Binnenlaat». El Iebland. De Onder-Koning heeft op het verzoek der ontslagen politie-agenten om weder toegelaten te wordenna hun leedwezen over het gebeurde be tuigd te hebben geantwoord dat hij omtrent iederen agent afzonderlijk een onderzoek zou doen instellen vooral naar hun afzonderlijk gedrag. De verwachting isdat bijna alle ontslagenen weder aangesteld zullen worden. De bizondere agenten waren reeds afgedankt. Den 7 waren reeds 208 ontslagen politie-agenten weder aangesteld. FRANKRIJK. De heer de Lesseps gaf den 5 in de vergadering van den raad van bestuur der Suez-ka- naalmaatschappij verslag van den loop der onderhande lingen met de engelsche militaire overheden over het behoud der onzijdigheid van het kanaal. Generaal Wol seley had hem verzekerd dat de engelsche regeeriug de verantwoordelijkheid aanvaardde voor alle schade of vertraging door handelsvaartuigen te lijden. Den 4 werd door de republikeinsche bladen herdacht de twaalfde verjaardag van de omverwerping van het keizerrijk en de afkondiging der derde republiek. Te Parijs werden dien dag 4 feestmalen gehouden. Dien zelfden dag werd herdacht het overlijden van Thiers zijnde de 5e verjaardag. In de kerk van Sorette werd eene mis opgedragen, die, behalve door de familieleden, slechts door een twintigtal personen werd bijgewoond. Het lid van den patriottenbond Deroulède gaf den 5 in den Odéon-schouwburg aan den directeur van het blad de Lanterne Meyer, een klap om de ooren Meyer gaf hem een klap terug waarop veel geweld ontstond. B^ide personen werden daarop gebracht bij den commissaris van politie aan wien Deroulède die vrij opgewonden waste kennen gafdat hij bij de eerste gelegenheid zijne heldendaad zou hervatten. De leden van dien bond hebben voor vijf centen eene land kaart verkrijgbaar gesteld waarop voorgesteld wordt wat Duitschland aan Frankrijk reeds af nam en hoe het van plan isVlaanderen Rijsselhet grootste deel van Bourgondië en den rechteroever der Rhone bij het rijk in te lijven. GRIEKENLAND. Zoodra minister Tricoupis de gevangen-neming van Antono Paulo vernam vroeg hij inlichting aan den griekschen consul te Alexandrië die hem antwoorddedat het doel der samenzweering was den Onder-Koning en de christenen te vermoor den en gelijk tijdig de forten aan te tasten. Hij voegde er bijdat de gevangen genomen Antono Paulo de eenige bij de samenzweering betrokken Griek was. In 1878 was hij tot consulair agent te Sioet benoemd doch nooit als zoodanig in den vorm aangesteld. Aan dit rijk werd door Turkije in zake het gerezen verschil over de grenzen voorgesteld, dat het drie der plaatsen waarover verschil bestond, zou afstaan mits Griekenland twee andere aan Turkije afstond. De grieksche regeering weigerde en hield voldat alle 5 plaatsen aan Griekenland toekwamen. Mislukten de onderhandelingen en werden de vijandelijkheden hervat, dan zou de regeering het leger mobiel verklaren. 4000 Man stonden gereed en 10000 waren reeds op de grenzen. Den 9 komen Saïd-pacha en de grieksche gezant te Konstantinopel hierover bijeen. De russische gezant heeft ook aan de regeering doen weten, dat het tegenwoordig oogenblik slecht gekozen was, om onrust te stichten. SPANJE. Algemeen heerscht de grootste veront waardiging over den mislukten moordaanslag op den minister van financiën Camacho. Zelfs zijne heftigste tegenstanders wenschten hem geluk. TURKIJE. Obeidullah het hoofd der Kurden, die on langs uit Konstantinopel, waar hij opgesloten was, wist te ontsnappen onderwierp zich aan den Sultan, waar door tevens een einde gemaakt wordt aan de vertoogen van den gezant van Perziëdie vrees koesterde voor een inval der Kurden. De militaire overeenkomst met Engeland schijnt in kunt hier niet goed blijven staan lieve mevrouw gij loopt anders gevaar, dat men u de sleep aftrapt. Zou het onbescheiden zijn, u te verzoeken, bij de trap on- der de pilaren rechts op mij te wachten totdat ik den zonderlingen dichter gevonden heb „Geenszins mijnheer Mehringer Tot weerziens Mathilde had zich in de kleedkamer haar donkeren mantel omgeslagen en hulde haar roodachtig blond hoofdje dicht in een zwarten kanten sluier; want zij had er genoegen in eens ongekend en onbemerkt in het gedrang der menschen kritiek te hooren uitspreken over haar eigen voordracht. Nu, zij kon met de bewon derende woorden, die haar ter oore kwamen zeer te vreden zijn. Plotseling ging haar een schok door het lichaam zij drukte zich dichter tegen de pilaardie haar beschermde tegen het al te heftige gedrangwant zij had de welbekende stem van baron van Hagstraten ge hoord die ook haar naam noemde. Hij ging arm in arm met een jongen attaché van het fransche gezant schap en het gesprek dat Mathilde gedeeltelijk in haar schuilplaats beluisteren kon want voor de garderobe verdrong zich zulk een dichte menschen- massadat er aan snel vooruitgaan niet te denken viel werd in sierlijk fransch gevoerd. „Ik vinddat mevrouw Gradisca veeleer concert- dan operazangeres is merkte de jonge graaf op. „Waarom cher ami „Ik moet op het tooneelwat de opvatting harer rollen betreft, juist altijd dat in haar berispen, wat ook in de persoonlijkheid der schoone vrouw naar mijne mee ning te bejammeren iszij is te koel en mist alle hartstochtDat zou iets voor u zijnbaron om de Pygmalion te worden van dit schoone standbeeld." De baron lachte. „Ha, ha 1 die taak zou mij nu juist niet afschrikken Ik weet niethoe het kwam maar die koelheid is mij in de primadonna niet opgevallen." „Inderdaad? Nu ik wenscb er u geluk mede! Gij moet een toovermiddel bezitten om vrouwenharten te ontwerp goedgekeurd te zijn. Engeland heeft goed ge vonden dat 2000 a 3000 man te Port-Saïd en niet te Aboukir werden ontscheept en de Sultan daarentegen, dat generaal Wolseley gekend werd in alle bewegingen der turksche troepen. De engelsche gezant te Konstantinopel is met de bewoordingen der bekendmaking aan het egyptische volk niet geheel te vreden omdat daarin wel gezegd wordtdat Arabi verdient tot oproerling verklaard te worden maar die verklaring niet uitdrukkelijk plaats heeft, EGYPTE. Den 6 's morgens ontstond te Alexan drië in de Cheriff-straat brand. Verscheidene personen, die verdacht werden den brand aangestoken te hebben, werden gevat. Te Ramleh werd ook een huis geplunderd. De ministerraad onderzocht den 6 het vraagstuk der schadevergoeding aan de inwoners wegens de verliezen, geleden bij den brand en de plundering dier stad. Waarschijnlijk zal aan de mogendheden voorgesteld wor den de benoeming eener internationale commissie om die zaak zonder hooger beroep te regelen. Volgens den verslaggever der Times te Kassasin heeft Arabi aldaar eene uitnemende stelling ingenomen. Hij staat in onmiddellijke spoorwegverbinding met Zagasig en Salahieh en kan zijne troepen gemakkelijk van water en levensmiddelen voorzien. Door de groote hitte blij ven volgens hem vele gevallen van zonnesteek onder de engelsche troepen voorkomen de meeste personen herstellen echter spoedig. Het slechte drinkwater ver oorzaakt veel dysenterie. De berichtgever van dat zelfde blad te Port-Saïd meldt, dat Arabi door middel van Nijlbooten en kleine grieksche schoeners nog steeds over Damiate met den Sultan in betrekking staat. De maatregel der quarantaine voor uit Bombay ko mende personen en goederen is te Aden opgeheven doch behouden voor personen en goederen komende uit Java en de Philippijnsche eilanden. Volgens een bericht uit Ismaïlia zouden de engelsche troepen den 9 van Tel-el-Mahuta tot Kassassin voort rukken en die te Nefiche naar Tel-el-Mahuta. Generaal Wolseley zou mede naar Kassassin gaan. Eene op ver kenning uitgezonden afdeeling engelschen van Ramleh vernielde een huis aan den linkeroever van het Mah- moudieh-kanaalwaaruit des nachts door middel van vuren seinen aan den vijand werden gegeven. Den 7 's morgens 3 uren werd eene verkenning gedaan in de richting van Tel-el-Kebir. Kolonel Buller ging tot ééne mijl van die plaats met een detachement indische rui terij en infanterie te paard. Zij namen de stellingen van den vijand in achtde arabieren sliepen kennelijk, want niemand hunner vertoonde zich. Tusschen de engelschen en de waterleidingsmaatschappij is eene overeenkomst gesloten krachtens welke Port-Saïd da gelijks 500 ton water zal ontvangen en Ismaïlia eene voldoende hoeveelheid voor de dagelijksche behoeften der inwoners. Te Ismaïlia kwamen 8 locomotieven aan. Generaal Wolseley berichtte den 7, dat de spoorweg verbinding thans in orde was. De geest der troepen was goed er waren weinig zieken en de gewonden werden aan boord verpleegd. De berichtgever der Daily News te Alexandrië raamt de sterkte van Arabi's leger op 44,000 man infanterie 1800 man kavallerie 143 kanonnen 18 vuurpijlbussen en 30,000 bedouïnen. ZUID-AFRICA. Volgens een berichtgever der Times is John Dunn uit Zoeloe-land te Durban aangekomen, ontkennendedat hij gezind zou zijn Ketswayo als Koning van Zoeloeland te erkennen, zooals gezegd was. Hij blijft integendeel overtuigd van de treurige gevol gen, die de naar zijn oordeel zeer onrechtvaardige terug gave van het gezag aan Ketswayo hebben zou. De Zoeloes zullen door die handeling alle ontzag voor Engeland verliezen. Hij denkt, dat Ketswayo zich ver staan zal met de hollandsche partij in Zuid-Africa en vreest, dat hij sommige Zoeloehoofden zal willen straffen voor hunne gehechtheid aan Engeland die dan zeker op de engelsche regeering verbitterd zullen worden. veroveren. De schoone mevrouw Gradisca heeft ook vorst Hammerstein een schitterend blauwtje laten loopen." „Maar, mon cher amiantwoordde de baron leven dig „houdt gij mij voor zoo burgerlijk dat ik op de gunst van eene schoone dame zou willen bluffen. Ik heb tot nu toe slechts op een verkenningspost gestaan. En ik zeg u dat is het eenige goede middelom de vrouwen te winnen. Men moet hen eerst leeren ken nen en hare grillen en eigenschappon bestudeeren. Dan zal men zich niet belachelijk maken zooals vorst Hammersteindie mevrouw Gradisca briljanten zond en zich natuurlijk met zijne briljanten de deur moest laten wijzen. Briljanten zullen haar niet licht vermurwenzij verlangt dingen, waarop menige andere dame van het tooneel geen gewicht mag leggen geest, gevoel en fraaie woorden! Ik heb een zeer aardige verzameling van zulke frases die nooit hunne werking missen en bij eene „schoone ziel", als deze roodblonde Mathilde als een toovermiddel werken. Mijn liefde drank graaf, zijn slechts woorden!" De heeren lachten en gingen verder. Mathilde echter steunde het hoofd tegen de pilaar en het was haar een oogenblikalsof zij bezwijken zou onder de gevoelens van toorn bitterheid en onuitsprekelijke af keer, die zich van haar meester maakten. Dezen man had zij haar vriend genoemd hem had zij haar vertrouwen geschonken, hem had zij voor edel en hooghartig gehouden. Zij schrikte toen zij aan den afgrond dachtwaarin deze vrouwenkenner haar met zijne gladde, huichelachtige woorden had kunnen lokken, had het toeval haar niet de oogen geopend zij schaamde zich over hare eigen zwakheid en onergdenkendheid zij ondervond voor de eerste maal hare eenzaamheid, het gevaar van eene betrekking als de hare en zij voelde zich doodmoedealsof zij geen ander verlangen meer had dan de oogen te mogen sluitenvoor altijd te kunnen inslapen niets meer te moeten hooren en zien van de ellendigeleugenachtige wereld. Verzet tegen het besluit der engelsche regeering zou echter vruchteloos zijn. Hij verkeert overigens in de meeningdat hij als onzijdig gebied zal behouden het deel van Zoeloeland, waarover hij thans het beheer voert. Eene 45jarige gehuwde vrouw die den 13 Au gustus aan het station te Amersfoort terwijl de spoor trein noch in beweging wasde onvoorzichtigheid had aan de verkeerde zijde uit een wagon te stappen en daardoor tusschen de treeplanken van 2 wagens be klemd geraakteis thans aan de gevolge der bekomen kneuzingen overleden. De zigeuner-familiën welke blijkens bericht in ons vorig nummer zich te Schagen gevestigd hebben hadden den 3 gepoogd hun kamp te S. Pancras op te slaanmaar waren door den bejaarden gemeente-veld wachter P. Groen bijgestaan door den veldwachter van Koedijk van daar verdreven. In den avond van den 5 Sept. zijn op den veer man te Opheusden die op het sein om iemand over te halen naar buiten gekomen was2 pistoolschoten gelost waarvan het tweede hem gevaarlijk aan het hoofd verwondde. Als vermoedelijke dader is te Arn hem gearresteerd K. V. S., die onlangs twist met hem gehad en dezer dagen voor het koloniale leger getee- kend heeft. Hij was nog in het bezit van een dub belloops achterlaadpistool en eene groote hoeveelheid patronen. Den 6 is te Dordrecht aanbesteed het verbeteren van het fort „de Hel", in de positie van Willemstad. Minste inschrijver was de heer O. Sonneveldt Cz.te Willemstad voor 20275. Voor het leveren van stalen spoorstaven met ijze ren eindverbindingen den 6 te 's Gravenhage aanbe steed, was niet eene engelsche firma minste inschrijver, maar de Bochumer Verein te Bochum voor f 350,954. Door de directie der marine te Willemsoord is den 6 aanbesteed de voorzetting der werkzaamheden tot herstelling van de sloepenloods op 's Rijks werf aldaar. Laagste inschrijvers waren de heeren Gebr. Boon voor f 7750. Bij de harddraverij met paard en sjees te Steen- wijk den 6 is de prijs van f 150 behaald door een I paard van den heer L. Kingma te Jellum de premie van f 25 door Prins van den heer J. Zeehandelaar, te Amsterdam. Door het prov. bestuur van Noordholland werd den 7 te Haarlem aanbesteed het maken van een paal- scherm op het eiland Wieringen geraamd op 5620. Minste inschrijver was de heer W. Hermans te Wie- ringen voor f 5178. In de algemeene vergadering der Holl. Maat schappij van Landbouw den 7 te Gouda gehouden is besloten in 1883 geene tentoonstelling te houden met het oog op de internationale tentoonstelling in 1884 die vele uitgaven van de Maatschappij zal vorderen te meer noodig daar hare financiëele toestand blijkens het verslag der financiëele commissie ongunstig is. Uit eene mededeeling van den voorzitter bleekdat de minister van waterstaat bereid is subsidie te vragen voor de internationale tentoonstelling mits het neder- landsche volk eerst blijken van sympathie geve. In zake het landbouwonderwijs is het mandaat der com missie voor één jaar verlengd. Tot leden van het hoofd bestuur zijn gekozen de heeren D. F. A. Bauduin te 's Gravenhage en J. Zijp Kz., te Abbekerk. Aan de den 8 gehouden harddraverij namen 21 paar den deel. De prijs, zijnde een zilveren servies met blad ter waarde van f 300, werd behaald door Prinses, eigenaar de heer P. Smit Jr. te Rotterdam, berijder P. van Santen. De premie een paar met zilver gemon teerde kannen en milieu met 2 fruitschalen ter waarde van 100, door Graaf Adolf, eigenaar de heer G. Sevenhuizen van Warmenhuizen berijder Hettinga. Vervolg der binnenlandtche berichten in het tweede blad. „Vergeef mij hoorde zij op dat oogenblik de stem van den kapelmeester dicht bij haar, „vergeef mij, dat ik zoolang op mij liet wachten. De prins heeft mij aangesproken toen moest ik natuurlijk blijven, totdat zijne koninklijke hoogheid mij liet gaan. Sta mij toe u met mijn jongen vriend bekend te makendocter Erich Hartmannmede-redacteur van do Landsbode." Het was een slecht uur, om als een nieuwe bekende aan de diep geschokte vrouw te worden voorgesteld zij had het liefst willen uitroepen„Ik veracht u allen allen en alleen de tegenwoordigheid van den kapelmeester dwong haar tot een paar vriendelijke woorden. Zij zag ook den jongen man nauwelijks aan, toen deze een buiging voor haar maakteen eerst na een poos noopte haar de aangename klank zijner stem hem oppervlakkig op te nemen. Toen bemerkte zij tot hare verbazing dat dit merkwaardig gelaat, met de diep liggendetreurige oogen en de fraaie eenigzins bleeke trekken haar niet onbekend was; zij herinnerde zichdat deze donkere mannenkop altijd in het theater geheel vooraan naast het orkest placht op te duikenzoodat zij in den chaos van gezichten van het tooneel af slechts hem vermocht te herkennen en zich reeds vaak afgevraagd wie hij toch wel kon zijn een vriend harer kunst of een strenge rechter. Toen nu die donkere zielvolle oogen met zichtbare vereering en bewondering op haar gevestigd waren gevoelde zij in dit bittere uur eene blijdetrotsche ontroering alsof een man van naam op het gebied van den geest haar geprezen had en zij zeide zoo vriende lijk als hare vermoeide stem vermoeht„Kom mij eens spoedig opzoekendocter en vergeet nietmij uwe gedichten te brengen. Ik stel erna de proeve van heden veel belang in Toen zonk zij uitgeput in de hoek van haar rijtuig dat hare kamenier inmiddels gehaald had. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2