OBN BANS G0EÏÏK00PE YOLKSTREH Hennep- en andere Snveloppes DE FAMILIEBODE, KERMIS. naar DEM HAAG en BOTTERDAM, op Woensdag 9 Augustus 1882. POGO-OLIE. Eerste Verificatie. Eerste Verificatie. Prijskatkiiuppelen Harddraven Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Prijs voor heen en terug in de 3e klasse naar Rotterdam 1,35 en naar den Maag 1.— 561,306 Naaimachines 25 Kalverstraat Amsterdam Kalverstraat 25. KORTEN en LANGEN TURF. G. GUN DER, DIENSTBODE, Voor VIER CENTS per week J. J. F, VAN ZEYL, DRUIVEN-BORSTSIROOP Qöiiicrtcuiiëu PRIJS en PREMIE SO gulden in contanten. van Helder, Anna-Paulowna, Schagen, N. Sclmrwoude, Hugowaard en Alkmaar Vertrek van HELDER 's morgens 6 u. 5 m- Terug van ROTTERDAM 's avonds 7 uur en van den HAAG 7 u. 40 m. Kle verder aanplakbiljetten. DE ADMINISTRATEUR. Het Generaal-Depöt voor het Koninkrijk der Nederlanden: met in alle soorten t ee n lage pryzen. Ter Stoomdrukkerij van HERMa. COSTER en ZOON te Alkmaar. Alkmaar. IIERM3. COSTER ZOON. Amsterdam 2 Aug. 107 vette Kalveren f 0,70 a 0,80 per P., 9 Graskalveren 14 a 30, 38 nuclit. dito 8 12, 1 Schaap, 165 vette Varkens 47 a 54 ets. per P. Aardappelen: nieuwe westlandsche zand f 3,70, dito klei in manden f 2,75, katwijker zand /3a 3,60, noordw. zand /1,80 a 3,80, hillegommer dito f 3,30 a 4,20, haarlemmer f 2,30, geldersche kralen 0,85 a 2,50, pruis. frankenthalers 2,73 a 3, friesche hamburger /2a 2,20, saks. 2,70 a 3. Aanvoer 3000 mudden. Handel flauw. Raapolie onveranderd, Lijnolie iets flauw. Beemster 1 Aug. Aangevoerd 400 a 500 Paarden, weinig koopers, handel stug. Voor Werkpaarden werd f 60 a 140 en voor Rijpaarden f 200 a 250 betaald. Haarlem 2 Aug. Aangevoerd 135 st. kaas, Hoogste f 29,50, 16635 stuks, wegende 32978 kilogram. Aangevoerd 8 Koeien en Ossen 136 a 240, 2 Stieren 125 a 150, 1 Vaars 100, 15 nucht. Kalveren /9a 18, 28 Schapen f 14 a 29, 8 Lammeren/12 a 18, 4 Paarden /60 a 110. Schagen 3 Aug. 6 Paarden f 60 a 150, 78 (Stieren f 160 a 200, Geldekoeien 220 a 280Kalfkoeien 280 a 2706 Hokkelingen 8 a 14, 1020 Schapen 18 a 32, 225 Lamme ren f 9 a 16, 10 magere Varkens 12 a 18. 50 Biggen /8a 10, Boter per kop/0,90 al, Kippen-eieren 3 a 3,25, Benden- eieren /3a 3,25 per 100. Schiedam 2 Aug. Moutwijn 12, Jenever 17,50 p. vat. Texel 31 Juli. Rammen 23 a 35, Geldescgapen 28 a 32,50, Weideschapen 22,50 a 29, Lammeren 12 a 18,50. Boom 3 Aug. PER TELEGRAAF. Kleine kaas f 31. B U R G E R L IJ K E STAND. GEBOREN. 1 Aug. Neeltje, D. van Gerrit Teerhuis en Maartje Jonges. 3 Petrus, Z. van Cornelis Without en Elisabeth van der Vliet. OVERLEDEN. 1 Aug. Engelina Oortmeijer, wed. Arnoldus Cortie, 68 j. Bevallen van een dood Dochtertje J. M. J. IBINK MELENBRINK- Ruygbok. Alkmaar, 1 Augustus '82. Geboren HERJV1ANUS JOHANNES JACOBUS, Zoon van H. ESSEN en D. BATTELJEE. Alkmaar, 2 Aug. 1882. Heden overleed, tot onze innige droefheid, na een smartelijk lijden van bijna twee jaren, onze geliefde Vader en Behuwdvader, de Heer JAN RENGERS in den ouderdom van circa 71 jaar. Alkmaar, Uit aller naam 30 Juli 1882. E. H. RENGERS. Voor de vele blijken van deelnemingbij het over lijden van mijnen geliefden Echtgenoot ondervonden betuig ik mede namens wederzijdsche familie, mijnen hartelijken dank. T. BAIJS wed C. Dijkshoorn. Wieringen, 2 Aug. '82. De schuldeischers in het faillissement van KLAAS SLOT, koopman in manufacturen te Warmenhuizen, de pand- of hypotheek hebbenden er onder begrepen, worden verzocht om op Donderdagden 24 Augus tus 1882 ten twee uren in een der lokalen van het gebouw der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar te verschijnen ten einde hunne schuldvorderingen te doen verifiëeren de bewijzen dier. schuldvorderingen omtrent aard en bedrag worden minstens vijf dagen te voren ingewacht bij den ondergeteekende als Curator. Mr. J. A. MIDDELHOEF, Langestraat 20. De schuldeischers in het faillissement van RIJK SIEGER1ST timmerman en koopman te Uitgeest de pand- of hypotheek-hebbenden er onder begrepen worden verzocht om op Donderdag den 24 Augustus 1882, ten half twee uren, in een derlocaleu van het gebouw der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar te verschijnen ten einde hunne schuldvorderingen te doen verifiëeren de bewijzen dier schuldvorderingen omtrent aard en bedrag worden minstens vijf dagen te voren ingewacht bij den ondergeteekende als Curator. Mr. J. A. MIDDELHOFF Langestraat 20. WVm KOOPH/tiVkastelein bij het station Noordscharwoude, is voornemens op Zondag, 13 Augustus, te laten en Maandag, 14 Augustus, te laten De paarden moeten om half twee op stal zijn. Zegt het voort. op Zondag, 6 Augustus, bij J. VAN DUIN, Café Zomerlustte HEILO. Voor een flink orkest en goede bediening zal zorg gedragen worden. of meer dan een derde gedeelte der geheele pro ductie in Naaimachines werden door The Singer SBanufacturiiig Company in het vorige jaar verkocht en de verkoopen van deze fabriek bedroegen alléén in de laatste 10 jaren ruim 3 miljoen llttcllincs. Dit buitengewone succes geeft het beste bewijs voor de deugdelijkheid der Origineele Singer Ttiaainsachiues, die dan ook feitelijk door aanhoudende verbeteringen en nieuwe uitvindingen eene volmaaktheid als geen ander fabrikaat bereikt hebben, zoodat er dan ook overal de voorkeur aan gegeven wordt, Deze Machines zijn uitsluitend in de bekende Depots der Singer Maatschappij verkrijgbaar en worden desverkiezende ook tegen kleine termijnbetalingen geleverd. Eenig Depot te ALKMAAR: LANGESTRAAT 103. De Dijkgraaf van de BERGERMEER brengt ter kennisse van de belanghebbenden dat door het vernieuwen van de Kwakerbrug in de Berger- meer, de gewone passage tusschen Alkmaar en Bergen, langs den MeerenwegKal zfjn ge sloten van Maandag, den 31 Juli tot en met Zaterdag, den 5 Augustus 1882, en dat gedu rende gemeld tijdsverloop voor de passage tusschen Alkmaar en Bergen zal moeten worden gebruik ge maakt van den Groenenweg in de Bcr- germeer of van den B4anaaid{jk en den iAogendjjk. De Dijkgraaf voornoemd, D. DE LANGE Dz. Bergen, den 25 Juli 1882. Véór 8 Augustus 1882 worden teu stadhuize te ALKMAAR ingewacht monsters en prijsop gave van de levering van den voor de gemeente in den winter van 1882/83 benoodigden Kosten van verwerking voor rekening van den aannemer. .broodbakker te Rustenburg, vraagt, om dadelijk iu dienst te treden een bekwamen 94necht. Mevrouw DU TOUR te Alkmaar vraagt tegen 1 November a s. eene als meid alleen loon naar bekwaamheid. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus be- noodigde Hoek werken Schrijf- en Tee kenbehoeften. Dit in Indie zoo gunstig bekeud Geneesmiddel tegen HOOFDPIJN is onfeilbaar inwerking, zoodat elke verdere aanbeveling overbodig is. Prijs per flacon 80 cents met gebruik. Depót bij de firma J. BRON- GER8 Gz., Bazar. kan men inteekenen op UITSPAN NI NGSLECTUUR onder redactie van Melati van Java (llathilde). Als een welkome gast heeft DE FAMILIEBODE gedurende den afgeloopen jaargang bij duizenden hare intrede gedaan en is zij daardoor eene ware huis- vriendin geworden. DE FAMILIEBODE is het goedkoopste van alle nederlandsche tijdschriftenterwijl geen wat vorua en inhoud betreft met haar kan wedijveren; de lezers vinden er de grootste verscheidenheid in. Zij bevat oorspronkelijke novellen gedichten wetenswaardig heden op elk gebiedterwijl de inhoud van 1)E FAMILIËBODE niemand eenige aanstoot gevende, haar juist geschikt maakt tot Let meest geliefkoosde tijdschrift. Wekelijks verschijnt eene aflevering van groot 4°. formaatzestien kolommen text bevattendemet eene duidelijke geheel nieuwe letter gedrukt. De zoo laag gestelde prijs maakt eeu algemeen zeer uitgebreid debiet mogelijk. De prijs van een geheelen jaargang van 52 afleveringen is slechts twee gulden (franco per post 2,30. Prospectussen alom verkrijgbaar. SCHIEDAM. Uitgever. MET FENKELHON1G. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit Druivensuiker en Zwitserschen honig met een af treksel van mout, oranje-bloesem en fenkel. Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de an dere middelendie tegen borstaandoeningen aange wend worden, als Borstthee, Drop, Malz Extract Borstboubons, enz. Deze Borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijnheeschheidhoestpijn in de borstkramphoest en kuchhoest. In Flacons 30 60 en 100 ets. verkrijgbaar te Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth G®. In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. VAN GIMBORN. Stoomdrukkerij van Herm". Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4