Bitmenlaub. STAATS LOTERIJ. Dinsdag, 38 Aug., 2 l{jst. den. De engelsche bevelhebber Kane werd daarbij gewond. Aboukir is niet gebombardeerd en vrij algemeen wordt vermoed dat dit gerucht door den opperbevelhebber uitgestrooid werd om den vijand die op de hoogte gehouden wordtvan hetgeen voor valt op een dwaalspoor te brengen. Evenzoo werd den 19 opgeheven het toezicht op de telegrammen die verzonden werden door de berichtgevers der dagbladen; zij kunnen thans vrij hunne berichten zendenbehou dens hunne persoonlijke verantwoordelijkheid. Een aanval van Arabi op de stellingen van Mex wordt gezegd met groot verlies afgeslagen te zijn. Het fransche adviesjacht Aspic vertrok den 19 naar Suez ter vervanging van de korvet Eorbin naar Mas- sowah vertrokken, om de franschen aldaar te beschermen. Het berichtdat de handel te Alexandrië begint te herleven wordt door den berichtgever der Daily News tegengesproken de handel bepaalt zich alleen tot eenige personen, die in houten kramen sigaren, sterken drank en gemaakte kleeren verkoopen. Te Alexandrië werd ontdektdat een persoon in betrekking stond met Arabi. Hij werd gevangen ge nomen en aan boord van het egyptische schip Mehe- met-Ali gebracht. Den 19 was het te Cairo rustig. Verscheidene euro- peesehe winkeliers keerden terug en heropenden hunne winkels. De Onder-Koning verleende ontslag aan het minis terie van Bagheb-pacha en belastte Sherif-pacha met de vorming van een nieuw dat waarschijnlijk beslaan zal uitEiaz, binnenlandsche zaken Omar, oorlog Mourabek, openbare werken Haidar, financiën; Eijoub, ouderwijs en Mahmoud, eeredienst. Zoodra Eiaz aan gekomen iszal de benoeming geschieden. De procureur-generaal bij het gerechtshof te 's Gravenhage heeft geen cassatie aangeteekend tegen het vonnis van den 16tot vrijspraak van L. J. J. Eoland beschuldigd van den moord te Veere. Eoland is dien ten gevolge in vrijheid gesteld. Te Sneek werden den 17 feestelijkheden gegeven, ten besluite van den gehouden nationalen zeilwedstrijd. Zij bestonden in optocht en openbare uitvoering door de gymnastiekvereeniging „Uitspanning door inspanning" en een 80tal leerlingen der gymnastiekschoolwimpel partij van een 30tal schepen naar het Sneeker meer volksspelen door de leden der gymnastiekvereeniging geleid en vuurwerk. Den 17 is te Nijmegen de 16jarige zoon van een hotelhouder onder een verschrikkelijk lijden, aan ver stikking bezweken. Behulpzaam zijnde bij het opdragen van schotels had hij daarvan een stukje vleesch in den mond genomen en het haastig willen inslikken toen hij zag dat zijne snoepzucht door een der huisgenooten werd opgemerkt. Het bleef hem in de keel steken en de spoedige hulp van 2 geneesheeren mocht hem niet baten. Terwijl de kannonniers Zweers en Stigtbeiden miliciens der lichting 1880, welke voor de herhalings oefeningen onder de wapenen zijn gekomen den 18 in het kamp bij Oldenbroek bezig waren een granaat in den vuurmond te brengen sprong bij het aanzet ten het projectiel waardoor Z. de rechtervoorarm en de toppen der vingers van de linkerhand en S. 3 vingers van de linkerhand verloor. Den 18 is het stoomschip Osborne met den prins en de prinses v. "Wales aan boord te Vlissingen aan gekomen. De vorstelijke personen vertrokken van daar per extra-trein naar Duitschland. In de fabriek De Atlas te Amsterdam is den 18 een werkman bij het insmeren der machine tusschen het drijfwerk beklemd geraakt, met het gevolg dat hij, na in het gasthuis opgenomen te zijn een paar uren later overleed. De loodstransportschoener Erans Naerebout is den 18 van het onderzoek op de Adder te Nieuwediep terug gekeerd o. a. aan boord hebbende een luchtkoker een compas en 2 aan elkander bevestigde vlaggen zijnde het sein voor eene sleepbootzoodat hieruit blijkt, Een verward geschreeuw klonk dooreenalle spra ken heftig door en tegen elkander. „Kalmte mannen klonk Hendriks stem boven alles uit. Bij het aanzien dat hij genootgelukte het hem zich dadelijk gehoor te verschaffen en het geraas hield even sdel op als het ontstaan was. Yol verwachting keken allen naar den kapitein wiens gelaat zeer ern stig was geworden en naar Greta. „Uw man is gedeserteerd zegt gij vroeg Hendrik, nadat het volkomen stil was geworden. „Ja, Hendrik Harding." „Het is een smaad voor ons allen zeide een oude visscher en de anderen vielen hem bij. „Maakt dat met Knut Mende uitantwoordde de kapitein. „Gij Greta hebt uw plicht gedaan en meer dan dat. Gij zijt eene brave noorweegsche en wanneer ik Knut zijne daad vergeef, is het om uwent wille. Ik geef hem zijn woord terug zooals hij mij gisteren verzochtop de „Hoop van Stavö" mogen slechts noormannen varen van den echten, ouden stem pel en zich daarop tot de omstanders keerende vervolgde hij: „Wie van u wil voor Knut Mende invallen?" „Neem mij medeHendrik Harding klonk eene frissche jeugdige stem en een slanke jongen brak zich dapper door de menigte heendie don kapitein om ringde. De wangen van deu ongeveer vijftienjarigen knaap gloeiden van geestdrift en zijne blauwe oogen zagen smeekend naar Hendrik opdie hem vriendelijk de hand op den schouder legde. „Gij zijt nog te jong Jens Perssen „O, ik ben sterk Hendrik Harding riep de knaap met vuur. „Ik zal u en den mannen van Stavö niet te schande makendat beloof ik u plechtig. Neem mij mede op zeeHendrik ik stort mij van het dat vóór de ramp de Adder overkomen nog de hulp der sleepboot is ingeroepen. Den 19 is door de Amsterdamsche Kanaalmaat schappij aanbesteed het onderhoud tot 1 Juli 1883 van het Noordzeekanaal met bijbehoorende werken uitge zonderd de hoofden in zee en de diephouding. Minste inschrijver was de heer B. v. d. Bosch te Schelling- woude, voor f 74,740. Te Amsterdam is den 19 eene vrouw die met 3 kinderen op de sporen van den Gooischen stoomtram liep juist toen een trein in aantocht was en op het waarschuwingsteeken van den machinist niet spoedig genoeg kon uitwijken overreden en een half uur later bezweken. Ook een harer kinderen geraakte onder de wagens maar kwam ongedeerd weder te voorschijn. In den nacht van 1920 is in de buurtschap Miste gemeente Winterswijk eene boerenwoning door den bliksem getroffen en gedeeltelijk afgebrand. Den 20 is aan den Ringdijk onder Nieuweramstel brand ontstaan, door de onvoorzichtigheid van eene dienst bode die een fornuis met peterolie wilde aanmaken. Zij bekwam verscheidene brandwonden en is den volgen den dag in het gasthuis overleden. Den 20 is te Haarlem het nieuwe orgel in de luthersehe kerk ingewijd. Het heeft 22 registers met 2 klavieren en vrij pedaal en is vervaardigd door den heer Julius Strobel, van Erankenhausen. Den 20 is te Amsterdam op het IJ een jongen, die in een boofje zat te visschen over boord geslagen en verdronken. De algemeene Synode der ned. herv. Kerk heeft in hare 24ste zitting met 13 tegen 6 stemmen aan genomen de in het vorige jaar voorgestelde wijziging der formule van art. 27 van het reglement op het exa men betreffende de toelating tot bet predikambt, zoodat deze thans aldus luidt: „Wij ondergeschrevenen, door het prov. kerkbestuur van (of door de commissie der waalsche kerken) tot de Evangeliebediening in de ned. herv. Kerk toegelaten, beloven, dat wij daarin over eenkomstig onze roeping met ijver en trouw zullen werkzaam zijn en de belangen van het Godsrijk en in overeenstemming biermededie van de ned. herv. Kerkmet opvolging van hare verordeningennaar vermogen zullen behartigen." Jannetje Struik heeft in de laatste maanden kost bare voorwerpen ter waarde van ruim f 100,000 be steld bij den goudsmid Bosch in de Kalverstraat te Amsterdam en deze meermalen in bruikleen gehad omdat was overeengekomen dat de eigenlijke levering niet zou plaats hebben dan tegen gelijktijdige betaling. Zij is echter in het bezit der voorwerpen gebleven zon der contante betalingwaarom de heer Bosch eene klacht bij den officier van justitie heeft ingediend. Voor de betrekkingen der omgekomen bemanning van de Adder is reeds ingekomen ƒ22,197,67. Onder de laaste opgaaf vinden wij Loge Louise Augusta te Purmerende 193,50commissie aan den Langedijk f 186 idem te Terschelling f 107,30 idem te Wage- ningen f 171,25 inzamelingen te 's Gravesande 136,30, idem te Goes f 107,3S% idem personeel loodswezen 2e district f 138,95, idem door de officieren der schutterij te Harlingen f 725, voorstelling Ned. Tooneel te Botterdam f 137,25 bemauning Zilveren Kruis f 106,57idem Leeuwarden 118,79idem Schorpioen f 34,21 commissie van onderofficieren der kweekschool te Leiden f 491,63% De kerkelijke col lecte bij de herv. gemeente te Bergen bracht niet/20 maar f 20,55% op. Eene den 18 te Harzburg gehou den fancy-fair heeft ongeveer f 600 opgeleverd. De rekening der gemeente Midwoud over 1881 beloopt in ontvang f 17,509,59% in uitgaaf/20,972,86%, en levert alzoo een nadeelig slot op van 3163,27. Mej. Humel is den 19 tengevolge harer ernstige ver wonding bij het spoorwegongeluk te Vogelenzang, over leden. Zij werd des daags verpleegd door freule Teding v. Berkhoutuit Haarlem des nachts door pleegzus ters. De toestand der familie Staleman is zeer gerust stellend. Het gemeentebestuur van Buiksloot ten gevolge der voorgenomen veranderde inrichting der openbare school hebbende moeten opzeggen de in 1877 met Amsterdam gesloten overeenkomst krachtens welke Skakingerkliff naar benedenindien gij mij de smaad aandoetvan mij af te wijzen Het gelaat van den kapitein verhelderde zichtbaar. „Gij zijt een dwaze knaap Jens echt noorman- nenbloed. Het zij dan zoo, vraag het aan uwe ouders." „Neem hem medeHendrik Hardingzeide een gespierde visscher, vooruit tredende onder den bijval der anderen. „Hij kan nergens beter zijn dan op uw schip. Heb slechts nog een half uur geduld dan kan ik met zijne moeder even zijn goed in orde brengen," „Laat dat maar," zeide de kapitein afwerende, „zijne uitrusting is mijne zorg. Ik maak een flink zeeman uit den jongen en zal hem u weder veilig thuis brengen." Jens Perssen stiet een kreet uit van vreugde, waarop onmiddelijk een doordringende angstkreet uit het midden der vrouwen volgde. Het was Greta die met wijdge opende oogen en golvenden boezem te vergeefs naar adem hijgde, en sidderend was hare hand op den knaap gericht. „Hij hij steunde zij en in hetzelfde oogenblik zonk zij bewusteloos neder. „Die arme vrouw het was haar te veelzeide Hendrik „Brengt haar naar huis zij heeft vandaag meer kracht aan den dag gelegd dan menige man." „Ik blijf bij haar," verklaarde Signe. Medelijdend drongen de vrouwen om de bewustelooze heen die door buurvrouwen weldra opgenomen en weg gedragen werd. Signe nam het weenende kind op de armen en volgde. Nadat Greta naar huis was ge bracht en te bed gelegd liepen de meesten weder naar het strandom bij de ontscheping niet te ontbreken. Alleen Signe en een paar oude vrouwen bleven aan het bed der ongelukkige vrouw achter. Wordt vervolgd. kinderen in laatstgenoemde gemeente benoorden het IJ wonende op die school werden toegelatenstellen B. en W. van Amsterdam den gemeenteraad vooraan de overzijde van het IJ eene hulpschool te stichten waarvan het leerplan overeenkomt met de scholen der le en 2e klasse met uitzondering van het onderwijs in de gymnastiek. Tot burgemeester van Oosthuizeu is benoemd de heer J. P. M. Oosterman secretaris dier gemeente tot burgemeester van Zwartewaal de heer L. T. J. van Vliet, commies ter secretarie te Purmerende. Bij het comité te Amsterdam tot ondersteuning der vervolgde russische israëlieten is ontvangenvan het kindercomité A. K. I. B. A. f 256,33% van het comité te Zwartsluis f 97,37 van ingezetenen van Ge- nemuiden 63,75. De heer E. van Genderen is benoemd tot hoofd der chr. school te Wormerveer. Ook de leerlingen der openbare school te Oost- Graftdijk hadden verleden week een pretje. De klein tjes maakten een toertje naar Bergen Egmond en Hey loo de grooteren gingen per boot naar Amsterdam om daar den dag genoegelijk door te brengen wat hun ook volkomen gelukte. De gemeenteraad van Wervershoof heeft besloten tot het stichten eener nieuwe school met onderwijzers woning waarvoor een doelmatig gelegen terrein is aangekocht. De schietwedstrijd op duiven die hier te lande verboden werd zal naar de Sport berichtden 23 gehouden worden op het terrein van de „Société de tir aux pigeons de Hoboken-les-Anvers" op het landgoed van den heer E. Moretus de Bouchout20 minuten buiten Antwerpen gelegen. Door den gemeenteraad van Vianen is aan J. Holland Cie. concessie verleend voor een stoomtram van daar naar Gorinchem. De Amsterdamsche Ohininefabriekder firma d'Ailly en Zonen zal eerdaags hare afleveringen be ginnen en kan, blijkens hare inschrijving bij de plaats gehad hebbende aanbesteding voor de militaire genees kundige dienstin prijs met de 'ouitenlandsche fabrie ken concurreeren. De Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij keert over het boekjaar 1881—82 3.4 t. h. uit. Door wijlen den heer W. de Kruyff, in leven voorzittend meester der loge L'astre de l'Orient te Vlissingen is aan die instelling f 1000 en evenveel aan het weduwen- en weezenfonds der vrijmetselaren te Deventer vermaakt. De gemeenteraad van Groede die ten vorigen jare met algemeene stemmen een subsidie van 600 had verleend aan de heeren Boers en Lebaigue voor een ontworpen stoomtram heeft thans met 4 tegen 3 stem men eene aanvraag om subsidie voor den tramweg BreskensMaldegem afgewezen. De bekende industrieel W. A. Scholten te Gro ningen doet thans voor zich een grafkelder bouwen waarvan de kosten geschat worden op 50,000. Ie. klasse, 21 Aug, le. lijst. Nr. 525, 6099, 9000 en 13200 1000, Nr. 931 en 20084 400 Nr. 4135 200, Nr. 2496, 3189, 15756 en 19014 f 100. Nr. 19872 '20,000, Nr. 9904 5000, Nr. 8705 /2000, Nr. 20684 ƒ1500 Nr. 9692 en 17449 400 Nr.3379, 686S, 8880, 14733, 18363 en 20346 100. GEMEENTERAAD. No. 10. Zitting van Maandag 21 Augustus 1882. Voorzitter de Burgemeester A. Maclaine Pont. Tegenwoordig 10 leden. Afwezig de heeren mr. A. P. de Lange, Vonk, Stoel, Conijn, en Kraakman. De Voorzitter opent de vergaderingwaarna 1. de notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Zijn medegedeeld de sedert die vergadering ingekomen stukken. Van Gedep. Staten. 2. Bericht van 1 Augustus, dat het voorschot, waarop Alk maar krachtens art. 45 der wet op het lager onderwijs over 1881 aanspraak heeft, nader door den minister van binnenl. zaken bepaald is op f 25111,31, berekend naar eene totale som van f 83704,37, zijnde het bedrag der verhooging betaalbaar gesteld op 1 September e.k. 3. Bericht van 16 Augustus, dat zoo even genoemd voorschot nader bepaald is op f 20703,54, berekend naar eene totale som van 1 69011,80. 4. Besluit tot sluiting der rekening van de dienstdoende schutterij over 1881 met vaststelling van den ontvang en de uitgaaf op f 1983,24. Nos. 2, 3 en 4 voor kennisgeving aangenomen. 5. Deelt de Voorzitter mede, dat de ingekomen rekening van het ned. israël. armbestuur over 1881 reeds in handen der vaste commissie van financiën om bericht en raad gesteld is. Voor kennisgeving aangenomen. 6. Rapport der vaste commissie voor de strafverordeningen omtrent de in hare handen gestelde verordening op de heffing en invordering eener belasting op de honden. De commissie deelt mede, dat zij in de toepassing der bepaling, dat de niet van het voorgeschreven kenteeken voorziene honden op gevangen en ter beschikking der politie gesteld moeten wor den nog al bezwaren zietin verband met de mede daarin opgenomen bepalingdat de politie-agenten ook met dat op vangen belast zouden worden. Zij is van gevoelen dat de werkzaamheden dier agenten reeds uitgebreid genoeg zijn en niet vermeerderd behoeven te worden met dat lastige en tijd- roovende werkwaardoor zij bij de ingezetenen zeker niet in aanzien zouden rijzen. Wil de raad het opvangen der honden in de verordening opnemen dan moet hij naar hare meening Burg. en Weth. machtigendaarvoor afzonderlijke personen aan te stellen, die, van de daarvoor noodige artikelen voorzien, zich daarmede onledig houden en hun voor die uitgaven een crediet verleenen van f 300. In verband daarmede wordt eene wijziging van art. 10 voorgesteld. Verder worden eenige wijzigingen van ondergeschikten aard op andere artikelen voor gedragen. Vervolgens legt de Burgemeester, in voldoening aan den in de vorige vergadering geuiten wensch over het door hem van den commissaris van polite omtrent de uitvoe ring dier verordening ingewonnen gevoelen. Die ambtenaar is van oordeeldat de politie-agenten noch de gelegenheid zul len hebben, noch zeer gesteld zullen zijn op het vangen van hondenniet voorzien van de voorgeschreven penningen. Zoo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2