FINALE ÏÏITVEEKOOP TABAKSEABPJEK~ Pianolessen. finale Uitverkoop 9 van alle voorhanden GOEDEREN, voor huis houdelijk en ander gebruik, Hennep- en andere Enveloppes L'UNION CHAIPA&EE-WIfflEE BorscJitleeflen en Graanzakken. eene Reukenmeid, Een bekAvaam Sclioenmakersknecht Dienstbode W. J. BLITZ, Tandarts, van vele Artikelen, lie Erven VAN VUURE. Een gehuwd Persoon de Rookende Amerikaan Geen brillen meer. UIT NEDERLAND. in liet perceel No. 81, Kaadmarkt. De Erven VAN VUURE. S. DE LANGE P.A\ Utreclitsclieslraat 28, AMSTERDAM. ftf Gedraaide gladiiouten Theestoven. Koperen Doofpotten. Hieuw Zilveren koperen Kouilloires. Koperen Komforen. Eieren-kokers. Koperen Petroleumstellen. Waterstoven. Tafelsehellen. van S. W IT, KOOLTUIN, C 3. met in alle soorten teg-en lage prijzen. Ter Stoomdrukkerij van HERM*. COSTER en ZOON te Alkmaar. JLE VEJST S VEEZEEEEING- LIJLA. TS CELA.EEIJ MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN GEPLAATSTE FONDSEN ZESTIG rdILLIOEN FRANCS °*CH TE VERVOEGEN VOOR ALLE IN JCHTINGEN BIJ DE HOOFD AGENTEN Cachet d'Orf 33,— Carte ISlanehe ?»,- Carte Moire30,— Sillery Superieur 31,— Engelsche linnen Overhemden in alle prijzen, van al 2,50, met of zonder boord, j Sokken en Tricot Ondergoederen. Alle soorten van Handschoenen. DASSEN, BOORDEN, FRONTS, MAN ('IIETTEN, PIQUÉ VESTEN, REISAR TIKELEN, RADARTIKELEN, PARA- PLUIES, ROTTINGEN, LEERWERK enz enz. Gevraagd m P- G., goed kunnende koken en genegen huiswerk te verrichten. Zonder goede getuigen onnoo- dig zich aan te melden. Adres den Betaalmeester te Alkmaar. gevraagdom dadelijk in dienst te treden bij J. HULSHOF, te Noordscharwoude. gevraagdom terstond in dienst te treden goed kunnende koken en van goede getuig schriften voorzien. Loon 10 gulden's maands, zonder wasch. Brieven franco, letter A, bureau dezer Courant. In eene bloeiende zaak van Ijzerwaren llachineriën enz. enzwelke reeds bijna eene halve eeuw bestaatwordt gevraagd een C O M- PAG MOM, die minstens over J 50,000 kan beschikken. Aan een Jongmensch, die lust heeft tot veel werken, zal de voorkeur gegeven worden. Vraag meerdere inlichting ouder letters WSO, aan het Algemeen Advertentie-bureau van NIJGIl VAN DITMAR, Rotterdam, zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL kaasmarkt alhieren iederen Zaterdag in het hotel de Burg, beide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ope- ratiën en het plaatsen van kunsttanden en geheeie gebitten. waaronder Eenige soliede Haaimachines voor huis-, kleedermakers- en sehoenmakersgebruik, in het perceel No. 77, ZAADMARKT. I« T hoofden worden van haren voorzien, roos MX-Lx JLJ .H J en uitvallen geneest door Extrait NitlOn, fi. 0,10. Onmisbaar tot het verkrijgen eener goede baard. Dépoth. J. URONGERS Gz. (Bazar). van goede getuigen voorzienwenschte zich gaarne geplaatst te zien als BEDIENDEonverschillig in winkel- of handelszaak of logement of dergelijke. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Geurige waterhoudende Theeën zijn steeds ver krijgbaar in het Tabaksfabriek „de Rookende Ame rikaan Kooltuin, C 3, van S. WIT. Souchon 1,de 5 ons. Pecco1,25 1 t Congo f 1,50 en n 2,u Safraan 10 cent per pakje. Prima kwaliteit Java-Koflie 45 cent de 5 ons. SLIJTERS FLINK RABAT. De ondergeteekendenog eenige uren in de week beschikbaar hebbendewenscht die gaarne te besteden aan het geven van piano-onderricht. Alkmaar, Heiligland. J. VERLIAT. Door aanwending van het Dogwater van Dr SWHABE worden zwakke oogenhetzij aangeboren of verkregpn weer volkomen in versterkten en hel derzienden staat teruggebracht. Flacon 75 cents. Depot bij de firma J. Rrongers Gz., Bazar. Zeer geachte Beer VON GIMBORN Voor eenige dagen kwam bij mij de vrouw van den Boomkweeker J. WESTERHOF, te Eenrum. en ver zocht hare genezing door uw KJnivevseei-Zui- van eene dertigjarige maagkwaal in de couranten algemeen publiek te maken allen die aan maagpijn lijdende zijn. Professoren, Doctoren heeft zij gedurende die reeks van jareu geraadpleegd, maar telkens zonder baatzoodat zij eindelijk ook besloothet niUttf/SOMt te probeeren waardoor zij zoo lijdende als zij wastotaal gezond is gewor den. Bijna niets kon de vrouw inhouden en altijd door aanhoudende pijnen gekweld, was zij als 't ware het leven moede, terwijl zij zich nu, dankbaar voor hare algeheele herstellingmet nieuwen levenslust overgelukkig gevoelt. Steeds is zij volgaarne bereid aan allenzonder onderscheidmondeling meer omtrent hare genezing mede te deelen. C. RIK KERS. Groningen. Dit alleen echte onvervalschte UNIVERSEEL- ZUIVERINGSZötT is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle Maagkwalen. Ver krijgbaar in pakjes a f§, 33 en 60 Cts. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth Go, In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. VAN GIMBORN OPGERICHT IN -1 829 Gevestigd te PARIJS, in haar Hotel, 15, rue de la Ban que Verzekeringen bij overlijden op het geheeie leven. Gemengde verzekeringen en op een bepaalden dag. Lijfrenten. Uitzelverzekerïngen. 50 0/0 aandeel in de winsten der Maatschappij Arasterdam, de Heeren O. P. N. BLOM en J. L. ELDERS, Hoofdagenten11 i Warmoesstraat. Alkmaar, den Heer PIERRE DAMAVEop de Mient. Arnhemden Heer S. I. J. ROES Advocaat-Procureur, Bredaden Heer A. P. L. NELISSENAdvocaat-Procu reur, Havermarkt, W. C. 300. Dordrecht, den Heer J. JP. H.GEELEN, Gravenstraat, B181. Goudaden Heer J. WERNINK, Bleekersingel R 199. Groningen den Heer I. J. BRUGMANS, Groote Markt, 12. HaarJem, den Heer G. C. C. REESER, Groote Houtstraat 5. ,s Gravenhage, den Heer J. J. VAN OORD, Kassier, 13 Nïieuwstraat. 's Hertogenbosch, den Heer ALPHONS VAN RIJCKE- VORSEL Advocaat-Proeurenr. Leeuwardenden Heer C. A. RöMER, Advocaat-Procureur, Ruiterskwartier 95. Nijmegen, den Heer VAN WAGENINGEN, Molenstraat 20. Roermond, den Heer SCHATTENBERG, op de Coul. Rotterdamde Heeren W. DE BOER VERVOORN, 38 Delftsche vaart, en J. J. DE LANGE, Wijnstraat 101. Tilburgden Heer C. ARENDS, NoordhoekM 484. Utrecht, den Heer A. H. E. GADIOS, Advocaat-Procu reur, Parkstraat4. Zwolle, den Heer C. L. LIETZE. van het huis FJSSE THIRION Co, te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAMPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen h contant uitverkocht. Mauden inhoudende 12 flesschen Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer «Sb. Fortuin Bz., aan de Kaasmarkt te Alkmaar. De ondergeteekende, AGENT voor ALKMAAR der Naamlooze Vennootschap Nederland van Verzekering op het Leven gevestigd te Amsterdam, en der Arnhemsehe Verze kering- en Brandwaarborg-maatschappij, gevestigd te Arnhem beveelt zich aan tot het sluiten van contracten ter verzekering van kapitaal zoowel bij het leven als bij het overlijdenbenevens tot liet sluiten van verzekeringen op fiirbotswen ISrubeien enz. II. «I. VONK Kantoor Paardensteeg te Alkmaar. Franco toezending door het geheeie rijk. Voorhanden eene flinke keuze Dorsctll&Ice- (len in alle afmetingen van honderd tot zes honderd ellen, alsook puike Kraanzakken en MJn- zaad balen bij J. FORTUIN Bz, KaasmarktAlkmaar. Vrouwelijke kwalen. Op de moeders rust eene grocte verantwoordelijkheid wat aangaat het zorgen voor eene bestendige gezondheid harer dochterste dikwijlshelaas wordt zij echter opgeofferd aan laak bare schaamtein een bijzonder tijdperk des levens wanneer zeer belangrijke veranderingen plaats grijpen in het vrouwelijke gestel, van welks goede verzorging toekomstig geluk of wel toekomstige ellende afhan gen. De Pillen van Hollowayin het bijzonder in dien zij door de Zalf geholpen worden hebben het gunstigste resultaat verkregen in het vaststellen dezer werkingen, van welker goede inachtneming de gezond heid, ja zelfs het leven afhangt. Moeder en dochter kunnen veilig deze krachtige opereerende geneesmid delen gebruiken zonder iemand te raadplegen. Alge meen aangenomen als het eenige groote middel voor vrouwelijke kwalen feilen deze Pillen nooitook verzwakken zij het gestel niet, en brengen altijd den gewenschten uitslag te weeg. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a 0,80, f 1,85, 3,t 6,75, f 13,50, 20,50. Potjes zalf a0,80, 1,85, 3, t 7,05, f 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. van Renesse, Apoth. te 's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij StraatmanApotheker te 's Bosch alsmede in Holloway e etablissementen te Londen 78, New Oxford Street. Stoomdrukkerij van Herm'. Coster en Zoon te Alkmaar. i y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4