ffiuncttlanb» op het Suez-kanaal goed te keuren en de staatkunde van den Sultan in Egypte bij bekendmaking te ver kondigen. EGYPTE. Generaal Alison heeft bij dagorder zijne tevredenheid betuigd over de houding der soldaten in het gevecht van den 5. Den 6 werden de in dat ge vecht gesneuvelden met groote plechtigheid begraven. Later heeft Engeland's Koningin ook hare tevreden heid over de troepen laten betuigen. De Onder-Koning zond aan Ragheb-pacha een brief, inhoudende het bevel, dat de regeering zich bereid moest verklaren tot het geven eener schadevergoeding aan de slachtoffers van moord en brand te Alexandrië, onder be paling dat het bedrag zal worden vastgesteld te gelegener tijd en op billijkerwijze, in overeenstemming met de gel delijke hulpbronnen des lands. Tevens verzocht hij mede- deeling van de naar Ragheb's oordeel geschiktste maat regelen ter verwezenlijking van dat doel en bekendma king van deze zijne gevoelens. Arabi's troepen wierpen verschansingen op tusschen Aboukir en Ramleh en op den westelijken oever van het Mahmoedieh-kanaal. Den 7 naderde een trein met troepen en fellah's Millaha het vereenigingspunt van den spoorweg met het kennelijke doel om den weg te vernielen. Het engelsche geschutvuur dwong hen echter, dit plan te laten varen en zich terug te trekken. Aan de Times wordt den 8 gemeld dat de Onder- Koning eene bekendmaking aan het egyptische volk uitvaardigdewaarbij Arabi voor een oproerling wordt verklaard. De vrees voor gebrek aan drinkwater te Alexandrië neemt toe door het daarheen terugkomen van vele vluchtelingen voornamelijk italianen en grieken. De commissie voor het drinkwater heeft bekend gemaakt, dat van den 14 slechts gedurende 4 uren per dag wa ter verkrijgbaar zal worden gesteld. Per hoofd zullen dagelijks 20 kan beschikbaar zjjn. Overigens verbetert de toestand aldaar. De winkels worden weder geopend en de puinhopen worden langzamerhand opgeruimd. Een dertigtal plunderaars werden door de engelschen gevat. Bij hunne in hechtenisneming werden enkele verwond. ZUID-AFRICA. Eene groote strijdmacht der boeren, versterkt met eene afdeeling inlandersviel den 28 Juli het stamhoofd Montesiva aan. De boeren schijnen terug geslagen te zijn. In eene te Durban gehouden volksvergadering werd met bijna algemeene stemmen eene motie aangenomen, waarbij opgekomen werd tegen het herstel van Ketswayo als Koning van Zooloeland. Den 7 wilde een schipper van Terschelling die met zijn vaartuig nabij de schelpbaggermachine te Texel geankerd was over de ondiepe plaatsen naar het land loopen met het ongelukkig ge/olg dat hij van een steilen kant afstortte en in de diepte verdween. Zijn lijk werd later op het slik gevonden. Hij laat eene vrouw met 5 kinderen na. Den 7 werd te Maastricht aanbesteed het 3jarig onderhoud der werken van het kanaal van Luik naar Maastricht, voor het op het nederlandsch grondgebied gelegen gedeelteaan den heer Ummels aldaar voor 11,130 per jaar. Den 7 werd de stoomtram tusschen Sneek en Harlingen feestelijk geopend. Op alle plaatsen langs welke de tram gaatwerd stil gehouden te Sneek werd aan de genoodigden een feestmaaltijd aangeboden door de commissarissen en den directeur der Nederl. Deze kostbare boeken hebben u ongetwijfeld veel geld gekostHendrik „Geld zeide de kapitein glimlachend. „O mijn jongen, dat is bijzaak. Maar hoofdbreken hebben zij mij gekost. Meent gijdat het een kleinigheid is uren lang in de boekwinkels rond te zwerven met de handelaars te beraadslagen en daarbij altijd nog gedrukt te worden door de zorgof men het den geleerden broeder wel naar den zin maakt. Ik zeg ukinddat is een heksenwerk ik zeil liever bij een zuidwesten storm om het Skakingerkliff. Maar wanneer het u maar bevaltdan is het goed ik zal u van een vol gende reis nog zulk eene kist mede brengen." „Inderdaad vroeg Erik verheugd. „Ja zeker 1 waarom nieter zijn er in de winkels immers genoeg. Maar doe mij nu het genoegen om ons een oogenblik alleen te latenik heb iets met Knut Mende te bespreken." Erik werd nu eerst den bezoeker gewaar en bloosde als een jong meisjedat 'onwetend in het bijzijn van een vreemde haar innerlijke geheimen heeft prijs gegeven. „Een wandeling zal uwen oogen goed doen mijn jongenging Hendrik voort, „Dan kunt ge even bij Signe aangaan en haar zeggen, dat ik nog bij haar kom." Plotseling kwam er een droevige glans in Eriks blauwe oogen hij knikte zijn broeder zwijgend toe reikte Knut Mende de hand en verliet het vertrek. Men zag toen, dat hij sterk hinkte. Hij was als knaap, bij het hoeden der schapen van de rots gevallentenge volge waarvan zijn knieschijf verbrijzeld was en hij een stijf been behouden had. Nadat de deur achter hem gesloten waswendde kapitein Hendrik zich tot den visscher. „Ga zitten, Knut, en zeg mij wat gij verlangt?" De schipper keek naar den grond en haalde een paar malen diep adem men kon hem aanzien hoe moeilijk hem het spreken viel. „Gij moet mij niet minachten, Hendrik," begon hij, „wanneer ik u verzoek, mij mijn woord terug te geven. Ik kan niet met u medegaan." De kapitein zag verwonderd op zulk een verzoek had hij blijkbaar niet verwacht. „Waarom datKnut Mende Gij waart toch de eerste die zich voor de reis aanbood „Dat is zoo toenmaals," antwoordde de visscher aarzelend. „Maar heden nacht tramwaymaatschappij. Des avonds had te Bolsward een concert plaats van het muziekcorps van het 8e regiment infanterie uit Leeuwarden. De gemeenteraad van Leiden heeft zich den 8 vereenigd met het voorstel van burg. en weth. om na het niet gunnen der gedane inschrijvingen op de eerste serie, groot 250,000, voor de 4°/0 geldleening van 450,000, eene leening aan te gaan tot een bedrag van 5 L O,000 verdeeld in schuldbekentenissen van ƒ1000 en zoo noodig van 500 en 100, af te lossen k pari in ten hoogste 86 jaren aanvangende met het jaar 1883, op het door tusschenkomst der firma Wurfbain Zoon te Amsterdam namens de bij de overneming der Rotterdamsche leening betrokken firma's gedaan aanbod om dat bedrag vast over te nemen tegen den koers van 941/«°/0. Alle op de uitgifte vallende kosten komen voor rekening dier firma's. De heer P. S. Kool te Beverwijk werd den 8 uit naam der leden van de Doopsgezinde gemeente in het kerkgebouw een geschenk aangeboden bestaande uit twee staalgravuren en een thermometer, als bewijs van erkentelijkheid voor de nauwgezette waarneming van het boekhouderschap bij den kerkeraad dier gemeente gedurende 25 jaren. Omtrent den brand te Genemuiden zijn nog de volgende bizonderheden bekend geworden. De meeste huizen die verbrand zijn, waren nog met riet gedekt, van daar dat bij den sterken noordenwind de brand zoo toenam. De bewoner van het huiswaar de brand ontstond Lubbert van Dijk werd wakker, toen het dak reeds brandde zoowel hij als zijne vrouw en zijn dochtertje bekwamen brandwonden. In de pastorie stonden alle meubelen gepaktdaar de predikaat den 13 vertrekken zou. De vonkenregen was zoo sterk, dat een huis verder op in de straat, waar de brand heerschte, mede aangetast werd en met het daaraan grenzende perceel afbrandde. Yan de kerk bleven de buitenmuren en pilasters staan de brandkastin een der muren ingewerktscheen uitwendig in goeden staat te zijn gebleven overigens was alleszooals kroonen staven enz. vernield. De leijen van de kerk vlogen bij den brand overal rond en maakten het verblijf in de nabij heid gevaarlijk. De schade wordt op 150,000 begroot. De rechter-commissaris uit Zwollede officier van justitie en een beëedigd klerk ter griffie begaven zich den 8 naar Genemuiden om een onderzoek in te stellen. Den 8 werden te Helder voor de verkiezing van een raadslid 272 geldige stemmen uitgebracht. Herstem ming tusschen de heeren J. C. Jansen, directeur der marinewerf, die 123 en P. S. Hordijk notaris, die 63 stemmen bekwam. De 97e algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd den 8 geopend door den voorzitter, den heer Bouman, met eene rede over Opmerkingen en wenschen omtrent eene meer praktische rich ting in het lager onderwijs n den 9 voortgezet. 311 Depar tementen waren vertegenwoordigd. Uit het verslag van den secretaris blijkt, dat do maatschappij bij het einde van het verstreken dienstjaar 450 eereleden en 16998 gewone leden of begunstigers telde dus samen 17448 tegen 17230 ten vorigen jare. Er bestaan 339 depar tementen. De voornaamste besluitendie genomen werden waren a. het beschikbaar stellen eener jaarlijksche som van 2500 op de begrooting, om daaruit aan de departe menten die zullen blijken daaraan behoefte te heb ben subsidiën te verleenen voor den aankoop van boekenbestemd om door het volk gelezen te worden, zullende iedere subsidie niet hooger dan ƒ100 mogen zyn; b. gedurende 5 jaren 1000 op de begrooting te brengenom onder leiding van deskundigen eenmaal „Ah zoo, waait de wind uit dien hoek?" zeide de kapitein met onverholen spot. „Ik had niet gedacht dat gij zoo mak waart geworden. Ik heb u altijd voor een flinken kerel gehoudenniet voor iemandover wien de vrouw de baas speelt." Tot achter de ooren kleurendestond Knut op en zijn helder oog bliksemde. „Gij verstaat mij verkeerd Hendrik. Greta zou de laatste zijn om mij terug te houden zij is er trotsch op dat gij mij tot uwen bootsmaat hebt gemaakten zal bitter teleurgesteld zijn wanneer ik alleen thuis blijf en toch kan het niet anders zijn." „Spijt het u dus Gij wilt vrouw en kind niet ver laten Of moet ik gelooven dat gij voor de gevaren terugschrikt „Ik heb tien jaren de zeeën bevaren. Hendrik vraag mijne makkers of zij Knut Mende als een laf aard hebben leeren kennen antwoordde de visscher kalm en met zelfvertrouwen. De kapitein schudde het hoofd. „Het is niet zoo gemeend, Knut, ik wil u niet beleedigen. De mannen van Stavö weten den dood in de oogen te zien, en gij zijt een van de besten. Vooruit er mede waarom ver langt gij uw woord terug „Ik kan het u niet zeggen Hendrik gij zoudt mij uitlachen. Laat mij vrijik verzoek het u drin gendhet valt mij moeielijk genoeg het u te vragen. U wensch ik een voorspoedige reis en God moge u veilig thuis brengen." Bij de laatste woorden had zich het voorhoofd des sprekers weder bewolkt en zijn oog gleed voor Hendrik's vorschenden blik als van schuld bewust, naar den grond. Deze houding, die van het anders zoo vrij en openhartig gedrag van Knut ge heel verschilde, begon den kapitein hoe langer hoe raadselachtiger te worden. „Op deze wijze worden wij het met elkander niet eens reide hij. „Hebt gij een deugdelijken grond om mij de dienst op te zeggen dan wil ik u niet houden. Wie op de „Hoop van Stavö" vaartmoet het gaarne doen of niet medegaan. Ik vind voor u weder een ander, Knut Mendedat weet gij. Maar een eerlijk gesloten verdrag is geen lederen handschoen, die men naar willekeur kan omkeeren. Spreek dus dui delijk ik vraag u als uw kapitein waarom wilt gij mij verlaten Noem de reden of bespaar u verdere moeiten." „Gij dwingt mijantwoordde Knut met moeite. 's jaars een examen te houden voor wie een diploma erlangen wil, waarbij de bevoegheid> om aan het hoofd eener bewaarschool te staan, van we ge de maatschappij wordt erkend en verder pogingen aan te wenden, dat de deugdelijke opleiding van onderwijzeressen voor de bewaarscholen verbeterd worde c. op de begrooting voor 1882/3 2000 uit te trek ken om daaruit onder de vroeger gestelde voorwaarde die departementen te ondersteunendie het onderwijs in handenarbeid wenschen te bevorderen d. andermaal voor één jaar 500 ter beschikking van het hoofdbestuur te stellen om met de uitgevers maatschappij Elsevier te Rotterdam eene overeenkomst te sluiten betreffende de uitgave van het geillustreerde volksblad de Zwaluw, o.a. onder bepaling, dat de uitge ver zich verbindt het blad voor het publiek beschikbaar te stellen tegen 0,05 per aflevering en aan departe menten boven het aantal voor hunne leden tegen 3,75 per 100 stuks. Dit besluit werd genomen met 502 tegen 404 st. Een amendement van Rotterdamom de exemplaren rechtstreeks aan de leden en niet aan de departementen te zenden zooals was voorgesteld waardoor de uitgaaf waarschijnlijk duizend gulden hoo ger zou worden werd aangenomen; e. f 1000 beschikbaar te stellen ter beschikking van de hoofdcommissie van het ondersteuningsfonds opge richt door het Nederlandsch onderwijzersgenootschap. Een voorstel van het departement Amsterdam, om daar voor 3C00 toe te staan werd verworpen met 574 tegen 315 st; nogmaals 1000 beschikbaar te stellen voor de teekenschool der Amsterdamsche afdeeling van de ver- eeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerks- nijverheid in Nederland, met het oog op de uitbreiding harer werkzaamheid; g. het besluit van 1881 in zake het ondersteunen van departementen, die tot de stichting van plaatselijke verzamelingen ter bevordering van kunst industrieel onderwijs wenschen over te gaan onder de toen gestelde bepalingen, waarvoor 9000 beschikbaar werd gesteld, te hernieuwen h. in te trekken het besluit van 1881 betreffende de medewerking der maatschappij tot oprichting van een algemeen Nederlandsch pensioenfonds voor werklieden, in verband met de door particuliere maatschappijen aan gewende proefnemingen om daarin te voorzien i. voor één jaar te schorsen de uitgaaf der kleine geschriften om onder het volk verspreid te worden waartoe in 1880 besloten werd j. eene commissie van negen leden 3 uit het hoofd bestuur, 3 uit de departementen en 3 uit de commis sie bedoeld bij art. 41 der wet, te benoemen om in 1883 voorstellen te doen tot eene waardige viering van het eeuwfeest der maatschappij; k. gemeenschappelijk met de vereeniging voor volks onderwijs een onderzoek in te stellen naar het gebruik, door schipperskinderen gemaakt van het lager onderwijs in Nederland. Den 8 werd den heer J. Zwaardemaker Dz., die dien dag 25 jaren lid der Zaanlandsche Kamer van Koophandel en Fabrieken was door zijne mede-leden en den secretaris een zilveren inktkoker op zwart mar meren voet aangeboden als een bewijs van belangstel ling en achting. De kamer zelve bestaat reeds 30 jaren. De Koning bezocht den 9 het door hem aange kochte landgoed Oranje Nassau. De Staats-Courant van den 10 bevat de voorwaar den waaronder ongehuwde personen niet jonger dan 18 en niet ouder dan 30 jaren na aflegging van het voorgeschreven examen zich kunnen verbinden ge durende 6 jaren als soldaat-schrijver voor den dienst „Het is uw recht en daarom wil ik spreken. Gij zult mijn vertrouwen niet misbruiken, Hendrik Harding. Gisteren nacht had ik een een vreeselijken droom, die mij ongeluk op de reis voorspelde. Ik ben anders geen oude vrouw die aan dergelijke dingen gelooft Hendrik maar in den afgeloopen nacht het was geen gewone droomzooals uit de maag komthet was eene kwade vingerwijzing en heeft mij den geheelen dag gedruktals lag er een berg op mijn borst. Ik kan het niet van mij afzettenik heb op eens geen hart meer voor de reis en zal voor u toch geen flink matroos meer zyn." De kapitein begon nu inderdaad luide te lachen. „Een droom Knut Mende Zeg, man, sedert wan neer droomt gij op klaarlichten dag? Dat komt van het dikke bloed en gaat overzoodra de noordenwind u om de ooren blaast, reeds te lang hebt gij hier tus schen de bergen gezetenop uwe jonge jaren. En omdat ik dat weetomdat de reis u goed zal doen, u eer en winst bovendien zal aanbrengen en ik een man als u niet kan ontberen laat ik u niet vrij. Zet die gedachte uit uw hoofd." „Gij slaat dus mijn verzoek af?" „Ja, en gij zult er mij dankbaar voor zijn," antwoord de de kapitein opstaande en den visscher vriendelijk de hand op de schouders leggende. „Schaam u, Knut, laat u door zulke oude vrouwen denkbeelden bet hoofd niet op hol brengen Indien ik u uwen zin gafzou den de mannen van Stavö ons beiden uitlachen. Laat ons er niet meer over spreken, wat gesproken is, blijft onder ons." Do hartelijke woorden van den kapitein deden den visscher zichtbaar goed zij schenen hem te verlichten. „Wanneer gij er op staat, blijft het bij het oude," zeide hij aarzelend. „Heb er nooit aan getwijfeld Knut. Ga nu mee naar de anderen een goede dronk zet het bloed in beweging en maakt het hart gezond." „Neen, neen," antwoordde Knut afwerende. „Ik zou nu geen goede makker zijn en u de vreugde bederven." „Ook goed. Kan het u niet kwalijk nemen, wanneer gij den laatsten dag bij uwe vrouw te huis wilt blijven." Daarop greep hij des visschers hand en keek hem vast in de oogen. „Tot morgen dusKnutik heb uw handslag en uw woord." „Ik zal het niet breken." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2