f 120000, Café „Tivoli. TABAKSFABRIEK CHAIPAeE-WIJNEK Rijks HooöBre BurosrscSööL" Geoliede Goederen Café „T i v o 1 i." Kermis le Castricum. Wed. G. H. VAN DER VEEN, gelegenheid tot hel gebruik van IJs, Sorbet enz. SC HOU WB URG HA RMON/E. GRAND BAL, PARÉ, GRS9T KINDERFEEST, MUZIEK VOOR DEN DANS. «ROOT BAL, Gevraagd te Alkmaar, SP AMIlliilM. Muziek voor den Hans Utrrditschcslraat 28, A M S T EIID A M. cle Roohen de A merikaan S. DE LANGE P.V., UIT NEDERLAND. Toelatingsexamen Landbouwschool, Rijks Kweekschool of Normaallessen en II. B. S. Touwslagerij en ondoordringbare Regenjassen, l®r ij sbi lj art en Morlviiike. Gedurende de kermis, van af Woensdag 30 Augustus, met surprise en Egyptische verlichting, Qlbttisrtstttiën. voor eene DAME eene Kamer met alcoof, be nevens kost en bediening. Brieven franco, ouder letter A, aan het bureau van dit blad. IEMAND, vrijen tijd beschikbaar heb- 'bende, zag zich gaarne met schrijf werk bij zich aan huis belast. Men gelieve zich met franco brieven te adres- seeren onder No. 225 aan de Uitgevers dezer Courant. Het Bestuur der Algem Ned. VROUWEN VER EENIG1NG TESSELSCHADEAfdeeling Alkmaar, maakt bekend, dat haar Depót, hetwelk voorzien is van I4ïnderg«e«l en zeer wordt aanbevolen gevestigd is ten huize van Mejuflrouw A. M. REESER, Langestraat A, No. 52. Degene, die op 15 Augustus per abuis een JAS heeft meegenomen wordt ver zocht die te komen inruilen bij C. SCHAGEN, in de Schermeer, aan den Stompen toren. Tot het bijschrijven der verschenen rente wordt de gelegenheid aangeboden op Dinsdag, den 29 Augustus 1882, van 10 tot 2 uren, ten kantore van den Heer J. DE LANGE Cohnb. JoiUz., aan de Pastoorsteeg. tegen 4| 4£ in posten van minstens 20000 disponibel als Je Hypotheek op soliede onder pand van Lanclerfjen. Adres letter H, bij den boekhandelaar G. D. BOM, Damrak 74, te Amsterdam. op Zaterdag 2 en Zondag 3 September. Werverscilïngen zijn boven verkrijgbaar. J. KOOPMAN. Engelsclie linnen Overhemden in alle prijzen, van al f%50, met of zonder boord, i Sokken en Tricot Ondergoederen. Alle soorten van Handschoenen. DASSEN, BOOK DEN, FRONTS, MAN CHETTEN, PIQUÉ VESTEN, REISAR TIKELEN, RADARTIKELEN PARA- PLUIES, ROTTINGEN, LEERWERK enz. enz. Franco toezending door het geheele rijk. van S. WIT, KOOLTUIN, C 3. 11.11. Rookers worden bij deze attent gemaakt op onderstaande mer ken SIGAREft, welke bij mij verkrijgbaar zijn en door hunne kwaliteit bizonder uitmunten. Merk Buena Vista 6 A 10 cent. Raphael5 u 10 h Prins Alexander 4 n 10 Margaretha 4 i 10 II. Upman 3 cent per stuk. Wolfgang Mozart3 A 10 cent. Eleur de Ida 4 cent per stuk. Calle de Leguro 6 El Talento 10 en verder alle soorten van Sigaren tegen concurreerende prijzen. SLIJTERS EL INK RABAT. ïl. J. VOINTK1, voorheen COSTER VAN LEEUWEN, levert: verpakking', zelfsmeerende en Tuckspak- kingPakking voor slikgat en manholdeksels Caoutchoucplateninet en zonder linnen inlagen, Asbestpapier, wit en bont PoetskatoenPoetsdoe ken Schuurlinnen ViltEngelsclie en Kroonle- deren Drijfriemen. Prima kwaliteit Machineolie, Knssische Talk, Geslagen Reuzel enz. Kantoor en Pakhuis Paardensteeg Alkmaar. van het huis FISSE THIRION Co., te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAMPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen A contant uitverkocht. Manden inhoudende 12 flesschen Cachet cTOrf 38,- Carte illanehe 23, Carte ftoire86,- Sillery Superieur 31,— Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer Jb. Fortuin liz., aan de Kaasmarkt te Alkmaar. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus be- noodigde Roekncrken Schr|Jf- en Tee- kenbehoeften. Alkmaar. HERM3. COSTER ZOON. Zeer geachte Jleer VON GIMBORN I Voor eenige dagen kwam bij mij de vrouw van den Boomkweeker J. WESTERHOF, te Eenrum, en ver zocht hare genezing door uw fJtlivCVSeei-Zul- reriHIJSOteï van eene dertigjarige maagkwaal in de couranten algemeen publiek te maken allen die aan maagpijn lijdende zijn. Professoren, Doctoren heeft zij gedurende die reeks van jareu geraadpleegd, maar telkens zonder baat, zoodat zij eindelijk ook besloothet nilUUJZOUt te probeeren waardoor zij zoo lijdende als zij was totaal gezond is gewor den. Bijna niets kon de vrouw inhouden en altijd door aanhoudende pijnen gekweldwas zij als 't ware het leven moedeterwijl zij zich nudankbaar voor hare algeheele herstellingmet nieuwen levenslust overgelukkig gevoelt. Steeds is zij volgaarne bereid aan allenzonder onderscheidmondeling meer omtrent hare genezing mede te deelen. C. RTKKERS Groningen. Dit alleen echte onvervalschte UNIVERSEEL- ZUIVEUINGSZODT is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle Maagkwalen. Ver krijgbaar in pakjes a 18, 33 en 60 Cts. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. YAN GIMBORN. Bij een gevestigd hoofdonderwijzer, geëxamineerd in Landbouwkundebestaat gelegenheid tot plaatsing van een of twee jongens. Zorgvuldige opvoe ding en degelijke opleiding in school en huis. Informatie te bekomen onder lett. A, bureau dezer Courant. „DE GOEDE VERWACHTING.'' A. BALDER Dzn. maakt aan zijne geachte begun stigers bekend, dat hij verhuisd is van buiten naar het PAYGLOP. 23 Augustus 11., eene BBames-halsketting, granaat met gouden slot. De terugbezorging wordt verzocht tegen goede belooning bij de Uitgevers dezer Courant. nimmer klevend, bij J. FORTUIN, Kaasmarkt, Alkmaar. ALKMAAR. op Woensdag, 30 Aug., prijs en premie een Gou den en Zilveren ilorologieRemontoirs desverkiezende in contanten. Aanvang des middags 12 uur. H.H. liefhebbers worden beleefd tot deelneming uitgenoodigd door J. KOOPMAN. In het STATIONS KOFFIJHUIS, van C. ROSKAM, op Zondag 3 Maandag 4 en Dinsdag 5 September, SI uzlek voor den Hans door de Familie ZWART, in de kolfbaan, en gedu rende die dagen i^atkneppelen en Woensdag, 6 SeptemberBBr jjskolven en BBrysbiljar- ten om Prijs en Premie, in contanten. Te begin nen 111 uur. Ui1 een der voornaamste labrieken ontvangen eene groole collectie HANG- en TAFELLAMPEN, die beneden alle concurrentie zullen verkocht worden. Banketbakkerij. Kokerij. DONiDËRUlCi 31 AUGBJSTUS, onder leiding van den Heer OSCAR MEUNIER. üanvang O uur. Entree 43 cents. WRIJDAG t SEPTESBllESt gearrangeerd en geleid door OSCAR MEUNIER, Arrangeur van Kinderfeesten in alle badplaatsen van Zuid-Duitschland en in de voornaamste sociëteiten van geheel Nederland, ftanvailg te 5 uren. Entree 43 cents. Kinderen van 6 tot 12 jaren 35 cents. Programma's aan het lokaal voorhanden. WltlJDAk, Z1TERIUG en ZOIDAC, ENTRÊE VRIJ. ZONDAG 3 SEPTEMKËRTOT SLUITING, onder leiding van den Heer OSCAR MEUNIER. Entree Heer en Dame f 0,Ï5. Aanvang 3 uren. A. Us. SWITZAR.. HANG- EN TAFELLAMPEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3