LEO M. DE EOUW, F. If. WEATE, Mantels, Ulsters, Costumes enz. Oorlogskaart 1. f 0,40. Oorlogskaart 11. f 0,55. Oorlogskaart III. f 0,55. Manufacturen. II t Agenten, C1 a r i s s i m a Bij Jr. LINO, Biljarten om Wild. chaipagne-wij™ in SteenkolenNeutjeskolen 9 kascokes en ISruinkolen-lSriqiiettes 9 merk g. sa. Danaes- en Heeren-Kleedennaker te AMSTERDAM Soek-en Muziekhandel HERMS. COSTER ZOON, Uit de hand te huur of te koop een park dijkstaand Gewas. Dienstbode. J. G. van den Arend Café TIVOJLI. P. VENMK, te Limmen UIT NEDERLAND. S. DE LANGE P.A'., W. J. BLITZ, Tandarts, Uirechtschestraat 28, A MSTERDAM. A G E N T E N J. l*z. KOOD, JScïlielvisclije naast <lo Ijzergieterij Bestellingen worden ook bij den Heer W. F. STOEL aangenomen. heeft de eer te berichtendat de coupeurvoorzien van de nieuwste modellen zal z^jn te ontbieden DINSDAG, 12 SEPTEMBER, hötel last," terwijl hij Woensdag aldaar zal zjjn te spreken- ,de Toe- van ALKMAAR. (Egypte ens.) (Hexnntlrië-Tanta). (lsmailia-B4aïro). Naar buiten zonder verhooging franco per post. een flink naar de eischen des tijds nieuw ingericht MTNKECOCIS, in het volkrijkste gedeelte van Alkmaar, met Bergplaatsen en groot Erf, in de onmiddelijke nabijheid van het water, met eene SSenetlcn- en SSovenwonlng, elk voorzien van regen- en welwater. Door de groote ruimte tevens geschikt voor GROS- SIERDERIJ en veel andere afl'aires. Eranco brieven, bureau dezer Courant, No. 85. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. welke zich door den verkoop van EFFEC TEN en LOTEN tegen kleine betalingen voor eene soliede Effectenbank eene goede positie verschaffen willenwenden zich met franco brieven aan den heer JOH. BOERLAGEN, Nieuwer-Amstel. Mevrouw 1IENGEWEED, Ver- dronkenoord vraagt tegen 1 November eene Voor bovengemeld vak worden in LEIDEN tegen hoog salaris ten spoedigste gevraagd drie fonge lieden, R. C, ten volle met het vak bekend en bizonder geschikt voor den verkoop. Twee van hen zullen ook verplicht zijn buiten de stad par ticulieren te bezoeken. Men adresseere zich onder lett. L., met franco brieven, aaH KOOIJKERS Cen traal Advertentie-bureau te Leiden. vraagt tegen hooge provisie liefst Mr. SMIDSvoor den verkoop van ROS-, Dorseh- en Treemolens. Adres HAARLEM. is een nieuw en zeker werkend middel tegen hevige ZENUWKIESPIJN. Het fleschje met gebruik kost 60 ct. Depot bij de firma J. Bkongebs Gz., Bazar. Roode Laars. Zaadmarkt. ONTVANGEN eene nette sorteering Hames- laarsics in alle nieuwe modellen Ileeren- en «longelieeren-S&aplaarieen. Voorts Wa terwerk en alles wat tot het vak behoort. Soliede fabrikaat. Ruime keuze. Concurreerende prijzen. De Directie der B A T A A F S C H E BRANDWAARBORG- en ASSURAN TIE-MAATSCHAPPIJ, te 's Gravenhage, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ten gevolge van het bedanken van den Heer Mr. M. A. KLUPPEL alhier, het Correspondentschap harer Maatschappij is opgedragen aan den Heer dien zij voor het sluiten van assurantie aanbeveelt. Odontine Tand- en Mondwater, radi caal geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond- en tandkwalen, tevens het beste water om te gorgelen bij chronische keelpijn. In flesschen van 0,60. Itélacre's Tandpoeder maakt de tanden schitterend wit, zonder ze aan te tasten, in doozen van 0.50. Depóth. firma J. BRONGERS Gzn. Gedurende den jachttijd eiken ZATERDAG- en ZONDAG-AVOND J. KOOPMAN. is voornemens op Maandag, 18 September a.s., te honden Harddraverij met paard onder den man uit de gemeente, tegen Prijs en Premie in zilverwerk, die finaal vereerd worden. Dinsdag, 19 September, Pr|jsbiljartcntegen Prijs en Premie. Zeer geachte Heer VON QIMBORN Voor eenige dagen kwam bij mij de vrouw van den Boomkweeker J. WESTERHÖE, te Eenrum. en ver zocht hare genezing door uw WJttivCt*SCd-XtMi- veritlffSZOUtvan eene dertigjarige maagkwaal in de couranten algemeen publiek te maken allen die aan maagpijn lijdende zijn. Professoren, Doctoren heeft zij gedurende die reeks van jareu geraadpleegd, maar telkens zonder baatzoodat zij eindelijk ook besloothet nmagSOUt te probeeren waardoor zij zoo lijdende als zij was totaal gezond is gewor den. Bijna niets kon de vrouw inhouden en altijd door aanhoudende pijnen gekweldwas zij als t ware het leven moedeterwijl zij zich nudankbaar voor hare algeheele herstellingmet nieuwen levenslust overgelukkig gevoelt. Steeds is zij volgaarne bereid aan allenzonder onderscheidmondeling meer omtrent hare genezing mede te deelen. C. RIKKERS. Groningen. Dit alleen echte onvervalschte UNIVERSEEL- ZUIVERINGSZOVT is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle Maagkwalen. Ver krijgbaar in pakjes a 18, 33 en GO Cts. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth G°. In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. VAN GIMBORN. van het huis EISSE THIRION Co., te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAMPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen contant uitverkocht. Mauden inhoudende 12 flesschen: Cachet il Orf 33,— Carte ÜSIanehe20,— Carte Noire26,- Sillery Superieur 81,— Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer Jll. Fortuin Hz., aan de Kaasmarkt te Alkmaar. De ondergeteekende, AGENT voor ALKMAAR der Naamlooze Vennootschap Nederland van Verzekering op het Leven gevestigd te Amsterdam en der Arnhemsehe Verze- kering- en Brandwaarborg-maatschappij, gevestigd te Arnhem, beveelt zich aan tot het sluiten van contracten ter verzekering van kapitaal, zoowel bij het leven als bij het overlijdenbenevens tot het sluiten van verzekeringen op Gebouwen Meubelen enz. H. «8. WWN84, Kantoor Paardensteeg te Alkmaar. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hötel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te sprekeu zijn wegens Tandheelkundige ©pe- rallen en het plaatsen van kunsttanden en geheeïe gebitten. Engelsche 1 innen Overhemden in alle prijzen, van al f% 50, met of zonder boord, i Sokken en Tricot Ondergoederen. Alle soorten van Handschoenen. DASSEN, BOORDEN, FRONTS, MAN CHETTEN, PIQUÉ VESTEN, REISAR TIKELEN BAD ARTIKELEN PARA- PLUIES, ROTTINGEN, LEERWERK enz. enz. Eranco toezending door het geheele rijk. OPIfin ^er beroemdste geneesheer en van Europa schrij- wUUU ven voor en hechten hunne goedkeuring aan de Tandmiddelen van Dr. POPP, als de beste die bestaan voor mond en tandeu. K.K. Hottandarts Dr. POPP'S Anatherin Tand-en Mondwater,radicaal geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond- en tand kwalen, tevens het beste water om te gorgelen bij chro nische keelpijn. In flesschen van f 0,69, f 1,20 en ƒ1,75. Plantaardig Tandpoeder maakt de tanden schitterend wit, zonder ze aantetasten, in doozen van/0,80. Nnatherin Tandpasta in glazen doozen a f 1,20, erkend middel tot reiniging der tanden. Nromath. Tandpasta, het voortreffelijkste middel voor de verzorging en het behoud der mond- holteu en tandenper stuk 0,40. Tand-PIonsbeersei, practischen meest zeker middel tot het zelf piombeereu van holle tanden. Prijs in etui 2,60. POPP'S medic. Kruidenzeep, het voortreffelijkst toiletmiddel tegen vlekken, uitslag, levervlekken en zomersproeten, tot bevordering en be houd van een zuivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels, a 0,35. Depóts te Alkmaar, bij ANSINGH MESMAN en J. BRON GERS Gz.: te Haarlem, bij J. P. Kabthaus, Verkoophuis, Groote Markt; te Amsterdam, bij F. van Windheim <s C°., VerkoophuisH. II. Uloth C0., Apothekers; te Edam bij Jan Lal, Kapper te Hoorn, bij J. J. Ooije- vaar, Kapper, en J. Vet; te Enkhuizen, bij J. Spa5- jaabdt; te Nieuwediep, bij W. V. Bbuinvis; te Zaan dam, bij H. G. van Aken; te Purmerendebij P. «L Middelhoge Az. Bii vonnis der Arrondiasements-Regtbank te Alkmaar, van 27 April 1882, is verklaard, dat KLAAS BLOM, vroeger landman, wonende te Heer Hugo Waard, wiens tegenwoor dige woonplaats onbekend is, en GEERTJE KLERK, zonde beroep, thans verblijf houdende te Scherm®rhomechteheiden, ten verzoeke van laatstgenoemde, zijn GESCHEIDEN van TA EET, en BED. Noor extract vonnis, De Procureur der eischeresse, N. H. DE LANGE. Stoomdrukkerij van Herm". Coiter en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4