ISitutenlanb. ^Telegrafischs iSerieftteu. Allerlei» nesteek getroffen werden. Ben daarvan was den vol genden dag bezweken. Generaal Wolseley heeft thans onder zijne bevelen 11000 man 2770 paarden en 27 kanonnen gereed om slag te leveren. De burgemeester en de secretaris van Veenendaal geweigerd hebbende om een der raadsleden inzage van de notulen te geven, heeft de gemeenteraad den 24 be sloten dat het inzien der notulen ten allen tijde aan de leden is vergund. Slechts één lid stemde tegen. Het telephoonbureau te Arnhem is den 24 geopend. De dertiende vergadering der Nederlandsche Ju- ristenvereeniging is den 24 te Maastricht geopend. 63 Leden waren opgekomen. Als onderwerp van debat voor den eersten dag was door het bestuur aan de orde gesteld het huwelijksrecht der vrouw. Met groote meer derheid heeft men zich verklaard tegen opzegbaarheid van het huwelijk door den wil van een der echtgenoo- tenvóór de uitbreiding der wettelijke redenen tot echtscheiding tot andere gevallen dan de wet thans toelaat en vóór terugkeer tot het van 1810 tot 1838 gegolden hebbende stelselvolgens hetwelk echtschei ding met gemeenschappelijk goedvinden nadat het hu welijk ten minste 2 jaren geduurd heeft, werd toege laten. Den 25 werd behandeld de vraag „Welke hoofdbeginselen behooren bij eene nieuwe regeling der vennootschappen en commandite (zoowel de gewone als die op aandeelen) in de wet te worden nedergelegd den 26 de vraag „Is wijziging van de regelen voor het bewijs in strafzaken noodig zoo jain hoever moet het wettelijk bewijs worden behouden." De synode der christ.-geref. Kerk gevolg gevende aan haar besluit om aan de theologische school meer onderwijskracht te geven heeft den 25 tot docenten in theologie en letteren benoemd de heeren predikanten K. D. Wielenga te Almkerk, L. Lindeboom te Zaan dam en H. Bavink te Franeker. Den 25 is te Nieuwediep aanbesteed het maken van een droogbuis bij het marine-hospitaal. Minste in schrijver was de heer A. Graafvoor f 2900. Te Leeuwarden was den 25 de heer A. G, Huys- kes te Hedel voor 85,990 laagste inschrijver voor het uitvoeren van werken aan den dam op de Pollen bij Harlingen geraamd op f 98,200. In den nacht van 25—26 is in een der koffiehui zen aan de Groote Markt te Groningen een student gestikt, doordat hem een stukje biefstuk in de keel bleef zitten. Den 26 is door de policie te Zwolle op heeter daad betrapt en in hechtenis genomen de 25jarige J. H. Stadtman, smid en zoon van den koster derluther- sche kerk, uit welker consistoriekamer hij al meermalen geld had ontvreemd, Den 26 is te Amsterdam namens het bestuur der vereeniging „Natura et Amicitia" aanbesteed het bouwen van eene concertzaal o. a. voor de sociëteit „de Hereeniging", op een terrein aan de Vondelstraat. Minste inschrijvers waren de heer D. Verbeek en Zoon, voor f 46,947. In de den 26 te Amsterdam gehouden algemeene vergadering van den Volksbond tot bestrijding van het drankmisbruik is aan eene commissie opgedragen te on derzoeken hoe het bier het best tot volksdrank kan worden gemaakt. Aan de commissie werd een crediet van f 150 toegestaan. De heeren Goeman Borgesius, Egeling, v. d. Voort, v. Hoorn, v. d. Willigen en Ali Cohen werden als bestuursleden herkozen terwijl in plaats van den heer mr. W. K. bn. v. Dedem, die niet herkozen wenschte te worden benoemd werd de heer L. P. Schmidtte Amsterdam. Het aantal correspon denten is 176, eu dus met 76 toegenomen; het ledental vermeerderde met 300. Ook de financiëele toestand is gunstig. De secretaris gaf zijne 100 salaris aan de kas terug. De volgende vergadering zal te Arnhem plaats hebben. In de zalen van de Doelen te Purmerende is den 26 en 27 de jaarlijksche tentoonstelling der vereeniging „Floralia" gehouden. Zij werd den 27 opgeluisterd door de muziek van het fanfarecorps te Middelieterwijl 's avondsbij het uitreiken der prijzen een concert werd gegeven door de Dilettanten-vereeniging. De justitie heeft zich den 27 naar Sleenderen bege ven, ten einde een onderzoek in loco in te stellen naar een gruwelijken moord, daar gepleegd op den gemeente veldwachter Kraayenbrink. De vermoorde zou den 29 „Zooals het uwe Heeft ook u liefdeloosheid in de eenzaamheid gedreven of hebt gij een misdaad begaan Kjar De oude schudde het grijze hoofd en wierp met eene heitige beweging een tak op bet vuur, zoodat de von ken in het rond spatten. „Den misdadiger ontwijken de menschen niet op die wijzehij vindt vrienden en bloedverwanten. Slechts hij die zichzelf uit hunne nabijheid verbantis geheel eenzaam en verlaten." „En waarom deedt gij datP" vroeg Knutdie door de toenadering van den anders zoo zwijgenden grijsaard wonderlijk werd aangegrepen. „Wat doen de zienden onder de blinden? Kan hij hen leiden? Neen. Zij zullen hem honen, omdat hij eene gave bezitdie hun is onthouden. Het is het buiten gewone hetgeen de menschen het meest haten en er ger schuwen dan schande en misdaad. Gij zult het ook ondervinden, eer uw haar nog grijs is geworden." Kjar Kjarsen was weder aan de haard gaan zitten. Zijne trekken waren onbewegelijk als altijd en de woor den kwamen hem altijd even eentoonig over de lippen, alsof hij over langvervlogen tijden sprak, die niet meer in staat waren, hem te doen ontroeren. Maar zijn oog scheen grooter dan anders en zijn blik was strak voor zich uit gerichttoen hij voortging „Luister, Knut Mende, luister. Tijden geleden leefde in deze bergen een ander geslachtsterker en ruwer dan wij zijn. Zij hadden goden die gewelddadig en even somber waren als het noorsche land en hunne als getuige in eene strafzaak door de rechtbank te Arnhem moeten worden gehoord. Den 27 is in de duinen onder Zandvoort een wed strijd gehouden van jachthonden, uitgeschreven door de jachtvereeniging „Nimrod". 8 Honden namen daaraan deel. De eerste prijshet portret in olieverf van den winnenden hond te schilderen door den beer C. Cunaeusviel ten deel aan den heer J. Leembruggen, te Amsterdamvoor den engelschen setter Jock de tweede, een kunstvoorwerp ter waarde van f 100, aan den heer D. J. E. Brants te Heerenveen voor den pointer Schotde derde, een gouden medalje, aan den heer W. Boissevain te Amsterdam voor den gordon setter Bruce. Ter bloemententoonstelling der Floralia te Amster dam den 27 geopend zijn 594 inzenders met 2552 plinten en 51 inzenders met overjarige planten 154 prijzen en premiën bestaande uit inschrijvingen op de spaarbank werden uitgereikt. De Hooge Baad heeft den 26 den kopergieter G. T. H., die door het gerechtshof te Arnhem veroor deeld was tot 7 maanden celstraf en geldboete, wegens het namaken en in omloop brengen van nagemaakte zilveren muntspeciën, van welk arrest de procureur- generaal bij dat gerechtshof in cassatie gekomen was veroordeeld tot 5 jaren tuchthuisstraf. De koninglijke bewilliging is verleend op de acte van oprichting der naamlooze vennootschap „Nederland sche Maatschappij van Kaas- en Koomboterfabrieken," te vestigen te Amsterdam. Zij heeft ten doel het koo- pen en verkoopen van melk het maken van roombo ter en kaas en den handel in die producten. Het ka pitaal is bepaald op 6 ton in aandeelen van 1000, waarvan voorloopig een vierde is uitgegeven. De heer T. J. Waller, te Anna Paulowna, treedt als directeur op. Generaal-raajoor Pel is door den Koning benoemd tot ridder 2e klasse en grooto ficier van den Gouden Leeuw van Nassau met de zwaarden. Het Nederlandsche Zendelinggenootschap he<-ft van Juli 1881 tot Juli 1882, het 85ste jaar van zijn bestaan, ontvangen f 80,918,87 12740 van legaten en f 2483,20 van de vroegere heidensche bevolkingen van Celebes, Am- bon Ceram) en uitgegeven f 98,565,79. Het tekort is door bijzondere bijdragen verminderd met 5736 en bedraagt dus nog f 11,9'0,61. Het genootschap heeft in de Minahassa nog 3 zendelingen, op Java 5 en op Savoe 1. In het zendingshuis te Botterdam zijn thans 6 kweeke- lingen. De meisjesschool te Tomohon voldoet uitnemend en telt 21 kostleerlingen en 10 dagscbolieren. Tegen den president-commissaris der sociëteit „De Eensgezindheid" te 's Gravenhage (advocaat en procu reur) is proces-verbaal opgemaaktomdat hij op een patent als tapper ten zijnen name, sterken drank in het klein zonder vergunning in voorraad had. De gronden te Baarnin der tijd door prins Hendrik in erfpacht uitgegeven en thans met villa's bebouwdzullen eerlang met andere bezittingen van wijlen den prins overgaan in handen vau een consortium, dat de erven aan de erfpachthouders te koop zal aan bieden, tegen f 3333,33 voor elke f 100 erfpacht. Op de internationale tentoonstelling van pluimge dierte te 's Gravenhage is de eereprijs de groote gou den medalje, uitgeloofd door den Koning en de Koningin, te beurt gevallen aan den heer P. Polvliet te Hellevoet- sluis, winner van de meeste eerste prijzen, met eene collectie van 17 soorten hokduiven. Eerste prijzen zijn o. a. verworven door de heeren J. Koomen te Winkel (3 stuks) voor hoenders D. P. Bakker te Texel voor ganzen en G. Dikkers te Winkel voor eenden. Naar aanleiding der verschillende spoorwegonge lukken laatstelijk bij Vogelenzang, wordt bij ingezon den stuk in de Leidsche Courant voorgesteld uit de verschillende steden des lands adressen aan den Koning te zenden, waarin, met het oog op het gevaar, waaraan de spoorwegreizigers zijn blootgestelden op de vol doende winsten der spoorwegmaatschappijen om zich eenige opofferingen voor het reizend publiek te getroos ten verzocht wordt genoemde maatschappijen te ver plichten tot invoering van de volgende bestaande veilig heidstoestellen 1. een remtoestel door den machinist bedienddoor stoom bewogen en te gelijker tijd op alle wagens werkende 2. een alarmsignaalonder het bereik van alle reizigers. Bij het comité te Amsterdam tot ondersteuning der vervolgde russische israëlieten is van het comité te Alphen en Oudshoorn f 135,85 ontvangen. Bij den gemeenteraad van Delft is ingekomen een offers bestonden in strijd en oorlog en het bloed der gevallenen. Daar kwam de milde christengod en de woeste godin onzer vaderen weken voor hem in de ijs- kloven der bergen terug. Maar zij zijn niet dood, zoo als gij meent, nog altijd tronen zij op de gletschers der Jotunfjelde en wachten hun tijd af, om het rijk, dat eenmaal het hunne was te heroveren en zich opnieuw in de dappere harten der bewoners een plaats te winnen. W ie hen niet eert, dien brengen zij onheil aan en wie hen niet vreestdien geven zijsmart. Zij geven hem een ge schenk, dat hem zijne vreugde en rust verstoort en hem doet gemeden worden door iedereen. Kent gij Mimir nietden grijzen dwergdie daar zit aan de eeuwige wijsheidsbron en het verleden, de toekomst ken? Wie zich de haat der oude goden op den hals haalt ont vangt een bezoek van Mimir, die hem des nachts de met tooverkracht begaafde hand op de oogen legt. En voor hem wiens oogen de dwerg aanraaktverdwijnt de blindheid die den stervelingen eigen is en diens blik dringt in de verre toekomst door. Voortaan moet hij zien, wat hij niet wil, wat iedereen verborgen is. Jammer en ellendeonheil en dood de menschen noemen het de gave van voorspellen." „De gave van voorspellen mompelde Knut huive rend. De geheimzinnige woorden van den grijsaard brachten hem als in een droom deze scheen echter volstrekt niet op zijn gast te letten maar ging voort, steeds in de vlammen starende. Wordt vtrvolgd. verzoek van de heeren P. J. Kipp en Zonen aldaar om vergunning voor eene telephonische verbinding tot algemeen gebruik. Door de haarlemsche policie is wederom gearres teerd de beruchte dief Hartog Koks, oud 49 jaren we gens ontvreemding van een aantal kleedingstukken. Dit is de veertiende maaldat deze persoon om dergelijke reden in handen der policie is geraakt. De onbezoldigde Eijks-veldwachter te Kootwijk gemeente Barneveld is wegens het zonder vergunning schenken van sterken drank veroordeeld tot ƒ200 boete of 14 dagen gevangenisstraf. De heer Struik te Apeldoorn broeder van de miljoenen-juffrouw, is gerechtelijk verhoord en heeft o. a. de verklaring afgelegd dat hij van zijne zuster f 24000 te vorderen heeft. Yoor de voltooiing van de nieuwe kerk der ned. herv. gemeente te Amsterdam aan de Stadhouderskade is van een onbekende 5000 ontvangen. Er ontbreken nog f 25000. Te Haarlem is eene afdeeling van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst opgericht. De Koning heeft voor f 84000 het Wiesselsche bosch aangekocht. De commissie voor den bouw eener vierde chris telijke school te '8 Gravenhage heeft van prinses Mari anne 5000 ontvangen. Mej. Trip, te Burg op Texel is benoemd tot onderwijzeres te Doodewaard. De koopman J. Engers te Winschoten is door zijnen 25jarigen zoon bij de justitie aangegeven als de stichter van den brand waardoor den 23 Maart diens huis en dat van den gemeente ontvanger in de asch zijn gelegd. Vervolgens heeft de zoon getracht zich te verdrinken hetwelk hem echter door een brigadier der Bijks pnlicie werd belet. Te Brussel is aangehouden de 16jarige Hoogerheide, beschuldigd van diefstal van 15000 teel-oesters te Yerseke. Bij de aanbesteding van den verbouw van 2 open bare lagere scholen te Hoorn is het werk voor 13240 gegund aan de heeren v. Veen en Hofman Bz. aldaar. Tot hoofd der bijzondere r. c. meisjesschool te Hoorn is benoemd mej. M. F. H. Bootte Tilburg. Ds. J. A. Goedbloed te Axel heeft bedankt voor het beroep naar de christ.-geref. gemeente te Medem- blik en Opperdoes. De tentoonstellingin het Park te Enkhuizen van wege de vereeniging „Floralia" gehoudenwerd met een druk bezoek vereerd. Van de 215 personen, die stekjes ontvangen hebbenzonden 233 ongeveer 1200 planten in. Een schipper van Broekerhaven onder Andijk bezig zijnde een gezonken wrak te lichten geraakte met zijn schip zelf vast, zoodat het vaartuig waarschijn lijk verloren zal zijn. Eene oude vrouw te Enkhuizen heeft zich door ophanging van het leven beroofd. De geweldige regens en stormvlagen hebben groote schade toegebracht aan de gemaaide en te veld staande granen in de polders op Texel. Nagenoeg de helft van den vóór weinige weken zoo veelbelovenden oogst is vernield. De aardappelen hebben tot dusver nog wei nig geleden door de vele regens. In het Amstelhotel te Amsterdam is afgestapt de aartshertogin Maria Carolina van Oostenrijk Den 28 heefc zij een bezoek gebracht aan de koninglijke familie op het Loo. In 1881 zijn van Amsterdam naar Noord-America verscheept 10,004 landverhuizers (211 daarvan via Huil en Liverpool), uit Botterdam 18,151. Onder de van Amsterdam vertrokkenen waren 4203, ouder de van Bot terdam vertrokkenen 4414 nederlanders. In de gemeente Tegelen is door fransche capucij- ner monniken voor 30000 een landgoed aangekocht dat tot klooster zal worden ingericht. De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft goedgekeurd het rapport der commissie voor de verbe tering en verbreeding van de rivier de Zoom, alsook het voorstel tot het uitvoeren van openbare werken met ontwerp-plan eener geldleening tot een bedrag van 400,000. Schahen 29 Aug. Op de heden alhier gehouden harddraverij is de prijs ten deel gevallen aan de Prin ses van den heer P. Smit Jr. te Botterdam pikeur P. van Santen de premie aan Willem III van den heer P. Brommer te de Zijpe pikeur J. Koster. 11 paarden namen er aan deel. Athene, 29 Aug. Tusschen de Turken en de Grie ken aan de grenzen is het tot treffen gekomen. De Grieken hebben 6 dooden. De regeering zond 1000 man versterking. Te Parijs ontvangen 8000 kinderen geen onderwijs door gebrek aan scholen. In de volkrijkste wijken zul len thans hulplokalen ingericht worden. Den 25 's morgens 4 uren ontstond te Antwerpen brand in de woning van een herbergier gevestigd in een bewaarplaats van guano die in weinige oogenblik- ken zulk een uitbreiding kreeg dat de bewaarplaats zelf geheel in brand stond. De brandwacht en het re- gement der genieper telephoon ontboden rukten spoedig aan doch inmiddels was de brand overgeslagen tot de talrijke hout en guano-bewaarplaatsen in de on middellijke nabijheid. Doordat de planken in die be waarplaatsen zoodanig opgestapeld waren, dat er tusschen elke twee planken eenige ruimte bestaat, was blussching onmogelijk. Door een krachtigen zuidenwind aange wakkerd sloegen de vlammen van den eenen op den anderen stapel en wilde men de vlammen stuiten dan moest een stapel planken afgebroken worden, want ge lukte dit niet dan geraakte eene petroleum-bergplaats, waar ongeveer 6500 vaten petroleum geborgen waren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2