Lokaal „DILIGENTIA." j|%. Sellroefstooui bootdie 11 st -44*= Gebi*. Zur Muhlen. AFGIFTE Tan RETOÜRBÏLJETTEN tot veel verlaagde vracht Het Kantoor Diverse Wijnen zijn ook per glas verkrijgbaar. KUN ESI AN en DE VISSER, Dames- en Rinder-Regenmanlels. Memailer en Meninoefler BAL, Café Graanhandel. PRIJSKOLVEN, Is. ar. kil visit 5 fer Café „Martctzictit," Grand Café Concert, Kermis te Alkmaar. SCHÖÜWMJI&. HAILET, van "ViSSCr en II. VAÏllEE ZEE I Mile de Rosa's Mallet Troupe 9 Tiroler Trio-Mrüse Gedurende de maand üepÉemlber e.k. handelaars in Wijnen, Likeuren en Gedestilleerd, is verplaatst van Kooltuin C S naar Kooltuin C 7. W. J. BLITZ, Tandarts, Misbruikmaken Sterken Drank. Voor zwakke oogen. Muziek voor den Dans, Prijskolven en Biljarten bij K. v. d. OOBD, Burgers en Buitenliên MUZIEK VOOR DEN DANS. CARL BEYNRICHEN FRIEDRICHS, GEHEEL PAARDENMARKT, NAAST DE GAZEABRIBK. van af Zondag 27 Augustus tot en met Zondag 3 September, onder directie van den Heer waarbij EXTRA zullen optreden bestaande uit ZES DAMES, en twee DAMES en één HEER. Aanvang 8 uur. Entree Et8. Al. L. SWITZAR. VIER DAGEN GELDIG, Van Nieuwediep naar Amsterdam le kajuit 1,50, 2e kajuit 1, Zand en Stolpen 1,25, 0,80. St. Maartens- en Burgerbrug 1,10, 0,70. Zijpersluis en Schoorklam 1, 0,60. Alkmaar en Spijkerboor 0,75, 0,50. Opening van den Winkel Zaterdagavond 26 Augustus. P A YGLO F», berichten de ontvangst der nieuwste modellen LÜTTÏK OUDORP, "WT T FN ID SEN, C 53 en 54. I- V J&J* c 75. Heden weder ontvangen: Nieuwe Tatel-, Thee- en KollieserviezenDejeuners, Koppen en Schotels, fijnste Decors, Bloempotten en Standaards, Rookstellen, Beelden, Middenstukken en Vasen, Compotes, Karaflen, Waterstellen, Wijn-, Madera- en Likeurglazen in het fijnste Kristal, enz. Regenten van het Mannen- en Vrouwen-Gasthuis roepen bij deze op sollicitanten naar de betrekking van in dat gesticht. Gehuwde liedentusschen de 30 en 50 jaren, zonder kinderen tot hun last, komen al leen in aanmerking. Gegadigden vervoegen zich ter vergadering van 31 Augustus en 7 September, 's avonds ten 7 ure, aan het Gasthuis. Regenten voornoemd C. JANSSEN Cz,, Voorzitter. J.LATENSTEIN van VOORST, Secretaris. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, gasmarkt alhieren iederen Zaterdag in het hotel Burg, beide dagen 's voormiddags tot 11 uren te reken zijn wegens Tandheelkundige ope- j*,atlën en het plaatsen van kunsttanden en „eheele gebitten. Odontine Tand- en ABondwuter, radi caal geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond- en tandkwalen, tevens het beste water om te gorgelen bij chronische keelpijn. In flesschen van 0,60. Rélacrc'S Tandpoeder maakt de tanden schitterend wit, zonder ze aan te tasten, in doozen van 0.50. Depöth. firma J. BRONGERS Gzn. Wie van dit gebrek wil genezen worden, vervoege zich te Amsterdam in persoon of met brief Binnen-AmstelN°. 286 hoek Prinsen gracht, bij Erven Wed. ABBRING. Te spreken 's Maandags van 10 tot 3 uren, de overige werk dagen van 1 tot 3 uren. Door aanwending van het Oogwater van Dr. WILM. SWHABE worden zwakke oogen, hetzij aan geboren of verkregenvolkomen weer in versterkten en helderzienden staat teruggebracht. Elacon 75 ct. Depot bij de firma J. Brongers Gz., Bazar. GEDURENDE DE KERMISDAGEN bij F. li. IIeinning. Zaterdagavond 2 Sept. ABuxiek voor den Dans. Entrée vrij. Zondagavond 3 Sept. GROOT RAG. Entrée voor een Heer met of zonder Dame AS cents. G. H. ARBOUS. CiEDIJREKDE OF B4FR1BBS, op 27, 28 en 29 Augustus, en op Maandag 28 Augustus om PRIJS en PREMIE in contanten bij W. VEENHUYSEN logement de „Rustende Jager" te Bergen. in DE ZWAAN, te Heer Sflugo Haard, op Woensdag 30 Augustus 's morgens te 10 uur, om P R IJ S en PREMIE, in contanten. bericht hiermede aan zijne geachte begunstigersdat hij dit jaar weder geplaatst is met zijne welingerichte IIAFELkKl A AB op de Steenenhrug bij de Yischmarkt. Bakt, zoo als bekend, beste Wafelen. Hij hoopt dezelfde gunst te mogen genieten welke hij 16 jaar lang heeft genoten. Gelieve wel te letten dat de letters 1*. S». in zijne Wafelen staan. Komt nu mijn Palingkraam bezien. Ik heb het meer gerepeteerd CHRIS HABIEGT is gearriveerd Met beste Caling dun en dik, En goed gerookt en vet als slik. Dezelfde Palingkraam zij staat Op kermis in de Langestraat Daar koopt men voor een bagatel De puike palingdun van vel. Geen paling uit de Zuiderzee Verkoop ik het publiek o nee Maar echte polderpaling ja Die houd ik er alleen op na. Dus Burgers Buitenlieden hoort Koopt veel van CHRIS en zegt het voort. heeft de eer aan zijne begunstigers te berichten dat hij met zijne welingerichte is geplaatst op de BBouge Steenenbrug. Bakt steeds de beste wafelen en bestellingen wor den ten spoedigste uitgevoerd. OP DE BOVENZAAL van af Woensdag 30 Augustus tot en met Zondag 3 September 1882 door het beroemde Gezelschap onder directie van den Heer E. ROZELAAR, met medewerking van den beroemden Hoilandschen Komiek CHARLES RIJN- i DORP, afgewisseld door duetten, komieke scènes, potpourri's, romancen, chansonnetten, coupletten enz alsmede Hollandsche en Duitache Zangeressen. Begeleid door B'iauomuxiek en een bekwaam Violist. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. IN DE BENEDENZAAL Zondag 27, Woensdag 30, Donderdag 31 Augustus, Vrijdag 1, Zaterdag 2 en Zondag 3 September 1882, Entrée vrij. J. B4BJVS. Directie: VAN OLLEFEN, MOOR VELTMAN. Standplaats Dinsdag, 89 Augustus 1888, tot opening van het tooneel, Koning* ynn Denemarken. Groot beroemd treurspel in vijf bedrijven naar het Eransch van Ducisdoor A. J. Zubli. Aanvang acht ure. Stoomdrukkerij van Herrn'. Coster en Zoon te Alkmaar. Grand Café Concert, ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4