Bittttetilattb. QUlcrlci. eene vergoeding aan de slachtoffers van de staatsgreep van 1851 met 383 tegen 72 stemmen goedgekeurd in den door den Senaat aangegeven vorm met weglating van de officiëele vermelding der leden van de gemengde commissiëndie indertijd als rechterlijke collegiën over zoovele burgers uitspraak deden. Het wetsontwerp tot toekenning van f 500,000 ten behoeve der departemen ten die door overstrooming hebben geledenwerd met algemeene stemmen aangenomen. Zij ging daarop tot den 3 uiteen. Alleen de ministers Ferry en Cochery waren tegenwoordig. De President raadpleegde verschillende personen over de vorming van een nieuw ministerie. Waarschijnlijk zullen vijf ministers aan^ijven. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Den 1 werd do ten- toonstelling van nijverheid en landhuishoudkunde door aartshertog Carl Ludwig geopend, die in zijn antwoord op de toespraak van den voorzitter der tentoonstellings commissie zijne vreugde uitsprak zich van den schit terenden vooruitgang der vaderlandsche nijverheid in den laatsten tijd persoonlijk te kunnen overtuigen. Als lid van het keizerlijk huis verheugde het hem dubbel dat de tentoonstelling plaats had ter gelegenheid, dat Triëst zijne 500jarige vereeniging met het vaderland viert. Met de beste wenschen voor haar welslagen verklaarde hij haar geopend. Deze rede werd met luide toejuichingkanonschoten en het volkslied be groet. De toespraak van den voorzitter van de hon- gaarsche commissie werd door den aartshertog op de zelfde hartelijke wijze beantwoord. RUSLAND. In een schrijven aan de westersche mogendheden wordt de door den russischen gezant op de bijeenkomst der gezanten te Konstantinopel afge legde verklaring bevestigd. SPANJE. Met Chili werd een vredesverdrag ge sloten. Een spaansch oorlogschip vertrekt; naar Val paraiso om met de chiliaansche forten saluutschoten te wisselen. TURKIJE. De Porte ontving een adres van 2000 voorname egyptische personen inhoudende het verzoek aan den Sultan zijne bekrachtiging te onthouden aan de door den Onder-Koning uitgevaardigde vervallen verklaring van Arabi. Den 1 beantwoordde de Porte het schrijven van Engeland waarin verlangd wordt dat Arabi in het openbaar !als oproerling gekenmerkt zal worden. Zij zegt dat die kennisgeving afhankelijk moet zijn van den eisch der omstandigheden, nadat de turksche troe pen in Egypte aangekomen zijn. De engelsche gezant gaf daarop zijne tevredenheid te kennen over de thans door den Sultan aangenomen houding betreffende Arabi, erkennende dat de Sultan eenigen tijd reden had om vertoornd te zijn daar aan zijn dringend verzoek om Alexandrie niet |te bombardeeren geen gevolg was ge geven. Hij kon zich echter niet vereenigen met het besluit om Arabi tot een oproerling te verklaren na de aankomst der turksche troepen in Egypte. De on derhandelingen over dat punt worden voortgezet. Daar alle mogendheden toegestemd hebben in samen werking ter beveiliging van het Suez-Kanaalzal de italiaansche gezant op de eerstvolgende bijeenkomst een bepaald voorstel daartoe indienen. Daarbij worden ontscheping van troepen en militaire bewegingen uit gesloten. Turkije wordt toegelaten tot die samenwer king, welke zich zal bepalen tot politiedienst en bewa king uitsluitend te water, volgens vooraf vastgestelde regels met voorbehoud van nader overleg tusschen de regeeringen, blijken de maatregelen onvoldoende te zijn. „Ja," antwoordde zij, ofschoon zij liever neen had gezegd maar haar gekwetste vrouwelijke trots moest eene voldoening hebben. Oscar had straf verdiend. De stem van den jongen noorweger beefde toen hij vervolgde„Dat kan u geen ernst zijn Elligij weet te goed dat „Gij hebt mij beleedigd." „Integendeel. Juistomdat ik u zoo hoogschat, als geen vrouw ter aarde, behalve mijne moeder, mocht ik u geen hulde bewijzen op eene wijzedie in de kringen der beuselachtige elegante wereld wellicht tot den goeden toon behoort, maar voor den man, die zichzelf en de vrouw zijns harten waarachtig hoogacht, eene vernedering is." „Gij stapelt beleediging op beleediging. Ik was het toch, die deze beuselachtige hulde, deze vernedering van u vergde antwoordde Elli heftig. „Gij deedt het schertsenderwijze Elli, ik had ongelijk, om de zaak zoo ernstig op te nemen klonk zijne stem zacht en verzoenend aan haar oor. „Nietwaar, nuzijt gij niet boos meeren geeft mij de hand tot bewijs dat alles tusschen ons bij het oude is." „Neen ik heb geen zedemeester noodig en vind uw manier van handelen aanmatigendklonk het scherp tusschen Elli's kleine tanden en hare oogen fonkelden toornig. „Ga heen ik wil niet meer tegen u sprekenzoo lang gij mij niet om vergiffenis hebt gevraagd." Oscar Sivertson werd zeer bleek. „Elli, gij wijst mij dus af?" „Jagij verdient niets anders." Een trek van diepe smart vertoonde zich op zijn gelaat. „Vaarwel dan voor altijd 1" „Daarop keerde hij zich snel om daar de anderen reeds opmerkzaam werden en Alfred naderdeom het gesprek te storen. Slechts met alle inspanning vermocht Elli hare ontroering meester te worden. Zij had zich laten medeslepenzij was te ver gegaan dat gevoelde zij zoo ver had zij het niet willen komen, nu bekroop haar een bitter berouw, konden zijne woorden ernstig gemeend zijn Neendat was niet mogelijkwant an ders zij durfde dat denkbeeld niet verder uit te werken, bovendien liet Alfred haar daartoe den tijd niet. Wordt vervolffdi ZWITSERLAND. Bij de den 30 gehouden volks stemming over de wet op de octrooien en de wet houdende maatregelen tegen besmettelijke ziekten zijn beide wetten verworpen met 246267 tegen 66978 en 150036 tegen 139001 stemmen. Bij laatstgenoemde wet was verplichte inënting voorgesteld. EGYPTE. Den 2 nam admiraal Seymour de verla ten vestingwerken van Mex in oogenschouw. Eene af- deeling mariniers werd te Gabbori aan land gezet, van waar zij per spoor naar Mex overgebracht werden, welke plaats bezet is, om de Bedouïnen in bedwang te houden. Schipper Bakker die met de kotter Zwaluw uit de Noordzee te Nieuwediep binnen kwam, meldt dat engelsche visschers hem den 17 Juli ter hoogte van Ameland mededeelden dat zij verschillende lijken had den zien drijven allen voorzien van zwemgordels o. a. dat van een onder-officier, van een matroos en één geheel naakt dat in de kor door hen opgehaald was hat lijk van een in het zwart gekleed jeugdig heer dat zij weer in zee hadden geworpen, omdat zij er geen weg mede wisten. De duikers van het wrak der Adder hebben hunne werkzaamheden moeten staken door het ongun stige weder. In den nacht van 29 op 30 is eene boerenplaats onder de gemeente Wijmbritseradeel ten gevolge van hooibroeijen bijna geheel verbrand. Alles was tegen brandschade verzekerd. Den 30 gingen 4 weesjongens van het Diaconie weeshuis te Amsterdam met een schuitje op den Amstel varen. Een hunner wilde zwemmen, niettegenstaande hij niet zwemmen kon, toen zij bij den Omval gekomen waren, met het ongelukkig gevolg, dat hij verdronk. Het lijk van prof. van Oosterzee is den 31 Julij naar zijne woning te Utrecht overgebracht, om den 3 aldaar begraven te worden. Prinses Hendrik en gevolg brachten den 1 een bezoek aau het Panorama in den tuin van het paleis voor volksvlijt. Nabij den vuurtoren van het Eyerland op Texel is den 1 een lijk aangespoeld van een onbekend mans persoon dat geheel van kleederen ontdaan was en in ver gevorderden staat van ontbinding verkeerde. Den 2 is te 's Gravenhage voor het algemeen geopend de eerste tentoonstelling van het kortgeleden opgerichte koninklijk genootschap van Nederlandsche aquarellisten in de vroeger door den Koning voor dit doel beschikbaar gestelde Gothisehe zaal in het Noord einde. De catalogus telt 200 nummers. Uit het bui tenland zijn ongeveer 40 teekeningen ingezonden de overigen zijn uit het binnenland. De tentoonstelling schijnt uitnemend geslaagd te zijn. Den 2 werd te 's Gravenhage ter eere van den verjaardag der Koningin tegen 12 uur eene parade ge houden en des avonds eene illuminatie ontstoken welke vrij goed slaagde. De regen had opgehouden de gas-illuminatie in de stad had alleen van den wind veel te lijden. Den 2 is op 83jarigen leeftijd overleden de heer Jhr. E. C. U. van Doorn, oud-commissaris des Konings in Utrecht en oud minister van financiën. Men schrijft ons uit Oudkarspel Woensdag avond j.l. gaf de zangvereeniging „Orpheus" van Noord-Scharwoude en Oudcarspel eene uitvoering te Zuid-Scharwoude ten voordeele van de nagelaten betrekkingen van de Adderwelke netto de betrekke lijk hooge som van f 200 opbracht. Hoe verdienstelijk ook de commissie die daartoe het initiatief nam zich gemaakt heeft, nog verdienstelijker zou het geweest zijn als zij een geschikt locaal voor die uitvoering gekozen had. Nu toch hadden de zangers en zangeressen, en de heeren die door hunne rethorische en musicale voor drachten afwisseling gaven een zeer moeilijke taak te vervullen. Een woord van lof en waardeering komt hen echter in ruime toe. De afdeeling Nieuwe Niedorp van Volksonderwijs gaf den 31 haar jaarlijksch schoolfeest aan de kinderen die gedurende het laatste jaar niet meer dan twee maal verzuimd hadden. Met ongeveer 100 kinderen werd over Zijdewind, Dirkshorn Warmenhuizen en Schoorl naar Bergen gereden en na daar geruimen tijd genoege- lijk bijeen te zijn geweestging men over Alkmaar Oudorp en Heer Hugo Waard naar Nieuwe Niedorp terug. Den 3 maakten die van Zuid-en Noordschermer eene rit naar Beverwijk en Wyk aan Zee en die van den Stompen Toren naar Petten, Schoorl en Bergen. Den 6 worden de prins en prinses von Wied in het Paviljoen te Scheveningen verwacht. De schietwedstrijd op duiven zal ook te s' Grave- land niet door gaanmaar gehouden worden op het landgoed Rustenburg, station Veenenburg bij Haarlem. De eigenaar van het landgoedWesterveld, de heer Blaauw, vader van den secretaris der commissie voordien wedstrijd, weigerde volgens sommige berichten zijn terrein daarvoor beschikbaar te stellen, zoodra hij per telegram van den ad vocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam, die zich te Kissingen bevond, bericht ontvangen had, dat de min. van justitie aan de burgemeesters een schrijven gericht hadom een dergelijken wedstrijd te verhinderen. De commissie voor den schietwedstrijd ontkent zulks en zegtdat het antwoord van den heer Blaauw alleen een gevolg was van haar besluitom nogmaals van terrein voor den wedstrijd te veranderen. De Sophia- vereeniging komt bij eene door haar bestuur geteekende advertentie tegen dien voorgenomen wedstrijd op zij acht dit laf en wreed vermaak kwetsend voor het ze delijk gevoel van het Nederlandsche volk. Ook wendde zij zich tot den Commissaris des Konings in Noord- Holland met het verzoek den burgemeester der betrok ken gemeente uit te noodigendien wedstrijd te ver hinderen. In de Staatscourant van den 1 komt eene oproe ping voor van hen die wenschen te dingen naar de betrekking van klerk bij den rijkstelegraaf. Gegadigden moeten zich vóór 15 October aanmelden bij het minis terie van waterstaat; in November heeft het vergelij kend onderzoek plaats. De volledige uitslag van de examens voor hoofd te Amsterdam is als volgt: onderwijzers: 116 opgeroe pen 111 opgekomen 19 teruggetrokken 54 afgewezen, 38 toegelaten onderwijzeressen 17 opgeroepen 16 op gekomen 4 teruggetrokken12 toegelaten niemand werd afgewezen. Dr. J. C. Pool, predikant te Oudorp, komt voor op het zestal te Franeker. De benoeming van den burgemeester van Oost- zaan, G. A. Swart, tot secretaris dier gemeente, is bij kon. besluit van den 31 bekrachtigd. Aan het Handelsblad wordt gemeld, dat de du - kersdie het wrak van de Adder gevonden hebben den minister van marine aangeboden hebben, het wrak voor f 5000 op het strand te leverenwelk aanbod niet aangenomen werd evenmin dat van eene premie van tien gulden voor elk uit het wrak te halen lijk. Eene te Londen gevestigde maatschappij deed ook het aanbod om het wrak te lichten. Op het terrein achter het Rijks museum dat in 1883 voor de koloniale tentoonstelling te Amsterdam gebruikt wordtzal eene internationale landbouwten toonstelling gehouden worden en niet eene nederland sche waartoe aanvankelijk het plan bestond. De com missie voor die tentoonstelling heeft de medewerking der burgemeesters en der besturen van de verschillende landbouwmaatscbappijen ingeroepen ter verkrijging van de noodige middelen om een goed en waardig geheel tot stand te brengen. Door het schenken van 25 wordt men donateur en krijgt men eene toegangskaart voor de plechtige opening en voor den geheelen duur der tentoonstelling. De heer K. W. Rooijakker onderwijzer te Kol- horn is als zoodanig benoemd te Nieuwe Niedorp. K. S vroeger omnibusrijder van Kolhorn op het station Schagen, laatstelijk zonder beroep, die de laatste weken herhaaldelijk zijne woning ontvlood en dan in de omstreken rondzwierf, o. a. meermalen te Alkmaar, is thans naar het krankzinnigengesticht „Meerenberg te Bloemendaal overgebracht. Aan het Utr. Dagblad schrijft men „Uit den vreemde is den treurmare tot ons gekomen, dat onze universiteit een harer sieraden, het vaderland een zijner uitnemendsten verloren heeft. De hoogleeraar van Oosterzee is 1.1. Zaterdag, 29 Julite Wiesbaden, waar hij verbetering voor zijne sedert lang wankelende gezondheid zocht, na een onrustig doorgebrachten nacht en kortstondige verergering bijna plotseling, des voor middags te half tien ure bezweken. Hij had den 1 April den ouderdom van 65 jaren bereikt. „In 1817 te Rotterdam geborenwas hij aan de Erasmiaansche School tot het ontvangen van het aca demisch onderwijs voorbereid. Student te Utrecht waar hij zich den doctorshoed in de godgeleerdheid ver wierfpredikant eerst te Eemnes-Binnendiiks daarna te Alkmaar, later te Rotterdam en sedert 1862 hoogleer- aar in de godgeleerdheid te Utrechtblonk hij overal uit door zijn vurigen ijver voor het schoone en goede hoogste en heiligste door zijne voortreffelijke gaven van verstand en hartdoor den rykdom van kennis, die hij vergaderde en te werk stelde en bovenal door zijne eigenaardige en gansch buitengewone welsprekendheid. In zijn besten tijd scheen het alsof de naam van Ooster zee als kerkelijk redenaar en godgeleerd schrijver in Nederland eiken anderen voor goed in de schaduw stellen zou. Wegslepend waren, als predikant en later als academieprediker zijne leerredenen, bezielend zijne academische lessen, veelvuldig en hooggewaardeerd zijne geschriften op godsdienstig, wetenschappelijk, letterkun dig gebied en gelijk steeds in denzelfden stijlzoo ook steeds doordrongen van denzelfden geest en gloed, overal den geloovigen Christen, den man van hart, den in al het menschelijke deelnemenden roensch verradende. „Van zijn kanselarbeid verscheen een aanmerkelijk gedeelte in zijne talrijke preekbundels in het licht. Van zijne godgeleerde werken behooren zijn herhaalde lijk uitgegeven „Leven van Jezus", zijn „Christologie van het Oude Testament" en menig gewichtig opstel in de „Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie", die hij nog als predikant met Doedes, de Geer en Ke- mink in het leven riep enonder de laatsten zijn leerboek der „Homiletiek" tot de belangrijkste. „Onder zijne vaderlandsche redevoeringen munt die bij de grondlegging voor het gedenkteeken voor 1813, onder de letterkundige die over Göthe en die over da Costa uit. Zijne bewerking van het „Evangelie van Lukas" en van de „Herderlijke Brieven" behoort niet tot de minst gewaardeerde gedeelten van J. P. Lange's vermaard „Bibelwerk", en hj heeft niet slechts voor ettelijke zijner kleinere, tnaar voor meer dan één zijner uitgebreide geschriften vertalers en uitgevers gevonden in Duitschland in Frankrijkin Engeland, Schotland, Zweden Noord-America Japan. „Ridder van den Nederlandsohen Leeuwcomman deur van de Eikenkroon, ridder van de Poolstaren van de Pruissische Huisordeheeft het hem zoomin aan koninklijke gunstbewjzen als aan eereblijken in den wedstryd der wetenschap hooge waardering van disci pelen, hartelijke liefde van talryke vrienden, gezegende vrucht op zijn arbeid invloed ep kerk en maatschappy en algemeene gunst ontbroken. Treffend waren van dit alles nog de blijken toen op den dag, waarop hij, na het was voor de laatste maal den christe- lijken kansel te midden van eene zich verdringende menigte beklommen te hebben, zijne veertigjarige Evan gelieprediking dankbaar onder ons herdacht. „Doch de laatste jaren zijns levens zijn in meer dan één opzicht pijnlijk geweest ten deele door den onder mijnden staat zijner gezondheidten deele ook hier door dat hij het godgeleerd en kerkelijk standpunt op hetwelk zijne innigste overtuigingen hem geplaatst haddenen dat zij hem niet toelieten op te geven door velen verlaten door anderen minachtend voorbij-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2