33uiten!aub. iSittnenlaub. Porte zou trachten te bevrijden of dat een beweging tegen die souvereiniteit daar bijval zou vinden Op dergelijke vragen kan geantwoord worden door er op te wijzen, dat Arabi, nu hij tegenover den Khedive en Engeland een bestrijder in plaats van een bemiddelaar vindt, bezwaarlijk te gelijker tijd zich ook den Sultan tot vijand kan maken. Engeland dreef hem er toe ergens steun te zoeken en hij zocht dien ofschoon te vergeefsbij den Sultan. Op dezelfde wijze dreef Engeland de Christen-onderdanen in Europeesch Turkije, door onverschillig te blijven voor hunne grieven en steeds het gezag van den Sultan te steunen in de armen van Rusland. Maar welke houding zou Arabi tegen de Porte hebben aangenomen indien hij belang stelling bij Engeland had gevonden Als wij Gladstone hooren verklaren „wij voeren geen oorlog tegen het Egyptische volk maar willen het bevrijden van ver drukking. Wij willen de ontwikkeling der Egyptische vrijheden niet tegenhouden, want wij wenschen Egypte vrij en voorspoedig te zien," daa willen wij de oprecht heid dier verklaring niet in twijfel trekken maar dan vragen wij toch hoe is het mogelijk dat gij dus be gint en met dom geweld toeslaat zonder eerst een poging tot bemiddeling en bevrediging te beproeven en met al uw invloed te steunen ENGELAND. Den 9 deelde minister Childers op het feestmaal van Mansion House mede dat van den 10 af dagelijks troepen te Alexandrie ontscheept zouden worden. Minister Gladstone zeide dat de naar Egypte gezonden engelsche strijdmacht groote belangen van het Rijk te verdedigen had. Hij verklaarde echter luide aan de geheele beschaafde werelddat die belangen dezelfde warenwelke Engeland met alle staten van Europa gemeen had. Egypte was de handelspoort van twee werelddeelen en het was onvermijdelijk noodig dat die poort open was en dat in het land vrede en orde beerschte. Engeland deed zijn best dat doel te be reiken. Het voerde geen oorlog tegen het egyptische volk maar het wilde het bevrijden van verdrukking. Het wilde de ontwikkeling der egyptische vrijheden niet tegenhouden, maar het wenschte Egypte vrij en voorspoedig te zien. Engeland ging daarheen zonder eenige geheime bedoelingen. Het had niets voor an dere volken te verbergen en daarom had het recht te vorderen, dat men het vertrouwde. Ketswayo de oud-Koning van Zoeloeland woonde den 7 de zitting van het Lagerhuis bij. Hij had met den minister van koloniën den volgenden dag een on derhoud dat meer dan 2 uren duurde en zal eerstdaags een onderhoud hebben met minister Gladstone. Den 9 werd te Londen een standbeeld voor Glad stone in Bowroad, nabij de parochiekerk, onthuld. Hoogerhuis. De wet op de achterstallige pacht in Ierland werd den 10 aangenomenzooals zij door het Lagerhuis gewijzigd was. Lord Salisbury verklaarde van verder verzet af te zien nu de meerderheid zijner partij tegen verdere oppositie gestemd was wegens den toestand in Ierland en wegens het egyptische vraagstuk. Lagerhuis. De onder-minister van buitenland- sche zaken verklaarde den 10 dat de Porte aan En geland een ontwerp eener bekendmaking tot ondersteu ning van den Onder-Koning toegezonden had, waarin verklaard wordtdat Arabi een oproerling is. De mi litaire overeenkomst was nog niet geteekend maar de Sultan was tot het aangaan daarvan bereid. Den 11 zeide minister Gladstone dat het onmogelijk was nu reeds bet einddoel der krijgsbewegingen in Egypte op te geven maar de regeering beoogde geene blijvende bezetting van dat rijk als in strijd zoowel met de beginselen der regeering als met de meeuing der mo gendheden. Ierland. Men vreest voor eene werkstaking der politie-beambten. Zij schijnen hunne betrekking te wil- len neerleggenzoo hunne eischen om meer loon snellere opklimming en voordeeliger pensioenen niet worden ingewilligd. turen te vertellen gelukte het hem de levendige schaar van zich af te krijgen. Hij bleef voor Signe's huisje dat op de hoogste plek van het dorp gelegen was nog een wijle aarzelend staan alsof hij bevreesd was om binnen te gaan en zijne zielvolle blik zweefde over het voor hem liggende landschap. Hoe onuitsprekelijk schoon was de wereld nu het weldadige licht der zondie daarboven als een roode vuurkogel naar den horizont neigde, de gansche natuur tot vernieuwd leven opwekte, waar in aarde lucht en water overal nieuwe beweging was waar te nemen allerwege nieuwe knoppen zich ontwikkelden groene spruiten te voorschijn kwamen en rots bosch en zee zich met alle behoorlijkheden der noorsche lente tooiden. Ook des menschen borst verhief zich krachtiger en gevoelde zich aangespoord tot moedige daden, tot nieuwe ondernemingen. Hem alleen was het ontzegdzich krachtdadig te mengen in den strijd om de goederen dezer aardezich een eigendom een hutje een boot, een lieve vrouw te verwerven. Hem alleen had het noodlot tot werkeloosheid gedoemd, hij was een kreupele, de eenige onder een geslacht van mannen. Reeds als knaap had hij moeten leeren, afstand te doen van alles, wat in dit ruwe land den man waarde en achting ver leent. Hij scheen van den eersten dag zijns leven be stemd tot lijden en ontbering. Korten tijd slechts was er ook op zijne levenspad een lichtstraal gevallenhij meende liefde en vereering te lezen in de heldere oogen van een meisjewier geest hij had gevormd en wier onderwijzer en vriend hij was geweestzes jaren lang. Toen kwam zijn broeder thuis en zijn schoonste droom was voorbij. De jonge man haalde zwaar adem somberder en somberder werd zijn oogen alsof hij lichamelijk ver moeid was, leunde hij tegen de rots, die zich dreigend en beschermend tevens over het hutje heenboog. De klaDk eener heldere meisjesstem, die door het geopende FRANKRIJK. De prefect der Seine Floquet heeft, evenals bij de vorige ministeriëele crisis, zijn ontslag, gevraagd. De heer Hérisson, radicaal afgevaardigde van Parijs, en oud lid en voorzitter van den gemeenteraad van Parijs is minister van openbare werken geworden. ITALIË. Yan de 2898 kiezers voor de kamer van afgevaardigden te Rome kwamen den 6 bij de verkie zing van een lid slechts 394 ter stembus. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Den 9 kwamen de Keizers van Duitschland en Oostenrijk te Ischl bijeen. Verscheidene bladeu hechten aan deze bijeenkomst volstrekt geene staatkundige beteekenis en beschouwen haar meer als een vriendschappelijk samenzijn. TDRKIJE. De Porte ontving van de egyptische regeering te Cairo een sctu-ijvenwaarin opgekomen wordt tegen de bezetting van het Suezkanaal door Enge land. Zoo de verdedigingsmaatregelen der egyptenaren aan het kanaal schade mochten toebrengenstelt de egyptische regeering Engeland daarvoor verantwoordelijk. Italie's voorstel betreffende een internationaal politie toezicht over het Suez-Kanaal schijnt weinig bijval te hebben gehouden. Men verwachtte te Konstantinopel, dat de gezanten onbepaald zouden uiteengaan. EGYPTE. De regeering verzocht aan de verschil lende consuls, hunnen invloed te doen gelden, ter ver krijging dat bij het dreigend gebrek aan drinkwater de vluchtelingen niet thans reeds naar Alexandrie terug keeren. Het transportschip de Orient kwam den 10 te Alexandrie aan. Op dat schip was het le batalllon der Schotsche gardes met den hertog van Connaught, die dadelijk met den engelschen consul-generaal een bezoek bracht aan den Onder-Koning. Ook de Salames kwam aan. Arabi heeft bij Teb el-Kebir een groot versterkt kamp met het oog op een aanval der uit Indië ko mende engelsche troepen. Bij Alexandrië versterken zijne troepen de stellingen waaruit zij den 5 ver dreven werden doch die zij na het terugtrekken der engelschen weder bezetten. Te Port Saïd blijft het rustigde nieuwe door Arabi gezonden gouverneur bestuurt de stadterwijl de oude gouverneur aan boord der engelsche schepen is. Den 7 's namiddags 3% ure, ging de te Ommer- schans verpleegde van Pelt van zijn werk naar een af gelegen schuurgevuld met eene groote hoeveelheid ongedorschte rogge behoorende tot de hoeve van den onder-directeur van den landbouw R. van Nispon. In die schuur waren behalve het koren, verscheidene machines aanwezig. Met een lucifer stak hij de schuur in brand tengevolge waarvan binnen korten tijd zoowel de schuur als eene in de nabijheid staande hooiberg van ongeveer 25000 Ned. ponden hooi afbrandden. Kor ten tijd na het plegen van dit feit meldde hij zich bij de politie als de dader aan onder bijvoeging dat hij 3 lucifers gebruikt had om den boel in brand te steken. Dadelijk was op hem het vermoeden gevallen. Den 9 trachtte een ander verpleegde van Putten genaamd, op schoven staande rogge in brand te steken en gaf zich daarna vrijwillig als de dader aan. Bij het ministerie van marine is bericht ontvan gen van den nederlandschen consul te Oldenburg uat den 8 op de Jeversche kust aangespoeld is het lijk van den matroos H. D. Jansen laatst aan boord van de Adder. Den 8 werd te Maastricht in plaats van wijlen don beer Nysttevens lid der Kamertot lid der Provinciale Staten gekozen de heer M. J. Marres wet houder, candidaat der ultramontanen. De candidaat der liberale partij Mr. Haex bekwam 315 stemmen. Den 9 is te Bloemendaal tusschen paal 61 en,62 aan het strand aangespoeld het lijk van een man ge heel naekt en zonder hoofd. Den 9 stond voor het gerechtshof te 's Graven- venster tot hem doordrong, ontrukte hem eindelijk aan zijn sombere gedachten. Hij streek zich de lange blonde haren die over zijn gelaat waren gevallen van het voorhoofd en zijne bijna kinderlijk fijne trekken namen weder de uitdrukking van milde vriendelijkheid aan. Zacht trad hij de kamer binnen waarin Signe zat te spinnen en bij het snorren van het rad een dier oude liederen zongzooals zij in den mond der bewo ners dier noorsche kusten nog heden voortleven. Ge heel in haar werk verdieptbemerkte zij nietdat de deur openging en Erik op den drempel trad, zij spinde en zong ijverig door. Zij hield een oogenblik op om de gebroken draad aan elkander te knoopen terwijl een lachje aan haar gelaat nog liever uitdrukking gaf. Dacht zij aan Hen- drik's terugkomst en aan haar huwelijk P Erik stond onbewegelijk, met den blik strak gericht op het boeiende beelddat de spinster aanbood, terwijl zij, in het door het venster vallende avondlicht zich over haar arbeid boog. Toen de draad gehecht was, wierp zij de dichte haarvlechten terugstroopte de mouwen van haar kort kleed op en begon opnieuw te spinnen en te zingen. Plotseling echter hield zij op. Toevallig opziende viel haar de luisteraar in het oog. „Zijt gij daar, Erik, waarom komt gij niet binnen „Ik wilde u niet storen gij zongt zoo schoon." „Jadat heeft veel te beduiden lachte zij. „Het loont wel de moeite om er naar te luisteren vooral voor een manals gydie waarlijk wel wat beters weet te doen." „Toch wel antwoordde hij tegenover haar plaats nemende. „Uwe stem heeft zulk een eigenaardige klank en toen ik u aan het spinnewiel zag zittendeedt gij mij denken aan Ingeborg, toen zij Erithjof het afscheid toeriep." Signe boog zich over haar werk alsof er iets niet in orde was en schudde afwerend het hoofd. hage terecht L, J. J. Roland banketbakkersbediende beschuldigd van moord, vergezeld met diefstal, geweld- oefening, brandstichting en doodelijke verwonding van C. H. Snijders te Veere in welke gerucht makende zaak 63 getuigen en eenige deskundigen opgeroepen waren. De deskundigen verklaarden o. a., dat zij op het lijk 15 wonden hadden bevonden, waarvan 6 meer belang rijke die den dood ten gevolge moesten hebbendat zelfmoord of eene gebeurtenis aan een ongeluk of toe val onmogelijk was. De beschuldigde ontkende alles en verklaarde o. a., dat de verwondingen aan zijne rechterhand ontstaan waren door het snijden van een stokje met een mesjedat hij sedert dien tijd verloren had. De deskundigen spraken deze beweringen dadelijk tegen beschuldigde was niet links en kon zich dus niet snijden in de vingers der rechterhand. Het in het bezit van den beschuldigde gevonden horlogie werd door getuigen herkend als het eigendom van den ver moorde diezelfde getuigen verklaarden dat naar hunne berekening ongeveer f 8000 in kapitaal moest zijn ge vonden doch dat niets gevonden was Een politie-amb- tenaar uit Antwerpen had ontdektdat het zilveren horlogiedat beschuldigde beweerde te Middelburg ge kocht te hebben hetzelfde nummer droeg als dat, inder tijd aan een bakker aldaar ontstolen. De vraag van den President, of hij wist, dat de doodstraf in Nederland afgeschaft was, werd toestemmend beantwoord. Het pu bliek dat over dat antwoord lachte, werd dadelijk tot stilte aangemaand. De beschuldigde bleef bij zijn verhoor den 10 alle schuld ontkennen. De procureor-generaal eischte zijne veroordeeling tot levenslange gevangenis straf. Zijn advokaat achtte zijne schuld niet bewezen en eischte zijne vrijspraak. Den 16 wordt het vonnis uitgesproken. Den 9, des avonds ongeveer negen uur, ontstond plotseling brand in het bebouwde gedeelte van de buurt St. Maartensbrug gemeente Zijpe, in eene woning, door vier gezinnen bewoond. Een der bewoners was afwezig, doch de anderen lagen reeds in diepe rust. Bij hem, bij wien de brand ontstond, moest men de ramen inslaan om hem te wekken. In anderhalf uur lag alles tegen den grond. Eerst toen de brand vijf kwartier geduurd had, kwam de eerste spuit van Burgerbrug, en eenigen tijd later, die van Scbagerbrug welke laatste echter geen water behoefde te geven. Men zag ook thans weder de nood zakelijkheid in om een eigen spuit te bezitten, daar van het slechts 10 minuten verwijderde St. Maarten geen hulp werd verleend. De oorzaak van den brand moet vermoedelijk hierin gezocht wordendat er vuur uit de kachel is gevallen. Slechts gedeeltelijk waren de be woners tegen brandschade verzekerd. Gelukkig heerschte er windstilte, waardoor het dorp voor een groot gevaar is behoed. Den 9 werd te Zaandam een belangrijke inboedel verkocht. Een notenboomhouten porceleinkast met fraai snijwerk en zilver beslag bracht 1440 en een fraai gedreven ouderwetschen gouden tasbeugel f 740 op. Het Nederlandsche bijbelgenoo:schap vergaderde den 9 te Amsterdam. Uit het verslag bleek o. a., dat het aantal leden verminderd was dat te Geldermalsem een nieuwe afdeeling opgericht en de afdeeling te Am sterdam op eene nieuwe doelmatiger wijze ingedeeld was. Aan bijdragen was ontvangen f 38768,12 aan giften en legaten f 5551,86% aan renten f 6933,83 aan verkochte bijbels f 10979,31%. De uitgaven be stonden in: kosten van beheer f 13078,85%; druk- en b'ndloon ƒ30498,69, oost-indische bijbeIvertalingZ'3372,45 Afgeleverd werden 11971 bijbels, 1100 oude, 1558 5 nieuwe testamenten 60 afzonderlijke bijbelboeken 7465 kerkboeken, samen 36181 stuks. De vereeniging door Vermaak tot Nut te Haarlem gaf den 9 aan 370 kinderen van 10 tot 12 jaar haar jaarlijksch zomer-kiuderfeest. Zij zijn per trein naar Amsterdam geweest, alwaar Artis bezocht werd. Den 9 en 10 werd te 's Gravenhage de alge- meene vergadering gehouden van de leden der Ver eeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerks- nijverheid in Nederland. In het volgende jaar komen zij te Amsterdam bijeen. Den 10 besloot de Gemeenteraad van Rotterdam tot vermeerdering der reddingsmiddelen bij brand. „Loop heen, ik ben een visschersmeisje en Ingeborg was een koningsdochter. Hoe zou ik mij met haar kunnen vergelijkendan zou ik toch goddeloos hoo- vaardig zijn." „Niet de geboorte doet alles af," antwoordde hij. „Schoonheid van ziel en lichaam heeft de natuur niet alleen aan vorsten geschonken. Wat in het binnenste van een mensch leeft dat is zijn goddelijk erfdeel en doet hem meer uitblinken dan rang en rijkdom. Ook helden en dichters wier naam de nakomelingschap met eere noemt, waren vaak van nederige afkomst. Maar waarom spint gij nietSignelaat u door mij niet storen." „Het is reeds te donker, ik kan de draad niet goed meer zien. Vertel mij liever iets, ik luister zoo gaarne naar u. Of leer mij een aardig gedicht uit uwe nieuwe boeken." Een vluchtig rood bedekte Erik's gelaat. Hoe vaak had zij aan zijne voeten gezeten naar zijne woorden geluisterd, terwijl hij, onuitsprekelijk gelukkig, haar alles mededeelde wat hij voor schoons had gelezen en geleerd. Dat waren heerlijke, onvergetelijke uren en nu Zijn broeder had na slechts enkele dagen te zijn thuis geweest, de zege weggedragen. Wie kon zich ook met hem meten? Den sterken toch behoor en de goederen dezer aarde, voor den zwakke blijven in den spiegel zijner verbeelding alleen de eeuwige beelden over. Signe was achterover in haar stoel gaan liggen en zag hem met de handen in de schoot gevouwen vol verwachting aan. Doch hij durfde niet te spreken uit vreeszijn overvol hart te zullen verraden. Reeds de nabijheid van haar, die hij beminde en die hem in de reeds invallende schemering nog lieftalliger toescheen dan gewoonlijkmaakte hem gelukkig. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2