No. 108*. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. TWEEDE BLAD. ZONDAG 10 SEPTEMBER. Bitmeniattb. QllUvUu ALkHtlRSCHU COURANT. Den 7 is op den Oosterspoorweg voor liet station NaardenBussumdoor den sneltrein overreden en onmiddelijk gedood een artilleristdie den weg overliep, hoewel de machinist hem door herhaald fluiten waar schuwde. Het gerechtshof te 's Gravenhage heeft den 7 J. H.oud 66 jaren van Schoonhoven beschuldigd van het des bewust gebruik maken van nagemaakte Rijks- stempels, dienende tot het keurmerken van zilver, 10-1 malen gepleegd, van 30 van die handelingen bij gebrek aan bewijs vrijgesproken, maar ter zake van de overige 74 veroordeeld tot één jaar celstraf en 74 boeten van f 50. Den 8 is te IJmuiden de machinist, werkzaam op de heistelling van den te maken steiger in de bin nenhaven in het water gevallen en verdronken daar het door het hevige spuien onmogelijk was hem te red den. Hij laat eene weduwe met 4 kinderen achter. Door de heeren Nierstrasz v. d. Slik en Co. is vergunning aangevraagd en verkregen voor den aanleg van een stoomtram HeerlenSimpelveld. De Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor wegen gemachtigd door den minister van waterstaat heeft zich bereid verklaard de goederen bestemd voor de in 1883 te Amsterdam te houden internationale ko loniale tentoonstelling over hare lijuen zoowel op de heen- als de terugreis kosteloos te vervoeren. De werkstukken der mededingers in den Eersten Nationalen Wedstrijd ter bevordering van kunstzin bij het nederlandsche volk uitgeschreven door de uitge vers van „de Echo," Volksblad voor Nederland moe ten vóór 1 October a.s., franco en behoorlijk ingepakt, worden gezonden aan het adresHoldert Co., Rokin 62, te Amsterdam. - Tot burgemeester van Nieuweramstel is benoemd jr. C. v. Cittersthans burgemeester der gemeente Zevenbergen. De nieuwbenoemde burgemeester van 's Graven hage, mr. J. G. Patijn is aldaar sedert 1875 officier van justitie. Hij is lid der 2e Kamer voor het kies district Gouda. De welbekende heerenhofstede „Rozenstein" te Velsen heeft te Amsterdam in veiling opgebracht ƒ18,902. De cursus der hoogere burgerscholen te Leeuwar den vangt aan die voor jongens met 161 die voor meisjes met 116 leerlingen. De vermistemaar te Beek bij Ubbergen terug gevonden 3 jongelieden uit Arnhem hadden KleefKe velaar en Kempen bezocht en waren door geldgebrek weder naar het vaderland teruggedreven. Te Kwadijk zijn tot leden van den gemeenteraad gekozen de heeren D. Ubbels en A. Potgieser. Op de Veluwe is het honiggewin in de laatste dagen boven verwachting der ijmkers voordeelig geweest. De minister van binn. zaken vraagt aan de Ka mers ook eene verhooging van 2650 voor de nor maalschool voor teekenonderwijzers en evenveel voorde school voor kunstnijverheid waarvan de kosten eerst nu kunnen worden bepaald. Voor de jaarwedde van den hoofddirecteur van 's Rijks Museum te Amsterdam wordt over 2 maanden dezes jaars f 850 aangevraagd. De Nederlandsche Zuidafricaansche Vereeniging gevestigd te Amsterdam heeft eindelijk van officiëele zijde antwoord ontvangen op haar herhaald schrijven naar de Transvaal en naar aanleiding daarvan is in de laatste bestuursvergadering besloten 1°. aan onze regeering te verzoeken een consul-generaal voor Neder land in de Transvaal aan te stellen en 2°. van wege de Vereeniging een vertrouwd persoon naar de Trans vaal te zenden ten einde alle inlichtingen in te win nen die de Vereeniging in staat zullen stellen het bij hare statuten beoogde doel te bereiken. Eenige invloedrijke particulieren te Utrecht zijn voornemens op het dezer dagen uit de hand verkochte, met eiken- en sparrenbosschen beplante terreinop den Amersfoortscben berg nabij Amersfoorteen aan tal kleinere villa's te doen aanbouwen tot den huur prijs van 350 a f 400 's jaars. De gemeenteraad van Wouw heeft besloten voor de oprichting eener bijzondere school in die gemeente een subsidie van 1500 te verleenen, De bij den gemeenteraad van Utrecht ingediende begrooting voor 1883 beloopt in ontvang en in uitgaaf f 1,488,120. De nieuwe cursus aan de eerste hoogere burger school met driejarigen cursus voor jongens te Amster dam is geopend met 283 leerlingen. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft van de provincie Utrecht 3000 ontvangen tot herstel der overblijfselen van het vroegere kasteel. De heer L. Lindeboompredikant der christ. geref. gemeente te Zaandam heefc bedankt voor het beroep naar Gouda maar aangenomen de benoeming tot leeraar aan de theologische school te Kampen. De ingediende gemeentebegrooting voor Zaandam beloopt 169,545,08. Voor opbrengst van den hoof- delijken omslag wordt f 50,000van het licensrecht 3500 geraamd. Het lager onderwijs vordert 47961, het middelbaar f 19675. Het eerste zal aan school gelden 7000het laatste 3200 opleveren. De restitutie van den Staat voor het lager onderwijs be draagt f 13515,30 de subsidie voor de hoogere bur gerschool 7000. Te Oostzaan is de begrooting voor 1883 voorge dragen op 21,117,83%. De kosten van het onderwijs zijn geraamd op f 6000 ongeveer f 1800 meer dan in 1882. Voor hoofdelijken omslag is uitgetrokken f 8500 zijnde 500 hooger. Tot lid van den raad aldaar is gekozen de heer A. Boom. De accijns op het gedestilleerd heeft in Augustus 142,618,02% minder opgebracht dan in die maand van het vorige jaar. Over de 8 verloopen maanden des jaars bedraagt de vermindering reeds 307,235, vertegenwoordigende 539,000 kannen zijnde dus per dag een verminderd gebruik van 2218 kannen of 44,360 borrels. De regeering heeft aan het fransche gouverne ment medegedeeld dat zij bereid is toe te tredeu tot de unie voor de bescherming van den jindustriëelen eigendom zooals die in de internationale conferentie in November 1880 te Parijs gehouden is ontworpen. Dinsdag a.s. zal te Oudkarspel met veel plechtig heid het 50jarig bestaan van het Nutsdepartement al daar gevierd worden. Het programma belooft veel. Voor niet-leden is ook goed gezorgd door hun den toegang open te stellen tot orgelconcertzang-uitvoe ring, voorstellingen met de americaansche sciopticon (nevelbeelden) enz. De oud-hoogleeraar dr. J. C. G. Evers zegt in zijne „Bijdrage tot de bevolkingsleer van Nederland „Als slotsom dezer bijdrage kan gezegd worden, dat met uitzondering van de levenloos aangegevenenwier aantal na 1837 steeds toenam in alle opzichten in de laatste dertig jaren de toestand der bevolking verbeterd is. Het aantal der huwelijken is toegenomengeëven- redigd daaraan steeg het geboortecijfer en in strijd met hetgeen bij achteruitgaande bevolkingen gebeurtnam de sterfte desniettemin af; tevens verminderde na 1835 voortdurend het aantal der onechte geboorten. „Bij deze bewijzen van steeds grooteren bloei komt zich het verblijdend verschijnsel voegen, dat de achter uitgang in lengte, bij de mannelijke jeugd in de laatste jaren van de eerste helft dezer eeuw vooral waargeno men, eerst heeft opgehouden en daarna plaats gemaakt voor steeds toenemenden groei. „Ook op het gebied der sterfteoorzaken is beterschap waarneembaar. De cholera-epidemie van 1866 maakte op verre na niet zoovele slachtoffers als die van 1849. De typhus, de diphtheritis de febris intermittens schijnen in hevigheid af te nemen. „Vergelijken wij dus het heden met het verledene met de donkere jaren der fransche overheersching en met die van 1840/49, dan hebben wij alle reden om ons over ons geluk te verheugen. Alles hangt samen in de natuur en wij die te mid den der gebeurtenissen leven kunnen moeielijk gevol gen van oorzaken onderscheiden omdat de gevolgen op hunne beurt weder oorzaken worden. Wij moeten, om zoo te zeggen, een greep onder de zich kruisende ge beurtenissen doen en eene der velen nemen om na te gaan of zij met recht als oorzaak kan of wel als ge volg moet worden beschouwd van voorafgegane of ge lijktijdige gebeurtenissen, waarmede zij schijnt verbonden te zijn. Zoo nam ik uit de reeks van gebeurtenissen, die op het leven der bevolking invloed uitoefenen, ééne enkele, de maat van stoffelijke welvaart der bevolking, toetste daaraan den gang der overige feiten, waarover dit onderzoek liepen op wonderbare wijze scheen die ééne factor alle andere te beheerschen en het oor zakelijk moment te zijndat allen dwong zich in een bepaalde richting te bewegen. Is de greep gelukkig geweestof heb ik mij vergist en de schaduw voor het wezen aangezien De Nieuw-Yorksche bladen spreken zeer gunstig van de eerste verlichting op ruime schaal die Dinsdag jl. uit eene centrale inrichting met Edison's lampen is be gonnen in 100 gebouwen, waar .3 tot 100 lampen brandden tot op een KM. afstand van het centraal station waar de machines staan. De Nieuw-York Times verklaart dat het licht helderder is dan gaslicht en honderdmaal bestendiger. Met 27 lampen in de redactiekamers en 25 in de andere ver trekken was 't aan het bureel der courant even helder als op klaarlichten dag en zonder hinderlijke schaduw. Men kan er uren bij werken zonder te bemerken dat het kunstlicht is. Het licht is zacht en aangenaam flikkert niet en geeft geen warmte. Personen wier oogen bedorven zijn door 's nachts te werken, verklaren zich eenstemmig voor de Edison's lampen tegenover het gaslicht. Volgens de Sun was Edison ofschoon overtuigd dat hij in zijn streven geslaagd was, toch tot het laatste oogenblik angstigdat er nog iets aan zou haperen maar zijn vrees is gebleken ijdel te zijn. De World meldtdat de groote winkels in Eullon- streetwaar de verlichting was aangebracht, vooraf door de inspecteurs der verzekeringmaatschappijen waren onderzocht. De lampen kunnen worden aangestoken en uitgedoofd wanneer men wil zonder eenig gevaar. Een fijne zakdoek om een lamp bevestigd werd zelfs niet geschroeid toen men met een hamer den ballon in stukken sloeg. Er wordt dan ook gemeld dat vele geabonneerden hun gasmeters reeds hebben laten wegnemenomdat zij niet meer betalen voor het electrisch licht dan voor gas. Het americaansche „Tijdschrift voor Ingenieurs" deelt een merkwaardig voorbeeld mede omtrent den groei van het koraal. Een fransch oorlogschip was bij de Gambier-eilanden op een rif gestooten doch er zonder schade weder afgebracht. Na negen weken in de Zuid zee te hebben gekruist ontdekte men dat er schoon gevormd koraal aan de huid van het schip was vast gegroeid ruim twee palm in doorsnede en ongeveer twaalf ons in gewicht. Volgens de „Meuse" is te Blankenberghein het hotel de „1' Univers", een wedstrijd gehouden tusschen een Belg en een Hollander in het eten van oesters en het drinken van champagne. Op een tafel waren neer gezet 600 oesters (50 dozijn) en 15 flesschen champagne De Belgeen heer uit Brusselv. R., gaf het op nadat hij 7 flesschen leeggedronken en 22 dozijn oesters opgegeten hadterwijl zijn tegenstander 't zou een zekere W. uit den Haag zijn niet ophield vóór de laatste oester en het laatste glas uit de laatste flesch verdwenen was. Een kantoorbediende te Keulen sedert elf maanden getrouwdwerd verleden woensdag met de geboorte van drie gezonde zonen verrast. Moeder en kinderen bevonden zich gisteren zeer wel. Den 8 is een metselaar, werkzaam aan den nieuwen aanbouw der stoom-meelfabriek alhiervan een steiger gevallen. Met gebroken ribben werd hij naar zijne woning vervoerd den volgenden dag had de werkman v. D., aan diezelfde fabriek het ongeluk in aanraking te komen met het vliegwiel eener gaande machine waardoor hem twee ribben werden gekneusd. Aan het toelatingsexamen tot de Burgeravondschool, alhier, is deelgenomen door 27 jongelieden waarvan 15 werden afgewezen. Toegelaten zijn H. Wolzak M. A. Tekenbroek J. H. GildemeyerD. Koorn J. M. R. Adolf, D. KreusL. P. van der Waal, G. J. BurkunkH. KrijnsO. SparenbergM. J. A. Kosters J. B. Collier. Bij de den 7 te Ilpendam gehouden harddraverij is de prijs gewonnen door Aaffeevan den heer J. Dam, aan den Omval. Door het stedelijk Muziekcorps zullen op Zondag, 10 Sept., des avonds 6% uur, in den Stads Hout, de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. „St. Martin", grande marche de procession van Nihoul. 2. „Ouverture comique" van Kélar Béla. 3. „Grand morceau obligate", pour cornet a pistons van Suppé. 4. „Grande fantaisie burlesque", sur l'opéra Kosiki van Lecocq. 5. Marche triomphale du 2e acte de l'opéra Tannhauser" de Wagner van Zulch. 6. „Le retour du printemps", fantaisie par II. Labory. 7. Potpourri sur les motifs de l'opéra „Bocaccio" van Suppé. 8. „Le président Thiers", pas redoublé par Rinchard. KANTONGERECHT. Zitting van 8 Sept. J. B., te de Rijp, aldaar stoken van vunr in de open lucht, zonder vergunning van B. en W., f 3 boete of 1 dag gevang. J. Half, te Alkmaar, 15 boete of 5 dagen gevang. W. Meijerte Alkmaar, 2 boeten elk van f 10, of 3 dagen gevang, voor elke boete. D. Stierpte Uitgeest, 2 boeten elk van f 5of 2 dagen gevang, voor elke boete. H. Rijs, te Uitgeest, en J. Bruin, te Alkmaar, ieder 1 5 boete of 2 dagen gevang. G. E. K., te Heyloo, 2 boeten elk van f 3, of 1 dag gevang, voor elke boete. W. D., A. W., F. R., H. G„ L. v. d. C., D. G„ H. N. R„ P. de H., allen te Alkmaar, J. C., te Uitgeest, J. M., te Broek op Langedijk, en A. E., te Texel, ieder 1 boete of 1 dag gevang. Allen ter zake van openbare dronkenschap. P O L I C I E. Ter terugbekoming is aan het Commissariaat van Policie het navolgende gevondene voorhandeneen onderstukje van een gouden oorbelletje, een portemonnaieeen portemonnaie met eenige centeneen en-tout-caseen witte vrouwenzakeen vijfstrengs bloedkoralen armbandje, een bloedkoralen halsketting met gouden slotjeeen paar witte geweven breikouseneen zilveren ketting, een onderstukje van een gouden oorbelletje, een zilveren voorwerp van een tasch, em kinder-kruiwagentje een blauw zijden dasje, een grijs schortje, een huissleutel, een stukje zilver met steentjes, een ledige portemonnaie, een pakje inhoudende 2 haarkammen, 2 linialen, I knipmes, 1 pen houder en 1 scheermes. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 8 Sept. Josua Samuel, Z. van Samuel de Yries en Sijzora Trijbetz. Alida, D. van Willem Vasbinder en Jansje Purmer. Teunis, Z. van Pieter Korn en Leentje Bijl. OVERLEDEN. 7 Sept. Nicolaas AdriaanZ. van Simon Berkhout en Baukje Palsma, ruim 10 w., wonende te Twisk. 9 - Eva Kalker, gehuwd met Meijer van Wijnbergen, wiens al of niet in leven zijn onbekend is, 71 j- Lourens JohannesZ. van Lourens Johannes Klijn en Lijsbeth Over, ruim 5 m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5