Zaadgewassen. TB 1. üamss en Heeren-TasscliBii, Gebr. Figée GEREEDSCHAPPEN. Morgen (Zondag) Openbare Verkooping Openbare Vrijwillige Verkoop Droge Bloembollen-veilingen, Openbare Verkooping, ABB. SLOOS, publick verkoopen Openbare Verkooping. fSt Openbare Verkooping uit (le band te koop Uit de baud te koop: Handkoffers, Heeren-Koffers D. Liekelcs Oebles, Achterstraat. Machinen-Fabriek, HAABLEM. Machineriën, M A C H WEK A MER-BE H OEF TE NT, Qöusvtesjticu op Komlerelagen 11, SI en Woensdag 3® Aug*?Stï*s des middags te 12 uur, door den te Alkmaar gevestigden Notaris GOUWE, in het logement van den Heer Harp, te Alkmaar. kei-sgercetlschappen. Üeze week is de prijs der Boler als volgt: twee kapitale II oc- ren- Kotsteden gunstig gelegen in de provincie Noord- IIolland, met circa 28 hectaren best Weiland, grnote keuze, tegen in|jne bekende 3agc pi'ijzen. M.a. Toorburgwai en Spuistraat, Mo. 38 en 3®, Tandmiddelen van Dr. POPP, K.K. Hoflandarts Dr. POPP'S POPP'S medic. Kruidenzeep, AMSTERDAM pCt, beierland, Cert. N. W. Schuld2\ Dito, dito3 Dito, dit 4 Dito, Obligation dito 1S784 Oottenrjjk, Obl. In pap. li. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 6 Dito, zilver Jan.-Jidi 6 Dito, dito April-Oet. fi balie, 18815 Rutland, Ob.H.4C.1798/181B ƒ1000 Jan. B Cert. Inachr. 6e serie 185S Z.R.B00 Ap.-Oct. B Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oet.5 Dito 1866 B Oito 1877 20-100 Jan.-JuiiB Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-13üec. B Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 6 Dito 1873 gecons. 60-100 Jnni-Dec. B Dito 1860 2e leening 100 4} Dito 1875 gecons. SO-100 Apr.-Oct. 4J Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mci-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 li Dito, dito 1876 - 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 li Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 60-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venetuela, Obligation 18813 beierland, Ned. Ind. llandelsb. Aand. Amerika Aand. Maxwell Ijmd Gr. Comp. beierland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatseh. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltiscbe Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Titlis Oblig. f 1000 5 Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Pr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. beierland, Stad Amsterdam f 1000.... 8 Dito, dito dito f 100.... 3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 B Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 18645 Dito, dito 1866B lurkije, Spoorwegleening8 11 Ang. 67'/, 81%, 162»/, 102'3/.( 64'/,, 64»/, 65»% 64"/,, 83»/,, 86»/,, 76'/, 92'/, 82»/,, 86'»/,, 53 54 82'/» 81'/, 74'/, 66 73»/,, 28'/,, 44'),, 25ls/„ 10»/,. 9"/i. 53"/,, 21'/, ll3/,s 14 11'/,6 33% 115 26 391/, 68'/ 51% 51,3/„ 55% 120»/,, 62 48% 82'/, 85 60"/,, 83% 84»/,, 58% 58% 42% 63% 166% 140% 97% 60»/,. 98% 69%, 40% 105% 67 108% 144% 92% 100 109% 146% 105% 127% 127% 11% 12 Ang. 67'»/,, 81% 102% 102»/, 64 54»/, 15'/, 54 83% 76% 92»/, 92 86'»/,, 53»/, 54 82'/,, 81% 74 65'/, 73'/, 28'»/,, 44 26 11 9'/, 54%. H% 13% HM, 34 20% 40 08% 51»/, 55'/, 120»/, 62»/, 48% 83 60»', 83 84'/, 59'/,. 58'/, 42 62'/, 97% 60% 68»/, 39% 66% 144 92% 147 128 127 11% Ondertrouwd N. T. VAN DER TAK, le Luit. O. I. Leger, en P. J. KORF, wed. J. Q. Schneuk. Alkmaar, 10 Aug. 1882. Geen receptie. Eenige kennisgeving. Bevallen van een Meisje J. F. VAN DER SLUIJS VEER geb. ROS EN (JUIST. Alkmaar, 9 Aug. 1882. Bevallen van eene Dochter P. H. TEERINK, geb SCHUIT. Alkmaar, 11 Augustus 1882. Heden overleed, na een geduldig lijden, na voor zien te zijn van de H. H. Sacramenten der stervenden, mijn geliefde Echtgenoot FRANCISCUS HEKNAP- DUS SLATMAN in den ouderdom van 63 jaren. Wat ik en mijne kinderen in hem verliezen zullen zij beseffen die den overledene van nabij hebben ge kend Wed. SLATMAN, Alkmaar, 12 Augustus 1882. Geb. Langebekg vei) 1 tot 4 uur zijn de ^(tedcren der verkooping in het locaal "HARMONIE* te zien. De verkooping zal Maandag precies te 10 uur aanvangen. om kontant geld, te EGMOND AAN ZEE, op Maandag, 14 Augustus 1882, voormiddags 9 uur, van scheei»siikkjtzeer geschikt voor werkhoui en schoeiingenliggende in het midden van het dorp. GOUW E Notaris, op Woensdag, den 16 Augustus 1882 des middags om 12 uren, in de herberg van ALDERT KaMF, aan de Kreil, te Barsingerhorn van al de Xaatl gewassente velde staande op de boerenplaats van den Heer JOCHEM KATER, landman te Wie- ringerwaard. Informatiën bij Notaris SLOOS te Winkel. te Alkmaar, in den Nieuwen Doelen, op Woensdagen 23 Augustus 1882, bij opbod, en 30 dier maand bij afslag, telkens ten 6 uur namiddags, in tegenwoordigheid van den Ed.Achtb Heer Kantonrechter, ten overstaan van den te Oterleek gevestigden Notaris P A. DE GELDER, van: Een nieuw gebouwd Huis met Tiunncr- ina»iwei'lk]tlaB(8, Erf en Mleeg aan den Geest, te. Alkmaar, sectie A, no. 2830, groot 3 aren 82 centiaren. Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van de Nota rissen DE GELDER! voornoemd en 11. J. DE LANGE te Alkmaar, alwaar de voorwaarden 14 dagen vóór den verkoop ter lezing zullen liggen. Notaris te Winkel, zal op Dinsdag, 29 gust us 1882, des middags ten 12 ure, herberg de Lindeboom, van C. de Wit, aan 't A u- in de Zand, gemeente Zijpe ju Ri'm Twee Kuizen met Schuur en Erf, benevens eenige perceelen TWI5B- en UOVlfBrAlVIl, staande en gelegen aan den Boschwegin de gemeente Zijpe, kadaster sectie H, No. 665, 666 en 667, groot 8 hectaren, 80 aren 60 centiaren. Behoorende aan PTETER KOOL. Op Woensdag, 27 September 1882, voormiddags 10 uur, zal te Castricum, iu het koffiehuis de Vriend schapvan den heer L. A. van Benthem ten over staan van den te Alkmaar gtve3tigden Notaris W. E. G. L. GOUWE, in het openbaar worden verkocht Eene puike, kapitale Boe I renpttmt*beslaande in eene zeer nettegoed onderhouden Huismanswoning, Boet, Erf, Werf met uitmuntend Ifeiland en een stuk best SlonwlantS allerfraaist gelegen aan den Rijks- Straatwegin de kom der gemeente Castricum ge deeltelijk gemeente l.immen, sectie B, No 136, 138, 1216, 1217, 198 en 201, en sectie C, No. 56, 57 en 139, samen groot 13 bunders, 81 roe (onde maat circa 15 morgen) Te aanvaarden de Huismanswoning 1 Mei 1883 en de Landerijen Kerstijd 1882 Toebehoorende aan den heer K. KABEL. De helft van den koopprijs kan tegen 4^ °/0 als le. hyp op de perceelen gevestigd blijven. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ver krijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE. te Egmond aan Zee, in het logement Zeezigt op Dingsdagden 3 October 1882, voormiddags 11 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE, van: 1. Een Woon- en Winkelhuiswaarin ge durende vele jaren de Broodbakker ij met best succes wordt uitgeoefend, met fSehussr en Erveaan de Voorstraat te Egmond aan Zee, met den W inkclogiistul en de Krnodbak- 2. Een Tints en Erve aldaar, naast het vorige perceel en 3. Een !4«elshuEs $»talien en Erven daar naast. Alles in zeer goeden staat en goed onderhouden. Behoorende aan den Heer IJ. CONIJN te Egmond aan Zee. Uitvoeriger bij biljetten en nadere inlich tingen te bekomen ten kantore van den voornoemden Notaris GOUWE. Fijne Eeidsche 9® en 95 ets per 1 kilo, fijne ^vvoBclle 55, «4® en 445 ets. alleen voor vaatjes van 10 en 20 kilo worden bestel lingen aangenomen. Alkmaar. J. a. NETTEN. DOOR TOEVALLIGE OMSTANDIGHEDEN een zeer net logeabel HEEREMHUfSmet J lL EM staande op een der vrolijkste graenten der stad Alkmaar. Te bevragen onder letter X, aan het bureau dezer Courant een Stal of S^akhuis aan het water gelegen. Franco te bevragen onder lett. B, bij de Uitgevers dezer Courant. De ondergeteekende maakt door deze bekend, dat hij de zaak door wijlen zijnen vader gedreven, voor eigen rekening zal voortzetten en beveelt zich dus aan als Tim merman en falirikiint van Jalousiën. Hopende zich de gunst en het vertrouwen waardig te maken door zijnen vader zoo ruimschoots onder vonden Uw Dv. Dienaar, Alkmaar, 13 Aug. 1882. F. H. RENGERS. Te bevragen onder letter P. L met franco brieven bij den Notaris BAKKER SCHUT, te Alkmaar. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus be- noodigde Koek werk en Schrijf- en Tee- kenhehoeften. Alkmaar. HERM». f OSTER ZOON. MAU1K IJ E M van OOOO eT beroemdstegeneesheeren van Europa schrij- wUUU ve?l voor en hechten hunne goedkeuring aan de als de beste die bestaan voor mond en tanden. Maat/herin Tand-en SIoïmI water, radicaal geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond- en tand- kwalen, tevens het beste water oui te gorgelen bij chro nische keelpijn. Tn fiesscben van f 0,6% ƒ1,20 en ƒ1,75. 8® Sa ntaardig Tandpoeder maakt de tanden schitterend wit, zonder ze aantetasten, in doozen van/0,80. Anatherin Tandpasta in glazen doozen h f 1.20, erkend middel tot reiniging der tanden. Aroniath. 'Tandpasta, het voortreffelijkste middel voor de verzorging en het behoud der mond holten en tanden per stuk 0,40. Tand-Plonibeersel, practischen meest zeker middel tot het zelf ploinbeeren van holle tanden. Prijs in etui 2,60 het voortreffelijkst toiletmiddel tegen vlekken, uitslag, levervlekken en zomersproeten, tot bevordering en be houd van een zuivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels, a 0,35. Depóts te Alkmaar, by ANSlNCJll MESMAN en J. BRON- HEUS Üz.; te Haarlem, bij J. P. Karthaüs, Verkoophuis, Groote Markt; te Amsterdam, bij F. tan Windheim C°., VerkoophuisH. H. Uloth C0,, Apothekers; te Edam, bij Jan Lal, Kapper; te Hoorn, bij «J. J. Ooije- yaab, Kapper, en J. Vet; te Enkhuizen, bij J. Span- jaardt; te Nieuwediep, bij W. V. Bruinvis te Zaan dam, bij H. G. van Aken te Purmerende bij B. J. Middkliioff Az. Stoomdrukkerij van Herms. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6