Aanbesteding. Openbare Verkooping, Openbare Verkooping TE HUUR gevraagd, Allerlei. Qtboiirtcntictt» aan te besteden Het vergrooten der Prins Hen drik-Stichting te Egmond aan Zee en daarmede in verband staande werken. Raming 13600. Bij de den 10 gehouden harddraverij te Wildervank is de prijs van f 200 behaald door „Graaf Adolf" van den heer G. Sevenhuyzen, te War- manhuizen pikeur S. Hettinga. Den 10 hadden de schoolkinderen van Koedijk een hoogst genoegelijken dag. Na een aangename rit over Schoorl naar Bergen brachten zij een groot gedeelte van den dag onder de hooge boomen door, waar zij rijkelijk werden onthaald. Na" te Koedijk te zijn teruggekeerd werd het feest in de school voortgezetwaar een tom bola zonder nieten niet weinig tot de algemeene vreugde Bij kon. besluit van den 10 zijn benoemd tot leden eener commissiebelast met een onderzoek naar de besmettelijkheid van kwaadaardig klauwzeer of rot- kreupel bij schapen, tot lid en voorzitter dr. H. van Cappelle referendaris bij het ministerie van binnen- landsche zaken; tot lid en secretaris dr. A. W. H. Wlrtz, directeur van 's rijks veeartsenyschool te Utrecht en tot lid J. Huffnagel, districts-veearts te 's Gravenhage. Den 10 en 11 was het feest voor de getrouwe school - bezoekers onder Warmenhuizen's jeugd. Den 10, 's mor gens 6 uur, waren de kinderen bij de school en gingen van daar, onder geleide der commissie, naar Scboorldam, waar eene boot van den heer Bosman uit Alkmaar hen wachtte, om naar Nieuwediep te gaan. Na aankomst; werden de voornaamste gebouwen en zalen van 's Rijkswerf bezien de melkinrichting bezocht en daarna „de Evertsen." De hartelijke ontvangst, welke den kin deren en der commissie daar was bereid, kan moeilijk in woorden worden weergegeven. De commandant, overste G. Doormanonthaalde de kinderen op krentebrood chocoladekoek enz. enz. en de fungeerende olficier van de wacht, de heer v. d. Zande la Costs, liet alles zien en maakte het bezoek aan „de EverGen" bepaald tot het prettigste deel der reis. Den 11 kwamen de kinderen der laagste klas 's morgens om half 9 school. Zij trokken elk een prijs, werden flink onthaald en konden zich ver maken in de'n draaimolen van den heer Bregman die gerust aanbevolen kan worden voor de opluistering van schoolfeesten. Na den middag konden de feestvierders van den vorigen dag nog eens even meedoen. Dit is zeker: de kinderen hebben volop genoten. De com missie kan even goed als vorige jaren met zelfvoldoening op haar werk neerzien en behoeft zich volstrekt niet te storen aan enkele ontevredenen. De commissie brengt baren dank aan allen die haar hebben geholpen tot het welslagen van het feest, inzon derheid aan de heeren officieren van „de Evertsen," die stellig den stillen dank van 80 blijde kinderen hebben ontvangen. Te Kolhorn viel den 11 een meisje van 5 jaren in de haven. Een kind van ongeveer gelijken leeftijd, hierbij tegenwoordig waarschuwde spoedig een in de nabijheid wonende bakker die het meisje nog juist bij tijds redde. Het ongeval was door niemand anders opgemerkt, zoodat de redding bepaald te danken is aan de flinke handelwijze van dit kind. De vereeniging „Floralia" te Langedijk beeft in eene vrij slecht bezochte vergadering den 11 besloten, dit jaar geen bloemententoonstelling te houden zooals de beide vorige jaren wel het geval was. Men vreesde gebrek aan deelneming. Er waren minder stekken aangevraagd dan verwacht wasen vele menschen hebben bunpe bloemen te lief om ze in te zenden. Ook zonder tentoonstellingen hoopt men het doel van Eloralia te bereiken Den 11 des morgens reed te Vogelenzang bij de zanderij van den heer van Ittersum alwaar eene brug hersteld wordtzoodat enkel spoor gereden en de trei nen geloodst moeten worden de sneltrein van Botter dam die bij het begin van enkel spoor gestopt en den loods opgenomen had tegen den trein van Amster dam komende die had moeten wachten tot dat de andere trein voorbij was. Deze trein stopte niet of althans niet vroeg genoegvolgens den machinist ten gevolge van het doorglijden zijner machine. De schok was hevig, zoodat verscheidene wagens geheel vernield zijn. Vijf reizigers bekwamen ernstige6 lichtere ver kondigingen. De meeste verwondingen waren aan de beenen toegebracht. De geneesheer van der Laan uit Bennebroek met zijn zoon waren spoedig aanwezig om hulp te verleenen met medewerking van de be woners der buurt. De weg was tot 4 uren versperd en de reizigers moesten overstappen. Hadden de trei nen grooter snelheid gehad dan waren de ongeluk ken zeker van veel ernstiger aard geweest. De achter ste en middelste wagens leden het meest. De officier van justitie te Haarlem die spoedig op het terrein wasnam den machinist van den amsterdamschen trein (1 in voorloopige bewaring. Bij kon. besluit van 25 Juli is vernietigd een besluit van den gemeenteraad van Eranekeradeel van 27 Eebruari dezes jaarswaarbij vergunning verleend was tot het doen plaatsen van telegraafpalen op den k kunstweg in die gemeenteo. a. onder beding eener heffing van f 2,50 per paal als vergoeding voor bescha diging van het grasgewasop grond dat dergelijke be paling in strijd is met de art. 4 en 5 der wet van 7 Maart 1852 (Staatsblad No. 48). Bij de aanbesteding der werken van het gedeelte StavorenSneek van deo spoorweg Stavoren— Leeuwar den, te 's Gravenhage, waren den 9 laagste inschrijvers J. J. Becker te Lenten A. D. van Seeters Co. te Nijmegen, voor 1,038,400; voor de uitvoering der werken tot verruiming van de Dordsche Killangs den linkeroever dier rivier en het verdedigen van dien oever, tusschen de mijl-raaien 123 en 127 onder Dubbeldam, was laagste inschrijver D. Volker, te Dordrecht, voor f 148,890 voor de uitbreiding van het station te Zwolle K. Bleeker te Zutfen voor f 37,600 voor de ver dieping van het scheepsvaarwater aan het benedeneind van de Scheur nabij den Hoek van Holland (waterweg van Botterdam naar zee) A. L. van Wijngaarden te Sliedrecht voor 44,700. De vergrooting van de le openbare school te Stolwijk is gegund aan den laagsten inschrijver O. Stra- i- ver te Haastrecht voor 14995. Vervolg der binnenlandsche berichten in het tweede blad De Nieuwe Botterdamsche courant verneemt, dat de koopprijs voor de door de erfgenamen van prins Hen drik aan de engelsche regeering verkochte inrichting te Port-Sa'id f 1,000,000 bedraagt. Luitenant Metelerkamp die bij de wedrennen won het door den Koning als prijs uitgeloofde raspaard, reed den 10 in twee uur met dat paard van Leiden naar Zandvoort. Het kwam even frisch en koud aan, als of het een kleine rit had gedaan, wel een bewijs, dat het een echt raspaard was. Men schrijft uit Utrecht aan de N. B. Ct. Wees gegroet! gij eerste zomerdag. Wees ons wel kom en vermenigvuldig u honderdvoudig Waar waart gij zoolang? Wij riepen en zuchtten en schreiden om u maar gij Het niets van u hooren. Slechts de winter gaf antwoord op ons klagen en die goeije, oude man deed alles wat hij kon om ons te sussen. Zijn zware witte pelsjas had bij uitgetrokken en 's ochtends vroeg stond hij in de zonnestralen en nam zooveel warmte op als hij maar onder zijn demi-saison kon bergen. Maar achhij kwam uit het noorden of oosten en bracht zooveel koude volgelingen mede. En als hij ons dan n0c zag vluchten achter de gesloten venster en deuren, dan ontdooide zijn ijskoud hart van deernis met ons menschen en hij begon zoo bitter te schreien, den ge- heelen dag lang, dat wij onze broeken moesten opslaan en altijd onze parapluie omhoog moesten hebben om tegen zijne tranen beschermd te zijn. Eindelijk Daar zijt ge o eerste zomerdag en komt ons verlossen! Wees ons driewerf welkom en blijf' ons thans eenigen tijd koesteren Aeh, gij weet niet hoe wij naar u hebben gehaakt! Waar waart ge dan toch? is 't waar wat men van u verhaaldedat ge in slecht gezelschap waart geraakt en dat ge, na reeds een jaar of drie uwe fabriek hier een beetje te hebben laten verLoprn, ten einde raad en zonder orde op uwe zaken te stellen, naar Amerika zijt gevlucht? Hebt ge daar wezenlijk zoo huis gehouden Tankoes dood laten gaan bij duizend in de week en andere slechte streken meer uitgevoerd? Maar eindelijk toch, niet waar? zijt ge tot inkeer gekomen. Dat was ook geen gedrag voor een fatsoenlijken eersten zomerdag 1 Gij hebt u uwe oude vrienden van de overzijde herinnerd; er aan gedacht hoe nat en koud wij het zonder u moesten hebben hoe wij liepen te bibberen en ge wist dat ge bij ons een potje breken kondet. Wij danken u voor uwe komst, o eerste zomerdag. Och blijf thans bij ons en sa niet weer Wij hebben u zoo Hef en gij behandelt ons koel. Wij hebben naar u uitgezien als de jonge ling naar zijn geliefde. En gij nukkig als een jonge deerne gij spot met onze vertwijfeling met onze ja loezie Gij lacht met ons stampvoeten en met ons boos gelaatzeker als ge zijt dat de eerste kus van uwe frissche lippen ons hart weer zal doen pope len van vreugde, ons bloed weer sneller zal doen stroo men van louter zaligheid O blijf thans bij ons Omhels ons teeder en lang En als gij moede wordt van 't liefkoozen, leg u dan in onze armen ter ruste en slaap in den helderen mane schijn, om iederen morgen en iederen dag door een zoelen zuidewind te ontwaken, en weer van voren aan te beginnen o schoone eerste zomerdag Keizer Nikolaas van Rusland kende de menschen met wie hij te doen had! Gedurenden den Krim-oorlog was van Sebastopol naar St Petersburg een koerierlijn aangelegd, opdat de dépêches zoo spoedig mogelijk in 's Keizers handen zouden komen. Op alle poststations vonden de koerier officieren steeds paarden gereed staan en zij hielden niet langer rust dan tot het uit- en inspannen van de paarden vereischt werd. De afstand bedroeg 2028 wersten en zonder eenig buitengewoon oponthoud duurde die reis toch dertien of veertien dagen. De ongemakke lijke koerierswagens zonder veeren en kap, met een stroozak tot eenige zitplaats maakten dat de officieren natuurlijk half dood van afmatting te Petersburg aan kwamen. Daar werden zij terstondzoo stoffig en be slijkt als zij waren bij den Keizer toegelaten ten einde hem persoonlijk de dépêches te overhandigen. Ongeveer dertien dagen na een met goed gevolg afgeslagen aanval op den Malakoffkwam een koerier in het winterpaleis aan. Hij had onderweg meer dan één paard half dood gejaagd en zich ter nauwernood den tijd gegund om een kop warme thee en een stuk brood te gebruiken. Nu had hij zijn doel bereiktden Keizer de dépêche overhandigd en bevel ontvangen om in de voorzaal op nadere orders te wachten. Doodmoede Het de officier zich op een stoel neder- vallen en oogenblikkelijk maakte de slaap zich van hem meester. Kort daarna trad een adjudant van het Keizer lijk kabinet binnen en verzocht den koerier om bij zijne Majesteit te verschijnen. De geheel uitgeputte man hoorde echter niets van dat verzoek hij sliep. Men trachtte hem wakker te maken maar te vergeefs Geen roepen of schudden baatte hij Het alles met zich doen en bleef slapen. Toen alle pogingen zonder gevolg ble ven besloot de adjudant den Keizer het geval mede te deelen. Yroolijk gestemd door de ontvangen tijding, gat JNi- kolaas lachend ten antwoord: „Wacht maar: ik zal hem wakker krijgen." Hij naderde den slaper en riep met luider stern. „Hoogwelgeboren heer, de paarden zijn aangespannen." Dat waren de woorden waarmeê de postmeester op ieder station melden moest dat de wagen gereed stond. Als geëlectriseerd sprong de jonge man op opende de oogen en riep „Tascholl De Keizer legde hem de hand op den arm. „Bedaar mijn zoongij zijt waar gij wezen moet. Vertel mij eerst nog het een en ander omtrent het gebeurde, en 8laap dan zoo lang gij wilt hier in het paleis gij zijt mijn gast," De Notaris DUKER, gevestigd te Zuid- scharwoude is voornemens op Woensdag 16 Augustus 1882, des namiddags 1 uur, ten herberge van W. Koopman, nabij het station Noordscharwoude publiek te verkoopen Twee perceelen Wellanden twee akkers Bouw land in het Waarland gemeente Haringcarspel aan de zuidzijde van de Molensloot, kadaster sectie E, No. 877, 878, 879, 880, te zamen groot 3.21.80 h., alles aan elkaar gelegen in eigendom behoorende aan den Heer C. EECEN Gz., te Oudcarspel, en de wed. P. VOLKERS in het Waarland. .JU! op Woensdag, 16 Augustus 1882, voormiddags elf ure, in het locaal van den heer J. Swabthof Cz., aan de Sint Maartensbrug in de Zijpe van 1. Eene kapitale Boerenwoning met aan- en bijgetimmerten, Erf, Tuin, Bosch en vrucht bare Landerijenaan en bij den Belkmerweg en Sint Maartensweg, in de ZIJPE, genaamd: «de Oroote Vos," te zamen groot 57 hectaren, 58 aren en 2 centiaren. 2. Eene kapitale Boerenwoning met aan- en bijgetimmerten, Erf, Tuin, Bosch en vrucht bare Landerijen genaamd 1de Kleine Vos" aan den Belkmer- en Sint Maartensweg in de ZIJPE, groot 35 hectaren, 39 aren en 30 centiaren. 3. Een Buis, Erf en Tuin, aan het einde van den Sint Maartensweg in de ZIJPE, groot 8 aren en 80 centiaren. In perceelen en massa s. De Boerenwoningen met het Huis en Erf kunnen worden aanvaard 1 Mei 1883 en de Landerijen 25 December 1882. Alles nagelaten door den heer J. BREED. Breeder bij biljetten. G. VAN OS NotarisZijpe. te ÜLK1IAAII in den Nieuwen Doelen, aan de Doelenstraat op Donderdag, 7 September 1882bij opbod, en op Donderdag, 14 September 1882 bij afslag, telkens des namiddags ten 6 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van: 1. Een op den besten stand gelegen WinkelllUiS en Erf met Schuuraan de noordzijde van het Luttik-Oudorp te Alkmaar, groot 2 aren, 86 centiaren. Dit huis bevat onder anderen beneden twee kamers, keuken en twee ruime kelders en boven een voor kamer, vier slaapkamers en een ruimen droogzolder. 2. Een Stalaan de Spanjaardstraatte Alkmaar, groot 55 centiaren. Nadere inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden Notaris. Op Maandag, den 11 September 1882 des voormiddags te 11 uren, zal te UITGEEST, in het logement „de Ooievaar, ten overstaan van den Notaris J. VAN LEEUWEN Azpubliek worden verkocht Het BUIS waarin eene HBR.BER O wordt uitgeoefendmet Erf en ScfaUUP, Uitgeestaan de Schevelstraat No. 63groot 2 A., 43 c.A. De zaak kan zeer geschikt door eene vrouw ge dreven worden. Te aanvaarden na betaling der kooppenningen en dagelijks te bezichtigen. voor gehuwde lieden, zonder kinderen, een net Huisje (huurprijs ƒ200,Adres met franco brieven onder lett. C. U., bij den boekhandelaar NE- DERKOORN, Langestraat A, 11. REGENTEN der PRINS HENDRIK-STICH TING te EGMOND AAN ZEE zijn voornemens, op Woensdagden 23 Augustus e.k., des namiddags 2 ure preciesin de herberg »de Vergulde Valk van A. WijKEB. aldaar, Bestek met teekeningen liggen ter inzage in ge noemde Stichting te Egmond aan Zee en in het Socië teitsgebouw "de Unie aan de Choorstraat te Alk maar terwijl het bestek op franco aanvraag te beko men is bij de Boekhandelaars IIERM9. COSTER ZOONte Alkmaartegen betaling van 1,—. Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 16 Augustus e.k., des namiddags ten 2 ure, De Secretaris, G. E. A. VAN HALL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3