L No. 98. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. V K IJ D A G 18 AUGUSTUS. FEUILLETON. J>e Hoop Tan Stavö. (fDfliciëel (Scheelte. Prijs der gewone Advertentiën Gemeente-Reiniging. IV erkvrouwen, iauitculaub. De P4TENTEM aangevraagd in Hei f.l, zijn ter gemeente secretarie verkrijgbaar van 16 tot en met 3© Augustus 1883. ALK1AARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. Van 1—5 regels 0,75; iedere regel meer/0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Gezien het voorstel van den directeur der gemeente-reiniging tot wijziging der vergoeding, tot heden voor het ruimen van privaat-kuilen aan de gemeente betaald; Brengen ter algemeene kennis, dat na 20 Augustus de privaatkuilen niet meer kosteloos van gemeentewege zullen worden geruimd wanneer zij niet gelijktijdig gedempt worden; dat voor het ruimen van iedere kuilinhoudende minder dan 5 stère na dien tijd moet worden vergoed eene som van drie gulden welk bedrag met f 1,50 wordt verhoogd, wanneer de inhoud van de kuil grooter dan 5 en kieiner dan 10 stere is. Alkmaar, 15 Aug. 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengtop grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 (Staats blad n°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente, dat het voljaars primitief kohier van bet Patentregt, over het dienstjaar 1882/83 op 15 Augustus 1882 door den Heer Provincialen Inspecteur der directe belastingen m Noordholland executoir verklaardop heden aan den Heer Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatig heid zouden voortvloeijen te voorkomen. Alkmaar Het Hoofd van het Bestuur voornd., 17 Aug. 1882. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren belanghebbendendat verkoop van sterken drank bij gelegenheid der harddraverijop 23 Augustus aanstaande, o p het daarvoor beschikbaar gestelde terrein of in den stadshout, volgens de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad No. 97), v er boden is en tegen de overtreders daarvan proces-verbaal zal worden opgemaakt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 17 Aug. 1882. De Secretaris, s NUHOUT VAN DER VEEN. genegen tot het schoonhouden der school voor onvermogenden aan de Gedempte Nieuweslootworden verzocht zich onder opgave van voorwaarden aan te meidenter gemeente-secretarie. DUITSCHLAND. De Keizerin is op het kasteel Babelsberg gevallen bij die gelegenheid heeft zij kneu zingen bekomen aan een harer beenen. Daardoor kan zij 'geen deel nemen aan de tochten van den Keizer in den omtrek zooals zij anders gewoon is. De regeering wil hare strijdkrachten in Egypte ver sterken. ENGELAND. Den 18 vertrekken van Londen 3000 man van alle wapens naar Malta en Cyprusom als reserve voor het leger in Egypte te dienen. Hoogerhuis. Door de regeering werd ver klaard dat de beweging onder de iersehe politie bedaard is en dat de Onder-Koning van Ierland zich bereid verklaarde tot het in overweging nemen harer ernstige grieven. De som van f 2,160,000, welke reeds geruimen tijd toegezegd was om onder hen ver deeld te worden zal nu spoedig onder hen verdeeld worden. Lagerhuis. Den 11 verklaarde minister Glad stone dat de najaarszitting niet voor 24 of 26 Octo ber zou aanvangen. Alsdan zouden in de eerste plaats aan de orde zijn de voorstellen tot wijziging van de wijze van behandeling van wetsontwerpen enz. Minister Chamberlain deelde den 15 mede dat de re»eering in do volgende zitting zou voorstellenhet comité tot overweging van het plan betreffende den Kanaal-tunnel te vernieuwen. Vervolgens zeide de onder minister van buitenlandsche zaken dat er nog geene militaire overeenkomst met Turkije gesloten was. De heer Ashleij deelde mede, dat de regeering besloten had.de mogelijkheid van een gedeeltelijk herstel vanKoning Ketswaijo in zijn gezag behoudens zekere voorwaarden, in overweging te nemen. Een deel van zijn gebied zou den opperhoofden en dat deel der bevolking voorbe houden worden die niet onder zijne heerschappij moch ten wenschen terug te keeren een engelsch resident zou in Zoeloeland wonen het vroegere militaire stelsel der Zoeloes zou worden hersteld en van hun land geen deel door Engeland ingelijfd worden, ^an Ketswaijo was hiervan kennis gegeven. Den 16 werd door den onder-minister van buitenl. zaken medegedeeld dat do betrekkingen van Engeland met Duitschland en Oostenrijk nooit van hartelijker en vriendschappelijker aard waren geweestdan thans en dat Duitschland Engeland's staatkunde in Egypte op de hartelijkste wijze ondersteunde. Dienzelfden dag drong de heer Lawson er op aandat de regeering eene poging zou doen om Arabi te bewegen de wape nen neder te leggen tegen bewilliging van het recht aan Egypte om zijne eigen begrooting vast te stellen. Minister Gladstone antwoordde dat de regeering ver langde aan Egypte langzamerhand het voorrecht van zelf- regeoring terug te geven. Zij hoopt wanneer zij we derom in den raad van Europa tot de behandeling van het egyptische vraagstuk overgaatzulks te doen met de zedelijke aanspraken voortspruitende uit een kracht dadig en doeltreffend maar tevens eervol en onbaat zuchtig handelen. Ieeland. Parnell heeft aan de afdeel'mg van het iersehe land verbond in de Yereenigde Staten per te legram zijne afkeuring te kennen gegeven over den maatregelom geld bijeen te brengen ter ondersteu ning van Arabi-pacha. De heer Gray, lid van het Lagerhuis High Sheriff van Dublin en eigenaar van het Ereeman's journal het orgaan van het landverbond stond den 15 voor het hof van assises te recht wegens het opnemen van artikelen en brieven in dat blad tegen de overheidsperso nen benoemd om over agrarische misdaden uitspraak te doen. Hij werd veroordeeld tot 3 maanden gevan genisstraf en 6000 boete. ERANKRIJK. Het radicale blad de Vérité (waar heid), dat zeer heftig tegen Gambetta gestemd is meent, dat de pas naar huis gegane volksvertegenwoor digers onmiddelijk opgeroepen moeten worden, op grond dat de nieuwe president-minister aangenomen heeft, dat Erankrijk aan de gemeenschappelijke bescherming van het Suez-Kanaal zal deelnemen. Ieder weet toch, dat het ministerie-de Ereycinet juist daarom gevallen is. Met eene verpletterende meerderheid weigerde de Kamer, de regeering te machtigen, aan dat gemeenschappelijk optreden deel te nemen, en minister de Ereycinet trad af. De heer Duclerc vervangt hem, en het eerste, dat hij bij afwezigheid der Kamer doetis juist diezelfde deelnemingdoor de Kamer den minister de Ereycinet ontzegd te aanvaarden en aldus den wil der meerder heid van 29 Juli te verkrachten. Dit blad acht het onbetwistbaar, dat minister Duclerc, zonder de Verte genwoordiging te kennen, niet alleen Erankrijk in eene buitenlandsche staatkunde eene buitenlandsche onder neming betrektmaar dit doet in strijd met een uit drukkelijk besluit der Kamer van Afgevaardigden. En daartoe moeten uitgaven gedaan worden waarvoor het geld bepaald geweigerd is. Minister Duclerc moest dus de Kamer weder bijeenroepen om hare goedkeuring op zijn besluit te vragen. TURKIJE. Den 14 kwamen de gezanten te Kon- stantinopel bij Saïd-pacha bijeenter bespreking van de bescherming van het Suez-kanaaleen besluit werd niet genomen. De gouverneurs van Beyrouth Damascus en Aleppo zijn aangeschreven tot handhaving der openbare orde en tot voorkoming van elke rustverstoring. Zij schijnen persoonlijk verantwoordelijk te zijn gesteld voor de veiligheid der onder hun bevel staande bevolking. ZWITSERLAND. De kamers van koophandel zul len op nieuw trachten eene wet te verkrijgen ter be scherming van het recht van uitvinding. (8 „Daar zitten zij nog altijd in het donker te babbe len zeide de oude vrouw. „Zoo zijn zij het reeds jaren gewoon maar daarvoor krijgt gij ook eene vrouw, Hendrik Hardingdie meer kan dan garen spinnen. Je zoudt verstomd staan als je wistwat Signe van je broeder geleerd heeftmijn verstand ten minste staat er vaak voor stil, wanneer zij het woord voert als de pastoor van Bremanger." Hendrik lachte hij vond niets bizonders in die bijeenkomsten. Vriendelijk na derde hij Signe die zich met de den vrouwen aan geboren zelf beheerschingdadelijk hersteld had en hem alsof er niets was geschied de hand toestak terwijl Erik nog altijd sprakeloos in de nabijheid van het venster stond. „Gij blijft toch bij ons van avond vroeg zij en toen hij toestemmend antwoordde ijlde zij de kamer uitom met grooten ijver de tafel te gaan dekken. Weldra zaten alle vier bij het eenvoudig maal dat zeer stil zou zijn voorbijgegaan had Signe's moeder niet onophoudelijk over hare dochter gesproken. Hen drik sprak van zijn schip en de ophanden zijnde reis Signe deed blijkbaar alle moeite om oplettend naar hem te luisteren en te toonen dat zij belang stelde in hetgeen hij zeide Erik keek onafgewend op zijn bord en at met de grootste moeite een paar stukjes brood dm hem bijna in de keel bleven steken zoodat hem het zweet op het gelaat kwam. Zijne oogen zagen rood en keken zoo droevig als zou hij ieder oogenblik in tranen uiibnrsten. Meermalen zag de kapitein met bevreemding nu eens zijn broederdan weder Signe aan. Beider gedrag was hem onverklaarbaar; nu viel hem ook de koelheid op, waarmede Signe hem begroet had. Wat was er tus- schen die beiden voorgevallen Deze vraag begon hem hoe langer hoe meer bezig te houden ofschoon hij er geen woord over uitte Het was echter geen wonder, dat onder zulke omstandigheden het gesprek geheel dreigde te verflauwen en Hendrik buitengewoon vroeg naar huis ging. „Ik zie u morgen nog, Signe," zeide hij ernstig en met nadruk kuste haar op het voorhoofd, nam Erik's arm en verliet het huis. Beiden gingen zwijgend het dorp door naar het strandeerst toen zij de laatste hutten achter zich haddenbleef Hendrik staan en zeide „Wat hadt gij met elkandergij en Signe, hebt gij getwist Slechts met moeite had Erik zich tot nu toe inge houden, de vraag van zijn broeder deed zijn hart over- loopen. In tranen uitbarstende wierp hij zich in Hen- drik's armen en vertelde hem alleswat tusschen hem en Signe was voorgevallen. Hendrik hoorde hem aan, zonder door eene enkele beweging in zijn mannelijke trekken te verraden welke gevoelens de bekentenis zijns broeders in zijne ziel opwekten. Toen deze echter eindigde met de bede„wees niet boos op mijHen drik ik kan er niets aan doen dat het zoover geko men is, evenmin als Signe. Neem mij met u mede naar Bergen ik wil hier nooit meer terugkeeren toen schudde hij ernstig het hoofd, en streek Erik tee- der met de hand over het voorhoofd. „Stel u gerust, ik ben niet boos op u. Waarom zou ik het zijn Gij zijt een kind dat niet weet wat het wil en Signe een meisje in wier zeven tienjarig hoofdje allerlei fantastische denkbeelden zijn opeen gehooptdie haar jonge onderwijzer haar heeft ingeprent. Zoo iets gaat van zelf voorbij." „Wilt gij mij dus niet mede naar Bergen nemen riep Erik wanhopig uit. „Dwaasheid. Wat zoudt gij daar beginnen met uw week gemoed en onervarenheid Meent gij dat de lieden in de steden beter zijn dan onze visschers omdat zij sierlijk kunnen spreken en fijne kleederen dragen P Zij zouden uarmen duivelmet hunne ruwheid en zelfzucht dood kwellen. Wees voor Signe een trouwe vriend terwijl ik weg ben bespreek de zaak nog eens bedaard met haar dat is het beste, dan zal ten slotte het verstand tot zijn recht komen." „Meent gij datHendrik „Ik ben er van overtuigd ik moest mij anders al zeer in u beiden bedrogen hebben." „Dat zult gij niet, beste Hendrik!" riep Erikter wijl hij zijn broeder, wiens oogen vriendelijk op hem gevestigd waren vast in zijne armen drukte. „Vergeet wat ik u zoo even gezegd hebniets zal u bij uwe terugkomst meer daaraan herinneren „De zeewind zal het wel verdrijven antwoordde Hendrik. „Kom mijn jongen het is bedtijd." De spreker hield op om adem te halen, en liet de oogen over zijne toehoorders wijden, die hem opmerkzaam hadden gevolgd, zelfs Alfred had zijne achtelooze hou ding laten varen. Elli was in eene onbeschrijfelijke ge moedsbeweging. Terwijl Oscar op zulk eene levendige wijze het gesprek tusschen Erik en Signe teruggaf, wisselden hare wangen aanhoudend van kleur en meer malen scheen zij te willen opspringen. Oscar kon be zwaarlijk vermoeden welk een diepen indruk hij met zijn verhaal op het jonge meisje gemaakt had die een gevoel had alsof het haar lot was, dat hier geschilderd werd. „Verder verder drong zij aan. Oscar knikte en vatte daarop den draad van zijn verhaal weder op. „Overal in de visschershutten waren de lichten reeds uit. Diepe stilte heerschte op het eiland slechts het ruischen van de zee liet zich hooren, De maan goot zijn bleek licht over de verweerde bergtoppende bocht en de uitgestrekte zee. Het was reeds twaalf uur geslagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1