No. 92 Vier en tachtigste Jaargang. 1882. V R IJ D A G 4 AUGUSTUS. FEUILLETON. De Hoop van ütavö. Prijs der gewone Advertentiën ©fficiëel (Scheelte. ButtcnlAttb. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. 4j0 Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat de kermis dit jaar zal wor" den gehouden van Zaturdag 26 Augustus tot en met Zondag 3 September e.k.; dat in geen geval vergunning zal worden verleend, om na 3 September 1882 nog vertooningen te^ geven of goederen uit te stallenzullende den 4 September 's mor gens onmiddelijk een aanvang moeten worden gemaakt met bet afbreken en opruimen der tentenkramen of uitstallingen; dat verder den commissaris van politie opgedragen is, de straat muziek in te korten en aan meer regelmaat te onderwerpen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 29 Juli 1882. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Te Oudorp is in bewaring genomen een ZWART BONT KALE (graskalf) donker bont. Inlichting geeft de Burge meester aldaar. Onderstaande personen worden verzocht zich ter gemeente secretarie aan te melden. CORNELIS VREEKER, Wed. L. DE JONG, JAN WOKKE. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende het 2e. kwartaal 1882. Engeland: J. Kirk, Wollaston. ErankrijkE. Lequeux, Parijs. BELGIE. De minister van openbare werken die reeds zes maanden ziek is zal nu aftreden. DUITSCHLAND. Den 31 kwam te Breslau bijeen de vereeniging van duitsche spoorwegmaatschappijen. 79 Maatschappijen van midden-Europa waren daar door 130 gemachtigden vertegenwoordigd. De geheimraad Simon uit Berlijn was voorzitter en de opperpresident von Seydewitz heette de opgekotnenen welkom. De Altdam-Colberger spoorweg de oostenrijksche Banjaiu- ko-Doberlin-militaire spoorweg en de Stargard-Custiner spoorweg werden in de vereeniging opgenomen. De door de commissie voor het personenverkeer ingediende voorstellen tot invoering van gemeenschappelijke rond- reisbiljetten binnen het gebied der vereeniging werden met eenige voor het publiek gunstige wijzigingen aan genomen. Het voorstel ter invoering van maatregelen tegen de ontbranding van bezendingen wol en katoen door vonken uit de locomotief werd gedeeltelijk aan genomen. De eerstvolgende algemeene vergadering wordt te Weenen gehouden. ENGELAND. De bladen blijven zeer kalm over de verwerping van het door de fransche regeering aange vraagde oorlogscrediet door de Kamer. De Times vat die verwerping op als een bewijs dat Erankrijk zich volstrekt niet wil bemoeien met die tusschenkomst in Egypte. Engeland moet daarin aansporing vinden om met des te meer geestkracht de tusschenkomst alleen door te zetten om laterals het doel bereikt isden ouden bondgenoot te laten deelen in de verkregen voor- deelen. De Daily News betreurt dat besluit volstrekt niet: het vermeerdert eenvoudig de lijst der mislukte fransche ministeriën Veldtochten met anderen zijn altijd gevaarlijke zaken en zelfs het bezetten van het Suez- kanaal door Eransche troepen zou niet bevorderlijk zijn ter bereiking van het door Engeland met de tusschen komst beoogde doel. Volgens de Daily News maakt de engelsche regee ring eene samenwerking van Turkije in Egypte af hankelijk van de voorwaardedat de Porte zich ver bindt de turksche troepen onder het bevel van den engelschen generaal Wolseley te stellen. Musurus-pacha de turksche gezantverzocht den 2 den minister van buitenlandsche zaken de engelsche troepen uit Egypte terug te roepen daar de aanstaande tusschenkomst des Sultans alle europeesche tusschen komst overbodig maakt. De minister van buitenland sche zaken weigerde. Hoogerhuis. Den 31 werd het eerste amende ment van lord Salisbury, hoofd der conservatieve partij, op de wet betreffende de achterstallige pachten in Ier land, om te bepalen, dat eene aanvrage van den pachter om hulp alleen met toestemming van den landeigenaar ingewilligd mag worden, met 169 tegen 98 stemmen aan genomen niettegenstaande het door de regeering be streden wasomdat daardoor het beginsel dor wet aangetast werd. Het tweede amendementwaarbij be paald wordt, dat de achterstallige pachtvoor zooveel zij onbetaald blijftaltijd weer afgetrokken kan worden van hetgeen de pachter ontvangt, als hij soms zijn pach ters recht verkooptwaardoor de achterstallige pacht als eene soort van hypotheek op het land blijft rusten, werd mede met 120 tegen 45 stemmen aangenomen. Aldus gewijzigd werd de geheele wet den 1 bij derde lezing aangenomen. Lagerhuis. Den 31 werd het regeeringsvoor- stel tot verhooging der inkomstenbelasting ter voor ziening in de oorlogskosten na eene korte beraad slaging zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Verder werd met 140 tegen 23 stemmen aange nomen het voorstel om de kosten van de indische troepen die naar Egypte gezonden zijn uit de in komsten van Indië te bestrijden nadat de regeering het zoodanig gewijzigd had dat nadere beslissingen daarover aan het oordeel van het Huis onderworpen zouden worden. De tegenstanders beweerden, dat het Suez-kanaalbij het onbelemmerd gebruik waarvan vol gens de regeering Indie veel belang had, volstrekt niet bedreigd werd en dat de geheele oorlog eenvoudig voortkwam uit onnoodige inmenging van Engeland in de inwendige zaken van Egypte. De onder-minister van buitenlandsche zaken deelde den 1 mede dat de mogendheden samen den Sultan 3) De heeren waren naar buiten gegaan om hoogte te nemen. Elli zat stil aan het venster, met de handen in den schoot en zag in gedachten verdieptnaar de afstroomende watermassa's. Zoo droevig zoo hope loos als daarbuiten, zag het er ook in haar binnenste uitofschoon zij haar smart onder een vroolijk uiterlijk wist te verbergen. O, zij had alle reden, om ongelukkig te zijn Zij was sinds eenigen tijd begonnen te twij felen aan zich zelf en aan hare liefde. Wie gaf haar de verloren rust en haar zelfvertrouwen terug Had zij Oscar dan nog lief? Zij had hem lief gehad dat wist zij en dit gevoel had haar met zaligheid vervuld. Maar sinds eenigen tijd sinds Alfred was gekomenhad er met Oscar eene verandering plaats gehad hij ging haar met op zet uit den weg en zij zelf was ook niet meer de oude, zij gevoelde het. Haar hart voerde een moeielijken tweestrijd met schaamte gevoelde zij het onwaardige van haar gedragom tegen beide even vriendelijk te zijn en zoo tegen haar wil de rol van een coquette te spelenwant ach zoo vaak zij ook tot zichzelf was ingekeerdzoo vaak zij het zichzelf had afgevraagd naar welke zijde zij overhelde haar hart had haar geen duidelijk antwoord gegegen. Wien moest zij kiezen Alfred's manneljjke persoon lijkheid zijne beschaafde manierenzijn overmoedig beslist optreden had het beeld van den bescheiden filosoof op den achtergrond geschovenen evenwel veroorzaakte haar de gedachte, hem te moeten verliezen, een pijnigende smart. Zijne trouwe, blauwe oogen, nu dikwijls zoo vol verwijtzwaarmoedig op haar geves tigd vervolgden haar tot in den droommaar bij verzocht hadden, Arabi bij openbare kennisgeving voor een oproerling te verklaren en dat de russische gevol machtigde bevelen ontvangen had, om zich weder bij de bijeenkomst der gezanten te Konstantinopel aan te sluiten. Den 2, 's avonds verklaarde de regeering geen be vestiging ontvangen te hebben van het gerucht dat eene engelsche compagnie in Egypte op de vlucht geslagen zou zijn. ERANKRIJK. De prefect der Seine de heer Elo- quet leed den 28, in den gemeenteraad van Parijs een nederlaag. Bij de behandeling van een voorstel om de Rue (straat) Bonaparte te herdoopen en haar Garibaldi te noemen stond zoowel de prefect als de commissie van den raad de meening voor, dat de Bou levard des Italiens (italiaansche boulevard) of eenige andere naa>- Italië genoemde straat naar hem genoemd moest worden. Met 35 tegen 15 stemmen terwijl 12 leden buiten stemming bleven, werd de Rue Bonaparte herdooptomdat de meerderheid tot eiken prijs den naam Bonaparte wilde laten vervallen. Uit de fransche bladen die natuurlijk druk bespre ken den afloop der kamerzitting van den 29 blijkt dat men rekentdat 300 leden gestemd zijn voor onthouding in Egypte en dat de voorstanders van krachtige tusschenkomst aldaar op ten hoogste 110 leden gerekend kunnen worden. De République fran- faise Gambetta's orgaan is van gevoelen dat men door dezen uitslag niet aan het einde maar aan het begin der moeielijkheden staat. Dat blad beweert dat Engeland van Frankrijk eene krachtige medewer king in Egypte verlangd had en gekwetst door het antwoord van het ministerie-Freycinetdat zich tot de bescherming van het Suez-Kanaal wilde bepalen zich tot Italië gewend heeftniet om Italie's medewerking te verkrijgen tusschen Port-Said en Suez maar tusschen, Alexandria en Cairoin één woordom Erankrijk's plaats in Egypte in te nemen. Het is duidelijk dat wie deelneemt aan de moeite ook zal deelen in de eer en het voordeel. In plaats van het engelsch-fran- sche beschermheerschap zal voortaan in Egypte een italiaansch-engelsch bestaan. Ziedaarwaar minister de Ereycinet Frankrijk gebracht heeft. Men ziet ook, hoe men zich moet haasten de stelling te hernemen die verlaten is. De conservatieve bladen die bijna eenparig tegen het ministerie in de egyptische zaken gestemd waren verheugen zich over de verlegenheid waarin de repu blikeinen gebracht zijn en doen hunne tekortkomingen zoo scherp mogelijk uitkomen. Sommigen laten zich zeer scherp uit over Gambettadie de zitting ont vluchtte terwijl hij de gelegenheid had om zijne, met die van het ministerie geheel in strijd zijnde staat kundevolgens hem eene levensvraag voor Erankrijk uiteen te zetten te doen aannemen. Kamer. Den 31 werd het wetsontwerp betreffende het aanbreken van den dag kwam de ridderlijke Alfred te voorschijn en zijn innemende persoonlijkheid nam haar weder geheel voor zich in. Hij was steeds vroolijk, beminnelijk, dienstvaardig, een echte cavalier Oscar, daarentegen wat gedroeg die zich stijf en onbeholpen. En wanneer het dat alleen was, zou men zich er over heen kunnen zetten maar hij was ook hoogmoedig. Of was het misschien geen hoogmoed wat hem van daag er toe gebracht had haar zoo diep te kwetsen toen zij in scherts van hem vorderdeom hare hand te kussen? Was dat geen gunst, die hem gelukkig had moeten maken, indien hij haar werkelijk beminde? Elli sprong plotseling op en wierp zich niet in staat hare tranen langer te bedwingenaan de borst harer moeder. „Lief kind," zeide dezehaar de haren van het voorhoofd strijkende „wat scheelt je dan Heeft het onweder je zoo van stuk gebracht „Ach neen dat niet het „WelDu?" Haar moeder zag haar een oogenblik vorschsnd in de oogen en knikte daarop ernstig met het hoofd. „Ja, mijn arm kind. En ik heb medelijden met je, want ik kan hier helpen noch raden. Wacht maar tot uw hart spreektte rechter tijd zal dat wel beslis sen. Neem eene waarschuwing van uwe moeder aan. Laat u niet verblinden door uiterlijke voortreffelijkhe den noch door geestige en lieve woordjesnoch door geleerdheid. Daarop komt het niet aan ondanks dat alles kan eene vrouw zeer ongelukkig worden. Neem dengene, die het beste hart en het warmste gemoed heeft, dat zijn zaken die altijd stand houdenin alle om standigheden des levens." Juist kwamen de heeren met vrij lange gezichten weder binnen. „Nu zitten wij er toch leelijk in zeide Hillmann. „Het regent nog aanhoudend en de gidsen zeggen, dat het zeer vermoedelijk niet voor morgen zal opklaren." „Laat ons dan ijlings op weg gaanwij zijn slechts twee uur van Lenk; wij zullen dan alleen wat nat worden." „Dat gaat helaas nietzeide de professor. „Wij hebben de gevaarlijke helling van de Gemmipas voor ons een zigzag loopend paddat in de steile rotsen is uitgehouwen en de gidsen verklaren dat zij de ver antwoordelijkheid niet op zich willen nemen om ons in den nevel en de toenemende duisternis daar langs te breDgen." Ja, maar lieve hemel, wat moeten wij dan doen?" „Maak u niet beangstmevrouw, troostte Oscar. „Wij zullen dan hier wel den nacht moeten doorbren gen maar in dit jaargetijde is dat zoo erg niet." „Een fameus avontuur," lachte Alfred. „Die grap is honderd thaler waard." Nadat de eerste schrik voorbij wasschikte zich ook de professorsvrouw weldra zeer goed in den bizonderen toestand waarin men zoo plotseling was gebracht. Allen gingen onder lachen en schertsen aan het werkom zich zoo goed mogelijk voor den nacht in te richten. Gelukkig bevatte de bagage alles, wat men noodig had, om zich het oponthouden in het primitieve huisje eenigs- zins behagelijk te maken en in de toeristentasschen was nog genoeg proviandom een niet te rijkelijk avondeten te houden. Zelfs had de in deze zaken uiterst zorgzame Hillmann een paar flesschen wijn in den koffer." „Wat een goed denkbeeld, dat u uit het dure hotel in Kandersteg de kaarsen die wij met anderhalve frank moesten betalen ofschoon wij ze in het geheel niet gebruikt hadden hebt medegenomen zeide de profes sorsvrouw, de bedoelde voorwerpen te voorschijn ha lende. Een algemeen bravo beloonde dit heugelyk berichtAlfred hield- eene lofrede op de zuinige huis vrouw wier economie de arme terneer geslagen wan delaars voor duisternis en spoken behoedt en in triumf werd een der kaarsen aangestoken. Oscar maakte van de gelegenheid gebruik dat nie mand op hem en Elli lette om deze ter zijde te nemen. „Zijt gij nog boos op mij, Elli?"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1