•sa Brood-Koek bakkerij komt op de kermis te ALKMAAR. Aan H.H. Kasteleins. KUIPERS. Examen Notariaat. re DE FAMILIEBODE, 561,306 Naaimachines Hennep- en andere Enveloppes AANGESPANNEN VOOR TWEEWIELIGE RIJTUIGEN, Uit de hand te koop of te huur Alkniaarsclie Harddraverij - Verecniging. HARDDRAVERIJ, Ij. SCMÜT, Tandpoeder, Voor VIER CENTS per week J. J. F. VAN ZEYL, DRUIVEN-BORSTSIROOP 25 Kal verstraal Amsterdam Kalverstraat 25. jflarkt- tn ficursitmcittcn. 97, 56%,. 22%,, «7. 147,. 11'/, 3bocrtcutiëu, Hei vergrooten der opeRbare school voor meisfesgeraamd op f 9973,—. door paarden van zessen klaar, van inlandsch ras, op Woensdag, 25 Augustus 188v2, Uitreiking der prijzen des avonds te 8è uur, op het Doelen veld. Gelegenheid tot opleiding aangeboden. SCHIEDAM. Het Generaal-Depöt voor het Koninkrijk der Nederlanden: met in alle soorten tegen lage prijzen.. Ter Stoomdrukkerij van HERM". COSTER en ZOON te Alkmaar. Amsterdam. 16 Aug. 179 vette Kalveren 0,70 a 0,85 per P., 7 Graskalveren f 14 a 26, 32 nucht. dito f 8 12, 178 vette Yarkens 50 a 55 cts. per P. Aardappelen: katwijker zand 3,90 a 5, noord w. dito /2,50 a 4,20, hillegommer dito 3,50 a 5, sassenheimer dito 3,25, eng. jammen /2 a 2,10, dito hamburger 2,40 a 2,60, gel- dersche kralen 3, dito blauwe /2a 2,25 Aanvoer 3500 mudden. Handel stil. .Raapkoeken 94 a 102 per 1000 pondLijnkoeken t 8,50 a 12,50 per 100 P. Peterolie stil, loco 9, Sept.-Dec. 9 entr., alleruiterst tc koop, biedingen daaronder geweigerd. Haarlem 16 Aug. Aangevoerd 112 st. kaas. Kleine 30, wegende 27345 kilogram. Aangevoerd 8 Koeien 120 a 254, 3 Stieren 110 a 140, 4 Vaarzen 100 a 120, 20 nucht. Kalveren 14 a 22, 54 Schapen 25 a 33, 7 Lammeren 12 a 15. Hoorn 15 Aug. Aardappelen: graafjes 4, roodbonte 3, berger gele /3,50 a 3,90, blauwe /2,50 a 2,70 per mud. 1600 Stuks bloemkool 8 a 10 per 100, 9000 P. roode bessen /19 a 20 per 100 P. Schagen 17 Aug. Stieren 100 a 160, 130 Göldekoeien 160 a 290 Kalfkoeien 240 a 270, Yaarzen 110 a 130, 6 nucht. Kalveren 12 a 20, 575 Schapen 18 a 38, 10 ma gere Varkens 18 a 19,50, 50 Biggen 7 a 12, Boter per kop f 0,87% a 0,97%, Kippen-eieren /3a 3,25 p. 100. Schiedam 16 Aug. Moutwijn 13,50, Jenever 19 per vat. Sneek 15 Aug. Aanvoer 1066 kwart- en 30 achtste vaten. Boter le. soort 45,50, 2«. 36 a 42. Yereeniging le. soort 49,50 a 50,50, 2«. f 49,50 a 50, 3« 48,50 a 49. Texel 14 Aug. Ossen ƒ110 a 190, Melkkoeien f 160 a 185, vette Koeien 210 a 295, Kalfkoeien 170 a 200, Geldekoeien 145 a 180, Varekoeien t 125] a 145, Kalfvaarzen t 130 a 155, Geldevaarzen 90 a 100, Graskalveren 27 a 38, nucht. Kalveren 6 a 11, Rammen 22 a 27,50, Geldeschapen 27 a 29,50, Weideschapen 22 a 23, Lammeren 1 13 a 19, Schrammen 24 a 27,50, Werkpaarden 100 a 125, Oude Paarden f 30 a 40, Veulens t 55 a 85, Kip-eieren 2,75 a 3, Eenden dito /3a 3,25 per 100. PER TELEGRAAF. Hoorn 17 Aug. Kleine kaas 32. AMSTERDAM. pCt.i Nederland, Cert. N. W. Schuld2} Dito, dito8 Dito, dit 4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oostenrijk, Obl. iu pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, zilver Jan.-Jali 5 Dito, dito April-Oct. 5 italie, 18815 Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 20-100 Jan.-Juil5 j Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 j Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening <£100 4j Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4£ Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1^ Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1| Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-18Jnli 6 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatiën 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligation 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig... f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italie, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel RuslandGr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatiën3 Dito, Baltische Spoorw. Aand8 Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 16 Aug. 68 81% 102»/,, 1027,, 64»/!, 64,3/i« 65%, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Fr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1008 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 6 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening8 1< 84%, 96'/, 76%,, 92%,, 92% 87% BS11/!. 64 83%, 81% 74% 66%, 73%!, 28% 44 26% 11 9'/, 55 22% ll1/, 14%, 11% 34>%, 114% 26% 39 V, 68% 51% BI11/,. 55 12011/,, 62 48'/, 83 85% 60 83'/, 85 59% 58'/, 43'/,, 62 1701/, 141'/, 97'/, 597, 98'/, 67'/, 397,. 105'/, 65%,, 104»/,, 108% 92'/, 100% 1107, 1467, 106 128 1261/, 117, 17 Aug. 68 81*1,. 101% 102»/, 64»|„ 64'/ 657, 64»/,, 84'/, 967, 76'/, 87% 54 54 831/, 82 74%,. 66'/, 74'/,, 28% 45 26%, 10»/, 34»/, 114'/, 2674 39 67% 51'/, 557, 121 62% 48',, 82 84 85'/, 59'/, 587, 43"/,, 63'/, 173% 1407, 59 99 68»/, 39% 1057, 657, 105 101 110 146»/, 106'/, 127 11% Na een geduldig lijden overleed mijn geliefde Echtgenoot Jb. DU BB EL Din den ouderdom van 75 jaren. MAARTJE BAKKER, Wed. Jb. DUBBELD. Omval 12 Augustus 1882. eene Brood- en Koekbakker}}, staande op den besten stand van een welvarend dorp in Noord- Holland. Brieven franco onder het motto bakkerij bij de boekh. HERMs. COSTER ZOON, te Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR zullen op Dinsdag, 29 Augustus 1882, 's middags 12 uren, in het openbaar aanbesteden: Na 19 Augustus is op vrachtvrije aanvraag ter gemeente-secretarie verkrijgbaar bestek tegen f 0,50 en teekening tegen f 1, Inschrijvingsbiljetten in te leveren ter secretarie, vóór Maandag, 28 Augustus 1882,'s middags 12 uren. Léon Veith. toebelioorendc aau /Nederlanders in de Harddraverslaan, in den Stadshout, te half twaalf uur precies. PRIJS 400,in contanten. le.PREMIE,, 15©,— 2e. 5©,— f Aangifte schriftelijk vóór 20 Augustus a s. bij den Secretaris. Zie verder biljetten. De inleg is per mededingend paard J S,SO. Namens het Bestuur A. R. MULDER, President. C. JANSSEN Rz, Secretaris. Van nu af wordt het Beicrsch en IMisener Bier door mij ondergeteekende bij bestelling van 20 halve fleschjes h 8 cents per half fleschje geleverd h contant. Ëcht ftCngelsch Extra Stout a 15 cents per halve flesch. J. U. lLilEft8, Langestraat en hoek Kapelplein. Beuken en Eiken Buigen (hol gezaag met bodems en deksels, voor Haringtonnen Botervaten, Kruid-, Appel- en Oestervaatjes enz., worden geleverd door Houthandelaar te DUSSELDORE. Franco brieven onder letter U, bij den Boekh. L. D. C. VAN DOBBEN, te Alkmaar. van Prof. HUFELAND, aangenaam en zeer verster kend voor 't tandvleesch, geneest scheurbuik en houdt de tandei; wit. Prijs per doos 30 ct. Depot bij de firma J. Brongers Gz Bazar. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus be- noodigde Boekwerken Schrjjf- en Tee kenbehoeften. Alkmaar. HERM». COSTER ZOON. kan men inteekenen op UITSPANNINGSLECTUUR onder redactie van Melatk van Java (Maihilde). Als een welkome gast heeft DE FAMILIEBODE gedurende den afgeloopen jaargang bij duizenden hare intrede gedaan en is zij daardoor eene ware huis vriendin geworden. DE FAMILIEBODE is het goedkoopste van alle nederlandsche tijdschriften terwijl geen wat vorm en inhoud betreft met haar kan wedijverende lezers vinden er de grootste verscheidenheid in. Zij bevat oorspronkelijke novellen gedichten wetenswaardig heden op elk gebiedterwijl de inhoud van DE FAMILIëBODE niemand eenige aanstoot gevende, haar juist geschikt maakt tot het meest geliefkoosde tijdschrift. Wekelijks verschijnt eene aflevering van groot 4». formaatzestien kolommen text bevattendemet eene duidelijke geheel nieuwe letter gedrukt. De zoo laag gestelde prijs maakt een algemeen zeer uitgebreid debiet mogelijk. De prijs van een geheelen jaargang van 52 afleveringen is slechts twee gulden (franco per post f 2,30. Prospectussen alom verkrijgbaar. Uitgever. MET FENKELHONfG. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit Druivensuiker en Zwitserschen honig met een af treksel van mout, oranje-bloesem en fenkel. Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de an dere middelendie tegen borstaandoeningen aange wend worden, als Borstthee, Drop, Malz-Extract Borstbonbons, enz. Deze Borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijnheeschheidhoestpijn in de borstkramphoest en kuchhoest. In Flacons h 30 60 en 100 cts. verkrijgbaar te Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depöts. Emmerik. H. VAN GIMBORN. ductie in Naaimachines werden door The Singel* Manufacturing Company in het vorige jaar verkocht en de verkoopen van deze fabriek bedroegen alléén in de laatste 10 jaren ruim 3 miljoen Machines. Dit buitengewone succes geeft het beste bewijs voor de deugdelijkheid der Origineele Singer Naaimachines, die dan ook feitelijk door aanhoudende verbeteringen en nieuwe uitvindingen eene volmaaktheid als geen ander fabrikaat bereikt hebben, zoodat er dan ook overal de voorkeur aan gegeven wordt. Deze Machines zijn uitsluitend in de bekende Depots der Singer Maatschappij verkrijgbaar en worden desverkiezende ook tegen kleine termijnbetalingen geleverd. Eeuig Depot te ALKMAAR LANGESTRAAT 103. Stoomdrukkerij van Herin". Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4