hem geweigerd is door de rechtbank afgewezen. In Kusland is de stad Solzi in het gouvernement Pleskaubekend door haren uitgebreiden vlashandel door brand vernield. Te Lauterbrunnen kanton Bern in Zwitserland, is den 27 een hevige schok van aardbeving gevoeld. 5 of 6 trillingen van den grond volgden elkander op en waren vergezeld van een onderaardsch gerommel, gelijk aan den donder. In het kanton Freiburg is een groot deel der te veld staande gewassen door hagelslag vernield. Bij de opgravingen ten gevolge der spoorwegramp op de lijn Moskou-Kursk in Kusland zijn nog 42 lijken te voorschijn gebracht. In Frankrijk zijn 49201 mannelijke en 32463 vrou welijke onderwijzers aan openbare scholen. De meesten hunner hebben een inkomen van f 300 a 1250. Slechts 673 mannen en 198 vrouwen ontvangen meer dan f 1250. De hoogste prijs in de Haarlemsche paardenloterij een rijtuig met 2 paarden tuigen enz., viel ten deel aan 4 werklieden van de heeren Vermande en Zonen te Hoorn. Zij verkochten het rijtuig aan P. Ellerbroek te Hoorn en de paarden met de tuigen en zweep aan van den Berg te Haarlem. Londen 1 Aug. De russische regeering verklaart in eene officiëele nota, dat zij zich van de conferentie terugtrektde conferentie is dus mislukt. De Khedive vroeg de hulp van de italiaansche politie-agenten voor de bewaking van Aiexandrie. Den 27 maakten ruim 200 kinderen der chris. geref. zondagsschool alhier, onder behoorlijk geleide per extra-booteen uitstapje naar Haarlem. Na daar den dag genoegelijk doorgebracht te hebben keerden zij hoogst voldaan huiswaarts. Een schoorsteenbrand in het burgerweeshuis al hier, op Zondag j.l. bracht velen op den been doch geene hulp der brandweer behoefde verleend te worden, Als eene bizonderheid kan worden gemeld dat door den heer O. Smit Cz., boomkweeker alhier, op 31 Juli rijpe peeren (Beau Présent of Poire Madame) van een schuttingboom zijn geplukt. De weezen uit het burgerweeshuis alhier deden den 1 een tocht per „Alkmaar Packet" naar Amsterdam waar hun door het bestuur van Natura Artis Magistra vrijen toegai.g is toegezegd ook anderer welwillendheid maakte hun dit uitstapje mogelijk. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 30 Juli. Adolpli Pierie en Maria Hoevelaar. Hermanus Of- man en Maartje Zwaan. Johannes Slootweg, wednr. van Anna Maria van Kessel, en Adriana Cornelia Bui. GEBOREN. 28 Juli. Antonette Susanna, O. van Willem Dumansen Wille- mina Sonneveld. 29 Anna Geertruida Maria, D. van Johannes Antonius Gijsbertus Coppens en Anna Cornelia Gottmer. OVERLEDEN. 29 Juli. Willem, Z. yan Johan Eriedrig Jobst Herman Schilling en Johanna Christina Elsina van Tent, ruim 8 m. 30 r Jan Rengers, 70 j. en 10 m. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Correctioneele Terechtzitting van 1 Augustus. 1. B. D., zonder vaste woonplaatsbedelarij4 maanden gev. en opzending naar een bedelaarsgesticht. 2. H. B. R., zonder vaste woonplaats, bedelarij14 dagen gev. en opzending naar een bedelaarsgesticht. 3. J. H. v. d. K., gedetineerde in het huis van correctie te Hoorn moedwillige mishandeling, 183 dagen gev., in eenzame opsluiting te ondergaan- 4. W. D., laatst te Hoorn, diefstal, 183 dagen gev., in eenzame opsluiting te ondergaan. 5. N. G., laatst te Hoorn, bedriegelijke oplichting, 183 dagen gev. en 25 boete, subs. 3 dagen gev., alles in eenzame opsluiting te ondergaan. 6. H. v. E., J. B., D R. en D. G., allen zonder vaste woonplaats, bedelarij 4 maanden gev. en opzending naar een bedelaarsgestieht. 7. C. J., laatst te Warmenhuizen moedwillige verwonding, 2 maanden gev., in eenzame opsluiting te ondergaanen ten aanzien van de civiele vordering veroordeeld tot betaling van f 50,10 en in de kosten daarop gevallen ad f 20. Alkmaar 31 Juli. 5 Koeien en Ossen f 225 a 240, 271 vette Kalveren f 35 a 92, 8 nucht. Kalveren 12 a 17, 758 Scha»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3