ISiituctilanb. gen mei voeten tredendewelke Arabi-pachade voor oproerling en struikroover uitgekreten persooneer biedigde. Prins Bismarck's leus macht boven recht, werd zelden treffender toegelicht. Een volk dat geen 100000 man in het veld kan brengenneemt bezit van een handelswegdie voor alle mogendheden on misbaar ishet hoofd van een beschaafd leger neemt eene bizondere bezitting in beslag en past maatregelen toe welke zijn muzelmansche tegenstander beneden zich achtte. En deze verschillende handelingen geschie den terwijl de europeesche regeeringen zwijgend toe zien en zich onderwerpen aan de besluiten van het engelsche ministerie Gladstone. Het roept ten slotte uitwelk een schouwspel Do Soir, van meening dat de zaken anders zouden geloopen zijn, zoo aan den afgetreden minister de Ereycinet de aangevraagde sommen niet geweigerd warenzegtdat Erankrijk zich thans van een ijdel verzet onthouden moet en al leen een zwijgend toeschouwer kan zijn van de onrecht matige en baatzuchtige daden van Engeland. De Répu- blique fran9aise,Gambetta's orgaan, hield de bezetting van het Kanaal door Engeland reeds voor lang uitgemaakt en meent, dat Engeland daarvoor genoeg gronden kan aanvoeren waaronder verscheidene met schijn van juistheid. De bekentenis moet echter van de lippen dat een deel der verantwoordelijkheid voor het gebeurde ook rust op Erankrijk want de volkeren zijn evenals de bizondere personen aansprakelijk voor hetgeen zij hadden kunnen beletten. Was Engeland met Erankrijk nauw verbonden geweesthet had verplicht geweest meer te raadplegen met de belangen zijner landgenoo- ten die overeen kwamen met die van geheel Europa, dan met zijne eigen belangen. Maar Erankrijk is tot werkeloosheid gedoemd door de fouten en tekortko mingen zijner regeering. En waardoor zou Engeland zich laten weerhouden Bestaat er nog een Europa Sedert wanneer worden de verdragen geëerbiedigd In 1852 verbonden Engeland en Erankrijk zich om Dene marken tegen iederen aanval te beveiligen wat niet belette, dat de oorlog van 1861 afliep, zonder dat een dezer rijken een soldaat of een kanon verplaatste. In 1856 teekenden Frankrijk Engeland en Oostenrijk eene bizondere overeenkomstkrachtens welke deze drie mogendheden zich zouden verzetten tegen eiken inval op het turksch grondgebied door een buitenlandsch leger en 21 jaar later gedoogden zij dat Rusland voortrukte tot aan de poorten van Konstantinopel en hielpen zij te Berlijn mede aan de verminking van het turksche rijk. Meer voorbeelden zouden aangehaald kunnen worden doch uit het aangevoerde blijkt reeds voldoendedat Engeland door de bezetting van het Suez-Kanaalzonder te wachten op de besluiten der gezanten te Konstantinopelgeene nieuwe staatkunde heeft ingewijd. Die bezetting komt maar al te zeer overeen met zijne eigene overleveringen en zeer ver- sche gebeurtenissen in denzelfden geest. De zitting der op den 21 geopende algemeene raden heeft tot nog toe niet veel bizonders opgeleverd. De voorzitters onthielden zich bijna allen van het behandelen van staatkundige onderwerpen in hunne openingsreden. Alleen in het departement Corrèze had het volgende tooneel plaats. Het republikeinsche lid Yacher den bonapartistischen dagbladschrijver Crauffon ziende, tikte hem op den schouder, daarmede bedoelendedat hij hem even naar buiten zou volgen, omdat hij persoonlijk over hem meende te klagen te hebben. Crauffon keerde zich snel om en stak met de punt van zijn regenscherm den heer Yacher het linkeroog uit. Daarop ontstond zulk een opschudding, dat de zitting gesloten moest worden. Crauffon zal vervolgd worden. Hij beweert, dat hij dien Vacher den stoot alleen toebracht, omdat hij onverwacht bij het oor getrokken en uitgescholden was. De wet op het verplicht onderwijs en de onzijdigheid der school treedt met October in werking. In verband daarmede is een onderzoek ingesteld naar bet aantal en de inrichting der scholen in de 33000 gemeenten des rijks. Dat onderzoek is over 2/3 gedeelten van het land bekend. Daar is voor het bouwen van scholen enz. een bedrag van 250 miljoen gulden noodig d, i. voor het geheele rijk een bedrag van ongeveer 350,000,000. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Volgens de berich ten te IVeenen uit Konstantinopel ontvangen is de hunne wortels in te schieten. Deze voor den wind beschutte klootdoor hare ligging op het zuiden droog en zonnig, was de plaats, waar de oude kluizenaar als een beer in zijn hol leefde en zich eene hut had gebouwd uit ruwe boomstammen wier voegen met mos waren dicht gemaakt. Hij legde zijn last neder, blies het onder de aseh- laag nog glimmende vuur aan nam eene kleine, zwart gebrande houten pijp uit zijn zak en begon al roo- kendein de vlam te staren. Zooals hij daar zat, met zijn verweerd, met honderd groeven doorploegd gelaat, omgeven door grijs stoppelig haar en baard terwijl het schijnsel van het flikkerende haardvuur op zijne harde trekken speelde geleek hij meer op een in de rotskloven huizende berggeestwaarvan de jagers ver tellen dan op een mensch van vleesch en bloed. Er lag iets demonisch in zijne oogen die diep in hunne kassen lagen en half overdekt waren door dikkeaf hangende wenkbrauwen hetgeen begrijpelijk maakte dat de visschers een soort van schuwen eerbied voor hem koesterden. Wel een uur verliep, voordat hij zich weder ver roerde. Toen stond hij op zette de door ouderdom bruin geworden houten tafel rechtnam uit een klein beschotdat hem tot voorraadkamer diende grof ha- verbrood gedroogde visschen en eierendie hem de in grooten getale in de rotsspleten nestelende zeevo gels leverden voegde er een kruik water bij en schikte alles netjes op de tafel. Nadat hij vervolgens een stoel daarnaast had geplaatst en nog een arm vol hout van buiten had gehaaldhurkte hij naast de haard neder. Zijn blik richtte zich van tijd tot tijd naar de deur, alsof hij iemand verwachtte. Wordt vervolgd. Sultan van Turkije zeer verbitterd op Engeland. Het Eremdenblatt zegt in eene duidelijk van wege het ministerie van buitenlandsche zaken ontvangen mede- deeling dat het te hopen is dat die verbittering niet toeneemt, want dat daaruit gemakkelijk verwikkelingen zouden kunnen ontstaan, die noodlottiger voor Turkije, dan voor Engeland zouden zijn. ITALIË. De regeering is voornemens in de maand September de Kamer der afgevaardigden te ontbinden en de algemeene verkiezingen uit te schrijven tegen 22 October a.s. RUSLAND. Het dagblad van St. Petersburg houdt Engeland's bedoelingen ten aanzien van het Suez-kanaal voor oprecht. Het verklaart zeker te zijn, dat Engeland zelf niet meenen zal, recht verkregen te hebben om zich te plaatsen boven de andere europeesche mogendheden, die mede rechten hebben op dat kanaal. De Golos houdt zich overtuigd, dat Engeland, al is het nu feite lijk meester in het kanaal in ieder geval de goedkeu ring der overige mogendheden zal moeten vragen op hetgeen het deed en doet, zoodra de egygtische ver wikkelingen afgeloopen zijn. Verder betoogt het dat Erankrijk door zijne handelwijze het recht verloor om meer dan eene andere mogendheid door Engeland ge. raadpleegd te worden. ZUID-AERICA. De engelsche regeering gaf bevel 800 muilezels aan te koopen, die over Natal naar Egypte moeten verzonden worden. EGYPTE. De oostenrijksche kanonneerboot Nautilus, gaande van Port-Saïd naar Alexandrië, voer den 21 voorbij Aboukir. De bevelhebber, de witte vlag op het fort aldaar ziendegeloofdedat de engelschen het bezet hadden, waarom hij twaalf zeelieden met een offi cier aan wal zond die door de egyptiscbe troepen ge vangen werden genomen. Pogingen om die gevange nen terug te krijgen slaagden nog niet. Den 23 waren te Ismailia reeds 10000 man aan land gezet. De gezondheidstoestand der troepen was goed. De ingenieurs waren belast met het leggen van een spoorweg van de haven dier plaats naar Nefische. Den 24 kwamen des ochtends ongeveer 50 Bedouinen te paard in de voorstad Ramleh van Alexandrie die de huizen begonnen te plunderen. Twee engelsche com- pagnien werden tegen hen gezonden zij ontsnapten echter. Op den spoorweg naar Cairo bouwde de vijand nieuwe batterijen. Het bericht, dat Tel-el-Kebir door de engelsche troepen zou zijn genomen,werd niet bevestigd. Generaal Wolseley kwam te Nefische aan men verwachttedat den 27 de troepen algemeen zullen oprukken. De Nijl wastdat voor de bewegingen der engelsche troepen hinderlijk zal zijn. Den 24 's avonds verwijderde de vijand zijne tenten uit Kafr-rel-Dowar. Den 25 's morgens werden zij voor de stelling aldaar weder opgesteld men vermoedt dat dit slechts een list was om den aftocht uit die stel ling te bedekken. De engelsche cavallerie en artillerie rukten den 24 des ochtends voort. De onlangs door Arabi gevangen genomen en naar Alexandrië gezonden engelsche adelborst de Chair wordt daar behandeld als een prinsin al zijne behoeften wordt voorzien en bovendien ontvangt hij dagelijks f 5 zakgeld. Door de commissie tot getrouw schoolbezoek te Enkhuizenis aan ongeveer 280 leerlingendie het getrouwst de school bezochten den 17 dezer een feest bereid. Door wijlen mevr. de wed. D. Hoenderhoogdt Bakels den 17 te Apeldoorn overleden, is aan de dia conie der herv. gemeente te Amsterdam vermaakt f 16700 inschrijving 2% p. ets. W. S. onder den last van vruchtgebruik ten behoeve van eene barer dienst boden. Op 18 dezer deden een aantal leerlingen der openbare school te Hem onder geleide der onderwij zers, een tochtje naar de kermis te Hoorn. De polieie te 's Gravenhage heeft proces-verbaal opgemaakt tegen den koetsier, die den 21 den verhuis wagen bestuurde der firma G., waarmede een tramweg conducteur werd overreden die daags daarna stierf. Prinses Marianne is den 22 uit Voorburg vertrok ken naar Dillenburg waar zij geruimen tijd zal vertoeven. Den 22 's avonds is de spoorwachter aan de IJ- selmondsche laan te Kralingen reeds 25 jaren in dienst der Maatschappij door een trein overreden; het hoofd was van den romp gescheiden, Het gerechtshof te Amsterdam waarnaar de zaak laatstelijk verwezen washeeft den 22 G. Broer huis knecht van jr. v. Herzeele te 's Gravenhage schuldig verklaard aan diefstal van een gouden ring en veroordeeld tot 2 jaren celstraf. De gemeenteraad van 's Gravenhage heeft den 22 aangenomen het voorstel van B. en W. tot het plaatsen van een steen in de raadzaal, ter nagedachtenis van den oud-burgemeester Gevers Deynoot. Er werd mede gedeeld dat Gedep. Staten van Zuidholland hunne goedkeuring hadden onthouden aan het laatste belasting kohier over 1881, op grond van te late vaststelling. Het onderzoek dezer zaak is opgedragen aan de commissie voor de plaatselijke belasting. Bij de harddraverij te Bolsward, den 23, waaraan 12 paarden deel namen is de prijs van 200 behaald door Wilhelmina, van den heer H. v. Haren te Amster dam pikeur P. Hoek de premie dan f 50 door eene merrie van den heer H. Bierling te Hoornschedijk pikeur D. v. d. Molen. Den 23 is de landbouwer E.met paard en kar, beladen met denneboomen, uit een boschweg tusschen Ede en Bennekom komendedoor den stoomtram van Wageningen naar Ede overreden en onmiddelijk daarna bezweken. Paard en kar, waarnevens hij ging bekwa men weinig letsel. Den 23 viel den heer A. Hartland hoofd der school te Koedijk eene aangename en voor hem vlei" ende verrassing ten deel daar het Z. M. den Koning behaagd heefthem met twee prachtige en kostbare boekwerken, bestaande in: van Lennep, Moll en ter Gouw, Nederlands Geschiedenis en Volksleven en Hildebrand Camera Obscura te vereeren, als eene onderscheiding voor zijne veertigjarige ijverige en getrouwe ambtsvervulling in die gemeente op 1 Juli j.l. Dit geschenk werd hem namens den heer district-schoolopziener, die verhinderd was door den heer arroudissements-schoolopziener, met een gepaste toespraak uitgereikt in tegenwoordigheid van burgemeester en wethouders, het onderwijzend personeel ende schoolkinderen, en door het hoofd der school, met een woord van dank aangenomen. Deze dag zal voor zeker voor den heer Hartland die reeds 46 als hoofd onderwijzer werkzaam isin aangename herinnering blijven. Den 23 is aan het ministerie van waterstaat aan besteed het inrichten der stalgebouwen op het Bleijen- burg te 's Gravenhage tot archiefbewaarplaats en bu reaux waarvoor minste inschrijver was de heer E. P. de Haas voor 20,120. Den 23 vierde de heer J. E. de Roozelaar, pas toor te Zaandamonder treffende bewijzen van belang stelling zijner gemeentezijn 25jarig priesterschap. Den 23 werd te Schagerbrug, van wege de afdeeling Zijpe der Holl. Maatschappij van Landbouw, eene ten toonstelling gehouden van rundvee, paarden en schapen, enkel van leden der afdeelingwelke goed geslaagd mag worden genoemd. Hoewel de inzendingen voor enkele nummers van het programma niet zoo groot waren als men verwacht had werd over het algemeen best vee tentoongesteld. De volgende prijzen werden toegekend: voor stieren geboren in 1880, aan J. J. de Wit le. prijs; C. J. de Wit 2e. prijs; voor stieren, ge boren in 1881, aan A. Bakker Jz. le. prijs; P. Boekei 2e. prijs; voor stieren, geboren in 1882, aan D. Sleutel le. prijs J. J. de Wit 2e. prijs voor melkkoeien aan D. Kater le. prijs; J. 1. de Wit 2e, prijs; voor melk gevende vaarzen geboren in 1880 aan K. A. Kaan le. prijs; P. Brommer, 2e. prijs; voor kuipinken, gebo ren in 1881, aan K. A. Kaan le. prijs, J. Buisman 2e. prijs voor kuikalveren, geboren in 1882, aan P. Brom mer le. prijs, denzelfde 2e. prijs; voor paarden, ge boren in 1881, aan G. Schuit le prijs, O. Slijkerman 2evoor paardengeboren in 1882 aan G. Schuit le. prijsC. Krijt2e. prijsvoor 6 schapen en 1 ram aan M. J. Koelman le. prijs D. Kater 2e. prijs; voor 6 lammeren aan C. Bruin le. prijs; M. J. Koel man 2e. prijs voor 6 kippen en 1 haan aan G. C. Hulst 2e. prijs, le. prijs niet toegekend; voor 6 eenden en 1 waard aan G. C. Hulst le. prijs, J. J. de Wit 2e prijs. Na afloop werd er van wege de commissie gesteund door bijdragen van ingezetenen der gemeenteeene goed georganiseerde harddraverij gehouden met paarden van zessen klaarwaaraan door de beste harddravers van Noordholland werd deelgenomen. Zestien paarden waren in de baan. De prijs van f 100 viel ten deel aan Willem III, van den heer P. Brommer, te Zijpe, bereden door den heer C. Brommer, en de premie van f 40 aan Johannavan den heer J. Koopman te Nieuwe Niedorpbereden door den heer C. Broers. Het feest is in de beste orde en in eene goede harmo nie afgeloopen. Den 24 is ter provinciale griffie van Noordholland aanbesteed het planten van stroo en helm in de Rijks duinen onder Schoorl waarvoor minste inschrijver was de heer J. Oldenburgte Bergen voor 4900. In den nacht van 2425 omstreeks 4 uren, is de dienstmaagd van een veehouder te Grosthuizen, ter wijl zij uit de weide de koeien ophaalde door den bliksem doodelijk getroffen. Haar en kleederen waren geschroeid. Op korten afstand van daar werd ook een paard getroffen. Bij besluit van 24 Augustus heeft de Koning het door de ministers gevraagde ontslag geweigerd uitge zonderd van den minister van koloniën bn. v. Golstein, tot wiens opvolger is benoemd jr. mr. W.M.deBrauw, administrateur van de generale thesaurie aan het depar tement van koloniën. De bomschuit Geertruida Johanna bracht den 25 te IJmuiden aan de equipage bestaande uit den kapi tein en 6 man van het op 20 mijlen uit den wal ge zonken engelsche brikschip Ellen van Whitby met steenkolen bestemd geweest naar Rouaan. Den 25 is te Nieuwediep binnengevallen de logger de Rijp, schipper Peereboom varende voor de reederij: de Maatschappij tot bev. van Nijverheid in de Rijp met 22 last haring. In de Staatscourant van 26 dezer zijn opgenomen de Koninglijk goedgekeurde statuten der naamlooze ven nootschap „Ooster Stoomtrammaatschappij" te Utrecht, ten doel hebbende het aanleggen en exploiteeren van eenen stoomtramweg van Zeist naar Arnhem. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 8 ton verdeeld in 5 seriën elk van 160 aandeelen van f 1000zijnde de eerste serie geheel geplaatst. De gemeenteraad van Nijmegen heeft voor de aldaar op 30 September weder te houden nationale en internationale wedrennen een bedrag van f 500 beschik baar gesteld. Het geheel geplaatste kapitaal der naamlooze ven nootschap Stoomtramwegmaatschappij Bergen op Zoom Tholen bedraagt f 125,000 verdeeld in 250 aandeelen van f 500. Bij de te Amersfoort gehouden algemeene verga dering van de Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin bleek, dat de Maatschappij thans 1782 leden en begunstigers telt en het ledental alzoo verge leken met 1881met 337 is toegenomen terwijl door haar gedurende haar achtjarig bestaan 165 weezen van verschillende godsdienstige gezindten zijn verpleegd. De staat der geldmiddelen was echter minder gunstig daar togenover eene uitgaaf van f 6700 slechts f 5806 was ontvangen, hetgeen een tekort geeft van nagenoeg f 900, met de nadeelige saldo's van vorige jaren een gezamenlijk tekort van ruim f 2500 uitmakende. Vervolg der binnenlandache berichten in het tvieede blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2