No. 102*. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. ZONDAG 27 AUGUSTUS. Bimtenlanb. Jflavkt- en ©eursbericlMen. ALRMURSCHE COURANT. Te Akersloot werd den 24 het huis van E. v. d. K. door den bliksem getroffenzonder dat er brand ontstond. Het huisraad werd echter door elkander geworpen en het dak hier en daar beschadigd. Vader en dochter vielen bewusteloos op den grond en bekwa men brandwonden de zoon bleef ongedeerd. De synode der christ. geref. Kerk heeft met ge ringe meerderheid besloten de betrekking met de Dutch Reformed Curch in Noord-America, welke toelaat dat hare leden vrijmetselaren zijn te schorsen, totdat hare leden gebroken hebben met de vrijmetselaars denkbeelden. Een voorstel om zonder eenigen com mentaar of consideratie de betrekking af te snijden, was met groote meerderheid verworpen. In de provincie Overijsel zullen in 1883 50 land- bouwlezingen worden gehouden 33 in gemeenten waar landbouwvereenigingen zijn en 17 in gemeenten op ver zoek van gemeentebesturen of belangstellenden. Bij bet tweede regiment infanterie ontbreken van de 700 vrijwilligers volgens de formatie niet minder dan 634. Bij de andere regimenten is hot niet veel beter. De gemeenteraad van Stad Almeloo heeft besloten tot bestrijding der op 122,148 geraamde kosten van aankoop en uitbreiding der gasfabriek met de Maat schappij voor Gemeentecrediet eene 4% p. ets. leening aan te gaan van f 150,000 a pariat te lossen in 30 jaren in bedragen opklimmende van f 2600 tot 7900. De oefeningsdivisie onder bevel van den kapitein ter zee E. H. P. v. Alphen wordt met den laatsten dezer ontbonden. Van een boomgaard onder Tielgroot 1 bunder en 25 roeden, met ongeveer 80 vruchtdragende boomen, is dezer dagen het appel- en perengewas in publieke veiling verkocht voor 3218,50. Bij militaire verkoopingen zullen de goederen voortaan niet meer aan de hoogstbiedenden worden toe gewezen indien het hoogste bod ver beneden de waarde is. Daar de tabaksteelt in de laatste jaren minder voordeelig was of in het geheel soms geen voordeel op leverde, begint men zich in de Betuwe en in het Maas- en Waalsche op vele plaatsen toe te leggen op de teelt van aalbessenvooral de roode soortenomdat deze het meest gezocht zijn. Eeeds zijn een groot aantal velden met jonge bessenstruiken of stekken bezetwaar anders de tabaksplant werd aangetroffen en het is te voorzien, dat daarmede spoedig op ettelijke plaatsen zal worden voortgegaan dewijl de uitkomsten met de bes- senteelt zeer winstgevend blijken te zijn. Het aantal „scholen met den bijbel" dat in 1881 365 met 57207 leerlingen bedroeg is thans geklommen tot 375 met 60000 leerlingen 158 dezer scholen wor den gesubsidieerd door de Vereeniging voor christ.-nat. schoolonderwijs, met f 28,150, en 30 door de Vereeni ging voor gereformeerd schoolonderwijs met 5450 per jaar. Door wijlen den heer N. S. Raphael is aan het Genootschap tot ondersteuning van ned.-israël. behoef tige kraamvrouwen te Amsterdam 1000 vermaakt. Aan de Eerste Wagenstraat te 's Gravenhage is het gebouw „Algemeen Verkoop locaal" met aangrenzend woonhuisgroot met de erven 2400 vierkante ellen door particulieren aangekocht tot stichting van eene overdekte markt. Te Grave wordt den 1 October een onder het bestuur van geestelijke zusters gesteld instituut voor blinde r. c. meisjes geopend. De gemeenteraad van Abbenbroek heeft eene verordening vastgesteld ten doel hebbende het verze keren tegen brandschade voor meer dan de werkelijke waarde tegen te gaan. Ds. J. Ehl Weurdinge, te Hoorn op Texelheeft het beroep naar Chaam aangenomen. In sommige kleinere gemeenten hebben enkele Rijks-veldwachters of ambtenaren der policie gemeend de collecte voor de scholen met den bijbel te moeten verbieden waarop aan den minister van binu. zaken is getelegrafeerd die tot antwoord gaf, dat de collecte door niemand verhinderd of bemoeilijkt mocht worden. Te Purmerende is de zoon van een een welgesteld landbouwer uit den omtrek gearresteerd die een paar schapen uit de weide ontvreemd en op de markt aldaar verkocht had. De landbouwer W. te Oostergo, die door het schrikken van zijn paard voor den tram zich erg bezeerd had is aan zijne wonden overleden. De afdeeling Alphen en omstreken der Holl. Maat schappij van Landbouw heeft besloten f 100 beschikbaar te stellen voor de in 1883 te Amsterdam te houden internationale landbouwtentoonstelling. De voorstelling ten bate der nagelaten betrek kingen van de Adder door de amsterdamsche genoot schappen „Vriendschap en Eendracht", „da Oosta" en „Eloquentia" gegeven heeft f 226,78 opgebracht. De Koning heeft aan jonkvr. A. v. Reenen op haar verzoek eervol ontslag verleend als hofdame van prinses Hendrik. De heer Lindeboom predikant der christ.-geref' gemeente te Zaandam is benoemd tot docent aan do theologische school te Kampen. De gemeenteraad van Zaandam heeft het voor stel van B en W., betreffende de uitvoering der wer ken tot verbinding van de voorzaan met het Noord zeekanaal aangenomen. De gemeente-rekening over 1881 is vastgesteld tot een ontvang van f 222,404,77%, een uitgaaf van f 202,663,32 en een voordeelig slot van 19,741,45%. De rechtbank te Rotterdam heeft rechtsingang verleend tegen Jannetje Struik de zoogenaamde mil joenen-juffrouw. De verbouwing der gemeentescholen te Enkhuizen is aangenomen door de heeren Veen en Kofman aldaar, voor f 13240. Tot dijkgraaf van de Noordeindermeer is ge kozen de heer K. Olij Cz.burgemeester der gemeente Zuid- en Noord-Schermer. Ns. XIII en XIV van „EloraliaHandboekje voor de kennis en het kweeben van lievelingsbloemen, door H. Witte" behandelen de narcis, reeds door de ouden geliefd en nog tegenwoordig op prijs gesteld door bevallige legenden verheerlijkt. De ervaren schrij ver behandeltals steedszijn onderwerp grondig en onderhoudenden geeft don liefhebbers goede wenken voor het kweeken van dit bolgewasdat tegen de ver woestingen van de narcisvlieg bijzondere zorg behoeft. Londen 26 Augustus. Generaal Lowe veroverde gisteren de versterkte stelling der Egyptenaren bij Mahuta. De engelschen vermeesterden het kamp met 5 kruppkanonnen ammunitie, geweren en 75 spoor wegwagons. Van Zaterdag 19 tot en met Vrijdag 25 Aug. zijn aan de zwem- en badinrichting alhier genomen 156 buitenbaden, waarvan 14 door onvermogenden en 10 binnenbaden, alzoó te zamen 166 baden. De heer J. Goes, den 15 door den bisschop van Haarlem tot priester gewijdheeft den 22 voor de eerste maal het plechtige H. Mis-offer opgedragen in de S. Laurentiuskerk alhier. Gedurende het onweder in den nacht van don derdag op vrijdag is een paard van den landbouwer Gelder, even benoorden de spoorwegbrug door den bliksem gedood. De minister van waterstaat enz. heeft goedge vonden het personeel ten postkantore alhier uit te brei den met een commies der posterijen 4e klasse, en met ingang van 1 September a.s. daartoe aangewezen den heer A. van der Baanthans te Arnhem. Den 26 werdonder de leiding van den heer districts schoolopziener dr. v. Eyk in de zaal van den heer Switzar, de tweede jaarlijkscbe vergadering gehou den van onderwijzers en onderwijzeressen in het district Haarlem. Ongeveer 160 onderwijzers en onderwijzeres sen de arr. schoolopzieners van Haarlem Helder en Texel en eenige andere autoriteiten waren tegenwoor dig. De voorzitter opende de vergadering wees op het belang der gestelde vragen en sprak de hoop uitdat men minstens over een paar daarvan tot een resultaat zou geraken. Voorts gaf hij kennis, dat een reglement gemaakt was en dat van het gekozen bestuur van 5 leden de heer Berk ditmaal moest aftreden. Door den heer J. F. Berk te Helder, werd inge leid het eerste punt van behandeling: de wenschelijk- heid voor de gemeenten om ter voortdurende verzeke ring van een geschikt en goed ontwikkeld onderwijzend personeelcursussen in te stellen tot het behoorlijk richten en leiden van de studie der onderwijzers en onderwijzeressen; meer bepaald a. de beginselen van welke bij de oprichting dezer cursussen dient te worden uitgegaan, b. de eenvoudigste, meest practische toepas sing daarvan. Wat betreft a. werd gesteld: dat de cur sus geene volstrekte en stelselmatige voorbereiding voor het examen ter verkrijging der acte bedoeld bij art. 56 b. der wet L. O. moet gevennoch uitsluitend beoogt het den onderwijzer mogelijk te maken door eigen, zelf standige studie aan de eisckeu van dat examen te vol doen maar de zelfstandige studie moet bedoelen en bevorderen, raad en voorlichting gevende, waar zij, zonder goede hulp moeilijkheden oplevert of zich in verkeerde richting zou kunnen bewegen. In den cursus worden dus niet alle, maar slechts 7 leervakkeu behan deld, en het moet den deelnemers vrijstaan, het onder wijs in alle of in enkele leervakken bij te wonen. Wat betreft b. werden verschillende wenken gegeven en o. a. als voorwaarden van toelating tot den cursus gesteld bezit der acte als onderwijzerhet advies der leeraars en geldelijke bijdrage van den deelnemer. De heer Berk wees er in zijne voorafspraak op dat bij de jongste examens in Holland en Utrecht 2/3 der onderwijzers waren afgewezen. Hij schreef dit niet aan onbekendheid met de eischen noch aan zucht tot wa gen noch aan gemis van ijver maar aan gebrek aan leiding toe. Slagen de mislukten bij een tweeden of derden keer, zij zullen toch niet worden wat zij z'jn moeten, en met de onderwijzers vervalt het onderwijs, 't Is niet alleen om de kennis te doen, de wijze hoe zij verkregen wordt is evenzeer van belang. Richten de gemeenten cursussen op, dan verkrijgen zij flinke ouder wijzers, die door de goede leiding, welke zij genieten, met te meer oordeel onderwijs geven en beweert men dat de geslaagden der cursussen de gemeenten zullen verlaten daartegenover staat dat steeds de studie lief hebbenden de vertrokkenen zullen vervangen. Na langdurige bespreking der onderdeelen van het voorstel, waarbij van de instemming der vergadering bleek werd ten laatste besloten een adreswaarin de oprichting van een cursus door belanghebbende onderwijzers verzocht wordtte richten aan die ge meenten waar men een cursus wenschelijk en mo gelijk achteen reglement te ontwerpenwaarin de aangenomen beginselen en bepalingen zijn geformu leerd eene commissie van 3 leden te benoemen aan welke het ontwerpen van adres en reglementdoor den schoolopziener in het district Haarlem vast te stellen wordt opgedragen. Tot leden dezer commissie zijn op voorstel van den voorzitter benoemd de heeren Perk, te Helder, Slangen te Haarlem en mr. Büchner, school opziener te Helder. (De vergadering duurt voort.) Door het stedelijk Muziekcorps zullen op Zondag, 27 Aug., 's namiddags 1% uur, in den Stads Hout, de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. Marche „le Cadet de Marine" van Genée 2. „Hon- garische Lustspiel-ouverture" van Kélar Béla 3. „Les Grelots," Introduction et Polca de concert pour cor net a piston solo van Melant4. Musikalische Tau- schungen grosse Potpourri van Schreiner 5. Eeest aan boord, groote fantaisie van Heymans, a. In zee b. Appel voor de matrozen, c Dans der matrozen d. Feestzang, e. Lied van den scheepsjongen f. Dans finale 6. Sou venir de Kaïn, Polca Mazurka van Renan 7. Bei gu- ter Launegrosse humoristische Potpourri van "Win terberg Ueber Stock und Stein galop van Faust. Zondag a.s., des avonds te 7 uur, zal in de Kapel de feestelijke inwijding van het vernieuwde orgel plaats hebben, bij welke gelegenheid ds. L. C. Schuller van Peursum de feestrede houden en de heer Mobach, van Amsterdam het orgel bespelen zal. De luitenant ter zeè le klasse J. Haremaker eerste officier aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip Leeuwarden wordt met 10 September op nonactiviteit gesteld. BURGERLIJKE STAND. ON DERTROUWD. 24 Aug. Nicolaas Hendrik "Vrider en Cornelia Hoenson. Jacob Tin en Maarije Scheltis, beiden te Bergen, eerstgen. onlangs alhieh GEBOREN. 24 Aug. Dirk, Z. van Gerrit Storm en Johanna Elisabeth van der Linde. OVERLEDEN. v 24 Aug. Johannes Justus, Z. van Jan Bijleveld en Wilhelmina Krijt5 m. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 23 Aug. Door den Notaris P. A. DE GELDER. Huis met timmermanswerkplaats, Geest, sectie A, 2830. Str. G. Zeeman Dz. 2780, (Afslag 30 Aug) Alkmaar 25 Aug. Kleine kaas f 31, Commissie 31Mid delbare 32,25, aangevoerd 575 stapels, wegende 136866 P.— Ter graanmarkt aangevoerd 1295 mudden. Tarwe 10 a 11,75, Rogge f 7 a 7.75, Gerst /5,25aG, idem chev. 6,15 a 7, Haver (4a 5, bruine boonen 13, rood Mosterdzaad 22,25 a 23, Koolzaad 11,62%, Karweizaad 12 a 12,50, vale Erwten 14 a 15. 26 Aug. Aangevoerd 2 Paarden f 75 a 160, 20 Koeien en Ossen 180 a 230, 14 nucht. Kalveren 12 a 22 140 Schapen 18 a 2830 Lammeren f 19 a 16117 magere Varkens f 14 a 20, 289 Biggen 6 a 9, 6 Bokken en Geiten 4 a 8, 1 kl. Bokje, Boter per kop ('s middags 12 uur 72% a 82% ets. Amsterdam 25 Aug. Aardappelen: katwijker zand /4a 5.20, noordwijker dito f 3,50 a 5hillegommer dito 3,50 a 5,50 haarl. dito /3a 3 25, friesche jammen 4,40, dito eng; ƒ2,90, pruis. blauwp. /3,60 a 3,75, saks. /3,50 a 3,75. Aanvoer 2500 m. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie vaster gestemd, loco en Oct.-Dec. 8,75 entr. be taald en te koop. Deltt 24 Aug. Boter per kwart-vat 54 a 68 per pond 1,35 a 1,70. Aangevoerd 831 achtste en 77 zestiende vaten, wegende 17390 P. Edam 24 Aug. Aangevoerd 201 stukken boter, per pond 1,18 a 1,25, Kippeneieren 4 a 5 per 100. Hoorn 23 Aug. Aardappelenroodbonte /2a 2,30, steen- roekers 2,80, berger gele /4a 4.40 per mud. Appelen 7, Peren 8 a 9 per mud. Bloemkool 6, roode en witte Kool 7 a 8 per 100 stuks. 24 Aug. Kleine kaas f 31, commissie 29, aangevoerd 377 stapels, wegende 109658 pond. 25 Aug. Aangevoerd 830 Schapen 30 a 43 per stuk. 26 Aug. Tarwe 11Gerst t 5,25 a 6 Haver /4a 4,50, vale Erwten 12,50 a 14,50, 8 Paarden 75 a 240, 7 Koeien 180 a 240, 300 Schapen 24 a 3485 Lammeren 18 a 22, 50 Varkens 17 a 25 4 Zeugen f 30 a 50305 Biggen 5,50 a 1070 Kippen 1 r 25300 Kip-eieren 3,50 a 4, 1474 koppen Boter 55 a 65 et. per kop. Krommenie 24 Aug. 186 Pond Boter 1,17 a 1,40 per pond, 1025 Kippeneieren 3,50 a 4.50 per 100. Leiden 25 Aug. 549 Runderen, Stieren /50 a 265, Melk koeien 158 a 268, Kalfkoeien 195 a 325, Varekoeien 98 a 230, vette Koeien 175 a 315, 77 Kalveren, vette 30 a 67, Grask. 23 a 58 nucht. 8 a 18, 1560 Schapen, vette 24 a 37, magere 16 a 26 104 Lammeren /9a 18,50, magere Varkens 17 a 35 Biggen 5,50 a 12. Leeuwarden 25 Aug. Boter. 1203 kwart, 226 twaalfde en 21 zestiende vaten. le. soort t 53, 2e. 48, 3'. 44, 4e. 38. Medemllik 23 Aug. Kleine kaas 31, aangevoerd 44 stapels, Boter 1,20 per pond. Kippeneieren f 3,60, Eenden dito f 4 per 100 stuks. Meppel 24 Aug. Boter per achtste vat le. soort f 23 a 24 2e soort f 20 a 21, 3e soort /17 a 18. Per pond 0,93 a 1,17, aangevoerd 18250 pond. Texel 24 Aug. Gewasschen Wol 1,20, ongewasscben /0,yi per Schapenboter /la 1,10 per Pond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5