No. 96* Vier en tachtigste Jaargang. 1882. ZONDG 13 AUGUSTUS. Prijs der gewone Advertentiën TWEEDE BLAD. Binttenlanb. QHltvlei. ^Telegrafische Berichten. &tab0~3Sericfitcn. heut9- en marktberichten. ALKI4ARSCHE Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. A bonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. COURANT. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. De gemeenteraad van Krommenie heeft besloten, aan den minister van binnenlandsche zaken een verzoek schrift in te dienen ter verkrijging van Rijks subsidie voor den bouw eener nieuwe burgerschoolwaarop door den districts-schoolopziener aangedrongen is. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland beschik ten afwijzend op het verzoek van een onderwijzer te Zaandamom vergunning tot aanvaarding van een agentschap eener levens- en brandverzekeringmaat schappij. Volgens de door het ministerie van waterstaat uitgegeven statistiek van het stoomwezen in Nederland waren op 1 Januari 1882 in gebruik 6413 stoom ketels tegen 5090 op 1 Januari 1881 5709 op 1 Januari 1880 en 4753 op 1 Januari 1877, daaronder niet begrepen die op oorlogschepen en die der locomo tieven voor vervoer van personen en goederen. De op 1 Januari 1882 in gebruik zijnde 6117 stoomwerktuigen waren van 102,760 nominaal paardenkracht. Het concert, door de leden van het IJmuider Zangkoor gegeven ten voordeele van de nagelaten be trekkingen der Adder bracht zuiver 294 opop eene lijstgedurende eene maand aangeboden op de in- en uitgaande schepen werd aldaar voor ongeveer 300 geteekend. Het gerechtelijk onderzoekingesteld naar de oorzaak van den brand te Genemuiden leverde geene gronden op voor de meening dat in eenig opzicht aan moedwil te denken was. Te Westwoud is een kolf- en biljartwedstrijd gehouden, de eerste om prijs en premie van samen 200 de tweede om prijs en premie van samen 100. Voor het kolfspel waren 78 mededingers ter wijl voor het biljart 48 lief hebbers waren ingeschreven. De heer B^lsma won bij den biljartwedstrijd den eer sten, de heer H. Mijman, uit Hoorn, den tweeden prijs, de heer C. Roodvan Hoogwoud de eerste de heer P. van Kampen van Hoogcarspel de tweede premie. Bij de kolfpartij waren de heeren J. Witsmeer, van "Winkel J. Zomerdijk te Beemster en D. Klaver van Spierdijk overwinnaars. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben den raad voorgesteld voor f 350000 vrij geld aan te koopeu het terrein en den inventaris van de tuinbouwschool „Linnaeus" in de Watergraafsmeer, groot ruim 9 bunders, en om van dat terrein kosteloos af te staan den inventaris en 4 bunders aan eene op te richten vereeniging voor de vestiging eener tuin bouwschool onder voorwaardedat die vereeniging kosteloos aan de gemeente voor reeds aangelegde of nog aan te leggen parken en plantsoen kweeke en levere de noodige boomenheestersbloemen en gewassen. De burgemeester van Amsterdam heeft naar aan leiding van den overlastdien het publiek van langs den weg loopende honden ondervindttot de eigenaars van groote honden de uitnoodiging gerichtom deze ter voorkoming van ongelukken, op den openbaren weg vast te houden. Bovendien heeft de politie een groot aantal op straat zwervende honden die niet voorzien waren van een belastingpenning opgevangen. Uit een in het Handelsblad opgenomen stuk blijkt, dat minister van Lijnden den 8 Juli de vroeger aan hem verleende opdracht, waardoor eene „nieuwe phase" ontstond en over welker aanvaarding hij aan de Tweede Kamer verklaarde nog geen besluit te hebben genomen, geenszins had nedergelegd, maar kenbaar gemaakt, bezwaar te ontmoeten in hare vervulling, zoolang niet een der leden die het fransche handelsverdrag bielpen verwer pen geweigerd had zich met de vorming van een an der ministerie te belasten. Daarop was aan den heer Tak van Poortvliet de samenstelling van een nieuw ministerie opgedragen, die, al moest hij ook tot den Koningin het buitenland gaan, in de gelegenheid wenschte te worden gesteld, mondeling rekenschap te geven van den grondslag, waarop naar zijn oordeel dergelijke vor ming zou moeten beproefd worden. Op 3L Juli tij dens 's Konings terugreis, werd hem te Frankfort a/M. het gevraagde gehoor verleend. Hij deed toen uitko men, dat ten onrechte eene staatkundige strekking was toegeschreven aan de stemmingen in de Tweede Kamer over dat verdrag, in weerwil dat de bestrijding, zonder onderscheid van richting elke staatkundige beteekenis aan bet uit te brengen votum had ontzegd. Voorts toonde hij zich gezind de hem toegedachte taak op zich te nemen wanneer hij verzekerd kon zijn van het verlof, om onverwijld aan de Staten Generaal de wetsvoorstellen aan te bieden tot noodzakelijke wijzi ging van sommigeden wetgever al te zeer de handen bindende voorschriften der Grondwetin den geest als in 1879 was voorgesteld. Na den afloop van het vrij lang geduurd hebbende gehoor ontving hij een uitnoodiging, om schriftelijk verslag van het gesprokene aan te bieden. De indie ning leidde tot de mededeeling in een voor den heer Tak hoogstwelwillend schrijven dat het geschikte tijd stip tot wijziging der Grondwet geacht werd voorals nog niet gekomen te zijn. Op grond van deze mede deeling begreep de heer Tak, geen verder gevolg aan de hem verstrekte opdracht te moeten geven. Men verwacht nu eerstdaags de aanvulling van het tegen woordige ministeriedat op ééne of ten hoogste een paar uitzonderingen na in zijne tegenwoordige samen stelling gehandhaafd zou blijven. Uit de consistorie-kamer der cbr. gerefl gemeente te Broek op Langedijk is eenige dagen geleden door insluiping en verbreking van een ijzergazen ruit een bus met f 27,40 ontvreemd. Sommige landeigenaren in den omtrek van Hee renveen de veredeling van den frieschen veestapel op praktische wijze willende bevorderengeven een deel der jaarlijksche huursom terug voor eiken stier of elke koevoldoende aan de vereischten om in het friesche rundveestamboek te worden opgenomen. Te Driebergen nam een knaap van een baan wachter, terwijl zijne ouders afwezig waren een gela den geweer van den muur en legde het op zijn broertje aan, met het ongelukkig gevolg, dat het afging en de knaap in het hart doodelijk werd getroffen. De dader schrikte zoo dat hij wegliep en nog niet teruggevonden werd. De correspondent der „Daily Telegraph" verhaalt het volgende staaltje van moed van engelsche soldaten. Bij eenige boomen dicht bij het zoetwaterkanaalvoor de voorpostenlinie, was een kompagnie van het 60ste regi ment jagers geplaatst door majoor Warden, 's Avonds ten 10 ure inspecteerde de generaal dien post; hij ver maande de soldaten kalm te blijven als zij werden aan gevallen en als de vijand te sterk was terug te trek ken naar een versterkt huis aan het kanaal, 's Nachts ten 2 ure vertoonde zich onverwacht de vijand. Wat er toen gebeurd is wordt verschillend verhaald doch het schijnt dat de post aan de boomen onverhoeds door ruiters en voetvolk werd aangevallen. De jagers schoten hunne geweren af en liepen toen weglangs het kanaal. Er schijnt zeer slecht wacht te zijn gehou den bovendien trokken zij niet terug naar het huis zooals hun bevolen was maar liepen wat zij konden totdat zij de versterking bij de waterwerken, ongeveer een mijl verder, hadden bereikt. Daar maakten zij halt, op vier na. Deze liepen tot in het kamp, waar zij ver telden dat al hunne kameraden waren gedood. Dadelijk rukte eene compagnie uit; zij bespeurde niets van den vijand, die de vluchtelingen niet ver had vervolgd, maar de weggeworpen geweren en de reserve-ammunitie had medegenomen. „Wij schijnen geen enkel man te hebben verloren; of de vijand verliezen heeft geleden weten wij niet; wij vonden alleen een dood paard. Het geheele kamp is verschrikkelijk verontwaardigd. De paniek was onder de omstandigheden onvergeeflijk, de zorgeloosheid van den kommandeerenden officier onverklaarbaar en het geheele geval allertreurigst." Dezer dagen zat de tachtigjarige dr. Domenico in zijne viila bij bet dorp Cotignola in de provincie Ra venna (Italië) met zijn gezin aan het souper toen zich een bezoeker aanmeldde. Toegelaten werd deze door een twintigtal gemaskerden gevolgddie onmiddelijk alles afgesloten en den heer des huizes 80,000 lira's afeischten. De grijsaard had de som niet voorhanden en moest een toevallig b\j hem logerenden neef naar een buurman zendon om het ontbrekende te leenen. Natuurlijkjlieten'de bandieten den jongen man niet gaan zonder de bedreiging, dat zij verried hij hunne tegen woordigheid het geheele gezin zouden ombrengen. Gedurende zijne afwezigheid lieten zij zich door mevrouw Domenico een goed souper opdisschen. Een half uur later namen zij afscheid en verdwenen met het geld in de duisternis. Door het springen van den ketel geraakte de stoom- boot Golddust in brand en zonk. 47 Personen ontvin gen brandwonden 5 hunner stierven reeds. Verschei dene reizigers werden nog vermist. Te Parijs stonden deze week 7 personen terecht waarvan een 27 en de overigen tusscben de 21 en 22 jaren oud beschuldigd van de in de maand Februari dezes jaars de weduwe Galsterer vermoord en 475 gestolen te hebben. Zij hadden gerekend op het vinden eener som van 4000 a f 4500. Twee, die den moord zeiven gepleegd hadden werden ter dood 3 respecti vely tot levenslangen en vijftienjarigen dwangarbeid en een half jaar gevangenisstraf, een tot 5jaar gevan genisstraf veroordeeld. Een werd vrijgesproken. Londen 12 Augustus. Maandag houdt de conferen tie hare slotzitting. Engeland zal daarin kennis geven van de Turksch-engelsche militaire conventie. Van Zaterdag 5 tot en met Vrijdag 11 Aug. zijn aan de zwem- en badinrichting alhier genomen 184 buitenbaden, waarvan 28 door on vermogenden, en 10 binnenbaden, alzoo te zamen 194 baden. De heer C. Stammes alhier, heeft met gunstig gevolg het eerste gedeelte van het notarieel examen afgelegd. Door het stedelijk muziekcorps zullen op Zondag, 13 Aug., des avonds te 6% urenin den Stads Hout, de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. „St. Quentin," marche militaire van Keler Bela; 2. Grande ouverture d'une fête venétienne van J. Pa- trie3. „l'Elégante", Redowa van L. J. Baudonck 4. Grande fantaisie sur des motifs de l'opéra „la Traviata" van Verdi 5. „La Renaissancegrande ouverture de concert van R. Nihoul „Albine" Bluette polca de concert pour cornet a piston solo par F. Re- nard 7. „Musikalische Tauschungen," grosse Potpourri van A. Schreiner8. „Banco," Schottisch van L. J. Baudonck. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 10 Aug. Nicolas Theodoris van der Tak en Philippina Jacoba Korfl, wed. Johannes George Scknerr. Petras Jo hannes Theuns, te Alkmaar, onl. te Utrecht en te Amsterdam, en Johanna Brouwer, te Alkmaar, onl. te Amsterdam. Johannes Dirk Bernardus Smorenberg, te Alkmaar, en- Cornelia Maria de Grootte Heilo. GEBOREN. 10 Aug. NiesjeD van Jan Smit en Grietje Smit. 11 Benjamin, Z. van Abraham Deen en Jetje Trompetter. OVERLEDEN. 11 Aug. Lucia Alida Vaesen, echtgen. van Christophel Smit, 38 j. Margaretha Ooijen wed. Jan Slapman, 68 j. en 9 m. 12 h Bernardus Eranciscus Slatman63 j Alkmaar 11 Aug. Kleine kaas 32, Commissie ƒ30,50, Middelbare 31, aangevoerd 641 stapels, wegende 151412 P. Ter graanmarkt aangevoerd 872 mudden. Rogge 7,25 a 8,25, Gerst f 5,15 a 5,60, idem chev. f 6,25, Haver 4.75 a 5, br. boonen 13, Koolzaad 11,75, Karweizaad 11,75 a 13. 12 Aug. Aangevoerd 19 Koeien en Ossen 120 a 190, 1 vet Kalf f 30, 14 nucht. Kalveren t 10 a 15, 1 Ezel ƒ25, 228 Schapen 14 a 31, 42 Lammeren 8 a 20, 144 magere Varkens 18 a 28, 180 Biggen /7a 11, 5 Bokken en Geiten f 4 a 9, 2 kleine Bokjes 0,50, Boter per kop ('s middags 12 uur 80 a 90 ets. Amsterdam 11 Aug. Aardappelen; katwijker zand ƒ3,90 a a 5,20noordw. zand 2,50 a 4,20, hillegommer dito 3,50 a 5, haarlemmer 2,40 a 3,25, friesche jammen 3,50 a 2,75, dito hamburger ƒ2,60 a 2,70, dito zandwaaiers 2,20, gelder- sche kralen 3,80 a 4dito blauwe 2,50 a 2,80. Aanvoer 5000 mudden. Handel tamelijk. Raapkoeken 94 a 102 per 1000 pond Lijnkoeken t 8,50 a 12,75 per 100 P. Peterolie loco 8,87%, Sept.-Dec. entr. 8,87%. Edam 10 Aug. Aangevoerd 253 stukken boter, per pond 1.12 a 1,30, Kippeneieren ƒ3,50 a 4,50 per 100. Hoorn 10 Aug. Kleine kaas 32aangevoerd 363 stapels wegende 103941 pond. 11 Aug. Aangevoerd 4 Kalveren 0,70 a 0,90, 600 Scha pen 28 a 42. 12 Aug. Tarwe 10 a 11Gerst 5,25 a 6 Haver 4 a 4,60, Erwten: witte 13, groene 14, vale 12 a 13, 9 Paarden 70 a 225 120 Schapen 27 a 30,180 Lammeren 20 a 27, 4 Kalveren 17 a 18, 70 Varkens 15 a 20, 300 Biggen 6 r 1070 Kippen /la 2,257000 Kippeneieren 3,25 a 3,50, 1714 koppen Boter 55 a 65 et. per kop. Leeuwarden 11 Aug, Boter 1«. soort 49,50 2«. 42,50 3'. 404e 36. Aangevoerd 12044 pond. Leiden 11 Aug. 477 Runderen, Stieren 52 a 260, Melk koeien 160 a 275 Kalfkoeien 192 a 306, Varekoeien 96 a 225, vette Koeien 170 a 360, 103 Kalveren, vette 30 a 69 magere 7 a 17Graskalveren 23 a 501800 Schapen, magere 17 a 28, vette 23 a 37, 244 Lammeren 9 a 18, magere Varkens 16 a 34, Biggen 5,50 a 12. Medemblik 9 Aug. Kleine kaas 30,50, aangevoerd 50 sta pels, Boter 1,20 per pond. Kippeneieren 3Eenden dito 3,50 per 100 stuks. Meppel 10 Aug. Boter per achtste vat le. soort 23 a 24 2e soort 20 a 22, 3e soort f 18 a 19. Per pond 0,96 a 1,16. Schiedam 11 Aug. Moutwijn 12,25, Jenever 17,75 p. vat. Texel 10 Aug. Wol: gewasschen 1,20. vuile/0,88 a 0,90 per P., Hooi 12,50 a 13,50 per 500 pond. Bereid Zeegras, gemaaid 10 a 11,50, idem gevischt /3a 3,25 per 100 P. Aardappelen 4 a 5 per mud. Koeborer 1,20 a 1,40, Scha penboter t 1 a 1,10 per Pond. Uitgeest 9 Aug. Aangevoerd 1 Kalf ƒ15, 16 Varkens ƒ20, 147 koppen Boter (0,65 k°). 0,80 a 0,92% 440 Eieren f 3,5 0 a 4 per 100, 40 Kaasjes f 0,80 a 1,20 per stuk. Zaandam 10 Aug. Kleine kaas f 30, aangevoerd 40 stapels. Londen 10 Aug. 700 Runderen 4.4-6.2, 6000 Schapen en Lammeren 5.4-7, 100 Kalveren 4,8-5.9, Varkens 4.-4,9.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5