~ËjJ BOELI1UIS Finale Uitverkoop Compagnon gevraag! Droge Bloembollen-veiling, Openbare Verkooping, Openbare Verkooping Openbare Verkooping, Openbare Verkooping, Boer@nplaat§ 9 Een HUIS, ERVE Openbare Verkooping, Openbare Verkooping BOËLfflUI§ Openbare Verkooping Voorloopige Aankondiging. Voorloopige Aankondiging. R WEELAND, £!&t)crteuticn -.trtTrtf.tïT.' Woensdag, 30 Aug. hopen onze geliefde Ouders H. W. HOFMEESTER en C. SCHAGEN hun 25jarig llnwelijksfeest te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Alkmaar, 27 Ang. 1882. Heden overleed mijn geliefd Kindje TRIJNTJE nog geen jaar oud. Grootschermer, 23 Aug. 1882. K. ADMIRAAL Sz. De Heer en Mevrouw VAN DER SLUYS VEER ROSENQUIST betuigen hunnen dank voor de blijken van belangstelling bij de geboorte hunner dochter ondervonden. Alkmaar, 25 Aug. 1882. op Woensdag S© Augustusdes middags te 12 uur, door den te Alkmaar gevestigden Notaris GOUWE, in het logement van den Heer Harp, te Alkmaar. lUe Eginond aan Zee, in de herberg van P. Co- nijn op Maandag 4 September 1882 's middags 12 uur, van Een Huis en Erf aldaar, groot 1 are 4 cen tiaren behoorende aan JOB DE VRIJ. Inlichtingen verkrijgbaar te Alkmaar, ten kantore van den Notaris H. J. DE LANGE. ten huize van den heer J. DE JONG, te Bergen, op Woensdag, 13 September 1882 ten 10 ure, ten overstaan van Notaris GOUVERNE van 9 Koeien, 6 Tijdkalvers (2 op kalven staande en 1 gelde), 17 Overhouders, 1 elfjarig donkerbruin Merriepaard en 1 een en een halfjarig Veulen alsmede Wagens Karren Tuigen en Boerengoed. Daarna VERHURING van NAGRAS. te ALKMAAR in den Nieuwen Doelen, aan de Doelenstraat op Donderdag, 7 September 1882, bij opbod, en op Donderdag, 14 September 1882 bij afslag, telkens des namiddags ten 6 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van 1. Een op den besten stand gelegen Winkelhuis en Erf met Schuuraan de noordzijde van het Luttik-Oudorp te Alkmaargroot 2 aren 86 centiaren. Dit hnis bevat onder anderen beneden twee kamers, keuken en twee ruime kelders en boven een voor kamer, vier slaapkamers en een ruimen droogzolder. 2, Een Stalaan de Spanjaardstraatte Alkmaar, groot 55 centiaren. Nadere inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden Notaris. Te LUIMEN, op Woensdag, 6 September 1882, des voormiddags 11 uur, in de herberg van C Winder, van: 1. Eene hechte, goed onderhoudene lluismanS- woning, met Erfvruchtbaren Tuin en vier stukken Weiland, staande en gelegen te LIM- MEN, aan den straatweg, kad. sectie C. nos. 501, 502 25, 28,631 en 632, samen groot 4 heet. 77 aren 80 cent. Behoorende tot de nalatenschap van den Heer M. PUNT. 2. En een stuk Rosclllantlgelegen aan Kapel- weg onder de gemeente Heilo, kad. sectie E, No. 235, groot 32 aren 20 cent. Behoorende aan den heer Jb. GOEMAN. Te SCHAkËN, op Donderdag, 7 September 1882, des namiddags 1 uur, in het zootemelden koffijhuis, van: 1. Het nieuw herbouwde, goed beklante en welingerichte Logement en Koffijhuis, genaamd HOTEL SPOORZICHT, voorzien van ruime koffijkamer, 5 logeerkamers, woonkamer, keuken, kelder, regen water en verdere gemakken met Doorrfjstal, PaardenstalErf en Tuinalles staande en gelegen te SCHAGEN, nabij het -Spoorwegstation, kad. sectie A, n». 873, groot 5 aren 6 centiaren. In eigen gebruik. 2. En een net ingerichtWoouhuis, Erf enTuiO, naast voorschreven perceel, kad. sectie A, n°. 874, groot 1 are 38 centiaren. Verhuurd voor f 11,per maand. Behoorende aan den Heer C. VAN HAM. Informatiën te bekomen ten kantore van BAKKER SCHUT, Notaris te Alkmaar. op Donderdag, 21 September 1882, voor middags 10 uur, zal te S c h e r m e r h o r n in de herberg ,,'s Lands Welvaren ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G, L GOUWE, in het openbaar worden verkocht 1. Eene nette, wel onderhouden genaamd n DE EENHOORNbestaande in Huis manswoning met Schuur, Boet, Erf, Werf, Boomgaard en eenige stukken uitmuntend WEBLAAB9, in de Schermeer, gemeente Schermerhorn kad. sectie B, Nos. 7, 8, 9, 10, 16, 16a, 166 en 17, samen groot 9 bunders, 84 roe70 el. en twee stukken in de gemeente Schermerhorn, kad. sectie B, No. 35, 114 en 115, samen groot 7 bunders, 12 roe 70 el. Te aanvaarden bij de betaling van den koopprijs. Toebehoorende aan den Heer P. VERLAAT. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen verkrijg baar bij den Heer Makelaar D. BREEBAART Kz. te Winkel, den Heer W. SCHERMERHORN, landman in de Schermeer, gemeente Akersloot, en ten kantore van den voornoemden Notaris GOUWE, HÜite St. Pancras op Maandag 25 September 1882, vóórmiddags 11 uur, in de herberg van den heerKAMEER, ten overstaan van d»n te Alkmaar ge vestigden Notaris W. F. G. Ij. GOUWE, van: Eene zeer nette kort geleilen niëuw gebouwde llulsmanswoning, met Koet, Erf, Werf, Tuin 'best bewerkte Bloem- boilengrondWei- en Bouwlandin de gemeente Sint Pancras, kad. sectie A, Nos. 1186, 1187, 405, 404, 406, 132, 131, 133, 639, 1004, 187, 186, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 738, 739, 815, 815«, 816, 1147, (oud 585) en 584, samen groot 7 bunders, 61 roe, 6 el, en van 2 perceelen Bouw- land, in de gemeente Koedijk, sectie A. No. 311 en 312, samen groot 50 roe, 30 el. Eerst in perceelen dan in combinaties. Toebehoorende aan den heer W. KEIZER Wzu. Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE te Alkmaar, Maandag 4 September 1882, 's middags 12 uur, in het logement van den Heer J. van der Wal, aan fiet Waagplein van: 3/4 in «ie veerschuit tut vervoer van passagiers en goederen varende van Alk maar naar Schagerbrug vice versabevaren door Schipper MOSK. Inmiddels uit de hand te koop, te bevra gen ten kantore van Notaris VONK, te Schoorldam. te Koedijk, ten sterf huize van KLAAS VERWER, Dinsdag 5 September 1882, voormiddags 10 uur, van: 'Meubelen Huisraad, Inboe del Gouden en Zilveren Mieraden Bouwgereedschappen 1 Schuitje 1 halve Praam enz. En onmiddelijk na afloop, ongeveer namiddags 1 uur, in de herberg van J. Dieesmeer te Koedijk, van Witte-, Geele- en IJtreehtsche Kool, Haver, Aardappelen, Turksche Boo- nen en Bapen, staande op verschillende akkers, in huur bij uu wijlen KLAAS VERWER. A. VONK, Notaris te Schoorldam. Men is voornemens om in de maand October 1882 in het openbaar te verkoopen te Oudcarspelin de herberg van den Heer G. Slotehaker Diverse perceelen uitmuntend IKOUW- en Wei land gelegen in de gemeenten Oudcarspel, Haring- carspel en Broek op Langedijkgroot ongeveer 17 hectaren. A. VONK, Notaris te Schoorldam. Men is voornemens om in het begin van de maand October 1882 aan de Schagerbrug, in de Zijpe in het openbaar te verkoopenten overstaan van den te Schoorldam resideerenden Notaris A. VONK: M Twee kapitale Boerenplaatsen met puike Kleigronden gelegen te ZIJPE, te zamen groot 36 hectaren, 95 aren 94 centiaren. Behoorende tot de nalatenschap van den Heer JACOB THOMASZ Senior. A. VONK, Notaris. Een net Burgerwoonhuïsje, van alle gemak ken voorzien. Te bevragen bij P. NOL, Luttik Oudorp. van de voorhanden Goederen voor huishoudelijk en ander gebruik, in de perceelen No. 77 en 81. De Erven VAN VUURE Zaadmarkt, Alkmaar. In eene bloeiende zaak van Ijzerwaren Machinerlën enz. enzwelke reeds bijna eene halve eeuw bestaatwordt gevraagd een C O M- I* j| II O Mdie minstens over 5©,©0© kan beschikken. Aan een Jongmensch, die lust heeft tot veel werken, zal de voorkeur gegeven worden. Vraag meerdere inlichting onder letters WSO, aan het Algemeen Advertentie-bureau van NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. De Curator in het faillissement van KLAAS SLIK Czkoopman in manufacturen te Schagenmaakt bekenddat de rangschikking van schuldeischers in genoemd faillissement van af hedengedurende veer tien dagen ter griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier is nedergelegd ter inzage van een ieder. Alkmaar, De Curator, den 25 Aug. 1882. Mr. VAN DER FEEN. De rangschikking der crediteuren in het faillisse ment van JAN PASSCHIER QUANT, koopman en winkelier te Burg op Texel door den Heer Rechter commissaris opgemaaktis met de daarbij behoorende bescheiden op heden door mij ter griffie der Arron- dissements Rechtbank te Alkmaar nedergelegd ten einde aldaar 14 dagen te rekenen van den dag de zer bekendmaking ter inzage van een ieder te ver blijven. De Curator in bovenvermeld Alkmaar, faillissement den 26 Aug. 1882. M. COHEN STUART. Die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of borgtochten hebben ten laste van CORNELIS TW1SK, in leven landeigenaar, gewoond hebbende te Rakkum gem. Castrieuin en aldaar den 2 Au gustus 1882 overleden, worden verzocht daarvan vóór of uiterlijk op den 10 September e k. opgaaf of beta ling te doen ten kantore van den te Alkmaar geves tigden Notaris GOUWE. Stoomdrukkerij van ïïerms. Coster en Zoon te Alkmaar. Schiedam 25 Aug. Moutwijn Ié,25, Jenever/19.75 per vat Zaandam 2é Aug. Kleine kaas 30,50, aangevoerd 3é st. Zwolle 25 Ang. Boter per achtste-vat 18 a 25,50, per P. t 0.90 a 1,20. Londen 2é Aug. 700 Runderen 4.4-6, 3000 Schapen en Lammeren 5.4-7, 100 Kalveren 5.-6, Varkens 4.-4,9. amstkrdam. pCt. hederlandCert. N. W. Schuld2J Dito, dito3 Dito, dit 4 Dito, Obligation dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, «ilver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rutland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.600 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct5 Dito 1866 5 Dito 1877 20-100 Jan.-Jnii5 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-18Dec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4{ Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4J Dito"l880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 11 Dito, dito 1876 500-6000 2 Turkije, O.A.S.1S65 50-100 13Jan-13Juli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2600 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig.f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand6 Dito, Hypoth. Obligatien8 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 6 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-Soutb Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aa\d Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening3 25 Aug. 07'/s 81% 102'»/., 102'/» 64»/,, 64»/» 65'/, 64'/» 80'/» 96 76'/» 94 93s/, 87"/.. 53 53*%« 83l/i« 82% 75%, 66*14 74*14 27% 447» 26 10*3/i« 9»/s 6l7i« 22*7,, n7i, 14% ll"/i. SS1/, 112*/» 25 39*1, 68*/, 51% 51*/1» 537s 120% 62% 47"/.. 82% 85*/s 61 85 85*/u 59% 58® Ji, 43*/j 62% 166 140% 94*1, 58% 95% 66%, 38 */i, 105% 64»/ 106 109% 93s/1, 101 109% 147'!,. 106*/, 128 127 7, 11 26 Aug. 102'/» 1027, 05% 65. j 76»/, 93% 94 877, 53% 827/» 82% 75'/» 66'/, 74'/» 28»/» 44»/, 26'/, 107/» 97, 61'/» 23 117., 147. 12 85 39'/, 687/„ 61*7.. 53 1207/» 62»/» 477» 85 60'/» 84% 85% 59 687, 427/» 61'/, 164 140 94'/, 58 95% 677/„ 377» 63'/, 1057» 937/„ 126% 10"/,, jiiiiin hm «V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6