QtelegvU*richteiu QUlerlei. Stabs-BcricfiUu. JSeurö- ca ifUrkibttithtcn. der militaire administratie bij het leger in Nederl.-Indie. Het bouwen van een gymnasium te Rotterdam is den 9 aanbesteed aan den heer H. Stelwagen aldaar voor 121,600. Tot plaatsvervangend kantonrechter in het kan ton Hoorn is met ingang van 1 September herbenoemd de heer O. Hulst, notaris te Hoorn kanton Haarlem mermeer de heeren J. Samson en Mr. J. P. Amersfoordt. Den 2 September opent het Nederlandsch tooneel het speelsaizoen in den stads schouwburg te Amsterdam. Van 15 Augustus tot 1 September geeft het gezelschap van Ollefen Moor en Veltmau daar voorstellingen. Den 1 October zullen te Nijmegen voor de tweede maal groote wedrennen gehouden worden op de ren baan aangelegd door den architect B. Brouwer. De nieuw opgerichte N.-H. Stoomtramweg-Maat schappij stelt zich in de eerste plaats ten doel het aanleggen en exploiteeren der volgende stoomcramlijneu: I. Van stad en spoorwegstation Schagen over Barsin- gerhorn Winkel, Nieuwe-Niedorp Aartswoud Hoog woud Opmeer naar Spanbroek en eventueel later van daar in aansluiting met een stoomtramweg van Alkmaar naar Hoorn en Purmerend. II. Van het spoorwegstation Noord-Scharwoude naar Oude- en Nieu we-Niedorp in aansluiting met de lijn sub. I. III. Van Hoorn naar Medemblik langs Zwaag Wognum,Ben- ningbroek Midwoud Oostwoud Twisk en Opperdoes. IV. Van Opmeer over Sijbekarspel naar Benningbroek, in aansluiting met de lijnen sub. I. en III. De geza menlijke lengte dezer lijnen bedraagt 19,7 kilometer. Zij zullen in verbinding staan met de stations Schagen, Noord-Scharwoude en later Hoorn van de N.-H. Staats spoorwegen. Voor het 2e gedeslte van het notarieel examen slaagden in de afgeloopen week o. a. E. C. Mul te Zaandam en J. A. Ritman JHzn. te Haarlem. Te Renswoude heerscht de varkensziekte in vrij hevigen graad waardoor groote schade geleden wordt. Was die ziekte geweken, dan zouden de houders goede zaken maken want de prijs der vette varkens is 48 a 55 centen per nederl. pond terwijl de voeder prij zen laag zijn. 35 Candidatenwaarvan 34 opkwamen namen deel aan het eindexamen der hoogere burgerscholen in Gelderland. 29 Werden toegelaten, te weten, 10 van Arnhem 9 van Zutfen, 5 van Apeldoorn, 3 van Tiel en 2 van Nijmegen. De 30e algemeene vergadering der evangelische maatschappij wordt den 6 September te Zwolle gehouden. De burgemeester van Rotterdamde heer Mr. S. A. Vening Meinesz, is candidaat gesteld voor lid der Prov. Staten van Zuid-Holland. Hij gaf teveDS uitdrukkelijk te kennengeen candidatuur voor den gemeenteraad te kunnen aanvaarden. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben naar aanleiding van de vele branden tengevolge van het broeien van hooi de burgemeesters in die provincie uitgenooüigdmaatregelen te nemen ter voorkoming van dat brandgevaar. De Hertog en de Hertogin van Saksen-Coburg en de prins van Coburg met zijne gemalin gebruiken de zeebaden aan de badinrichting Neptunus te Zandvoort. De burgemeester van Rotterdam heeft ter voor koming van brandgevaar bepaald dat alle kramen spellententen enz. op de kermis door gas verlicht moeten worden. Het gebruik van petroleum is streng verboden. Mej. Sluijskenonderwijzeres te Bergenheeft hare benoeming tot hoofd der Fröbelschool te Edam niet aangenomen. Te Helder heeft zich onder voorzitterschap van den burgemeester eene commissie gevormd, met het doel een monument te plaatsen op de algemeene begraaf plaats waar 28 lijken van opvarenden van de Adder begraven liggen. Voor de nagelaten betrekkingen der Adder kwam bij het Handelsblad van de egmonder visschers door tusschenkomst der reeders E. Conyn J. Koeman R. GoudaP. Conyn, R. Tol en C. de Groot 52,50 in. Wegens beproeving van de draaibruggen over de Zaan en over de Nagouw in den spoorweg van Zaandam naar Enkhuizen zal den 14 de draaibrug over de Zaan voor de scheepvaart gesloten zijn van des middags 12 tot des namiddags 2 uren en des namid dags van 3 u. 30 min. tot 4 u. 30 min. die over de Nagouw des namiddags van 2 u, tot 3. 30. De kapitein ter zee Jhr. A. C. van Haeften hoofd van de afdeeling materieel aan het ministerie van marine, is op last des ministers naar Engeland geweest tot het inwinnen van inlichtingen omtrent het lichten der Adder. Hem is daarbij gebleken dat de engelsche inrichtingendie zich daarmede belasten zulk een zwaar wrakals dat van de Adder dat 1,600,000 Ned. ponden weegt, nog niet gelicht hebben en daarin veel bezwaren schijnen te zien. Eene over eenkomst kon nog niet gesloten worden om de wissel vallige kansen vau slagenaan dat werk verbonden. Doordat het wrak te veel in open zee ligt, zou zware wind of hooge zee elk oogenblik oorzaak kunnen zijn dat men de verkregen uitkomst zou moeten laten varen. Aanbiedingen om het voor 5000 te lichten kunnen dus wel als niet ernstig beschouwd worden. Te Purmerende werd eene weduwe in voorloopige bewaring genomen, als verdacht van haar kind te heb ben gedood. Bij de dienstdoende schutterij te Hoorn is be noemd de officier van gezondheid 2e klasse a, la suite Dr. A. L. Veenenbos thans le luitenanten tot len luitenant Mr. M. E. Booy thans 2e luitenant. Londen 10 Aug. Volgens telegram uit Konstan- tinopel vaardigde de Sultan eene proclamatie uit Arabi tot oproerling verklarende. GOOO Turken ver trokken naar Egypte. De heer N. -Judels spreekt bij het volgende aan het Handelsblad ingezonden stuk het door de Kamper Courant het eerst medegedeelde bericht omtrent het voorgevallene in het Panopticum tegen Ofschoon gevoe lig en dankbaar voor de blijken van sympathiemij door bet Nederlandsch publiek steeds bewezenvind ik het minder streelend voor mijn gevoel van eigen waarde dat de Kamper Courant het publiek op een „ui" onthaalt ten mijnen koste. Immershet overge nomen berichtje uit genoemd blad in het uwe als zou mijn beeld in het Panopticum geëxposeerd zijn gezien, en ik op den uitroep van „die Judels is sprekend mij verwijderd hebben met een lachend „hij is ten minste niet op zijn mondje gevallen is geheel en al bezijden de waarheid en uit de lucht gegrepen. De weduwe van D. van Ommeren in de vorige week te Randwijk gemeente Heteren, overleden, vermaakte aan de Hervormde kerk van Randwijk 4 bunders uiter waarden en 1% bunder bouwland, onder bepaling dat de jaarlijksche opbrengst zou dienen tot verbetering der jaarwedde van den predikant aldaar. Bovendien ver maakte zij aan diezelfde kerk hare hofstede met eenige landerijen en eene som van f 4000. Onder den last van enkele legaten aan bloedverwanten besproken, is de diaconie der Hervormde gemeente van Randwijk en Lakemond tot eenige erfgename der verder niet onaanzienlijke nalatenschap benoemd. De duivenwedstrijd zal nu over eenige dagen nabij Antwerpen gehouden worden. Te Scheveningen is aan het strand ter hoogte van het proefveld der artillerie gisteren morgen door de badknechts gevonden een zoogenaamde wonderboom zijnde een deelongeveer 16 voet lang waarop zich duizende eendemossels hebben vastgezet. De eendemos sel of penlelasmus anatifera is een schaaldier en behoort tot de orde der rankpootigen; zij leeft zittende op een steel en hecht zich aan rotsen drijfhout en scheepskielen. Daar zelden een zoo schoon levend exemplaar aan de scheveningsche kust aanspoeldezullen velen de ge legenheid, om het bij het badterrein der heeren te kunnen zien niet ongebruikt laten voorbijgaan. Elk schot uit het reusachtige engelsche belegerings geschut kost Engeland tweehonderd pond sterling. In de eerste helft van Augustus zal het weer de tijd zijn dat zich gewoonlijk de vallende sterrenregen voor doet die (naar den heiligeaan wien in de R. K. kerk de 10e Augustus gewijd is)„de tranen van Sint Laurentius" of ook wel Laurentius-stroom genoemd wordt. De afwezigheid der maan begunstigt dit jaar de waarneming van dit seboone luchtverschijnsel. De dagen waarop het meeste van die vallende sterren verwacht kunnen worden zijn 10 11 en 12 Augus tus. Het radiatiepuntwaaruit zij schijnen te diver- geeren ligt nabij een der sterren van het sterrenbeeld Perseuswaarom zij ook wel de Perseiden genoemd worden. Dit sterrebeeld staat tegenwoordig des avonds in het Noord-noord-oosten. Erasmus schrijft in de europeesche kroniek van het „Dagblad van Nederl. Indië De „toppunten", schijnen weêr meer in de mode te komen. Eenige jaren geleden was het gewoonte voor beelden te verzinnen van het toppunt van deze of die eigenschap. Dezer dagen ontmoette ik op eens weder een verzameling nieuwe „toppunten." Het toppunt van fiscaliteit is iemand in de verponding aanslaan omdat hij luchtkasteelen gebouwd heeft. Het toppunt van wanbof iste verdrinken als men zich in overvloed baadt. Toppunt van kwakzalverij voor een dentiste is te adverteeren dat men den tand des tijds geplom beerd heeft. Het toppunt van wroeging is zich van kant te maken omdat men den tijd gedood heeft. Het toppunt eener strenge toepassing van de drankwet is iemand oppakken omdat hij dronken van vreugde is. Het toppunt van helderziendheid levert een pasgeboren wichtdat het levenslicht aanschouwt midden in den nacht. Het toppunt van boekbinderij is het Boek des Noodlots in te binden. Het toppunt van droef heid voor een weduwnaar is: zijn vrouw te laten om klinken, omdat hij haar verloren heeft. Het toppunt van kleinzeerigheid isaan prof. Donders te telegra- feeren omdat u iets in het oog gevallen is. Het toppunt eindelijk van beleefdheid is het, wanneer men zijn hoed afneemt omdat de tijd voorbijgaat. Een frausch kermisreiziger had eenigen tijd geleden een dwerg een 17jarigen knaap, die niet grooter was dan 62 centimeierstegen een som gelds van zijne ouders overgenomen en reisde daarmee de kermissen rond waar het kleine mannetje veel opgang maakte. Ten einde nog meer toeloop te trekken was hij onlangs op den inval gekomen om den dwerg tot een dierentemmer te maken niet van leeuwen maar van miniatuurtijgersnl. kattendie hij als tijgers met zwarte en bruine strepen beschilderde en die hij af richtte om den dwerg heen te springen als deze met zijn karwats sloeg. Hij had groote moeite om den knaap die doodsbe nauwd voor katten was, tot het vervullen van zijn rol te bewegen maar met slaag en bedreigingen kreeg hij hem er toe de dwerg trad een paar avonden als die rentemmer op en had groot succes. Maar dezer dagen, toen de kleine dierentemmer zich op de kermis te Beaupré sur Saone weer ouder zijn miniatuurtijgers vertoonde vloog een der katten hem plotseling naar de keelwierp hem omverde andere katten vielen mede op den dwerg aan, en vóór iemand tusschen beiden kon komen lag de arme knaap met een ontvleeschd gelaat dood op den grond. Het publiek was woedend op den eigenaar van het spel en wilde hem te lijf, maar hij wist zich nog in tijds uit de voeten te maken. Hij is echter thans te Rijssel in hechtenis genomen en zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden wegens den dood van den dwerg, die door zijn onvoorzichtigheid en wreedheid veroor zaakt werd. Op de gemeente-secretarie van Zundert (prov. Noord- Brabant) is eene jonge dame als klerk aangesteld. Uit Alexandrie wordt per telegraaf aan het Dagblad gemeld dat de engelsche regeering van de erfgenamen van prins Hendrik der Nederlanden heeft aangekocht de door dien prins te Port-Saïd gestichte inrichting met bijbehoorende terreinen. Een en ander zou gebruikt worden tot het inrichten van hospitalen enz. De koop prijs zou nagenoeg gelijk staan met de kosten van stichting. De pakketboot Mosel van de „Norddeutsche Lloyd" stootte den 9 op weg van Southampton naar Nieuw- Tork nabij kaap Lizard op rotsen. De passagiers met de brievenmalen enz. werden zonder ongeval aan wal gebracht. Men ving dadelijk aan met het bergen der lading. mww itsfat.gaMaBcimfc» nimf* Aan de gemeente-rekening over 1880 worden nog de volgende bizonderheden ontleend. De ontvangsten wegens vroegere diensten beliepen 15768,65%, waar onder 3205,94 restanten en f 12562,71% een deel van het batig saldo der rekening van 1880de ge meente-eigendommen en bezittingen brachten ƒ6829,51 op 40 p.c. op de hoofdsom der belasting op de ge bouwde eigendommen 7948,96 10 op die der onge bouwde f 491,4850 op die der rijks personeele belas ting f 23563,18 het 4/5 dier belasting 45241,30% de plaatselijke directe belasting 28627,21 de honden belasting 958,50 de belasting op tooneel vertooningen f 216,50 de leges ter secretarie 390,05 de heffing voor gebruik van gemeentegrond en water f 680,28 de tol op den Hoeverschelpweg 764,03 de begrafenis rechten f 1383,40de schoolgelden voor lager onder wijs 8398,85, voor hooger onderwijs ƒ130; de markt- gelden waaronder wik- en weegloonenzakkengeld op de graanmarkt enz. 41898,19%. De ontvang sten van verschillenden aard beliepen 15793,9 L% waaronder 4299,36% opbrengst van de gemeente reiniging, 179,15 boeten van politie, 337,50 terug gave verplegingskosten van krankzinnigenf 9541,83 vergoeding van het rijk volgens art. 45 der wet op het lager onderwijs, 31,65 entreegelden van het museum, t 299,84 rente van later gestorte termijnen der geld- leening 227 verkochte straat en metsel puin 200 verkochte leeuwen van het stadhuis. Als buitengewone ontvang wordt verantwoord 116077,60waarvan 1065,60 voor verkochte boomen, 3532 van verkochte vaste goederen, 1480 van voor afbraak verkochte perceelen, 90000 van de gesloten 40/o geldleening en f 20000 tijdelijk opgenomen gelden. De uitgaven bepaalden zich totkosten van huishou delijk bestuur f 14050,55% kosten invordering plaat selijke belastingen 12576,28% jaarwedden opzichters gemeente-gebouwen enz. 3450 kosten onderhoud van gebouwen, torens enz. 15995,15% kosten onderhoud straten wegen plantsoenen bruggenpompen en riolen, havens, klokken enz. 48307,37%; kosten der begraafplaats f 1523,18 kosten der gemeente-reiniging 58761,77 grond- en andere lasten 275,37 kosten der politie, nachtwacht, brandweer, schutterij 7382,45 kosten der plaatselijke gezondheidspolitie 309 kos ten van onderwijs a. lager 51883,91waaronder 19109,60 voor 2/5 gedeelten der aannemingsom van het stichten der nieuwe school voor onvermogenden voor jaarwedden werd 25387,40 uitgegeven b. middelbaar 2800,85 c. hooger 1808,19% kosten der muziek school 500 kosten armwezen 12088,84 waaronder belooning van genees- heel- en verloskundigen 1925, stads-apotheek 3390, krankzinnigen 3049,78%, burg. armbestuur 3115,11%, israëlietisch armbestuur 5, gasthuis 360, renten en aflossingen ƒ38750,14, waaronder f 20000 aflossing van tijdelijk opgenomen gelden pensioenen en wachtgelden 700 uitgaven niet tot de vorige behoorende 5113,64waaronder 2497.51 voor het muziekorps 1200 uitkeering aan de Herv. Kerk voor het gemis der begrafenisrech ten 342,64 voor het museum, 659,72 brandver- zekeringkosten van gebouwen buitengewone uitgaven f 22804,34, waaronder aankoop van 8100 nominale inschrijving 2%°/0 N. W. S. 5560,31 1248.86 kosten, gevallen op het sluiten der geldleening 689 aankoop van boomen voor omgewaaide en verkochte boomen f 3620 laatste termijn der aannemingsom van het dempen der Keetkolk en het stichten der 2e tus- schenschoolen 11686,17 koopprijs en kosten van het huis van C. Kramer ter vergrooting der kaas markt. Op onvoorziene uitgaven werd slechts 51 uitgegeven voor vernieuwing van 3 kadastrale kaarten. Naar wij met zekerheid vernemen zal de uit reiking der prijzen, van de barddraverij, op Woensdag, 23 Augustusalhier te houdendes avonds op het Doelenveld geschieden bij welke gelegenheid door den heer Switzar zal gezorgd worden voor eene muziekuit voering bal en vuurwerk. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 7 Augs. Cornelia Johanna, D. van Fredrik Willem Kroese en Maria Catkarina Koster. 9 r Alida Jacoba, D. van Peter Borjeson en Susanna Maria Boom. Johanna Henrietta Diderika, D. van Willem Ouwel van der Sluys Veer en Johanna Frederika Ro- senquist. OVERLEDEN. 9 Augs. Neeltje Maria, D. van Nicoiaas Piket en Klazina Au- kes, 6 m. Simon, Z. van Germent Schagen en Antje Bakker, 6 m. Amsterdam 9 Aug. 152 vette Kalveren f 0,7d a 0,85 per P., 6 Graskalveren 14 a 25, 45 nucht. dito f 8 13, 1 Schaap, 145 vette Varkens 36 a 50 ets. per P. Aardappelenkatwifker zand 4 a 5, noordw. zand f 2,50 a 4,50, hillegommer dito f 4 a 5, blauwe f 2,80, sassenheimer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3