STAATSLOTERIJ. Nr. 11222 en 19547 1500, Nr. 10307 1000, Nr. 7520, 10589 en 18307 400, Nr. 3208 en 10514 200 Nr. 10106 12559 18563 en 19396 100. Donderdag, 9 Sept., 4 lijst. QlUerUi. g>tabff~33ericfttcn. JfjariU- en jBcuvgfagricfalcn. aten is begrepen een bedrag van 4 miljoen voor tijde lijk kasgeld door beleening van anticipatie-biljetten. De eigenlijke buitengewone dienst loopt dus over een bedrag van ruim 12% ton, bijna geheel te vinden door uitgifte van f 1,270,000 van de 4 p. ets. leening van 1879. Daaruit zullen worden bestreden rioleering (stationnair werktuig en leiding voor het Liernurstel- sel) 300,000, gasthuisbouw f 100,000, arbeiderswonin gen t 400,000 abattoir f 470,000. Tot derde onderwijzeressen te Amsterdam zijn benoemd mejn. C. J. Meerburg te Zaandam, A. J. M. Veenkamp te Helder en W. E. Pickbard te Assendelft. Volgens de 9de lijst der Augustus-collecte voor de bijbelscholen werd in 225 locale comité's f 50,005,79 bijeengebracht. De utrechtsche fabriek van zilverwerk van den heer Begeer heeft aan prinses Wilhelmina als ver jaargeschenk een miniatuur zilveren theeserviesstijl Lodewijk XV, aangeboden. B. en W. van Groningen hebben de deelneming opengesteld in de derde serie der geldleening groot f 420,000. Deze serie zal f 100,000 bedragen tegen 4 p. e- Door het gemeentebestuur van Bergen op Zoom is besloten eene 4 p. ets. leening van f 400,000 uit uit te schrijven, tot dekking der kosten van aauleg van openbare werken. Het Nederlandsch Panopticum te Amsterdam is dezer dagen verrijkt met het welgelijkend beeld van de miljoenen-juffrouw. He ingediende begrooting der gemeente Landsmeer roor 1883 bedraagt in ontvang en uitgaaf f 14530,49%. De hooofdelijke omslag is op f 5450 de kosten van bet onderwijs zijn op f 4550 geraamd. De gemeenteraad van Hoorn heeft den heer A. v. d. Hoeven op zijn verzoek eervol ontslag verleend als leeraar aan de hoogere burgerschoolen benoemd aan die school de heeren mr. M E. Booy tot leeraar in de staathuishoudkunde en handelswetenschappen en dr. A. G. van Rijn v. Alkemade tot leeraar in de wis-, natuur- en aardrijkskunde tot stads apotheker den heer K. de Vries. De heer jr. C. A. v. Sijpestein is op zijn ver zoek eervol ontslagen als gouverneur der kolonie Su riname en in zijne betrekking vervangen door de heer J. H. A. W. bn. Heerdt tot Eversberg, thans gouver neur van Cura9ao. In een der goederenwagens van den avondtrein die te 9 uren te Olst aankomtwerd verleden week vóór de aankomst brand ontdekt, weike spoedig toenam, zoodat voor f 2009 aan goederen verbrand en bescha digd is. Gelukkig slaagde men er in eenige pakken lucifers uit te werpen. Mej. J. S. Wiegersma dezer dagen te Heeren veen overledenheeft aan hare dienstmeid vermaakt haar huis met tuinbovendien haar lijfgoed en den ganschen inboedel, benevens 10,000. Een vrouw, die haar diensten bewees ontving f 2000 terwijl aan de doopsgezinde gemeente 3000 is vermaaktonder verplichting om wekelijks een bepaalde som aan e6n r. c. oudeblinde vrouw uit te keeren al deze lega ten vrij van successie. Hare overige bezitting wordt onder neven en nichten verder verdeeld. De openbare lagere school teJorwerd, gemeente Baarderadeel een eigendom der kerk, sedert L Juli door kerkvoogdenwegens een verschil met het ge meentebestuur, gesloten, is nu weder geopend. Bij de commissie van officieren te Amsterdam is ten behoeve van de betrekkingen der verongelukten van de Adder o.a. ontvangen opbrengst van een con cert te Ellecom f 292,73, ingekomen bij het „Nieuws van den dag" van 2 tot 19 Augustus f 1400. De KoDing heeft aan dr. L. P. Rijke eervol ont slag verleend als hoogleeraar in faculteit der wis- en natuurkunde aan 's Rijks-universiteit te Leidenen benoemd tot hoogleeraar bij die faculteit dr. H. Ka- merlingh Onnes, assistent bij het natuurkundig kabinet aan de polytechnische school te Delften tot hoogleer aar aan 's Rijks-universiteit te Groningen, om onderwijs te geven in de nederlandsche taal- en letterkunde, het middelnederlandsch en de beginselen van het Sans kriet, dr. W. L. v. Heiten, leeraar aan het Erasmiaansch gymnasium te Rotterdam. Tot burgemeester der gemeente 's Gravenhage is benoemd mr. J. G. Patijn. Allen die betreffende de reis van de Adder van IJmuiden naar Hellevoetsluis of van het vergaan van dat vaartuig nog onbekende bijzonderheden kunnen mededeelen, worden verzocht zulks zoo spoedig mogelijk te doen aan den secretaris der commissie van onder zoek den luitenant ter zee le klasse A. G. E'ilis, te Amsterdam. De gemeenteraad van de Rijp heeft mej, E. v. d. Lijn op haar verzoekeervol ontslag verleend als mede-onderwijzeres in de nuttige handwerken en in hare plaats benoemd mej. M. Kossen. Te Keppel is het zoontje van een smid onder den stoomtram geraaktwaardoor beide beentjes werden verbrijzeld. Het bezweek aan de gevolgen. Tot hoofd der christelijke school te Hoorn is be noemd de heer C. D. Israelte Eraneker. Te Jïngwirden is een 8jarig knaapje dat zonder toestemming op een waggon van den stoomtram Joure Heerenveen was geklommen en er afsprong toen de trein in beweging was op een der rails gevallen en gevaarlijk aan de beenen gekwetst. Te Oost-Yoorne is een 8jarig knaapje dat hen gelde in de Tinte geraakt en verdronken. Te Welters (Limburg) is een leidekker van een ladder naar beneden gevallen. Hij overleed oogen- blikkelijk. Te Ter Apel heeft een 7jarig jongentje, dat alleen tehuis gelaten wasde geladen revolver van zijnen va der gevonden daarmede gespeeld en zichzelf doodelijk gewond zoodat de tehuis komende moeder haar kind reeds dood vond. Te Zoetermeer is een paard voor een rijtuig waarin 6 menschen zaten die ongedeerd bleven door den bliksem doodgeslagen. Het gerechtshof te Amsterdam heeft v. Reenen wegens inbraak en diefstal ten huize van den heer C. Prins Sz., in het Frederikspark te Haarlem tot 10 jaren tuchthuisstraf veroordeeld. Schagen geniet sedert den 6 de twijfelachtige eer, eene troep van 16 zigeuners tot zijne bevolking te mo gen tellen. Uit andere gemeenten verdreven hebben zij hier een huisje gehuurden schijnen dus niet voornemens spoedig te vertrekken. Het zoeken naar geldstukken van een zeker jaartal voorzien schijnt eene liefhebberij van dit volkje te zijn. Men lette dus op. 2e. klasse, 6 Sept.3e. lijst. Geene prijzen boven f 30 gevallen. Als een Btaaltje van de tegenwoordige „anglophobie" onder de Italianen wordt de aandacht gevestigd op een door de Opinione in alle ernst overgenomen bericht der te Napels verschijnende Corriere del Mattino vol gens hetwelk een der eugelsche transportschepen ver sterkingstroepen voor sir Garnet Wolseley overbrengt in den vorm van 2000 bloedhonden bestemd om de Egyptenareu te jagen. Het blad schrijfthoe de en- gelsche bevelhebber deze dieren half uithongeren zal om hen des te feller op hunne prooi te maken. Volgens een bericht in de Eraneker Courant is door een 79jarig man te Sexbierum nog de geboorte van een kind aangegeven. De man huwde tweemaal. Het eerste huwelijk gaf hem 11 kinderen, waarvan nog 8 in leven zijn. Het tweede huwelijk tot hiertoe 8, waar van nog 5 leven. Er zijn 28 kleinkinderen, waarvan reeds 6 gehuwd zijn, en uit drie dier huwelijken kan de oude man 10 achterkleinkinderen tellen waarvan de oudsten (tweelingen) reeds 7 jaren zijn. 's Mans ondste dochter is meer dan 57 jaren ouder dan de jongste. Een merkwaardig staaltje van verkwisting wordt uit Oostenrijks hoofdstad medegedeeld. Uit een venster van het Grand Hotel vielkort geleden een politie-agent iets voor de voetendat bij onderzoek tot zijn niet geringe verbazing een kostbare zijden rok bleek te zijn. Daar het zelfs in het weelderige Weenen nog niet tot de gewone gebeurtenissen behoort dat een kostbare zijden rok op straat wordt geworpen trok het feit de aandacht der politie en het gelukte haar er iets van te weten te komen. In het Grand Hotel logeerde se dert eenigen tijd een Russische gravin die excentriek van aard een bijzondere liefhebberij in verkwisten en hst zinnelojs doen van allerlei inkoopen had. Hier voor scheen zij ook alleen naar Weenen gekomen te zijn en weldra was zij dan ook in alle groote winkels en magazijnen de heldin van den dag. oor haar be stellingen moest elk ander werk blijven liggen want de prijs kwam er bij hare bestellingen niet op aan zij stelde slechts één eischspoedige levering. Twaalf jacbtcostumes van duizend florijn het stuk met 200 da- mesboorden er bij moesten in een paar dagen worden afgeleverdmaar werden dan ook terstond betaald. Natuurlijk won het crediet der gravin hierdoor op ver rassende wijze en alle andere bestellingen werden even eens zoo spoedig mogelijk uitgevoerd. Zelfs de hemden, waarvoor een kostbaar kantwerk uit Brussel moest komen werden in een minimum van tijd afgeleverd. Zij kostten ook 500 florijn het stuk terwijl een grafe lijk paar laarzen 39 florijn kostte. Waar de boog zoo sterk gespannen wasmoest een ongeluk verwacht worden en een oogenblik liepen er dan ook onder de kooplieden vreeselijke geruchten. Doch de echtgenoot dezer „miljoenen gravin," een grondeigenaar uit Warschau, kwam aan die geruchten bij tijds een einde te maken en betaalde alle rekenin gen ofschoon zij te zamen een aanzienlijk vermogen beliepen. Tusschen man en vrouw moet het daarna echter tot een min vriendelijk onderhoud gekomen zijn; de gravin had namelijktoen de graaf begon te beta len beloofd niets meer te zullen koopen doch plot seling kwam zij toch nog weer met een kostbaren zijden rok aandragen en toen de graaf niet gedoogde, dat zij dien behield wierp zij het duizenden guldens vertegenwoordigende kleedingstuk het venster uit, waar het door den politieagent gevonden werd. Omtrent het spoorwegongeluk met den pleiziertrein tusschen Ereiburg en Colmar, den 3 voorgevallen, wor den de volgende bizonderheden vernomen. De trein zou te 8.10 des avonds uit Ereiburg vertrekken, maar was 5 minuten te laat, welken tijd men inhalen wilde. Daarom werd gereden met eene snelheid van bijna 80 mij len in het uur, het dubbele der gewone snelheid dat te gevaarlijker was omdat 26 personenwagens slechts door 5 remmers bediend werden en de baan van Ereiburg af vrij sterk helt. Bij Hugstetten raakte de locomotief, volgens sommigen door het omverwaaien van telegraaf palen volgens anderen door verzakking van de baan ten gevolge van de zware regens in verband met de te groote snelheid, van het spoor, de twaalf eerste wa gens medeslepende, die evenals de locomotief omsloegen en elkander bijna geheel verbrijzelden. Zij, die dadelijk de beenen op de banken trokken, bekwamen het minste letsel: in één wagen werd niemand gekwetst, hoewel geen beschot heel was gebleven. Sommigen kwamen ongedeerd te voorschijn als beschermd geweest door het ijzeren dak der wagens. Het tooneel van ellende en verwarring dat zich te midden der duisternis onder een plasregen voordeedmoet vreeselijk geweest zijn en niettegenstaande men spoedig geneeskundige hulp op het terrein had gehad en gedurende den ganschen nacht gewonden op uit den omtrek aangevoerde wagens of karren vervoerd had was men den volgenden morgen bij het aanbreken van den dag nog steeds druk bezig aan het redden van gekwetsten. Door het luiden der brandklok had men de mannen uit den omtrek weten bijeen te krijgen. De machinist en de stoker werden gered. Geheele huisgezinnen ziju omgekomen. Hetjuiste aan tal dooden en gekwetsten is nog niet bekendmen spreekt van 56 dooden en 104 gekwetsten waaronder 23 ernstig en waarvan 2 later reeds overleden zijn. In Duitschland is nog nimmer zulk een ernstig spoor wegongeluk voorgevallen. De redacteurs van twee bladen der bonapartistische partij hadden elkander zoo heftig aangevallen dat een tweegevecht noodzakelijk werd geacht. Den 26 Aug. werd het door de politie belet, doch den 3 had het plaats met het noodlottig gevolgdat een met een degen dood gestoken werd. De andere bekwam 3 wonden. De justitse heeft uit het gebeurde aanleiding gevonden tot het instellen eener vervolging. In de maand November zullen de gebroeders Peltzer te recht staan voor het Hof van Assises van Brabant. Ongeveer 100 getuigen zullen gehoord worden. Omtrent den oorsprong van het geld der millioenen- juflrouw weet de amsterdamsche correspondent der P. G. Crt. het volgende te melden Zekere Woudhuizen heeft zijn familie, zijn kennissen geld doen geven aan Jannetje. Ik weet van de heeren de Sniett vader en zoon bijv. die f 130,000 hebben gegeven, niet fictief, maar in zuiver, echt Nederlandsch bankpapier. Zij ontvingen geen kwitantie, vertrouwende op de verklaring van hun bloedverwant Woudhuizen dat alles met zeer ruime winsten zou worden terug betaald. Wel hebben ze, naar gezegd wordt, gesehen- ken aangenomen. Die gelden vloeiden in de zakken van Jannetje, die gemakkelijk grove verteringen kon maken en nog wel wat zal hebben overgehouden ten minste totdat ze de kostbaarheden van Bosch „aansprak." Wat ook van het tegendeel mogt worden beweerd, er is niets bepaald van al de vorderingen die opkwamen, toen de bom verleden jaar losbarstte, en, ben ik wel ingelicht, dan is op eene vergadering van schuldeisehers, in het begin van dit jaar hier gehouden, gebleken dat niet minder dan voor een bedrag van zeven tonnen gouds door mej. Struik verschuldigd is. De zichzelf opwindende klok van Dardenne heeft de vereischte proef goed doorgestaan. Geplaatst in een verzegelde kast aan het station du Nord te Brussel heeft zij onafgebroken gedurende zes maanden geloopen en bleek toen nog gelijk te zijn met de uurwerken van het observatorium. De inrichting van het uurwerk heeft niets bizonders; het wordt door een gewicht gedreven hangende aan een ketting zonder eind gelijk de ouderwetsche frie- sche klokken doch het eigenaardige bestaat hierin dat het gewicht gedurig omhoog wordt getrokaen door een molentje in een lichtkoker aangebrachtwaarin een zooveel mogelijk constante luchtstroom onderhouden wordt. Sedert 1848 hebben wij reeds 152 ministers gehad, een respectabel cijfer dat op geen hoogen ouderdom voor eiken minister wijst. Vooral buitenlandsche zaken en koloniën schijnen moeielijk lang door een zelfden minister beheerd te kunnen worden, in de bedoelde 34 jaar traden er reeds 28 ministers aan 't hoofd van elk dier departementen op, dat is voor elk 1 llt jaar. Dan volgt Justitie met 22 Oorlog met 21 Financiën met 20Binnenlandsche Zaken met 19 en Marine met 18 ministers. Tot het gymnasium te Amsterdam zijn toegelaten in de tweede klasse A. Prins, in de vierde klasse J. Agbina beiden van hier. P O L I C I E. Ter terugbekoming is aan het Commissariaat van Policie het navolgende gevondene voorhanden: een zilveren voorwerp van een vrouwentascheen kinderrammelaar; een onderstukje van een gouden oorbelletje; een zilveren vestkettingeen paar witte geweven kouseneen bloedkoralen halsketting met gouden slootje; een witte vrouwenzak; een portemonnaie met eenige cen ten; een en-tout-cas van boven zwart en binnen grijs; een onderstuk van een gouden oorbelletje; een bruine en-tout cas; een gouden oorbelletje met steentjes; een granaten armbandje met gouden slotjeen zilveren signet van een horlogeeen bloedkoralen armbandje met gouden slotje voorzien van twee steentjes; een gouden dameshorloge met ketting; een kinder kruiwagen tje. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 1 6 Sept. Elizabeth, D. van Jan Kwast en Gesma Maria Gertenaar. Willem Nicolaas, Z. van Jan Mesman Nz. en Dorothea Hendrica Kerbert. Elisabeth, D. van Jan Sehenke en Cornelia Purmer. 7 Johannes Petrus, Z. van Johannes Petrus Pater, en Joanna Maria Elburg. OVERLEDEN. 6 Sept. Guurtje Bruin, echtgn. van Jacob van Amstel, vroeger achtereenvolgens weduwe, van Gerrit Veen, Dirk Pur mer en Pieter Hartland 63 j. 6 Maria Johanna TheresiaD. van Wernerus Anthonius Crone en Clasina Petronella Nijman, 3 m. 7 r Jacobus Smit, 53 j. Amsterdam 6 Sept. 154 vette Kalveren f 0,75 a 0,90 per P., 23 nucht. dito f 10 15, 116 vette Varkens 48 a 57 ets. per P. Aardappelen: katwijker zand f 3,50 a 5,40, noordw. dito f 2,75 a 5, killegommer dito f 2,70 a 5,90 dito hamb. f 2,75 a 3, friesche jammen f 2,50 a 3,50, dito eng. 1,90 a 2, pr. roode 2^75 a 3,10, dito blauwpitten /2a 2,70, saks. f 2,70 a 3. 7000 mudden. Handel flauw, aanvoer grooter dan de vraag. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie vast loco f 8,50 entr. betaald, Oct.-Dec. f 8,75 entr. te koop. Haarlem 6 Sept. Aangevoerd 100 st. kaas, Kleine f al, wegende 26000 kilogram. Aangevoerd 17 Koeien en Ossen f 130 a 240, 5 Stieren 85 a 130, 5 Vaarzen 1 85 a 110, 21 nucht. Kalveren t 10

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3