Aanbesteding. 3 lie Til Jtf ROZEN. Rijks flooflere BnrgersM DE FAMILIEBODE, EXTRA-TREIN, JAN VAN REES ZOON te Zwolle Hennep- en andere Enveloppes Jagen en Konijnen delven, Stoomboot „Stad Haarlem" Woensdag 16 Augustus geen dienst. €*evraag*tl s bekwame Keukenmeid, O* soxiA.GrEiraT" Prijskolven BOHST-PASTILLI'S P r ij s b i I j a r t e n Voor VIER CENTS per week J. J. F VAN ZEYL, Geen Likdoorns meer! Hollandse he IJzeren Spoorweg-Maatschappij. op Zondag 13 Augustus TEERCAPSULES, SNertentiën. Bevallen van een Meisje J. F. YAN DER SLUIJS VEER- geb. ROSENQUIST. Alkmaar, 9 Aug. 1882. I>. M. ALE WIJN notaris te Medemblik, zal fyjiflff notaris te Medemblik, zal op Dinsdag 29 Augustus 1882 's middags 12 uur, in de herberg van W. Groen te Barsingerhorn publiek ten verkoop presenteeren Een goed onderhouden ^Woonhuis, ingericht tot SchildersafTaire, met Erf, te Barsinger horn groot 8 aren, 50 centiaren. Breeder bij biljetten omschreven. in 's Rijks duinen te SCHOORL. De Directeur der registratie en domeinen voor de provinciën Noord Holland en Utrecht te AMSTER DAM maakt bekend dat door hem op aanvraag bij den Ontvanger der registratie en domeinen te ALK MAAR, voor het jachtseizoen 1882/1883 zullen wor den afgegeven 1°. Vyflien vergunningen om in de Schoorlsche Staatsduinen te jagen tegen twintig gulden per stuk. En 2°. Tien vergunningen om aldaar Konijnen te del ven tegen twee gulden v{jfitig cent per stuk. REGENTEN der PRINS HENDRIK-STICH TING te EGMOND AAN ZEE zijn voornemens, op Woensdag, den 23 Augustus e.kdes namiddags 2 ure precies, in de herberg ede Vergulde Valk van A. Wijker aldaar, aan te besteden Het vergrooten der Prins Hen drik-Stichting te Egmond aan Zee en daarmede in verband staande werken. Raming 13600. Bestek met teekeningen liggen ter inzage in ge noemde Stichting te Egmond aan Zee en in het Socië teitsgebouw ede Unie aan de Choorstraat te Alk maar, terwijl het bestek op franco aanvraag te beko men is bij de Boekhandelaars IIERMS. COSTER ZOON te Alkmaar tegen betaling van f 1, Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 16 Augustus e k., des namiddags ten 2 ure, De Secretaris, G. E. A. YAN HALL. kunnen direct werk bekomen bij T. KRIJNEN Jcz., aannemer te Egmond BinDen. Loon 18 ceut per uur. zoo spoedig mogelijk eene die ook huiswerk heeft te verrichtenniet beneden 30 jaren ouden tegen Novembereene flinke WER&SIEI», met de wasch goed kunnende omgaan en strijken beiden van buiten en van degelijke getuigen voorzien. Adres, Frans-Halsplein, No 8 te Haarlem. Een ONDERWIJZERES te dezer stede, zoekt kost en inwoning met vi*|fe kamer. Voorwaarden worden ingewacht onder letter M franco bureau van dit blad. Liefhebbers van ROKEi worden uitgenoo- digd op de Bloem kweekerij FLORA, aan den Gees tersingel de uitgebreide verzameling bloeiende Stamrozen te komen bezichtigen. J. II. KOTTMANN. kastelein in de Schermeer, aan de Stompe Toren is voornemens op Maandag 14 Augustus te laten en een zeer net HUIS met TUIN staande en ge legen aan den Geestersingel en aldaar te bevragen bij den heer H. COPIUS PEEREBOOM. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus be- noodigde Roek werken Sehrfff- en Tee- kenbehoeften. Alkmaar. HERM3. COSTER ZOON. worden met goed gevolg gebruikt tegen Hoest Schorheid, Keel- en Borsipfju, in zak jes A 15 ets. en in doosjes a 30 en 50 ets. in flacons met 60 Capsules 60 ets. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN GIMBORN. en op Dinsdag 15 Augustus 1882, des middags ten 2 uren V olks ver-makelijkleden, als SprietKak- en Slandioopeu TobbestekenKolhappen, Tonzitten en Itingrfjden door ongehuwde paren. De paarden moeten des middags ten 3 uren aan de stal van den Heer C. SCHAGEN, voor de keu. ring en loting aanwezig zijn. Heeren liefhebbers worden uitgenoodigd, deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren. kan men inteekenen op ÏJITSPANNINGSLECTUUR onder redactie van Mei»ati vai Java (Maihilde). Als een welkome gast heeft DE PAMILIEBQDE gedurende den afgeloopen jaargang bij duizenden hare intrede gedaan en is zij daardoor eene ware huis vriendin geworden. DE FAMILIEBODE is het goedkoopste van alle nederlandsche tijdschriften terwijl geen wat vorm en inhoud betreft met haar kan wedijverende lezers vinden er de grootste verscheidenheid in. Zij bevat oorspronkelijke novellen gedichten wetenswaardig heden op elk gebiedterwijl de inhoud van DE FAMILIEBODE niemand eenige aanstoot gevende, haar juist geschikt maakt tot het meest geliefkoosde tijdschrift Wekelijks verschijnt eene aflevering van groot 4®. formaatzestien kolommen text bevattendemet eene duidelijke geheel nieuwe letter gedrukt. De zoo laag gestelde prijs maakt een algemeen zeer uitgebreid debiet mogelijk. De prijs van een geheelen jaargang van 52 afleveringen is slechts twee gulden (franco per post 2,30. Prospectussen alom verkrijgbaar. SCB IR DAM. Uitgever. RADICALR GENEZING binnen enkele dagen door het gebruik der Xweed- sche Eïkiloorn-Pleisters, van Dr. MIAMO. Prijs per doos 40 cents met 8 pleisters en gebruik. Depót bij firma J BRONGERS Gz., Bazar. van HAARLBM naar UITGEEST, -A.3LaK.M-A-A.r8. en A /h. "TXT I 1 A "1X/T p stoppende aan alle tusschenstations. Yertrek van 1IA.%REE.$1 ten 11 II. 15 IU. 's avonds. Retourbiljetten geldig. De Administrateur. stellen hunne theeen, uitmuntende door kracht, geur en waterhoudendheid in verzegelde pakjes van 1, 2? en 5 onsvoortdurend verkrijgbaar bij A. CONIJN Az, Mient, C, N°. 11. met in alle soorten tegen lage prezen. Ter Stoomdrukkerij van HERMS. COSTER en ZOON te Alkmaar. f 3,25, haarlemmer /2a 3,10, geldersche kralen 2,50 a 4, dito engelsehe 1 2,65, friesctie jammen f 2,50 a 4, friesche ham burger 3,25 a 3,75. Aanvoer 4000 mudden. Handel levendig. Haarlem 9 Aug. Aangevoerd 98 st. kaas, Hoogste f 30,50, 12969 stuks, wegende 25202 kilogram Aangevoerd 12 Koeien en Ossen f 150 a 220, 1 Stier 150, 5 Vaarzen 1 100 a 110, 15 nucht. Kalveren f 12 a 18, 52 Schapen f 24 a 34, 47 Lammeren 12 a 19. Schagen 10 Aug 12 Paarden f 40 a 150, ^Stieren 80 a 160, 135 Geldekoeien f 140 a 260, Kalfkoeien 220 a 280,4 nueht. Kalveren 10 a 16, 870 Schapen 17 a 35, 240 Lam meren 9 a 16, 12 magere Varkens /16 a 22, 30 Biggen 17 a 10, Boter per kop/ 0,90 al, Kippen-eieren 3 a 3,25 p. 100. Schiedam 9 Aug. Moutwijn 12,25, Jenever 17,75 p. vat. Texel 7 Aug. Rammen 28, Geldescgapen 28 a 32,50, Weideschapen 24 a 28,50, Lammeren 15 a 21. PER TELEGRAAF, Hoorn 10 Aug. Kleine kaas 32. AMSTERDAM. pCt. NederlandCert. N. W. Schnld2j Dito, dito3 Dito, dit 4 Dito, Obligation dito 18784 Oottenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, lilver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rutland, Ob.H.&C.1798/1815 /1000 Jan. 6 Cert. Inschr. 6e serie 1S55 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 6 Dito 1877 20-100 Jan.-Juii5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4j Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4} Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1-J Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1| Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig... i 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Balie, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Dito, Jelez-Orel dito5 Dito, Morschansk-Syaran Aand5 Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Riaschk-Wiasma Aand5 Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 10003 Dito, dito dito f 1003 HongarijeTheiss Spoorweg4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleen'ng3 9 Aug. 10 Aug. 67"/.. 67% 81 81'/, 103 102'/, 103'/,, 103 64'/,, 64 64 64'/, 65'/.. 65'/, 64"/.. 80 83'/, 96'/, 96'/, 76'/, 76»/, 92% 92'/, 92"/,. 92'/,, 86% 86% 63"/.. 53% 53 53 82 82'/, 81 81»/, 73% 74 66% 65 73%. 73'/,, 27% 28 44' 25% 26'/, 10%, 10'/, 9'/,. 9%. 52'/,, 53% 21»/, 21% 11»/., 11% 14 13»/, 11 11%. 34 34 115 26% 26»/, 39'/, 68'/, 68 51% 51»/, 51% 56'/., 56'/, 120'/j 120»;, 62%, 62% 48 48'/, 82 83 84% 85 80'/, 60'/, 83»/, 83»/, 84% 85 58"/,, 69 58'/, 58"/., 42 43 63% 64'/, 166% 166»/, 140% 140'/, 96»/, 97 60'/, 60%, 99'/,, 98'/, 69% 69'/, 40%, 40 105»/, 67% 67"/., 110 109'/, 114'/, 114'/, 92"/,, 93 100% 101 109'/, 110 145'/, 105»/, 127'/, 127 127»/, 11% IIIIWIMIII IMIWJ Stoomdrukkerij van Herin". Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4